iSssaa iawiissB Veel plezier met Harde Stukjes Kru iswoo rd raadsel 1 Woensdag 28 februari 1990 DE FAAM DE VLISSINGER Beurs Milieu Cursus Verenigingen Sport Politiek CURSUS CAFÉBEDRIJF f295.- Gezondheid Ouderen Gevonden 28 - 55 30-12 - 55-10 - 36 57 -5 32 - 50 - 34 - 33 - 29 - 52 - 36 Aquarel - Op tien dinsdagavon den, van 6 maart tot en met 15 mei, wordt er een cursus aquarel schilderen gegeven door Hans Notenboom aan Breestraat 27 in Middelburg. De cursus is sterk in dividueel gericht, wat betekent dat de deelnemer zelf aangeeft wat hij of zij wil leren. De aan vangstijden zijn flexibel. Vanaf 19 uur tot 22 uur kunnen de deelne mers terecht. Voor aanmeldingen en informatie kan gebeld worden met Hans Notenboom via 01180-34852. De dood - De Volkshogeschool Zeeland geeft van vrijdag 9 tot en met zondag 11 maart een cur sus over het thema 'Omgaan met de dood'. De cursus is bedoeld voor vrijwilligers en beroeps krachten die in hun werk met stervenden en rouwenden wor den geconfronteerd. Vertrekkend vanuit de eigen ervaringen van de deelnemers wordt tijdens de drie dagen samen gezocht naar de essentie van het helpen in stervens- en rouwsituaties. In verband met verbouwing van de Volkshogeschool wordt de cur sus gegeven in het conferentie oord De Lindenhof in Zuiddorpe. Informatie is verkrijgbaar via 01177-1259. Hongaars - De Zws. Volksuni versiteit (ZVU) begint binnenkort met een vakantiecursus Hon gaars. In de cursus komen prakti sche zaken aan bod, zoals opbellen, hotels reserveren en bij voorbeeld iets bestellen in een restaurant. De kennismakingsbij eenkomst van deze cursus is woensdag 7 maart vanaf 19.30 uur. De cursus omvat tien avon den van 19.30 tot 21 uur. Inlich tingen over deze cursus zijn verkrijgbaar bij de ZVU via 01180-34800. Patchwork - Eveneens begin maart start de ZVU met zowel een basis- als een vervolgcursus Patchwork en Quilting. De basis cursus wordt op dinsdagmorgen gegeven en de vervolgcursus op donderdagmorgen. Inlichtingen zijn verkrijgbaar via 01180-34800. Vrijwilligerswerk - De Zeeuwse Vrouwenraad houdt in samen werking met de Volkshogeschool Zeeland een cursus 'Vrouwen, vrijwilligerswerk en levensloop baan'. Door de thema's vrijwillig werken en levensloopbaan met elkaar te verbinden, wordt vrou wen de gelegenheid geboden om het vrijwilligerswerk dat zij doen, en de veranderingen die daarin plaatsvinden, onder de loep te nemen. Daarnaast worden de deelnemers uitgenodigd actief te zijn in het vormgeven en/of bijsturen van hun eigen le vensloopbaan. De cursus wordt gehouden in Aardenburg van donderdagavond 5 april (19.30 uur) tot en met zaterdag 7 april (13.30 uur). Voor inlichtingen en opgaven kan voor donderdag 15 maart contact worden opgeno men met de Zeeuwse Vrouwen raad in Middelburg via 01180-34733 Geschiedenis - De Nederlandse jeugdbond ter bestudering van de geschiedenis heeft twee bij eenkomsten op het programma staan. Op 2 maart vertelt G. Schep over de koude oorlog en een week later houdt A. Francke een lezing over de dialecten op Walcheren. Beide bijeenkomsten worden gehouden in de Zeeuwse Bibliotheek en beginnen om 19.30 uur. Belegging - Vorig jaar is in Mid delburg een 'beleggings-studie- club' opgericht. Doel van de club is door middel van studie en gesprekken met elkaar en met deskundigen inzicht te krijgen in de financiële wereld. Veel aan dacht is daarbij voor de beurs, waar koersen en waarden van aandelen, opties en obligaties worden bijgehouden. Door inleg van een klein bedrag wordt ook de proef op de som genomen met de aankoop van enkele aan delen. De club heeft nog plaats voor enkele leden. Geïteresseer- den kunnen na 18 uur bellen met 01180-26769. Diaporamaclub - In het wijk centrum Open Hof aan de Alexander Gogelweg in Vlissin- gen houdt de Diaporamaclub op maandag 5 maart een bijeen komst met medewerking van de film- dia- en videoclub Acina uit Antwerpen. Voorzitter van deze dia-afdeling is Louis Dickers, die internationale prijzen won met zijn diaseries. Alle foto- en dialief hebbers zijn vanaf 20 uur wel kom. Wie meer wil weten kan bellen met 01184-10971 of 01184-65074. CNV - De CNV-afdeling Middel burg houdt op vrijdag 2 maart haar traditionele familie-avond in de aula van de Christelijke LTS Klarenbeek aan de Eisenhower- laan in Middelburg. De toneelver eniging Serooskerke geeft on der meer een opvoering van het blijspel 'Veel kabaal op Clingen- dael'. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Forumdiscussie - De gezamen lijke politieke partijen in Westka- pelie hebben voor vrijdag 2 maart een forumdiscussie georgani seerd. De lijsttrekkers zullen dan hun standpunten op tafel leggen. De bijeenkomst wordt gehouden in Noordzeegalm aan de Zuid straat en begint om 20 uur. FNV-forum - Werkgelegenheid en sociale zekerheid zijn de hot items tijdens de politieke forum avond van de FNV afdeling Mid delburg, die wordt gehouden in de Zeeuwse Bibliotheek op dins dag 6 maart, aanvang 20 uur. In het forum zitten nagenoeg alle belangrijke politieke partijen die deelnemen aan de gemeente- raadsverkiezing op 21 maart. Westkapelle - Camping De Boomgaard in Westkapelle wil uitbreiden en daar is een vergunning voor nodig. De West- kappelse politiek spreekt zich daar op donderdag 1 maart over uit in een vergadering van de ge meenteraad, die om 20 uur be gint. Verder komen ook de financiën aan bod die nodig zijn voor de vervanging van het sani tair van de christelijke basis school en de subsidiëring van het Gastouderschap Walcheren. Binnenkort start in Goes, Middelburg, Vlissingen en Terneuzen de cursus Cafébedrijf. Deze opleiding bestaat uit 10 wekelijkse avond of middaglessen van elk 2'/, uur. De cursus kost totaal 295,- en men kan zich nog aanmelden. Een voorop leiding is niet nodig en het Examen voor het Rijkserkende Diploma is op 4 januari. De zeer afwisselende en beslist niet saaie cursus wordt zowel door vrouwen als mannen uit pure hobby gevolgd. Sommigen hebben in hun achter hoofd om ooit nog eens een eigen Horecabedrijf(je) te beginnen. Ook is er een groot tekort aan gediplomeerd horecapersoneel! De lessen worden zeer leven dig gebracht met o.a. dia's, vrijblijvend wijnproeven etc. Ook bezoekt men gezamenlijk een Brouwerij. Met het Diploma kan men zelfstandig een Café, Petit-Restaurant, Disco, Kantine, Bar, etc. beheren. De cursus is zowel mon deling als schriftelijk te volgen. Voor een gratis Brochure of aanmelden, bel Stichting Horeca Onderwijs, postbus 1161 te Breda, telefoon 076-710078. Erkênd door do Minister ven Onderwijs A Wetenscheppen op grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen. Marcel Verre ck en Paul Pleijsier, winnaars van het Leids Cabaret festival 1987, brengen hun twee de programma Harde Stukjes op vrijdag 2 maart om 20.30 uur in het Vestzaktheater in Vlissingen. Verreck en Pleijsier leggen van achter hun tafeltje de wereld uit met opmerkingen als: 'Dames en heren, elke drie seconden sterft er een boom en elke twee secon den wordt er in Japan een nieu we autofabriek geopend. Berekent u zelf het verschil'. Geïnspireerd door de concepten van de Franse filosoof Jean Paul Ravage en niet gehinderd door enige scrupules laveren de twee mannen door de chaos en de bi zarre anekdotiek van het bestaan. Zij worden hierbij muzi kaal terzijde gestaan door ver scheidene telefoons, enige gitaren, een bas, sommige bal pennen en verschillende ukeleles. Dansen - Olga de Graaf uit Roo sendaal, die gespecialiseerd is in moderne dans en jazzdans komt zaterdag 3 maart in de Vrijenho- venhal in Vlissingen om les te ge ven aan beginners (10 uur), medium (11.30 uur en gevorder den (13.30 uur). De organisatie van deze jazzdansstage is in han den van de KNGB. Informatie: mevrouw J. Swart, 01184-63379. Trimwielerkoersen - De Stich ting Trimbelangen Midden- Zeeland houdt op zaterdag 3 maart de eerste van een zestal trimwielerkoersen. Het betreft trainingsritten die worden gehou den op het parcours in de Willem- Annapolder te Biezelingen. Het parcours heeft een lengte van drie kilometer. Deze eerste trai- ningsrit gaat over 55 minuten plus één ronde. Er wordt gestart in twee categoriën. Deelnemers kunnen vanaf 13.15 uur hun rug nummer afhalen in restaurant De Caisson in Kapelle. Meer informa tie is verkrijgbaar via 01102-43400. Trein modellen -De derde Zeeuwse Trein Modelruilbeurs wordt zaterdag 3 maart van 10 tot 16 uur gehouden in het 's- Heer Hendrikshuis' aan de Werfstraat in 's-Heer Hendriks kinderen. Op de beurs kunnen al lerlei typen en modellen worden gekocht, verkocht of geruild. Om het publiek voor miskopen te vrij waren is er een testtafel aanwe zig waarop niet minder dag zes verschillende treinsoorten kun nen worden getest. Kinderspullen - De vrouwen contactgroep 'Kom uit je huis' houdt op woensdag 7 maart een kinderspullenbeurs in het wijkge- bouw van het Zuiderbaken aan de M. de la Palmastraat in Mid delburg. Belangstellenden krijgen de gelegenheid zelf hun spullen te verkopen. Van 9 tot 10 uur kunnen zij hun tafel inrichten. De verkoop is van 10 tot 11 uur. In lichtingen zijn te verkrijgen via 01180-23369. Woord en Daad - De stichting Woord en Daad houdt van dins dag 6 tot en met donderdag 8 maart een verkoping van tweede hands kleren op het adres Dorpstraat 25 in Oostkapelle. De opbrengst is bestemd voor het voedselproject op Haiti. De ope ningstijden: dinsdag en donder dag van 9 tot 12 uur en woensdag tussen 9 en 12 en van 13 tot 16 uur. Dia-avond - De activiteitencom missie van Bachten Reede houdt op donderdag 1 maart vanaf 19.30 uur een dia-avond over 'Oud Vlissingen', in de zaal van Bachten Reede aan de Vredehof laan 42 in Vlissingen. De dia's belichten de periode van 1880 tot en met 1920. Deze avond is speciaal bedoeld voor ouderen. Contactmiddag - De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen van de afdeling Middelburg houdt op dinsdag 6 maart vanaf 14 uur haar contactmiddag in gebouw de Schakel aan de Bachtenstee- ne. Borstkanker - De praatgroep voor vrouwen die een borstope- ratie ondergingen komt op dins dag 6 maart vanaf 10 uur weer bijeen in het wijkgezondheid scentrum aan de Roozenburglaan in Middelburg. Gelegenheidsbrochure - De Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis is op zoek naar bestuurders van de kruisvereni gingen Nieuw en St. Joosland die nog archiefmateriaal in hun bezit heb ben. Dat materiaal wordt ge bruikt voor een gelegenheidsbrochure die han delt over de geschiedenis van het kruiswerk in Zeeland. Wie meer weet kan contact opnemen met mevrouw J. Koetje, 01100-15892. Pandabus - De Pandabus van het Wereld Natuur Fonds komt op dinsdag 6 maart naar de Pro testant Christelijke basisschool De Vaste Burgh in Vlissingen. In de bus is een doe-ontdek- tentoonstelling ingericht onder de titel 'Er is meer dan je ziet'. El ke groep krijgt twee weken lang de beschikking over een kist met lesmateriaal, zodat er uitgebreid rondom het thema gewerkt kan worden. Het project wordt op dinsdag 20 maart van 16.30 tot 18.30 uur afgesloten met een tentoonstelling in De Vaste Burgh. Welkomsdienst - Kapitein B.P. de Heer van het Leger des Heils en ds. L.J.G. IJkel leiden de wel komsdienst die wordt gehouden op zondag 4 maart in de Middel burgse Hofpleinkerk. Het thema luidt 'Langs de lijn'. Muzikale me dewerking verlenen het Middel burgs Jongerenkoor, het Weicombo en de organist Menno Vreeken. De dienst begint om 18.45 uur. Wereldgebedsdag - In Ter Ree de en Scheldehof in Vlissingen wordt op vrijdag 2 maart wereld gebedsdag gevierd. Beide dien sten beginnen om 19 uur. Aan beide diensten werkt een koor mee. De opbrengst van de collec ten is bestemd voor een kerkelijk conferentieoord in Tsjechoslowa- kije, een project in Roemenië en vluchtelingenwerk in Nederland. Wereldgebedsdag - In Middel burg wordt wereldgebedsdag op vrijdag 2 maart om 20 uur ge vierd in de Evangelisch Lutherse Kerk aan de Zuidsingel (hoek Bree). Medewerking wordt ver leend door het kerkkoor Soli Deo Gloria en organist H. van Winkel hof. Ook in vier plaatselijke rust huizen worden diensten gehouden. Appèldienst - 'Roepen en ho ren' is het thema van de appèl- dienst die zondag 4 maart wordt gehouden in de St. Jacobskerk in Vlissingen. Voorganger is ds J.D.de Boer en muzikale mede werking verlenen de harmonie 'Ons Genoegen' en de organist Bram Beekman. De dienst begint om 10 uur. PROGRAMMA - Op werkda gen in de lucht tussen 12 en 13 en tussen 17 en 18 uur, met nieuws en actualiteiten. Bijzon derheden: donderdag oVer ge zondheid en reacties luisteraars, vrijdag Uit-tips en forum, maan dag muziek uit Zeeland, dinsdag gast van de week en natuur en milieu, woensdag land- en tuin bouw en streekeigene dialecten. Vlissingen - Bij de gemeentepo litie in Vlissingen kunnen verlie zers van een perzische kat, een aluminium lijst, een paraplu, le vensmiddelenpakketten, een re genpak, een lege portefeuille, een ring, diverse sleutels en sportkle- ding zich vervoegen op het poli tiebureau. Die voorwerpen zijn daar als gevonden opgegeven. Bij het dierenasiel is een hond aan gegeven. Oplossing van Puzzel krant 21/2 HORIZONTAAL: 1 harpoenschieter: 13 os; 14 Peru: 15 eend; 16 L.O 17 rat: 18 lek; 19 ge; 21 bof; 23 tel; 35 km; 26 aldus; 28 alk; 30 linie; 32 Abel; 33 braam; 35 twee; 36 re; 37 leuk; 39 mare; 41 m.n.; 42 ader; 43 turf; 44 Sr.; 46 Oder; 48 Lima: 49 d.d.; 51 Linz; 53 tijdig; 55 tree; 57 onnet; 59 mud; 60 moker; 61 w.g.; 62 rak; 64 aar; 65 Lt.; 66 neb: 68 spa; 69 as; 71 stro; 72 lint; 74 be; 75 kersenbrandewijn. VERTICAAL: 1 Hongaar; 2 as; 3 p.p.; 4 oeros; 5 eraf; 6 nut: 7 cel; 8 heet; 9 inkel; 10 e.d.; 11 el; 12 Roemeen; 20 Elbe; 21 bulldozer; 22 vla; 24 literator; 25 kiem; 27 de; 28 ark; 29 kam; 31 N.W.; 33 buret; 34 matig; 38 eed; 40 rum; 44 Slowaak; 45 ring; 47 rijm; 48 lid; 49 deel; 50 dertien; 52 N.N.; 54 dun; 56 R.K.; 58 tante: 60maand: 63 kern; 64 apin; 67 bob; 68 sla; 70 Se; 71 s.s.; 73 te; 74 bij. WINWOORD: HELEOCHARIS Bij goede oplossing krijgt u op de opgegeven nummers een gezegde. HORIZONTAAL: 1 gereedschap: 6 deel v.h. hoofd; 12onbep. hoofd telwoord: 13 ten aanzien van; 15 telwoord; 16 muzieknoot; 18 man netjeshond; 19 knaagdier; 21 vogel; 23 omroepvereniging; 25 vrolijk en bekoorlijk; 26 bijstand; 27 kleurstof; 29 noordnoordwest; 30 straf- vaartuig; 31 oude lengtemaat; 32 stad in Frankrijk; 34 zijrivier v.d. Donau; 36 de onbekende; 37 gespannen; 38 korte spijker; 40 waar naar gestreefd wordt; 41 wijfje v.d. vos; 43 oude vochtmaat; 46 gemeenschappelijke weide; 49 Amsterdams peil; 51 ongewerveld dier; 52 rivier in Spanje; 53 kinderuitroep; 54 stad in Frankrijk; 56 kloosteroverste; 58 metselaarsgereedschap; 60 onderdeel v.e. uur werk; 61 bosgewas; 63 volksoverlevering; 64 deel v.e. boom; 65 nog eens; 67 delfstof; 68 eminentie; 69 aanw. vnw.; 70 bittere stof; 72 chem. symbool; 73 duistere zaak; 74 pelgrimsstaf. VERTIKAAL: 1 zoete stof; 2 soort suikerwerk; 3 goudgehalte; 4 tuimeling; 5 toegewijde vlijt; 7 Ned. munt; 8 tuinhaag; 9 voegwoord; 10 stand uit de middeleeuwen; 11 acrobatische toer v.e. vliegtuig; 14 sultanaat in Arabië; 18 aarden vaas; 20 stad in Rusland; 21 zeer bleek; 22 oorkonde; 24 plaats in Noord-Brabant; 26 kaart v.h. kaart spel; 28 zonder eer; 30 zadelmakerswerktuig; 33 voorzetsel; 35 sans atout; 37 korte kous; 39 tennisterm; 42 vr. beroep; 44 bijwoord; 45 vorm van belediging; 46 lengtemaat; 47 loofboom; 48 kleurling; 50 deel van Centraal-Amerika; 53 aanw. vnw.; 55 veerkracht; 57 vlin derbloemige plant; 59 danspartij; 61 traditionele vijandschap; 62 taaie lekkernij; 65 vettige stof; 66 dwaas; 69 de dato; 71 den lezer heil. Verreck Pleijsier. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. A.E. de Bruijn, 19 uur: ds. A. Spaans. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. L.W.Ch. Ruijgrok. Volle Envangelie-gemeente "Im- manuel", Westdijkstra at 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Kerkplein 1, Vr. 19 uur: wereldgebedsdagdienst, Zo. 10 uur: dhr. Kleij, biddienst voor gewas en arbeid. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds C.A. Westerveen, knd., 19 uur: ds. C.A. Wester veen. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19.15 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. onbe kend. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. F.A. Petter, 14.30 uur: ds. C. de Boon. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 14.30 uur: voorganger onbekend, gez. dienst. HOOGELAIMDE Christengemeenschap. Kapel van Sint Maarten. Zo. 10.30 uur: geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 11 uur: mevr. Spaans. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: ds. Otte, zendingsdienst, 17 uur: ds. P.J. Rebel. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: dhr. H. Berckheij. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: onbekend. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10 uur: ds. Köther-Middelhoek, m.m.v. kerkkoor. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A.K. Wallet. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. onbekend. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Ge- tuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, Zo. 9.30 uur ds. J.L.G. van IJkel en 17.00 uur ds. W.A. v.d. Berg. Hofpleinkerk, Hofplein, Zo. 9.30 en 14.30 uur. ds. D.W. Dondorp. 19.00 uur. ds. L.J.G IJkel. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur. ds. E.V.E. Wijnands, Koudekerke. Gere formeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 uur: dienst, 16.30 uur: ds. W.F. Wis- se/ink. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, geen dienst. Koorkerk, Koorkerkhof, 10 uur ds. K. Hendrikse. Oostkerk, Oostkerkhof, 10 uur: ds. M de Boer en ds. W.A. v.d. Berg. mmv. koor "Sheborim". Ontmoetingskerk, Ooster- scheldestraat, 10 uur: ds. O. Eiseman Engelse Kerk, Simpelhuisstraat 19, geen dienst. Nieuwe Kerk, Wijkgemeente Ger.bond., 11.00 uur: ds. W. van Laar. 17 uur: ds. H. de Leede en ds. W.J. Teu- nissen. Thomaskapel, 9.30 uur: ds. B.J.W. Schel haas. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde kerk, Lange Noordstraat 62. Za. 11 uur. ds. N. Kooren. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: kpt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: wm. ds. Van Dam. Nederlands Gereformeerde Kerk. En gelse kerk, Simpelhuisstraat 19. Zo. onbekend. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. 10 uur: ds. K. Hen drikse. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Do. 19.15 uur, Zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS, Klaren beek. Zo. 9.30 uur: br. C. v.d. Zanden. Volle Evangelie Gemeente "De Herberg", samen komsten: Dam 6, Zo. 10 uur, di. 20 uur. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. H. van Oostende. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. 10 uur: da. A.C. den Hollander. 17 uur: ds. F.C. van Dijke. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. gezam. in de Geref.kerk. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. H. van Oostende. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. van Wouwestraat 41. Zo. 10 uur: ds. F.C. van Dijke, 19 uur: ds. P.J. Re bel, SoW dienst in Herv. kerk. Volle Envangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerke lijke bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. H.W.J. Faassen, 19 uur: ds. P.J. Rebel. ST. LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 09 uur: ds. St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 17 uur: drs. D. Westerneng. SOUBURG Gemeente Sion. Ritthemsestraat 43A. Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Zo. Kanaalstraat, 9.30 uur: ds. P. Melse, knd. groep 1-5, Oranjeplein, 9.30 uur: ds. R.E.R. van Buiren, 19 uur: ds. J. Bouwer, Bej. tehuis"De Zoute Viever", Dongestraat 1, 19 uur: kpt. C.D. Bijl, Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkse- weg 88, 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, 2e en 4e maandag v.d. maand 17 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, Zo. 10 uur: Parochiekoor. VEERE Gereformeerde kerk. Kaai 53, Zo. onbekend. Her vormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. ds. Geers. VLISSINGEN Angelicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. Brons. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur ds. Postema. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktDe Lan- noystraat 2, Zo. 9.30 en 15.00 uur ds. A. de Snoo Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Zo. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: ds. de Boer, Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Kalksma, Johanneskerk, Bonnedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Glashouwer, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: mevr. ds. Schoorel, De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. Makkinga, Ophir, Badhuisstraat 186, geen dienst. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. "Het Anker", Bonedijkestraat 165. Za. onbekend. Marnixkerk. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: kpt. C.D. Bijl, 19 uur: kpt. C. Bijl-Muller. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekhuispastoraat Streekziekenhuis Walcheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Di. 9 uur, Zo. 11 uur, Ter Reede, Koudekerksewg 81, za. 17 uur, Lieve Vrouwen kerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur, wo. 9 uur. Bethesda-St. Joseph Ziekenhuis. Koudekerkse weg 88. Zo. 11.15 uur. Volle Evangelie Gemeente Berea. Gebouw Berea, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrou- westraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: mw. A. Spaans-Moolenaar. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, 19 uur: de Bruijn. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: W. v.d. Heijden, Noordstraat 12, Westkapelle, tel. 01187-2182. Apotheken Middelburg: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Hummelen, Markt 69, tel. 12134. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Paauwenburg, Troel straw eg 2a, tel. 70717. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: A.M. Gaay, tel. 71768. Middelburg: van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: S.K. Boot, tel. 39865. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: C.J. Brink, Middelburg, tel. 01180-11011. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Wijkverpleegkundigen Do. 1 t/m 7 maart Huisartsen Middelburg: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: A. van Heusden, Bellinkplein 3, tel 23011. Zondag tot 24 uur: F.L. Berghauser Pont, Bellink plein 1, tel. 37393. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Vlissingen: zaterdag tot 24 uur: A.H. van Dijk, Koudekerkseweg 52, tel 13459. Zondag tot 24 uur: A. van der Griek, Badhuisstraat 46, tel. 12950. Visites aanvragen voor dringende geval len 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: Th. Bloos, Kanaalstraat 70, O- Souburg, tel. 01184-61212. Zondag: P Kodde, Oude VIissingseweg 13, Middelburg, tel 01184-61630. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: E.W.J. Gunst, Torenstraat 46, Serooskerke, tel. 01189-1212. Westkapelle, Domburg, Aagtekerke, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: F. van Eede, de Casembroodstraat 24, Westkapelle, tel 01187-1234. Oost- en Midden-Walcheren: zaterdag en zondag: B. Bouwense, Va/kenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw- en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Vlissingen/Souburg (Vlissingen, West- en Oost-Souburg en Ritthem: bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Platteland Walcheren: bereik baarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444. Algemeen krisis opvangcentrum "Court Ox- hooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding be reikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. GGD Zeeland: Middelburg, Dam 39-41; Vlissin gen, Rozengracht 6. Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085. Geslachtziektenbestrijding: Dam 39-41, ma., wo en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085. Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384. Alle vragen over gezondheidsvoorlichting: tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding: tel. 01184-18395. VBOK: (vereniging ter bescherming van het on geboren kind), tel. 01180-35736. Algemeen Maatschappelijk Werk: de dienstdoen de maatschappelijk werker is bereikbaar via het telefoonnummer 01180-84000. Algemeen maatschappelijk werk: Dienstencen trum Molenwal Westkapelle spreekuren 9 tot 10 uur algemeen maatschappelijk werk. 10.30 tot 11 uur gezinsverzorging Ook buiten de spreekuurtij den worden afspraken gemaakt in het diensten centrum, tel. 01187-2331. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling: tel. 01180-28800. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Infectieziektenbestrijding: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose), Rozengracht 6: maandag en vrijdag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395). Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afpraak van 9 tot 12 uur tel. 01100-30911. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp: Molstraat 13, Middelburg, tel. 01180-12004, iede re werkdag bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 19