32&s A. 3. C Zelfkennis begin van alle wijsheid sëisllS BIUSrOL Peeters JOUW JEANS JOUW PRIJS! FOTO'S 3 \erschoore J.P.A. Rossël tandprotheticus I B I k H k COMBI BACK Internationale Vrouwendag onder het thema 'binnenkant-buitenkant' Zeeuwse campagne 'een scheids erbij' van start NA DE OUDE BIJOU TRADITIE HERLEEFT MET FRAPO'S BOULEVARD CITY RUN Mandela-manifestatie met sprekers en amusement VOORJAARSMODE! Kleurvergroting in 5 min: klaar.WAAR? Onder de naam Frapo's Boulevard City Run herleeft zaterdag 24 maart in Vlissingen een traditie. Dan zullen als vanouds atleten starten voor een 20 kilo meter lange loop. Start en finish zijn op het Belam- mypark voor café Frapo's, de hoofdsponsor. Zowel wedstrijd- als prestatielopers kunnen meedoen. De laatste wedstrijd werd vijf jaar geleden gehouden, de eerste boulevardloop staat in 1970 gedateerd, maar was toen anders van opzet. Hoofdsponsor en orga nisatie, een comité van de atletiekvereniging Atleti- ca, gebruiken dit eerste jaar om de kat uit de boom te kijken. „We evalueren na een maand of wat en kij ken dan wat we er de volgende keren aan kunnen toevoegen", legt hoofdsponsor Peter Nette uit. NIEUWE KUNSTGEBITTEN die stijl verraadt ROYAL ALBERT SERVIES PZC WEEKBLADEN Het klikte Geen toppers Scholen fl GRATIS NIEUWE FILM! SOLLICITATIECLUB BOEKT EERSTE SUCCESSEN Motiverend Kunst apart Video SPIJKERBROEKEN van 49,- tot 89,- GR0ÖT+KLEIN 498,- KOMT DE NIEUWE KOLLEKTIE nu gepresenteerd bij SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 Alleen bij Verschoore in Middelburg maakt u zelf zo snel uw kleurvergrotingen t/m 28 x 35 cm De mooiste stukken uit uw foto uitvergroten kan ook. Lange Geere 28 Middelburg Tel. 01180-34225 91e JAARGANG NUMMER 9 28 FEBRUARI 1990 Een Vlissings evenement met Zeeuwse uitstraling Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN W EchiF.ngcIs Bone China Horizons "Fantasia" 6 persoons - 36 delig Normaal 19QQ 2009.- GESCHENKEN Middelburg, Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 IMssm Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Een Vlissings evenement met een uitstraling voor heel Zee land. Dat is de opzet. Hoewel er allerlei toeters en bellen worden toegevoegd, denkt niemand er over om bijvoor beeld een imitatie van de Rot terdamse marathon en dan op miniformaat te gaan presente ren. De vonk voor de herorganisatie van deze 20 kilometer loop sloeg op twee plaatsen over. Rein Swint kreeg al enkele jaren van de atleten op z'n brood dat het bestuur maar eens moest over wegen om die wedstrijd en prestatietocht opnieuw te gaan organiseren. „En ik wist dat dat ooit zou gaan gebeuren", meldt hij. Alleen wanneer. Dat was de vraag. Totdat Peter Nette motor rijles kreeg. „Ik had les van Peter Hameeteman, een liefhebber van de atletiek". Hij porde de kaste lein op en die werd enthousiast. „We hebben er zoveel over ge praat dat ik gezakt ben voor m'n examen", grapt hij. En in novem ber werd dan een eerste ontmoe ting gearrangeerd tussen de man met het geld en de sportliefheb bers die er om verlegen zaten. Met een in allerijl opgericht comi té werd vergaderd. „Het klikte De Stichting Surant in Vlissingen heeft voor vrijdag 2 maart een Mandela-manifestatie op het programma staan. Naast sprekers over apartheid en de gevolgen daarvan wordt ook een toneelstuk opgevoerd en er is swingende muziek. Deze bijeen komst wordt gehouden in De Zwaan in Oost-Souburg en be gint om 20 uur. Twee heren houden een toespraak. Esau Du Plessis van BOA (Boycot Outspan Actie) komt voor het voetlicht met een lezing onder de titel 'Racisme hier - apartheid daar' en wethouder C. de Keizer verhaalt over LOTA (Lagere Overheden Tegen Apart heid). Hij bespreekt het racisme in Vlissingen. Verder draagt H. Veira gedichten voor en treedt de toneelgroep Liberty op met het stuk 'Macht'. Voor amusement zorgt de dansgroep Shakazulu en het Zuid- afrikaanse muziekgezelschap The Hypo's. meteen", herinnert Jopie Daane zich. En als sponsor en organisatie dicht bij elkaar zitten, is de kogel zo door de kerk. Nette ging aan de slag om de financiële eindjes aan elkaar te kunnen knopen. „Zeg maar goederen en diensten bij elkaar halen". Het zes man sterke organisatiecomité sloeg de sportieve peilers. Gekozen werd voor het traject over de boule vards richting duinen en over de zelfde weg moeten de atleten terug naar de finish. „Dat is juist leuk", weet Rein Swint. „Je ziet ze dan meteen na de start en als ze zich opmaken voor de finale zie je ze weer". Nette vult aan: „Ook de prestatielopers kunnen bij de laatste kilometers op de boulevard worden aangemoedigd door hun familieleden". Echte toppers komen niet aan de start. „Dat heeft als voordeel dat het een open wedstrijd wordt. Komt er een topper dan zal die op gegeven moment toch zo hard gaan dat de rest niet meer mee kan", zegt Swint. Nette bena drukt dat er leuke prijzen zijn te .winnen. Bijvoorbeeld de eerste brildrager die binnenkomt. Of de atleet die zich het leukste heeft uitgedost. En wat de randver schijnselen betreft houdt hij het bij de heropening van zijn ver nieuwde terras. „Ook de collega's hier op het Bellamypark spelen in op het gebeuren". De atletiekvereniging Atletica hoopt met dit evenement ook aandacht te vragen voor de atle- tieksport. Onder het aloude mot to 'wie de jeugd heeft, heeft de toekomst' zijn scholen in Vlissin gen gevraagd om teams samen te stellen die dan in een speciale wedstrijd strijden voor ereplaat sen en „leuke prijzen". De scho len hebben een brief gekregen waarop ze kunnen reageren. Jo pie Daane belooft dat de scholen ook nog benaderd zullen worden. Een school team bestaat uit vijf personen, twee meisjes en drie jongens van negen tot veertien jaar. Een school kan meerdere teams samenstellen. Zijn er pro blemen om een team vol te krij gen dan wil de organisatie wel een handje helpen. Want mis schien zijn er meer scholen die incomplete teams hebben. Bo vendien is het geen wet van me den en perzen om persé twee meisjes en drie jongens in een •team te hebben. „Hoewel een team met vijf jongens niet eerlijk zou zijn", verklaart Rein Swint. „Jongens lopen doorgaans har der dan meisjes". VOOR DE BESTE FOTO-AFWERKING: VLISSINGEN - MIDDELBURG - GOES Bij inlevering van uw volle kleurenrolletje voor ontwik kelen en afdrukken een: (alleen de goede foto's betaalt u) De sollicitatieclub die aan het begin van dit jaar van start ging in het Arbeidsbureau in Middelburg heeft haar eerste succes sen geboekt. De club is bedoeld om werkzoekenden zo snel mogelijk aan de meest passende baan te helpen. Daarvoor ko men de deelnemers vier keer per week bij elkaar in groepen van tien tot vijftien personen om samen te solliciteren. Inmid dels hebben vier personen op deze manier een baan gevonden en zitten vier anderen in het laatste stadium van de sollicitatie procedure. Een tweede groep werkzoekenden is twee weken terug begonnen en de derde groep staat 'op stapel' voor 12 maart. Alle bijeenkomsten van de club vinden plaats in het Ar beidsbureau aan de Sint Sebastiaanstraat in Middelburg. 'Zelfkennis is het begin van alle wijsheid'. Dat is het motto waar mee de deelnemers aan de solli citatieclub door de begeleiders Beb Thijs en Guus Kuypers wor den benaderd. „De een heeft veel te hoge verwachtingen van zich zelf, de ander veel te lage", legt Guus Kuypers uit. „Wat we pro beren uit te vinden is dus in eer ste instantie, wat wil iemand en wat kan iemand. Als daar inzicht in is, dan kunnen we verder gaan". De eerste drie weken worden be steed aan training. Dat betreft zowel vaardigheden in het schrij ven van sollicitatiebrieven, als het vinden van andere wegen om aan werk te komen. Ook in het houden van een sollicitatie gesprek worden de deelnemers getraind. Na die drie weken be gint dan het 'echte' werkzoeken, bestaande uit brieven schrijven, de kranten lezen, telefoneren en zonodig het bezoeken van poten tiële werkgevers. antwoord. Op een zeker moment rijst de vraag; wat moet ik nu? Al die afwijzingen hebben ook hun negatieve weerslag op het ge zin". De sollicitatieclub bleek de redder in nood. „Hoewel je dat eerst zelf niet gelooft, kom je er al snel achter dat solliciteren nog een kunst apart is. Het schrijven op zich gaat wel, maar hier heb ik geleerd wat je in een brief bij voorbeeld beter weg kunt laten en wat eventueel een beetje aan gedikt kan worden. Nu krijg ik wel antwoord op m'n brieven en een mogelijke baan ligt in het ver schiet". Irene (33) eveneens deelnemer aan de eerste groep, vult Eduard De sollicitatieclub bijeen in het Arbeidsbureau. Een van de deelnemers aan de eerste groep is Eduard (53). Hij kwam in april '89 uit het buiten land, waar hij voornamelijk lei dinggevende functies heeft gehad in diverse bedrijven. „Ik dacht dat ik hier in Nederland wel met open armen zou worden ont vangen, maar dat viel bitter te gen". Niet minder dan tweehonderd sollicitatiebrieven heeft Eduard geschreven voor hij deel ging nemen aan de sollicita tieclub. „Op het grootste deel van m'n brieven kreeg ik niet eens De stand van zaken wordt voor iedereen zichtbaar nauw keurig bijgehouden. aan: „De samenwerking met lot genoten werkt heel inspirerend en motiverend. We vormen een hechte groep en wijzen zonodig elkaar op mogelijke baantjes". Tien jaar lang was Ineke onder wijzeres op een basisschool. We gens een terugloop in het aantal leerlingen, werd zij zo'n vijf jaar geleden ontslagen. Sinds die tijd zit ze zonder werk. „Op de sollici tatieclub heb ik geleerd dat solli citeren echt hard werken is. Je leert het ook heel anders te bena deren. Neem bijvoorbeeld het le zen van de krant; daar staat dan een artikel in over een instelling die in de loop van het jaar gaat uitbreiden. Ook al is er dan nog geen advertentie voor een vaca ture geplaatst, toch is het heel waarschijnlijk dat ze daar nieuwe mensen voor zoeken. Nou, daar ga je dan naar informeren en zo nodig schrijf je een open sollicitatiebrief". In het houden van een sollicita tiegesprek worden de deelne mers eveneens getraind. Zo'n gesprek wordt in scène gezet en opgenomen op de video. Aan de hand van deze beelden wordt de 'pseudo sollicitant' gewezen op zijn of haar fouten. „Hier blijkt overigens de hechte band die de groepsleden met elkaar hebben", merkt begeleider Guus Kuypers op. „ledereen vond het prima om de video voor de hele groep af te draaien. Met opbouwende kritiek stimuleren ze elkaar dan weer om ook hier het beste uit te halen". De stand van zaken met betrek king tot de resultaten wordt nauwkeurig bijgehouden op een groot vel tekenpapier aan de muur van de werkkamer. Vermeld wordt hoe vaak er gesolliciteerd is en op welke manier. Heeft ie mand een baan gevonden dan wordt dat met grote letters ver meld. Guus Kuypers: „Dat werkt heel inspirerend voor de andere deelnemers, ledereen is ook oprecht verheugd als iemand een baan gevonden heeft". Omdat de vraag naar algemene informatie met betrekking tot sol liciteren steeds groter wordt, is er iedere donderdag een vaste 'sollicitatie-informatie-middag' in gesteld in het Arbeidsbureau. Vanaf 14 uur kan iedereen daar terecht met vragen over sollicita tiebrieven, -gesprekken, telefone ren of voor een persoonlijk advies. Informatie over de sollici tatieclub is verkrijgbaar via 01180-83567. Leden van het organisatiecomité en de hoofdsponsor, vinr: Rein Swint, Jopie Daane en Peter Nette. Donderdag 8 maart is het Internationale Vrou wendag. En dat gebeuren gaat ook Zeeland niet voorbij. In hotel Britannia aan de boule vard in Vlissingen heeft de Stichting Interna tionale Vrouwendag van de regio Walcheren een uitgebreid programma op touw gezet on der het thema 'binnenkant-buitenkant'. Het begint allemaal om half twee en gaat door tot middernacht. De Internationale Vrouwendag vindt zijn oor sprong in New York, waar op 8 maart 1857 textielarbeidsters de straat optrokken om te protesteren tegen de twaalfurige werkdag, de lage lonen en de slechte werkomstandighe den. In 1908 werd dat gebeuren herhaald toen arbeidsters in New York en in Chicago de weefgetouwen stilzetten. Ze gingen toen in staking tegen de tienurige werkdag plus de slechte arbeidsomstandigheden. Ook werd toen gepleit voor de afschaffing van de kinde rarbeid. De vrouwen eisten ook kiesrecht. Die staking was van groot belang. De vrouwen gingen zich organiseren in vakbonden. Op ini tiatief van vrouwen uit zestien landen werd 8 maart uitgeroepen tot Internationale Vrou wendag. Deze dag wordt nu in de hele wereld gevierd. Het thema binnenkant-buitenkant dat de Walcherse vrouwen hebben gekozen slaat op lichaam, uiterlijk en erotiek. Het zijn facetten - aldus de organisatie - die maatschappelijk gezien 'zo positie bepalend werken'. Het pro gramma in het Vlissingse hotel ziet er als volgt uit: korte inleiding door leden van de werkgroep Feministische Theologie, works hops met aerobic voor jongeren en ouderen, er is in het avondprogramma een modeshow opgenomen met verder toneel en theater met Mirjam Gijsels en So Roco en tot slot treedt de vrouwenband Eye-Liner op. In de middagu ren is er kinderopvang. Binnen de afdelingen Zeeland, Brabant en Limburg wordt een grootse wervingsactie voor scheidsrechters op touw gezet. Binnen twee drie weken hoopt men in Zeeland met vier nieuwe scheidsrechtersoplei- dingen te kunnen starten. Iede re Zeeuwse scheidsrechter ont vangt een brief van de KNVB thuis. Onder motto's als "elke voetballer heeft recht op een ei gen scheids..." en "elke scheidsrechter werft een scheidsrechter" worden alle Zeeuwse scheidsrechters en voetbalverenigingen gevraagd in de eigen omgeving een fami lielid, een kennis, vriend of vriendin te interesseren voor het fluiten van voetbal wedstrijden. Een hobby toch die een redelijke vergoeding oplevert, men heeft gratis toegang bij alle voetbal wedstrijden en wie zich nu aan meldt (én ook de aanbrenger van de kandidaat) ontvangt van de KNVB gratis een poloshirt, met de opdruk van een scheids- rechtersfluit, waarin het em bleem van de KNVB is verwerkt. Met name in Zeeland blijft die actie beperkt tot de scheids rechters en de verenigingen. In Zeeland worden ook alle rappor teurs aangeschreven, de afde ling Zeeland benadert ook enke le honderden mensen die zo af en toe, binnen de eigen club, al wel eens een wedstrijdje fluiten (juist omdat het tekort al zo groot is) en tevens zal men alle Zeeuwse voetballers tussen de 30 en 50 jaar voorstellen hun voetbalcarrière nooit te stoppen. Na het voetballen wordt men scheidsrechter en zelfs actief voetballen op zaterdag gaat sa men met fluiten op zondag (of andersom). En ook die voetballers ontvan gen bij aanmelding een gratis poloshirt en onder de inzendin gen worden nog eens 150 kaar ten verloot voor een interland van het Nederlands elftal. Wie bestand is tegen kritiek en in staat is om goede en snelle beslissingen te nemen, die wordt scheidsrechter of om met internationaal scheidsrechter Hans Reijgwart te spreken: "Ik weet zeker, dat er nog steeds mensen met moed en karakter rondlopen, die de voetbalsport kunnen geven wat deze altijd nodig heeft, een scheidsrech ter!" De scheidsrechterscursussen star ten op vier plaatsen in Zeeland van af 12 maart. In deze krant een Autokrant Extra met veel aandacht voor Walcherse autobedrijven. Middelburg Hoek Zusterstraat St. Janstraat 32. Halfhoge linnen schoen i div. kleurkombinaties I Maten 28 - 41 DEZE WEEK BRISTOL in MIDDELBURG Markt 45 (naast de N.M.B.) tel. 01180-29911 Donderdag koopavond Domburgsch Schuitvlot 19 M'burg 01180-39435, fax 01180-39434 HET ADRES VOOR HET MAKEN VAN KLEURENKOPIEËN aanbieding CANON S-200 elektronische schrijfmachine f 798,- voor (excl. btw) LEDERWAREN LANGE DELFT 44 - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1