WAS DOE HET ZELF Mi00 Figuurzaag - Windmolen en Helicopter Nieuwe gids voor vakantie en vrije tijd Cursus techniek voor vrouwen Nu ook laserstralen in discotheek Cosmo GEVAREN DREIGEN VOOR HET MILIEU Nieuwe zomerpostzegels hebben 'Het weer' als thema Seminar tegen criminele activiteiten een lijn hoort recht getrokken, een punt hoort stipt gezet. Drinkwater bedreigd Besmetting Nood Gemeenteraads verkiezingen DE STRIJD OM DE KIEZERSGUNST Het nut 30 i voor den boer drukkers is dat geen probleem. middelburg 01180-81000 Woensdag 28 februari 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER Tien tot vijftien procent van het 50.000 kilometer lange Ne- ferlandsse rioolstelsel - dat is zo'n 5000 7500 kilometer ri- jolbuizen - dient te worden vervangen. Gebeurt dat niet, dan ireigt gevaar voor de volksgezondheid, het milieu en onze we- jen en gebouwen. Er is minimaal een bedrag van vier miljard julden nodig om het rioolstelsel weer in een acceptabele :oestand te brengen. De gemeenten, verantwoordelijk voor iet beheer en het onderhoud van het rioleringstelsel, zullen dat ledrag bij elkaar moeten brengen. Maar de gemeenten gaan nog steeds gebukt onder bezuinigingen. Verhogingen van het ioolrecht zijn daarom onontkoombaar. Dat stelt de stichting Rioned vast. Deze organisatie heeft tot doel het gemeentelijke ioleringsbeleid te ondersteunen. edere Nederlander laat dagelijks jo'n honderd liter afvalwater in de riolering verdwijnen. Dit afval water wordt samen met het re genwater, dat via putten en straatkolken wordt weggeleid, door de riolering getransporteerd en naar een verzamelpunt ge bracht. Voordat het rioolwater op het oppervlaktewater wordt ge loosd, wordt het gezuiverd in de rioolwaterzuivering. De schade en overlast die het afvalwater aan mens en milieu kan aanbren gen, wordt zo tot een minimum beperkt. In vele plaatsen in Ne derland ligt de situatie echter ge heel anders en dat kan nare consequenties hebben, stelt de stichting vast. Wanneer de rioleringen niet wa terdicht zijn, kan het afvalwater ook ondergronds uittreden. Zo raakt het grondwater vervuild. Wanneer tenslotte de waterbek kens - waaruit wij ons drinkwater putten - van dit vervuilde oppervlakte- of grondwater wor den voorzien, krijgen de proble men een ernstig karakter. Dan wordt immers de kwaliteit van ons drinkwater bedreigd. Lekke rioleringen kunnen bovendien het grondwaterpeil zodanig beïnvloe den, dat gebouwen en wegen schade oplopen vanwege verzak kingen. Slecht of niet functione rende rioleringen bezorgen ons niet alleen ongemak in het dage lijkse leven, maar stellen ons ook aan allerlei gevaren bloot! Als gevolg van deze gebreken aan de rioleringen komt het afval- en regenwater al vóór aankomst bij de waterzuivering in het milieu terecht. Tijdens onze Hollandse regenbuien bijvoorbeeld raken ri oleringen overbelast en daardoor komen straten blank te staan. Naast de waterfontëinen, veroor zaakt door passerende auto's, die menig fietser of voetganger een nat pak oplevert, hebben deze overstromingen ook een ander De hier afgebeelde modellen van een windmolen en een helicopter zijn echt werkstukken die iedereen kan maken. Ze worden, met een figuurzaag, gemaakt van 3 mm triplex. En omdat alle onderdelen op ware grootte zijn afgebeeld kunt u ze met behulp van carbonpapier zó overtrekken op het materiaal. De molen is ca. 28 cm hoog, de he licopter ca. 25 cm lang. Voor de molen is een stuk triplex nodig van 35 x 40 cm; voor de helicopter is een stuk triplex van 30 x 35 cm voldoende. Op de tekeningen vindt u duidelijke instrukties hoe u deze leuke figuurzaag-modellen kunt maken. De werkstukken zijn geschikt om een motor in te bouwen die op een zonnecel-module wordt aan gesloten. Zodra dan de zon gaat schijnen, gaan de wieken vanzelf draaien. Tekening windmolen, bestelnr. 4002 F/VI f 6,50 Tekening helicopter, bestelnr. 4007 F/VI f 6,50 Beide tekeningen samen, bestelnr. 4027 F/VI f 11,50 De tekeningen kunt u apart of tesamen bestellen door het betreffen de bedrag over te maken op postrek.nr. 3567600 van Karweipost, Vleuten, onder vermelding van het bestelnummer. Een betaalcheque sturen naar Karweipost, postbus 63, 3450 AB, Vleuten kan natuur lijk ook. Na ontvangst van uw overboeking krijgt u de tekening per omgaande toegestuurd. Voor nadere informatie kunt u ons ook bellen, van Ma. t/m Vr. tussen 9h en 12h, tel: 03407 - 3855. \ui -Al I 1 onaangenaam gevolg. De riolerin gen kunnen het afval namelijk niet langer meer afvoeren en dat komt dus rechtstreeks ongezui verd terecht op het oppervlakte water. 40% van de watervervuiling is zo rechtstreeks afkomstig uit het rioolstelsel. Stankoverlast en vissterfte zijn het gevolg en doordat afval rat ten aantrekt dreigt ook gevaar voor ziektebesmetting. In de jaren '80 hebben gemeen ten in Nederland - aldus de stichting- gezamenlijk jaarlijks 530 miljoen gulden geïnvesteerd in verbeteringen aan het rioolstel sel. Een bedrag dat echter bij lan ge na niet voldoende is. De noodzakelijke vier miljard gulden liggen voorlopig nog niet op tafel. Hoe komt dat? Eén oorzaak is dat gemeenten in de loop van de ja ren hebben moeten bezuinigen op hun uitgaven. Er was dus ge woon minder geld om uit te ge ven. Een andere oorzaak is dat gemeenten investeringen in het rioolstelsel blijkbaar niet belang rijk genoeg vonden en hun be schikbare gelden liever over andere posten verdeelden. Met het verstrijken van de tijd wordt het rioleringsprobleem nij pender. Het onderhoud en het beheer zal voor de gemeenten in de nabije toekomst een steeds grotere opgave wworden. De Stichting R, waapn ónder andere de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers is vertegenwoor digd, heeft hierop al geruime tijd gewezen. Een verdubbeling van het rioolrecht, of zelfs meer, is noodzakelijk. De gemeenten zul len het benodigde geld namelijk ergens vandaan moeten halen. Om tot een oplossing te komen is het van het grootste belang dat de gemeenten een gedegen be leid ontwikkelen voor het nood zakelijk beheer en onderhoud van het rioolstelsel. Daarvoor is het noodzakelijk dat gemeenten een rioolbeheersplan opstellen aan de hand waarvan geregeld inspectie van de rioleringen plaatsvindt. Dat zal op korte termijn moeten gebeuren, want uitstel betekent dat herstel nog duurder wordt en dat de financiële consequenties oor burgers dus nog groter orden. w In de tijd dat de verkiezingen nabij zijn, merk je het meest van de politieke partijen. Iedere partij probeert zo goed en overtuigend mogelijk over te komen op de kiezers en boven al de meeste aandacht te trekken. De kans op stemmen winst is dan het grootst. Door het voeren van een campagne probeert men dat te bereiken. De campagne is het meest po litieke aspect van de verkiezingen; de verkiezingen zelf zijn vooral organisatorisch van aard. Onder de titel 'Vakantieland Zeeland, een zee aan mogelijk heden', heeft de Provinciale VVV Zeeland haar nieuwe Gids voor Vakantie en Vrije Tijd ge presenteerd. Deze gids biedt in 116 pagina's een compleet en volledig bijgewerkt overzicht van de Zeeuwse recreatiemoge lijkheden en attracties. De ge gevens zijn per streek en vervol gens per soort gerangschikt. Behalve korte beschrijvingen worden ook van belang zijnde gegevens als adres, telefoon nummers, openingstijden en toegangsprijzen aangegeven. De nieuwe gids is in vergelijking met voorgaande jaren uitge breid: in de nieuwe uitgave zijn ook de gegevens opgenomen van autowasserettes, dierenart sen en toeristenpastoraat'. Wie korte of langere tijd verblijft in Zeeland zal ongetwijfeld nut tig gebruik kunnen maken van deze nieuwe uitgave; het groot ste deel van de 43.000 exem plaren zal dan ook zeker zijn weg wwer vinden naar het toeristi sche publiek. Steeds meer inwo ners van Zeeland blijken echter ook nuttig gebruik te maken van deze gids voor het plannen van korte uitstapjes in de eigen om geving of in een andere streek van Zeeland. De nieuwe Gids voor Vakantie en Vrije Tijd Zeeland is vanaf he den verkrijgbaar bij alle Zeeuwse VVV-kantoren en een groot aan tal tijdschriftenkiosken en boek handels voor de prijs van f 3,95. Wie daarnaast ook de nieuwe Zeeland Recreatiekaart aanschaft f 6,25) heeft echt alles bij de hand om Zeeland te kunnen ontdekken tot in de kleinste uithoeken en te genie ten van Zeeland-Vakantieland. In hun programma's voor de ko mende gemeenteraadsverkiezin gen (21 maart 1990) besteden gelukkig veel politieke partijen aandacht aan de rioolproblema- tiek. Door een stem op de juiste partij komen uiteindelijk werkelij ke verbeteringen tot stand. An ders wordt het rioolrecht nog veel hoger dan nu reeds te ver wachten is. Alle belanghebben den zullen dat moeten beseffen. En we hebben toch allemaal be lang bij een goed functionerend en goed onderhouden riole ringstelsel? Maanden van tevoren beginnen bij de afzonderlijke partijen de voorbereidingen. Binnen de par tijen worden campagnecommis sies gevormd, die ideeën moe ten ontwikkelen voor de te voe ren verkiezingsstrijd. Vervolgens wordt het partijapparaat (de ac tieve leden) ingezet om de plan nen uit te voeren. De leden van de partijen verspreiden allerlei propagandamateriaal: folders, affiches, stickers, ballonnen, enz. Men laat eventueel televisie- en radiospotjes maken die door de lokale of regionale omroep moeten worden uitge zonden. Belangrijke en bekende partijleden bezoeken in de ge meente bijeenkomsten die in verband met de verkiezingen worden georganiseerd. Ook inhoudelijk gebeuren er bin nen de partij nogal wat dingen: Er wordt langdurig vergaderd over wat de koers van de partij zal zijn in de komende jaren en het verkiezingsprogramma wordt opgesteld. Tevens be paalt elke partij wie 'het gezicht' van de partij zal zijn tijdens de campagne en de verkiezingen. Hij of zij wordt het belangrijkste partijlid en zal bij de verkiezingen als lijsttrekker boven aan de ver kiezingslijst staan. Hij/zij moet in debat gaan met andere lijsttrek kers. In die debatten moeten misstanden en onduidelijkheden in het beleid van andere partijen naar voren worden gehaald. Er zijn immers twee manieren om stemmen te trekken: laten zien dat een andere partij niet goed is, of laten zien dat jouw partij de beste is. Je kunt twijfels hebben over het nut van verkiezingscampagnes. Leveren ze wel stemmen op? In ieder geval zijn er veel kiezers die op de partij stemmen waarop ze bij de vorige verkiezingen ook al hebben gestemd. De campag ne richt zich dan ook vooral op de mensen die nog niet weten op welke partij ze gaan stem men, maar die wèl naar het stembureau gaan: de zoge naamde zwevende kiezers. Het percentage kiezers dat in de laatste weken voor de verkiezin gen pas een keuze maakt, be draagt ongeveer 20% van het totaal aantal kiezers. Naast het partij-politieke aspect, het overtuigen dat één partij de beste is, hebben de campagnes nog een ander, wat algemener GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 199 Op 21 maart vinden er verkiezingen plaats voor de gemeenteraad. In een serie van vier korte artikelen vertelt de Stichting Burgerschapskunde, Nederlands Centrum voor Politieke Vorming, u wat er aan de verkiezingen vooraf gaat, hoe de verkiezingen in hun werk gaan en wat er met uw stem gebeurt. Vandaag het eerste artikel. doel. De politieke partijen willen dat zoveel mogelijk mensen naar het stembureau gaan, zodat dan de positie van het politieke systeem in Nederland wordt ver sterkt. Als er veel mensen naar de stembus gaan, is er veel steun voor het politieke stelsel, zo wordt gesteld. Als er weinig mensen gaan stemmen, blijkt het vertrouwen in het politiek bestel niet groot. Op den duur is dat gevaarlijk voor de democra tie in Nederland. Vrijwel alle politieke partijen hebben een verkiezingsprogram ma. Dit programma heeft twee belangrijke functies. Met een verkiezingsprogramma proberen partijen kiezers aan te spreken. In het programma wordt het be leid uiteengezet dat de partij in de jaren na de verkiezingen in de gemeente wil voeren. Het programma dient ook als een solide basis bij eventuele onderhandelingen na de verkie zingen. Partijen die een rol spe len bij coalitievorming (samen werking bij het vormen van het college van Burgemeester en Wethouders), moeten onder handelen over een gemeen schappelijk programma. Elke co alitiepartij probeert zoveel mo gelijk uit haar eigen programma opgenomen te krijgen in het ge zamenlijk programma. Om te kunnen onderhandelen, moet je als partij wat manoeuvreerruim te hebben. Je moet wat kunnen eisen, maar je moet ook water in de wijn kunnen doen. Verkie zingsprogramma's zijn dan ook niet altijd even helder en precies. PTT Post geeft op 3 april een serie van drie zomerpostzegels uit. Het thema van de zomer postzegels is dit jaar "Het weer". Aanleiding voor dit thema is het feit dat het op 3 februari van dit jaar 100 jaar geleden was dat prof.dr. C.D.H. Buys Ballot over leed. Hij was in 1854 de grond legger van het Koninklijk Neder lands Meteorologisch Instituut (KNMI). Ballot was een interna tionaal gerespecteerd weten schapper. Vrouwen die meer willen weten over technische beroepen kun nen terecht bij het Centrum Be roepsoriëntatie en Beroepsoefening op het adres Papisland 1 in Middelburg. Daar wordt op maandag 19 maart een informatiemiddag verzorgd over een cursus die twaalf weken duurt. Met deze cursus vinden de deelneemsters aansluiting bij be staande opleidingen. Er wordt tijdens deze bijeen komsten geoefend in handvaar digheid, technisch tekenen en technische begrippen. Ook de vakken houtbewerking, metaal, electro- en installatietechniek krij gen aandacht. De cursisten leren verder omgaan met machinaal gereedschap en ze maken een voudige werkstukken. Omdat het om vrouwen gaat is er een vast en terugkerend the- madeel hoe een betaalde baan is te combineren met de zorg voor de kinderen. Verder wordt een aantal excusies gemaakt naar be drijven waardoor de vrouwen in zicht krijgen in de praktijk van de 'mannenberoepen'. De waarden van de postzegels zijn 55 30 cent, 65 35 cent en 75 35 cent. De opbrengst van de bijslag is bestemd voor instellingen die werkzaam zijn op het terrein van de sociale en culturele zorg. De postzegel met de laagste waarde beeldt een warme zo merdag uit. Op de zegel staan een thermometer die 30 graden Ondernemers die haarfijn willen weten hoe ze hun eigendom moeten beschermen kunnen maandag 12 maart terecht in Ho tel Goes. Daar heeft de Kamer van Koophandel een seminar ge organiseerd waar zal blijken dat beveiliging meer is dan het plaat sen van een alarminstallatie. De bijeenkomst begint om 14 uur. Tijdens het seminar spreken de heren J. Visser (Bureau Voorko ming Misdrijven), H. Hoegee (hoofd Beveiliging Total), A. Bee- repoot (Algemene Zeeuwse Ver zekeringsmaatschappij), A.J. Vleer (electrotechnische groot handel en W. Idema, (technisch adviseur van het Bureau Voorko ming Misdrijven). Iedere spreker belicht het thema vanuit zijn ei gen specialisatie. Celsius aangeeft en daarnaast een zonovergoten, spelend kind. De zegel van 65 35 cent ver toont wolkenformaties en isoba ren (lijnen op een weerkaart die de luchtdruk aangeven). Op de derde postzegel staat een weer- satellietfoto van Nederland. De postzegels zijn uitgevoerd in de drukkleuren geel, magenta, cy aan, zwart, rood en zilver. Naast de serie zelf verschijnt er even eens een postzegelboekje met de zomerzegels. Elk boekje be vat één exemplaar van de zegels 55 30 cent en 65 35 cent en twee exemplaren van de ze gel 75 35 cent. +J IhkL 2BHHBg "S F >5! De firma Jac van de Ham uit Til burg heeft de laatste weken kei hard gewerkt om discotheek Cosmo aan de Voltaweg in Vlis- singen van laserlicht te voorzien. „We vinden dat we aan de weg moeten blijven timmeren, on danks de goede resultaten die we in deze discotheek bereik ten", verklaren de eigenaren Frank Versluys en Pol Aertssen. Het effect van laser laat zich het best omschrijven als miniscule lichtstraaltjes die ondanks het grote bereik aan kracht niets ver liezen. De laser in Cosmo is ge koppeld aan een computer die ervoor zorgt dat op de maten van de muziek het laserlicht alle kan ten opstraalt. Ook kan dit appa raat letters of figuren schrijven op een groot wit doek. „Deze licht show, in combinatie met de reeds bestaande, is uniek voor Zeeland", weten de beide eige naren Versluys en Aertssen. UIT HET ZAKENHART Rioleringstelsel is laan grote opknapbeurt toe De campagne Meer over hoe de verkiezingen in hun werk gaan, hoe de gemeente raad is samengesteld, wat de ver schillende taken zijn en hoe de ge meenteraad in de dagelijkse praktijk werkt, vindt u in de boekjes 'Verkie zingen' (prijs f 8,25) en 'De Ge meente' (prijs f 7,50). U kunt deze schriftelijk of telefonisch bestellen bij de Stichting Burgerschapskun de, Postbus 349, 2300 AH Leiden. Telefoon 071 - 121841. Genoemde prijzen zijn excl. verzendkosten. Ook kunt u de gratis folder aanvra gen met een overzicht van alle pu- blikaties, cursussen en excursiemo gelijkheden. ^>C*W3CC-J 1VW ~o 1 =- 2 B C -E r— ai i_ r r C NEDERLAND+35

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 15