VAN ECHT ZUIVER WOL RENAISSANCE WAAROM..., TAPIJT - E Bij schade valt er véél te regelen AUTORIJLES? 5 ik ben de nieuwe TMC- man en val meteen met de deur in huis, omdat ik geen tijd te verliezen heb. Ik wil u zo snel mogelijk vertellen, waarvoor ik in 1990 aangesteld ben Tapijt en gordijnen kopen wordt pas echt leuk, als u in één van onze winkels binnenkomt! van de ree bv vKLASSEy IN SCHADE HERSTEL V 01180-13564 BERGOSS PARADE KVT TRETFORD LOUIS DE POORTERE Woninginrichting 5 TOT 7 JAAR C, GARANTIE OP AL ONZE TAPIJTEN WOLLEN TAPIJT! GRATIS ONDERTAPIJT! TAPIJTEN EN GORDIJNEN TMC-PRIJZEN! ^TRAPPEN STOFFEREN GROTE KOLLEKTIES kan b'i ™c n°9 voor slechts f 75,- GRATIS GELEGD GRATIS OP MAAT GEMAAKT! GOES, Couwervestraat51tel. 01100-13525 MIDDELBURG, Korendijk34,tel. 01180-23632 KRUININGEN, Zandweg 1b,tel.01130-2626 totale autoschade-ons vak schadehersteller l DESS0 dus geen zorgen voor de dag van morgen daarbij krijgt u natuurlijk zijn merkkwaliteiten, gemaakt door fabrieken v=»n naam, maar worden u aangeboden voor zowel in tapijten als in gordijnen, (arbeidsloon, lijm en mesjes) dus voor u hebben wij de juiste kombinatie in huis! ons tapijt wordt en de gordijnen worden vakkundig en opmeten voor velen een probleem? man en ga u een heel jaar wij doen het graag en gratis voor u JCW f*j lang op de hoogte hou- wij zouden het op prijs stellen, als u een keertje bij ons zou binnenlopen graag tot ziens Wij regelen veel schades we zijn er bekend mee SÉST De door ons gerepareerde auto's gaan als nieuw de weg weer op. We kunnen stellen dat we daar expert in zijn. Dus, wanneer het onverhoopt nodig is, geef uw auto dan in de handen van een expert. Das wel zo vertrouwd en kleverskerkseweg 3-5 middelburg Met Den Boer Verkeersleermiddelen bent u beter af! INSPRAAK TRACENOTA/MER WESTERSCHELDE-OEVERVERBINDING vakkundig gelegd geeft u jaren woonplezier Bekende merken: Dit soort tapijt met juten rug komt het beste tot zijn recht gespannen op tapijt latjes met ondertapijt Bellamypark 46-48, Vlissingen, tel.: 01184-12988 Woensdag 21 februari 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER "Aótm Goteè&uMooteit- jèé dd. 6.1388dov6 Vcuc wrot $80-in de.fethwcwi 1. §)(ut -CÓ meeeM. -tvijiv j uxuwijt mt -float 'oww, trait. toiJ-K.dnvt em ictt&Mmdt opim-1 A wiAnvb tk&fa deed vcut üiw/MUMVL. 8MMCLÓ<te-'t dit m dmz a&riMediAiA MuMa l /M/l/-r/rW.4/jAl J hh'nJ-off 4/yoO. n t. vctoeZtttP voire! vs m sum m mm an HALLO, DaAA*1"' 1o a a a Ik ben de nieuwe TMC- V\ j ^en van a' tiet nieuws van r Tapijt en Meubel Centrum Zeeland en geef u elke C/|? week een goede tip! Mijn eerste tip léés elke week deze tip Goes en Middelburg donderdagavond koopavond tot 21.00 uur Kruiningen vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur rijles praktijkboek rijbewijs b Verhoog uw slagingskans en gebruik het unieke praktijkboekje "Rijles". Een bestseller in Nederland en België. Vraag er uw rijschool om! MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT - PROVINCIE ZEELAND De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft - mede op verzoek van het provinciaal bestuur van Zeeland - de Raad van de Waterstaat verzocht haar en het provinciaal bestuur te adviseren over de tracénota/MER Westerschelde-oeververbinding. In deze nota worden alternatieve oplossingen aangegeven voor tracés van een vaste ver binding over de Westerschelde met aansluitende wegen. Het betreft een drietal alterna tieven met varianten. Globaal aangeduid zijn twee tracés gelegen tussen Terneuzen en Ellewoutsdijk: één ten oosten en één ten westen van beide plaatsen, aansluitend resp. op de N 61 en de wegen rond het Sloegebied. Het derde tracé is gelegen tussen Perkpolder (aansluitend op de N 60) en Kruiningen (aansluitend op de A 58). De nota doorloopt de tracéprocedure van de Raad van de Waterstaat. Deze wordt gecombineerd met de procedure voor de milieu-effectrapportage (MER) en de tracé- vaststellingsprocedure van de provincie Zeeland. De Commissie van Overleg voor de Wegen van de Raad van de Waterstaat stelt een ieder in de gelegenheid haar/zijn visie over de tracénota en/of het MER aan haar kenbaar te maken. Terinzagelegging De tracénota en de daarin opgenomen milieu-effectrapportage, alsmede een samenvat tende nota, liggen van 2 maart t/m 14 april 1990 gedurende de normale openingstijden voor een ieder ter inzage bij: - Provincie Zeeland, Informatiecentrum bureau voorlichting. Abdij 9 ingang Klooster gang, Middelburg. - Rijkswaterstaat directie Zeeland, Koestraat 30, Middelburg. - De gemeentehuizen in Zeeland. - De hoofdvestigingen van de (openbare) bibliotheken in Midden Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen. De tracénota/MER blijft na 14 april 1990 voor inzage beschikbaar bij het Informatiecen trum bureau voorlichting van de Provincie Zeeland. Voorlichtingsbijeenkomsten De provincie Zeeland zal over de tracénota/MER voorlichting geven op: - maandag 12 maart 1990 in Ons Dorpshuis, Berghoekstraat 3. Kruiningen - dinsdag 13 maart 1990 in Het Scheldekwartier, Van Dishoeckstraat 536, Vlissingen - donderdag 15 maart 1990 in De Stenge, Stengeplein 1Heinkenszand - maandag 19 maart 1990 in Den Hoekzak, Langestraat 1, Oostburg - dinsdag 20 maart 1990 in de Opstandingskerk, Bellamystraat 74, Terneuzen - donderdag 22 maart 1990 in Hotel van Leuven, Hof te Zandeplein 19, Klooster- zande. Aanvang van de bijeenkomsten 19.30 uur. Zalen geopend te 18.30 uur om het publiek gelegenheid te geven kennis te nemen van het beschikbare informatiemateriaal. Informatie Voor eventuele verdere inlichtingen over de inspraakprocedure kunt u zich wenden tot het Secretariaat van de Raad van de Waterstaat, tel. 070-3618719. Voor informatie over de inhoud van de nota kunt u zich wenden tot Provinciale Water staat Zeeland, tel. 01180-35920 tst. 346 (of 135). Waar reacties naar toe? Degenen die van de inspraak gebruik willen maken en hun mening over de tracénota/ MER kenbaar willen maken dienen dit schriftelijk te doen en hun reacties uiterlijk 14 april 1990 te richten aan het Secretariaat van de Raad van de Waterstaat Kneuterdijk 6 2514 EN 's-Gravenhage Zij die opmerkingen indienen kunnen verzoeken hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Inzage ingekomen reacties De ingekomen reacties zullen vanaf 23 april 1990 tot aan de in mei te houden hoorzittin gen ter inzage liggen bij: - Provincie Zeeland, Informatiecentrum bureau voorlichting, Abdij 9 ingang Klooster gang, Middelburg. - Rijkswaterstaat directie Zeeland, Koestraat 30, Middelburg. - De gemeentehuizen van Vlissingen, Borsele, Reimerswaal, Oostburg, Terneuzen en Hontenisse. Uw reactie mondeling toelichten De Commissie van Overleg voor de Wegen van de Raad van de Waterstaat stelt degenen die in hun reactie daartoe de wens te kennen hebben gegeven, in de gelegenheid hun standpunt mondeling toe te (doen) lichten in openbare hoorzittingen. Plaats en datum daarvan zullen nog nader bekend worden gemaakt. Tracénota/MER en samenvattende nota; hoe te bestellen De tracénota/MER Westerschelde-oeververbinding is aan te vragen bij het Informatie centrum van het bureau voorlichting van de provincie Zeeland, Postbus 60014330 LA Middelburg, tel. 01180-31400. De kosten bedragen 15, De samenvattende nota is op hetzelfde adres gratis verkrijgbaar.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 9