Commissies in maart Collecten Parkeren Werk in uitvoering Inwoners van Middelburg welkom op open middagen Gemeenteraadverkiezingen 21 maart ■t Samen wonen, samen stemmen Milieupark Hoogwaard Bestemmingsplan Vergunning Verkeer .iirtélNMllMC. GEMEENTE MIDDELBURG Weeka* Tafeltje Dekje DE FAAM Woensdag 28 februari 1990 JlilltaiiJl Deze informatiepagina van de gemeente Middelburg wordt samengesteld door bureau Voorlichting. Reacties zijn welkom Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u terecht in de Voorlichtingswinkei, Stadhuisstraat 2, Telefoon 75000, geopend iedere werkdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen en zieken, die zelf niet voor een war me maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan dag en donderdag tussen 8.45 en 9.15 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met nummer 01180-38570. Het bezorgen ge beurt ook op deze dagen. hutspot met klapstuk dinsdag kwartponder, sperziebonen, aardappelen woensdag condon blue, bloemkool, pom- mes mignonettes donderdag saucijsjes, rode bietjes, aard appelen vrijdag kalkoenschnitzel, appeltjes, aard appelen zaterdag goulash, erwten, rijst Op dit moment wordt de komst van een asielzoekerscentrum voorbereid in Middelburg aan de Kruitmolenlaan op het terrein van de voormalige manege. Gewerkt wordt aan de benodigde vergunningen en de verwachting is dat over enkele maanden met de bouw kan worden begonnen. Om grondig te worden geïnfor meerd bezoekt op 2 maart de gemeenteraad van Middelburg het Asielzoekerscentrum Bergzicht te Goes. De gemeenteraadsleden maken kennis met de directie, de bewoners en vrijwilligers van dit centrum. Ook zal een vertegenwoordiger van het AZC te Alkmaar aanwezig zijn. Ook iedere inwoner van Middelburg krijgt de gelegenheid om zich op de hoogte te stellen van het reilen en zeilen in een asiel zoekerscentrum en kennis te maken met medewerkers, directie, bewoners en vrijwilligers. Daartoe zet het AZC in Goes haar deuren open op twee "open middagen" op zaterdag 3 en vrij dag 9 maart van 14.00 tot 16.00 uur. U bent welkom op deze informele middagen om rond te lopen in het centrum, een praatje te maken, een film te bekijken enzovoorts. Het adres is Reigerstraat 5 te Goes. Ter informatie zetten we nog eens enkele begrippen op een rij, aangevuld met de meest recente cijfers. Wat zijn asielzoekers? Asielzoekers zijn mensen die om uiteenlopende redenen hun land hebben verlaten en in een ander land, waaronder Nederland, be scherming zoeken. Zij kunnen in dit land blijven wanneer ze als vluchteling erkend zijn. Om deze erkenning te krijgen moeten zij een verzoek hiertoe indienen (de asielprocedure). Hierover beslist de staatssecretaris van Justitie. Wat zijn asielzoekerscentra? Asielzoekers die zich hebben aan gemeld bij een gemeente waar geen plaats is worden opgevangen in asielzoekerscentra. Deze centra liggen verspreid over het hele land. Een centrum kan ongeveer 275 asielzoekers opvangen. Zij verblijven als regel niet langer dan zes tot negen weken in het cen trum. Hier kunnen ze wat op ver haal komen, ze worden medisch onderzocht en nemen deel aan in troductieprogramma's en sociaal- culturele activiteiten. Als er in een andere gemeente ge schikte woonruimte voor hen is, verhuizen ze daar naar toe en wachten daar de uitslag van het asielverzoek verder af. In de asiel zoekerscentra zal dus geen vaste groep mensen gehuisvest zijn maar een groep die steeds van sa menstelling wisselt. Waarom vluchten mensen? Vluchtelingen voelen zich be dreigd om politieke, etnische, re ligieuze en oorlogsredenen. Zij zoeken asiel, een veilige haven. Op de hele wereld bevinden zich zo'n 15 miljoen mensen die huis en haard verlaten hebben. Strengere eisen De Nederlandse regering stelt Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor u niet in de gelegenheid bent om uw stem zelf uit te brengen, bijvoorbeeld we gens vakantie of ziekte. Dit zijn geen redenen om uw stem verloren te laten gaan, want na tuurlijk zijn daar regelingen voor getroffen. Hier volgen de diverse mogelijk heden voor u. Stemmen bij volmacht U bent verhinderd door bijvoor beeld vakantie of ziekte, aan de stemming deel te nemen. A U kunt een gezinslid, echtgenoot of echtgenote, een huisgenoot of een kennis die in uw buurt woont en in hetzelfde stemlokaal als u moet gaan stemmen, machtigen om uw stem uit te gaan brengen. Op de voorzijde van uw oproe- pingskaart vult u uw naam in en de naam van degene die voor u gaat stemmen. U plaatst beiden een handtekening. Degene die voor u gaat stemmen neemt uw kaart mee naar het stembureau en brengt tegelijk met zijn of haar stem ook uw stem uit. Dit is de meest eenvoudige manier zonder tussenkomst van de ge meentesecretarie. Bovendien is deze manier van volmacht geven niet aan een termijn gebonden. U kunt dit ook nog op de dag van de stemming zelf doen als u bij voorbeeld plotseling weg moet of ziek wordt. B U kunt een andere kiezer, ook in dien die buiten uw stemdistrict, maar wel in Middelburg woont, machtigen om uw stem uit te brengen. U gaat daarvoor op de gemeente secretarie, afdeling Burgerzaken even een volmachtformulier ha len. Zo nodig kunt u dit formulier telefonisch bij deze afdeling aan vragen. U vult daarop uw gegevens in en de gegevens van degene die voor u gaat stemmen. Beiden moeten het formulier on dertekenen en daarna moet u het zo spoedig mogelijk terugsturen naar de gemeentesecretarie, afde ling Burgerzaken, Stadhuisstraat 2. Het formulier moet uiterlijk op 7 maart 1990 ter secretarie zijn ont vangen. Aan degene die voor u gaat stemmen wordt dan een vol- machtbewijs toegezonden, waar mee hij of zij uw stem tegelijk met zijn/haar eigen stem kan uitbren gen in elk stembureau binnen Middelburg. Voor beide methodes geldt dat degene die voor u gaat stemmen in totaal niet meer dan twee machtigingen mag aannemen. Dit houdt dus in dat hij of zij drie stemmen in totaal mag uitbren gen, één van hem- of haarzelf en twee van een volmachtgever. De ze stemmen kunnen alleen tegelijk worden uitgebracht. Stemmen in een ander stembureau Om in een ander stembureau aan de verkiezingen deel te nemen, kunt u een kiezerspas aanvragen. Een kiezerspas is geldig in alle stembureaus in Middelburg. Hoe komt u in het bezit van een kiezerspas U kunt tot 5 dagen vóór de dag van de stemming met de oproe- pingskaart naar de gemeentese cretarie, bureau verkiezingen, ko men en uw oproepingskaart laten omzetten in een kiezerspas. Bent u niet in staat om naar de ge meentesecretarie te gaan of hebt u uw oproepingskaart nog niet ont vangen dan kunt u de kiezerspas ook schriftelijk aanvragen. Hiervoor is een formulier ver krijgbaar dat u telefonisch kunt aanvragen bij het bureau verkie zingen van de gemeentesecretarie. U vult dit formulier in en stuurt het daarna - eventueel samen met de oproepingskaart - terug naar de gemeentesecretarie. Het formulier moet uiterlijk op 7 maart 1990 ter gemeentesecretarie zijn ontvangen. Denkt u er wel aan dat een een maal uitgegeven kiezerspas na verlies niet vervangen kan worden. Waar ontvangt u de oproepingskaart U ontvangt de oproepingskaart 3 weken vóór de dag van de stemming in de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstel ling (6 februari 1990) stond inge schreven. Het kan voorkomen dat u in de periode tussen de dag van de kan didaatstelling en de dag van de stemming gaat verhuizen naar een ander adres in uw woongemeente. In dit geval kunt u dus gebruik maken van een kiezerspas. Im mers de kiezerspas geldt in alle stembureaus binnen het gebied waarvoor de verkiezing wordt ge houden. Ingeval u verhuisd bent van de éne gemeente naar een andere ge meente, is alleen de regeling voor het "stemmen bij volmacht" van toepassing. Informeer hierover bij de afdeling burgerzaken van de gemeentese cretarie, alwaar u toch moet zijn om uw verhuizing te melden. Daar kunnen ze u alle inlichtingen verstrekken. Toegankelijkheid De volgende stemlokalen zullen voor rolstoelgebruikers toeganke lijk zijn: -Bejaardentehuis "Sint Willi- brord", Bachtensteene 1; -Gereformeerde Gemeentekerk, Segeerstraat 19; -Verenigingsgebouw Sint Lau rens, v. Citterstraat 64; -Eben Haëzer, Briandlaan 2; -Jacob Roggeveenhuis, Noordsin gel 106; -Dorpshuis Nieuw en Sint Joosland; -Chr. L.T.S. Klarenbeek, Gen. Eisenhowerlaan 25; -Swerf-Rust, Laurens Stommes- weg 1; -Getuigeniskerk, A. Lauwe- reyszstraat 6; -Ontmoetingskerk, Oosterschel- destraat 1; -Rustenburg, Vrijlandstraat 28; -De Hoeksteen, Vrijlandstraat. steeds strengere eisen aan vluchte lingen die Nederland binnen wil len. In de praktijk betekent dit dat Nederland één van de minst gastvrije landen in West-Europa is. In het volgende overzicht vindt u de aantallen asielzoekers, die wer den opgevangen in de ons omrin gende landen in 1989: West-Duitsland 120.000 Frankrijk 60.000 Zweden 32.000 Zwitserland 24.500 Denemarken 4.600 België 8.000 Italië Nederland Engeland Oostenrijk Noorwegen 14.000 10.000 22.800 4.400 Hieronder vindt u het aantal asielzoekers dat van januari t/m december 1989 in Nederland is aangemeld bij het Ministerie van WVC: Somalië 2.522 Libanon 953 Polen Ethiopië Ghana Iran Zaïre Joegoslavië Sri Lanka Roemenië Nigeria Irak Hongarije Afghanistan India Panama Syrië China Bangladesh Tsjechoslowakije 938 874 739 679 662 543 510 478 389 378 284 273 225 221 155 104 88 60 Dit is de titel van een folder die el ke in Midelburg woonachtige niet-Nederlander die op 21 maart a.s. mag stemmen inmiddels bij de post heeft aangetroffen. Het gemeentebestuur heeft deze zoge naamde stem instructiefolder aan elke stemgerechtigde niet- Nederlander toegezonden omdat de folder duidelijke informatie bevat over het feit hoe men op 21 maart kan stemmen. In de folder wordt in 13 talen uitgelegd hoe de stemgerechtigde zijn of haar stem kan gebruiken. De afgelopen weken is steeds op deze pagina over de landelijke campagne "Samen wonen, samen stemmen" geschreven. Wij zullen dit tot aan de dag van de gemeen teraadsverkiezingen op 21 maart a.s. blijven doen. Het is namelijk van groot belang dat onze niet- Nederlandse medeburgers weten hoe zij zo optimaal mogelijk van hun democratisch recht gebruik kunnen maken. Graag maken wij u er dan ook nogmaals op attent dat bij het gemeentelijk Bureau Voorlichting op het adres Stad huisstraat 2 meer gratis informa tiemateriaal verkrijgbaar is. Voor het gebied, grenzend aan de Schroeweg, de Torenweg en de Man- nezeese Watergang, wordt het bestemmingsplan Zeeuws Milieupark Hoogwaard voorbereid. Er komt een "hoogwaardig bedrijventerrein" in een parkachtige omgeving met veel groen en water. Het bestemmingsplan bestaat uit: 1. een bestemmingsplankaart, waarop de bestemmingen zijn aan gegeven; 2. voorschriften, waarin een nadere regeling wordt gegeven van de bestemmingen en de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden; 3. een toelichting, waarin onder meer is opgenomen de externe advies rapportage over de landschappelijke inpassing van het bedrijven terrein. Hoogwaardige bedrijvigheid. De met dit plan bedoelde bedrijvigheid heeft een geheel ander karakter dan de bedrijvigheid op de in Middelburg reeds aanwezige bedrijfster reinen Arnestein en Ramsburg. Binnen de categorie hoogwaardige be drijven wordt in dit bestemmingsplaan gestreefd naar de vestiging van met name die hoogwaardige bedrijven, die actief zijn op het gebied van de milieutechnologie. De vestiging van naar aard en omvang vergelijk bare bedrijven wordt evenwel niet uitgesloten. Parkachtig aanzien De ligging van het plangebied aan de rand van de bebouwde kom en langs de Schroeweg en de Torenweg vereist een zorgvuldige landschap pelijke inpassing. Dit past ook bij het karakter van de geplande bedrij ven. Hierover is door een extern adviesbureau een adviesrapport op gesteld, dat als bijlage bij de toelichting op het bestemmingsplan is op genomen. Woningen Ook zullen de ter plaatse aanwezige drie woningen met een woon bestemming in dit bestemmingsplan worden opgenomen. Inspraak Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 2 maart 1990 tot en met vrijdag 30 maart 1990 voor een ieder ter inzage bij het bureau voorlichting van de gemeente, Stadhuisstraat 2. Ook is daar een aantal uitleenexemplaren van het bestemmingsplan be schikbaar. Gedurende de bovenvermelde termijn kunnen schriftelijk opmerkingen over het ontwerp kenbaar worden gemaakt op daarvoor bij het bureau voorlichting aanwezige formulieren. Ook kan men zich aanmelden voor een eventueel na afloop van de bo vengenoemde termijn te houden inspraakbijeenkomst. Hiervoor zijn eveneens formulieren beschikbaar bij het bureau voorlichting. Inrichtingsvoorstel 1 Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening Vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan In Hoofdzaak 1959 voor het plaatsen van een hobby-kas op het perceel Nieuwe Vlissingseweg 578. Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 2 maart 1990 gedu rende 14 dagen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inza ge. Gedurende deze termijn kan een ieder, die bezwaar heeft te gen de uitvoering van dat voornemen, zijn bezwaren schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Middel burg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Bouwplan Bree 34. - aanvraag monumentenvergunning (art. 11 Monumentenwet) - vrijstelling bestemmingsplan (art. 19 WRO) Van 2 maart 1990 tot en met 16 maart 1990 ligt op de afdeling algemene zaken van de gemeentesecretarie een aanvraag om een wijzigingsvergunning ter inzage voor het momentenpand Bree 34 m.b.t. het veranderen van de begane grondvloer tot woonruimte. De inpassing van de woonfunctie op de begane grondvloer wijkt af van het bestemmingsplan Sint Jorisstraat II e.o.. Aangezien echter uit planologisch oogpunt in beginsel geen bezwaar tegen het bouwplan bestaat kan, vooruitlopende op de herziening van het bestemmingsplan, met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling worden verleend van het genoemde bestemmingsplan. Naast de vrijstelling van het bestemmingsplan dient voor het veranderen van het monumentenpand een vergunning verleend te worden op grond van artikel 11 van de Monumentenwet. Gedurende bovengenoemde periode kunnen eventuele bezwa ren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemees ter en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Burgemeester en wethouders hebben besloten het parkeren te verbieden voor een op het wegdek van de Markt aangeduid par keervak, gelegen direct achter Bloemenkiosk Pouwelse, behalve voor de invalide waarvoor de parkeerplaats is bestemd. Burgemeester en wethouders hebben besloten door het terzijde van de rijbaan aanbrengen van een doorgetrokken gele streep het parkeren te verbieden voor de westelijke zijde van het ge deelte van de rijbaan van de Stadsschuur, vanaf de Hoogstraat tot en met het pand Stadsschuur 12, en voor de oostelijke zijde van het gedeelte van de rijbaan van de Stadsschuur, voor het pand Stadsschuur 1 Tegen deze besluiten kan iedere belanghebbende binnen 30 da gen na heden, als regel onder betaling van f 150,— aan rech ten, beroep instellen bij de Kroon. Het beroepschrift moet wor den gericht aan Hare Majesteit de Koningin, doch moet worden ingediend bij de Commissaris van de Koningin in Zeeland, Sint Pieterstraat 42 te 4331 EW Middelburg. Het volledige verkeers- besluit ligt bij het bureau Voorlichting, Stadhuisstraat 2 te 4331 PK Middelburg ter inzage. Burgemeester en wethouders hebben besloten het parkeerver bod voor een tegenover het pand Molenberg 19 aangeduid par keervak (invaliden-parkeerplaats) op te heffen en hun besluit van 29 september 1989, nr. 89/6842/PM, in te trekken. Het volledige verkeersbesluit ligt bij het bureau Voorlichting, Stadhuisstraat 2 te 4331 PK Middelburg ter inzage. tor het oog van de Lange Jan Bestuurscom missie Welzijnsac- commodaties, dinsdag 6 maart om 19.30 uur, secr. mw. C. Ma- nuputty; Bestuurscommissie Culturele Za ken, donderdag 8 maart om 15.45 uur, secr. mw. J. Cijsouw; Commissie Sociale Zaken, don derdag 8 maart om 19.30 uur. Secr. dhr. J.J. Groenenberg; Commissie Onderwijs, maandag 12 maart om 16.00 uur, secr. dhr. H. Groesser; Commissie Gemeentewerken, maandag 12 maart om 19.30 uur, secr. dhr. P.M. Meeusen; Commissie Financiële Zaken, dinsdag 13 maart om 16.00 uur, secr. dhr. N.A. Meijer; Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu beheer, dinsdag 13 maart om 19.30 uur, plv. secr. dhr. Schild; Bestuurscommissie Welzijn, woensdag 14 maart om 16.00 uur, secr. dhr. A.J. Wien; Commissie Openbare Orde en Veiligheid, dinsdag 20 maart om Door burgemeester en wethou ders is aan de volgende instellin gen toestemming verleend om in de komende periode een huis-aan- huis collecte te houden: Nederlands comité Unicef van maandag 5 maart tot zondag 11 maart; Nationaal Reumafonds van maandag 12 maart tot zondag 18 maart; Simavi van maandag 19 maart tot zondag 25 maart; Nationaal Fonds Kinderbescher ming van maandag 26 maart tot zondag 1 april. Bij het collecteren moet men ge bruik maken van verzegelde bus sen. Ook als gewerkt wordt met collectezakjes moeten deze verza meld worden in verzegelde collec tebussen. Collectanten mogen niet jonger zijn dan 15 jaar, die nen niet betaald te worden en moeten voorzien zijn van een deugdelijk legitimatiebewijs. De indeling van de parkeervakken rond de Lange Jan is gewijzigd. Er zijn parkeermeters verwijderd, er staat een parkeerautomaat en er wordt enige herbestrating uit gevoerd. Het aantal parkeerplaat sen blijft ongeveer gelijk. De Blauwedijk is afgesloten voor alle verkeer in verband met asfaltering- en andere werk zaamheden. De Nieuwe Kerkgang is in ver band met herstrating afgesloten en de parkeerplaatsen aan de Koorkerkstraat en de Koorkerk hof zijn niet bruikbaar om dezelf de reden. De Breeweg wordt tussen 't Zand- dorp en de Koninginnelaan op nieuw ingericht en is daarom ge deeltelijk afgesloten. Menu van 5 maart 1990 tot en met 10 maart 1990 maandag 16.00 uur, secr. dhr. J.J. v.d. Meijden; Bestuurscommissie Ontwikke lingssamenwerking, dinsdag 27 maart om 15.30 uur, secr. dhr. W.J. van Kooien. Commissie Bezwaar- en Beroep schriften, donderdag 29 maart om 16.00 uur, secr. dhr. J.J. Groenenberg. Bovenstaande commissies zijn openbaar en worden gehouden in het stadhuis. Voor het gebruik maken van spreekrecht kunt u contact opnemen met de commis siesecretaris tel. 75000. Gemeenteraad, maandag 19 maart om 14.00 uur in de raad zaal van het stadhuis. Gemeenteraad bezoekt AZC in Goes Gemeen teraadsverkiezin gen oto: Jaap Wolterbeek) Bewoners van het centrum in Luttelgeest (Foto Marcel Molle). 1. exclusief 720.000 personen van Duitse afkomst 2. exclusief de asielzoekers die via Deense ambassades asiel aan vragen (nog onbekend voor 1989) Een van de inrichtingsvoorstellen.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 5