Boerenbroodprojekt deel oplossing voor akkerbouw Elke spier van belang voor het evenwicht Adriaan Morriën te gast bij SLAZ WIE OF WAAR IS PAULINE PAPILL0N fl FOTO'S JOUW JEANS JOUW PRIJS! VOORDEEL Verschoore ZEEUWS IDEE MILIEUVRIENDELIJKER TARWETEELT COMBI BACK J.P.A. Rosse! tandprotheticus HONDERDEN GULDEN? op cassettes van Kleurvergroting in 5 min: klaar.WAAR Het gaat niet goed met de akkerbouw in Nederland. Dat is na de demonstraties van de laatste weken wel duidelijk geworden. Dat de problemen niet één- twee-drie zijn op te lossen is eveneens bekend. Ook de akkerbouwers zelf zien dat in. Het grootste pro bleem is het graan. Overproduktie heeft de prijs van dit voor de akkerbouw onmisbare gewas sterk doen dalen. De komende jaren zal er dan ook hard ge zocht moeten worden naar alternatieve landbouw- produkten. Een andere oplossing is te vinden in een andere teeltwijze van graan en een meer recht streekse verbinding van graanproducent naar brood consument. Dit laatste is kort samengevat een van de doelstellingen van het Zeeuws Boerenbroodpro ject, een initiatief van het Zeeuws Agrarisch Jonge ren Kontakt (ZAJK). Proefpercelen PZC WEEKBLADEN Bemesting Alternatieven BODYBU/LDSTER IN TRAINING VOOR DE TOP Beleid Successen Hengstenshow SPIJKERBROEKEN van 49,- tot 89,- OP ZOEK NAAR HOOFDPERSOON IN AU PAIR VAN HERMANS Restaurant NIEUWE KUNSTGEBITTEN IH B Vki KOMT DE NIEUWE KOLLEKTIE nu gepresenteerd bij 91e JAARGANG NUMMER 11 9 Persoons (60-delig) voor de prijs van een 6 Persoons (42-delig) Deze aktie geldt t/m 31 maart a.s. SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 V Alleen bij Verschoore - 28 x 35 cm in Middelburg maakt - De mooiste stukken u zelf zo snel uw W' uit uw foto kleurvergrotingen t/m uitverqroten kan ook. Lange Geere 28 Middelburg Tel. 01180-34225 14 MAART 1990 „Het idee van het Zeeuws Boe renbroodproject bestaat al sinds najaar 1988", vertelt Wim Kuy- per, voorzitter van de onlangs op gerichte Stichting die dit project gaat coördineren. „In de komen de drie jaar gaan wij onderzoeken of het mogelijk is om binnen de gangbare landbouw bakwaardige tarwe op een milieuvriendelijke manier te telen. Dus een teeltwij ze zonder kunstmest, maar met organische bemesting en slechts één chemische bestrijding vóór het opkomen van het gewas. -'Ac menteel wordt gemiddeld vijf keer gespoten dus in feite gaat het om een reductie van tachtig procent. Het gevolg is wel dat de opbrengst in kilo's lager zal zijn. Dat moet worden gecompen seerd door een hogere prijs voor het produkt. Uiteindelijk zal de consument dat in de prijs van z'n brood merken". Het project staat nog in de kin derschoenen. Niet alleen moeten er nog proeven worden genomen met andere dan de gebruikelijke tarwesoorten, ook moeten er contacten worden gelegd met bakkers, broodfabrieken en grondstofverwerkende indus- striën. „Met al die zaken zijn we inmiddels hard in de weer", ver volgt Kuyper enthousiast. „Mo menteel hebben we vier proef percelen in Zeeuwsch-Vlaande- ren in gebruik waar geëxperimen teerd wordt met diverse soorten zomer en winter tarwe. We heb- IF&sm Oplage: 23.155. Gratis huls-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis aan huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. ben een proefveldvoorstel op gestuurd naar proefboerderij De Rusthoeve in Colijnsplaat waar inmiddels positief op is gerea geerd. Daarnaast zijn de eerste contacten gelegd met de verwer kende industrie, waaruit duidelijk is gebleken dat er belangstelling is voor het project. Veel belang hechten we aan een sluitende controle, zodat we de consument kunnen garanderen dat het Zeeuws boerenbrood dat hij koopt ook werkelijk van de tarwe "'.crr.t die door Zeeuwse boeren op deze specifieke wijze is ge teeld. Dat zou dan zichtbaar moeten worden in de vorm van een keurmerk". Akkerbouwer Lau Kloet en stichtingsbestuurslid Wim Kuyper voor de belangrijkste demonstra tietractor. De Zeeuwse boeren bekijken het project 'met gemengde gevoe lens. Een van die boeren is Lau Kloet. Samen met zijn zoon Wim- Kees runt hij een middelgroot ak kerbouwbedrijf in de omgeving van Arnemuiden. „Voor ons is na tuurlijk in de eerste plaats het rendement van belang, dus de werkelijke opbrengst per hectare. Op zich vind ik het Zeeuws Boe renbroodproject een goed initia tief. Vooral omdat het duidelijk maakt dat ook de boeren zelf streven naar een milieuvriendelij ker produktie". Maar Kloet heeft ook zijn twijfels. „Neem nu bij voorbeeld de bemesting. De ef fectieve werking van organische mest is heel verschillend en wordt daarnaast sterk beïnvloed door het weer. Kunstmest is vrij wel op de kilogram nauwkeurig te doseren, iets wat bij organi sche mest onmogelijk is. Ik vind dat kunstmest momenteel een al te negatieve klank krijgt. Als we kijken naar de (organische) mest overschotten en de daarmee ge paard gaande verzuring dan moe ten we ook hier kritisch zijn". Wim Kuyper is niet van mening dat met het Zeeuws Boeren broodproject het hele graanpro- bleem is opgelost. „Ik denk wel dat het voor een aantal akker bouwers een oplossing kan zijn". Om hoeveel akkerbouwers het hier gaat is nu nog niet duidelijk. „Dat moet worden onderzocht aan de hand van een markton derzoek. Voor de rest moeten we het hele project zien als één van de deeloplossingen voor het gro te probleem. Daar kan Lau Kloet zich helemaal in vinden: „In Duitsland zijn inmiddels resulta- ZIE VERDER PAG. ABDIJNIEUWS Er zijn insiders die beweren dat Kasia van Belzen-Grochla op het punt staat internatio naal door te breken De Mid delburgse blijft er zelf koel onder. Voor haar is het nog geen 8 april. Dan pas bij - zeg maar de Nederlandse kampi oenschappen - weet ze waar ze staat, of ze kan plukken van de jarenlange harde trai ning. Niettemin. Haar voorbe reiding staat kennelijk in een gunstig gesternte. Want plot seling kreeg ze een sponsor die behalve een aardig aantal flappen meegaf, ook respect toont voor haar aanpak. Kasia (spreek uit Kasja) op weg naar de top? Een gesprek met haar trainer/coach Jarl de Hartog en sponsor Ben van Damme (Arneville) er bij laat in elk geval zien dat haar voorbe reiding in sportschool Body Gym bloedserieus genomen moet worden. Kasia is goed bezig, oordeelt Jarl de Hartog, die het 'beleid tijdens de voorbereiding' vaststelt. Hij kent zowat elke spier die zijn pu pil op 8 april in het Congrescen trum moet tonen aan de jury. Voeding, training, waar wat meer en waar wat minder, hij geeft het allemaal aan. „Het spreekt voor zich dat ik niet alles bepaal. Ui teraard heeft Kasia ook een stem in het kapitel. Kijk", voegt de man die zelf ook een ruime wedstrijdervaring als bodybuilder heeft er aan toe, „in het body- builden is het zo dat je moet kij- Sponsor, sporter en trainer, Ben van Damme, Kasia van Belzen en Jarl de Hartog. ken naar evenwicht in het hele lichaam. Sommige spieren moet je op een bepaalde manier trai nen om dat evenwicht te krij gen". Kasia vult aan: „Je moet het ook zelf voelen. En ik kies altijd voor de oefeningen die mij het meeste liggen. Als Jarl me een oefening opgeeft en ik denk dat ik er bjvoorbeeld een dikke nek van krijg, dan doe ik dat niet". Kasia van Belzen-Grochla body- built al zo'n acht jaar. „Ik begon met fitness", vertelt ze. „Toen vroeg Jarl eens aan me om aan een beginnerswedstrijd mee te doen. Dat deed ik ook en eigen lijk kreeg ik onmiddellijk de smaak te pakken". Vervolgens won ze keer op keer of eindigde ze bij grote nationale wedstrijden bij de eerste drie. Twee jaar gele den - ook in het Congresgebouw - won ze de Nederlandse Natural, huizenhoog prijkte ze toen boven de concurrenten. En haar condi tie - bevestigt ze - is op dit mo ment beter dan ooit. Haar trainingsschema ziet er overigens indrukwekkend uit. Zes dagen per week zo'n drie uur per dag is ze bezig met gewichten, fietsen of hardlopen. En telkens bekijkt ze zich in de spiegels of de broodjes voldoende getoond kunnen worden als zij dat wil. Jarl de Hartog is de kritische meekijker. Het resultaat wordt dan geanaliseerd en als dat nodig is bijgestuurd. „De laatste drie maanden eisen het meeste van je", doet ze uit de doeken. „Dan moet je ook heel serieus met voeding zijn. Elk onsje vet moet verdwijnen. Je moet droog zijn, zoals dat heet, als je goed tevoor schijn wil komen op een wed strijd". ZIE VERDER PAG. ABDIJNIEUWS Alvorens de Zeeuwse en Bra- bandse dekhengsten dit voorjaar 'aan het werk' mo gen, worden zij door de geza- melijke hengstenhouders voorgesteld aan het publiek. Dit gebeurt onder meer tij dens een show die plaats vindt op donderdag 22 maart vanaf 19 uur bij Manege de Eendracht aan de Rijkebuurt weg in Serooskerke (W). Niet minder dan dertig hengsten geven acte de pre sence, waaronder enkele die nationaal gezien op hoog ni veau staan. Van deze dieren wordt verwacht dat zij een positieve invloed zullen heb ben op de fokkerij en de kwa liteit van de Zeeuwse paarden- en ponystapel. Bij de demonstratie wordt een deskundige toelichting gege ven door de heer J. van Da len, inspecteur van de afdeling Zeeland van het WPN en M. Sanders. De hengsten zijn op een achttal stations gestationeerd en vertegenwoordigen bijna alle in Nederland voorkomende rassen en stamboeken. De hengstenshow is ook voor belangstellende niet-fokkers bedoeld. vre poëzie, verhalen, autobiogra fische geschriften, kritieken, es says, vertalingen en bloemlezin gen. Naast zijn bezigheden voor diverse dagbladen was hij actief medewerker bij verschillende lite raire tijdschriften. In 1962 ont ving hij de Nijhoff-prijs voor zijn vertaalwerk en in 1988 de Her man Gorter-prijs voor zijn gedich tenbundel Oogappel. Adriaan Morriën. Geïnteresseerden in onze vader landse literatuur kunnen woens dag 21 maart weer terecht in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk in Middel burg. Op uitnodiging van de Stichting Literaire Activiteiten Zeeland (SLAZ) houdt Rogi Wieg dan een vraaggesprek met de au teur Adriaan Morriën. De bijeen komst begint om 20 uur. Adriaan Morriën (geboren in 1912 te IJmuiden) heeft zich op alle mogelijke literaire terreinen be wogen. Daarom omvat zijn oeu- Middelburg Hoek Zusterstraat St. Janstraat 32. Vorig jaar verscheen het nieuwste boek van Willem Frederik Hermans, Au Pair getiteld. In dat boek speelt een uit Vlissingen afkomstige Pauline de hoofdrol. Aangenomen mag wor den dat de naam van het meisje is verzonnen. Niettemin zou het best wel eens mogelijk zijn dat een Vlissingse ooit contact heeft gehad met Hermans en als zodanig model heeft gestaan voor deze roman, die in literaire krin gen als zeer goed is bestempeld. Omdat de boekenweek begint is de redactie van dit blad in samenwerking met Boekhandel Fanoy in Middelburg een zoektocht naar Pauline be gonnen. We weten echter niet waar we moeten begin nen en vragen daarom de lezers ons daarbij te helpen. Wellicht bent u zelf Pauline of weet u iemand die in de beschrijving er op lijkt. Ook mensen die zelf au pair hebben gewerkt in Pa rijs kunnen reageren. Alle kleine beetjes hel pen. De leukste of/en origineelste inzendingen worden beloond. Boekhandel van Fanoy stelt vijf boeken- bonnen van elk vijftig gulden beschikbaar voor de bekroonde inzendingen. Geen sinecure dus. Voor de duidelijkheid: deze actie staat helemaal in het kader van de Boekenweek 1990. Bovendien is Au Pair een prachtig boek dat eigenlijk iedereen gele zen moet hebben. Om Pauline te vinden hebben we een signalement nodig. We raadplegen daarvoor het boek. Als u Au Kamperland Veerweg 37 Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN Hair zelf hebt gelezen, weet u uiteraard waar we over praten. Pauline ging naar Parijs om kunstgeschiedenis en Frans te studeren. Maar dat kan ook verzonnen zijn. Pauline zou ook gewoon als au pair naar de Franse hoofdstad gereisd kunnen zijn en interesse hebben gehad voor kunst en literatuur. Pauline's vader is een ambtenaar, wellicht werkte hij op de gemeente. Jaarlijks vierde de familie vakantie in Frankrijk. De familie had een collectief zwak voor dat land en bezat een zomerhuisje tussen Toulouse en Bordeaux. Pauline is in het boek groot, 1,92. Ze heeft lang blond haar om haar grote oren te bedekken. „Haar Dianafiguur, haar benen, bezorgden menige voor bijganger een hartklopping die hem de keel dicht kneep", omschrijft Hermans haar verschijning. Naast Pauline verschijnt in het boek een generaal, die een grenzeloze bewondering heeft voor Constatin Guys, een kunstenaar die slechts in Vlis singen geboren is en zich in zijn verdere leven niet veel heeft aangetrokken van de Scheldestad. Ook uit dat gegeven valt met een beetje fantasie van al les af te leiden. Het boek is gedateerd Parijs, 27 aug. '83-29 jan. '89. Dus het zou kunnen zijn dat meerdere dames au pair model stonden. Niettemin geloven wij - zeg maar intuitie - dat Pauline bestaat. Mogelijk helpt u ons en als dank krijgt u - mits origineel of als u ons op het spoor zet - een boekenbon. En als Pauline zichzelf meldt: Nou dan.... enfin. Dat zien we dan wel weer. Het zou in elk geval fantastisch zijn. Reacties kunt u verzenden aan: Redactie PZC Weekbla den De Faam De Vlissinger, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. I ki VOOR DE BESTE FOTO-AFWERKING VLISSINGEN - MIDDELBURG - GOES Bij inlevering van uw volle GRATIS kleurenrolletje voor ontwik- MÊeiJ}Af£ kelen en afdrukken een: f (alleen de goede foto's betaalt u) m Êlmlwl LEDERWAREN LANGE DELFT 44 MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1