Verzilvering 20-vaarten kaarten Voorlichting/inspraak vaste oeververbinding WOV-tracénota milieu-effectrapportage v/d Meijden De Speciaalzaak voor Leer en Suède HET VOORDELIGSTE ADRES O VLOERBEDEKKING* POLYETHER MATRASSEN MATRASSEN 20 tot 30% VOORDEEL BLIJVEND VOORDELIGER! f ld Ifllllf EU vele aanbiedingen, b.v.: z 59 29 159,- 20 TOT 50°/o KORTING! TWIGO 289,- VELE AANBIEDINGEN VINYL DEKBEDDEN* POLYETHER PLATEN KARPETTEN ZONWERING *GORDIJNVELOURS X X z Rondleidingen Abdij u NU 249,- r r C0UP0NS TAPIJT MARCONIWEG 12 VLISSINGEN 01184-65923 Tii wï MODERN KORT SUÈDE JASJE 429^ 319, DAMES 3/4 1398.- 898,— Wijngaardstraat 24 (achter C&A), Goes, tel. 14500 PARADE PARAD0RA 't scheelt 30% Vorige week vrijdag is in Middelburg de tracénota/milieu effectrapportage Westerschelde oeververbinding (WOV) ge presenteerd. Aspecten Exploitatie Topkwaliteit van Christ HERENJACKS 759.- 459,— Topkwaliteit van Striwa »T» 1 O H U p/mtr. gelegd MALTA 4oo br. ATLAS 30% wc ANDES O O H Woensdag 28 februari 1990 Vrijdag 2 maart is de laatste dag dat de 20- en 40-vaartenkaar- ten volgens het oude tarief voor (vracht)auto's op de veerdien sten over de Westerschelde kunnen worden gebruikt. Daar na kunnen de 20-vaartenkaar- ten tot 19 mei in het provincie huis in Middelburg worden inge wisseld, waarbij het niet ge bruikte deel van de vaarten aan de houder wordt uitbetaald. Voor de 40-vaartenkaart geldt de restitutieregeling niet. Vaartenkaarten en -boekjes voor voetgangers kunnen ook van 3 maart tot 19 mei worden ingewisseld tegen uitbetaling van het niet gebruikte deel. De 20- en 40-vaartenkaarten die na 3 januari zijn aangeschaft, zijn gebaseerd op het tarief, dat op die datum inging en dat uit gaat van de lengte van het voer tuig. De kaart Personenauto met bestuurder komt overeen met het tarief voor voertuigen tot en met zes meter, Vrachtauto met bestuurder geldt voor voertuigen tot en met twaalf meter en Vrachtauto met aanhangwagen met bestuurder is gelijk aan het tarief voor voertuigen tot en met ach/tien meter. Deze "nieuwe" kaarten blijven geldig en kunnen dus niet worden ingewisseld. De 20-vaartenkaarten voor au to's en de kaarten en boekjes voor voetgangers kunnen op werkdagen worden ingewisseld in het provinciehuis, Koorkerk hof 18, Middelburg. De ope ningstijden zijn van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur. Deze week, tijdens de voor jaarsvakantie, worden rondlei dingen georganiseerd in de Abdij van Middelburg. Het aan- vangstijdstip is steeds 13.30 uur. Het eigenlijke rondleidingensei zoen begint 1 mei en duurt tot 1 november. De kaartverkoop, tevens begin punt van de wandeling is bij de ingang van het provinciaal infor matiecentrum, Abdij 9. Daar is ook een folder over de rondlei dingen verkrijgbaar. De prijs per persoon is 5 gulden. Kinderen van zes tot achttien jaar en houders van het cultureel jongeren paspoort, pas 65 of de museumjaarkaart betalen 3,50 gulden. Het gereduceerde tarief geldt ook voor groepen vanaf 20 personen. De Kloostergang, de Abdijker ken, de crypte, de kapittelzaal en de statenzaal worden aange daan. Ook het Zeeuws Museum is in de ronleiding opgenomen. De tracénota/milieu-effectrapportage Westerschelde-oeververbin- ding ligt van 2 maart tot 14 april ter inzage in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9, Middelburg, in het kantoor van rijkswa terstaat, Koestraat 30, Middelburg en in de gemeentehuizen en openbare bibliotheken op Zuid-Beveland en Walcheren en in Zeeuwsch-Vlaanderen. In dezelfde periode kunnen schriftelijke reacties op het rapport worden ingediend bij het secretariaat van de Raad van de Wa terstaat, Kneuterdijk 6, 2415 EN Den Haag. In zes gemeenten rond de Westerschelde worden in maart voorlich tingsavonden belegd. Tijdens de bijeenkomsten kan aan medewer kers van provinciale waterstaat nadere informatie worden gevraagd over de tracés en alle effecten van een vaste oeververbinding. De plaatsen van samenkomst zijn: Kruiningen, 12 maart. Ons Dorpshuis, Berghoekstraat 3; Vlissingen, 13 maart, Scheldekwartier, Van Dishoeckstraat 536; Heinkenszand, 15 maart, De Stenge, Stengeplein 1; Oostburg, 19 maart. Den Hoekzak, Langestraat 1; Terneuzen, 20 maart, Opstandingskerk, Bellamystraat 74; Kloosterzande, 22 maart. Hotel van Leuven, Hof te Zandeplein 19. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur. Vanaf 18.30 uur zijn de medewerkers van provinciale waterstaat in de zaal, speciaal om vragen te beantwoorden, die mensen niet tijdens de bijeenkomst aan de orde willen stellen of die meer van particulier dan van alge meen belang zijn. In mei volgen hoorzittingen van de Raad van de Waterstaat, waar schriftelijke bezwaren mondeling kunnen worden toegelicht. De samenvatting van de tracénota/milieu-effectrapportage is gratis verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecentrum. Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31400. De nota is aan hetzelf de adres te koop voor vijftien gulden. mm DE FAAM - DE VLISSINGER De middentracés geven de bes te verbinding tussen de woon- en werkgebieden van Midden- Zeeland en Zeeuwsch-Vlaande ren. De economische en maat schappelijke ontwikkelingen van de provincie komen daar mee het best tot hun recht. Een WOV tussen Kruiningen en Perkpolder is het gunstigst voor milieu en landschap, doordat gebruik kan worden gemaakt van de aansluitende wegen, die nu naar de veerdienst leiden. De verbinding tussen de industrie gebieden Vlissingen-Oost en Kanaalzone en tussen de Mid denzeeuwse en Zeeuws-Vlaam- se steden is er minder mee ge diend. Er is sprake van twee middentra cés (een ten westen en een ten oosten van Ellewoutsdijk en Ter- neuzen) en van een tracé ter hoogte van Kruiningen-Perkpol- der. Op het westelijk van Elle woutsdijk en Terneuzen gelegen tracé is een variant ingediend door de Exploitatie-maatschappij Westerschelde - een van de ge gadigden voor de bouw. Bij de middentracés is steeds de ex ploitatie van een voetgangers- en (brom)fietsersveer Vlissin- gen-Breskens inbegrepen. Op de tracélijn Kruiningen-Perkpolder blijft het veer Vlissingen-Bres- kens gehandhaafd. Hier is ook een variant uitgewerkt en wel met een beperkter autoveer Vlissingen-Breskens. Alle verbindingen worden ge toetst op de huidige veerverbin- dingen over de Westerschelde: het nulalternatief. Voor alle tracés is onderzocht welke effecten zij hebben op na tuur en landschap, milieu (lucht, water, bodem, geluid), weg- en scheepvaartverkeer, economie, landbouw, recreatie en toerisme, het sociaal en maatschappelijk leven, de ruimtelijke inpassing en cultuurhistorie en archeologie. Daarbij is steeds uitgegaan van een dubbelbaans verbinding, zo wel voor de WOV zelf als voor de toeleidende wegen. De toelei- dende wegen zullen, afgaande op de verkeersprognoses, overi gens pas tien jaar na de inge bruikneming van de WOV wor den verdubbeld. De kruisingen worden op dat moment ongelijk vloers gemaakt. Alleen op de lijn Kruiningen-Perkpolder zijn de aansluitende wegen meteen dubbelbaans: de huidige wegen, die nu naar de veerpleinen lei den. In alle gevallen is er bij een WOV tijdwinst voor het autoverkeer, zij het dat er meer zal worden gereden: per jaar gemiddeld 24 miljoen kilometer. De verkeers veiligheid wordt er dus niet mee gediend. Ook het milieu wordt zwaarder belast. De toeneming van luchtverontreiniging wordt berekend op 1 a 2 procent per jaar. Ook de geluidsbelasting is onderzocht, waarbij onder scheid is gemaakt tussen lande lijk gebied, woonomgeving en het aansluitende wegennet. Aan de hand van rapporten is vastgesteld, dat de helft van de bedrijven rond de Westerschelde meer gebruik zal maken van een vaste oeververbinding dan nu van de veren. Het vervoer van gevaarlijke stof fen is in een tunnel aan beper- IN BEROEP De eerste kamer uit gedeputeer de staten houdt dinsdag 6 maart, 10.00 uur, zitting. De heer H. Melis uit Zoutelande heeft bij het waterschap Wal cheren vergoeding gevraagd van de schade, die hij heeft ge leden door de verplaatsing van zijn frietkraam bij de dijkverster king in Westkapelle. Het water schap heeft het verzoek afge wezen en de heer Melis vraagt gedeputeerde staten dat besluit ongedaan te maken. De tweede kamer uit gedepu teerde staten heeft dinsdag 6 maart twee zittingen. Een Goesenaar en een Vlissing- se zijn het niet eens met de be slissing van hun gemeentebe stuur op een aanvraag voor alge mene bijstand. De Goese zaak dient om 10.40 uur en de Vlissingse om 11.00 uur. Alle zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. m kingen onderhevig. Met brand werende voorzieningen kan wor den bereikt, dat tachtig procent van het huidige transport door de tunnel kan. Bij alle tracés worden land- bouwpercelen doorsneden. De bereikbaarheid en de bewerking van het land worden daardoor bemoeilijkt en op sommige plaatsen worden percelen en bedrijfsgebouwen van elkaar gescheiden. Aanpassingsinrich tingen en administratieve ruil verkavelingen moeten de scha de beperken. Per tracé is aange geven hoeveel hectaren land bouwgrond ermee zijn gemoeid. Dat geldt ook voor natuurge bied. Tegelijkertijd wordt ver meld waar en hoe compensatie mogelijk is. De WOV wordt een tolverbin ding, gebouwd en geëxploiteerd door een private ondernemming. In de exploitatie, die 25 jaar duurt, is steeds het veer Vlis singen-Breskens begrepen. In de nota is als rijksbijdrage 35,6 miljoen gulden aangehou den met volledige indexering. Sinds vorige week is bekend, dat op 41,1 miljoen gulden kan worden gerekend met vijftig procent indexering tijdens de exploitatie en honderd procent in de daaraan voorafgaande pe riode. Andere componenten zijn vier miljoen gulden, geïndexeerd, van de provincie, een toltarief van f 7,15 in 1990 met een jaarlijkse stijging van drie procent, een verkeersgroei van twee procent en een inflatie van eveneens twee procent. De nota en een samenvatting daarvan zijn verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecentrum. Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31400. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Voetverzorgingsinstituut Specialist voor steunzolen en elastieken kousen. Zusterstraat 37, M'burg Tel. 01180-14746 mam 80/190 80/200 90/190 90/200 120/190 130/190 140/190' 140/200 160/200 SG 30 135 149 159 199 219 239 255 SG 35 145 165 175 219 239 259 275 SG 40 hard wol 185 199 209 219 279 299 329 349 435 SG 44 soft wol 195 215 225 235 295 325 345 375 455 Binnenvering wol v.a. 198 210 220 240 299 325 355 375 435 Latex wol v.a. 329 359 379 398 515 570 590 635 745 UNIEKE LEVERTIJD GARANTIE: Alle voorradige vloerbedekking binnen 8 dagen gelegd! Meenemen of bezorgen altijd mogelijk MAGAZIJN RENAISSANCE staat ai meer dan-20 jaar garant voor het vakkundig leggen van alle soorten vloerbedekking Marconiweg 12 Tel. 01184-65923 Vlissingen Bij PZEM-centrale achter MTS Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur, zaterdag van 10.00-16.00 uur en maandag 13.30-17.00 uur. fa fa CA 100% wol, 4 sterren 400 breed, juten rug 7 jaar garantie juten rug NU gelegd p/mtr. juten rug, 400 br. NU gelegd p/mtr. I vele kleuren, o.a. voor trap, syn thetisch NU gelegd 400 br.-jQ foam I «f j' jute 89,- 500 br.QQ foam Wj* jute 109,- REGINA 500 breed 30°wol _229,— NU gelegd p/mtr. grootste sortering wol, synthetisch v.a. 1 tot 12 mtr. lang voor zwaar gebruik 100% wo' 4 sterren grove nop, juten rug 400 breed 368,- NU gelegd p/mtr. ALLE JAL0UZIEEN WORDEN GRATIS OPGEMETEN P'.ECIES OP MAAT VOOR U GEMAAKT KORTE LEVERTIJD A DIJ ws m manaziinverkoon sta pi it-120 r0llenin voorraad MAGAZIJNVERKOOP RENAISSANCE B.V.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 17