Verkeer Hinderwet Bestemmingsplan Vergunning Weer gesubsidieerde compostvaten verkrijgbaar i Nog vier uvv Delegatie Glogow Eigen bijdrage bejaardenoorden gewijzigd Werk in uitvoering weken Zonne- energie GEMEENTE MIDDELBURG Week Tafeltje Dekje DE FAAM Woensdag 21 februari 1990 Burgemeester en wethouders hebben besloten een aantal van de nu geldende parkeerverboden aan de Kousteensedijk rondom de Zeeuwse Bibliotheek op te heffen. Daarvoor in de plaats is het gedeelte van de Kousteensedijk, gelegen tussen de meest zuid-westelijke toegang tot het grote parkeerterrein (d.i. aan de kant van de gevangenis) en de Stationsstraat, inclusief de on derdoorgang vanaf de Blauwedijk naast het pand Blauwedijk 85, aangewezen als parkeerverbodszöne. Verder is de aanwij zing als voetpad van het tegelpad, dat loopt vanaf de Blauwedijk tusssen de panden Blauwedijk 37 en 39 tot aan de Kousteense dijk, ingetrokken. Deze aanwijzing was door reconstructie van het tegelpad tot deels trottoir, deels rijbaan overbodig ge worden. Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen 30 dagen na heden, als regel onder betaling van f 1 50,- aan rechten, be roep instellen bij de Kroon. Het beroepschrift moet worden ge richt aan Hare Majesteit de Koningin, doch moet worden inge diend bij de Commissaris van de Koningin in Zeeland, Sint Pie terstraat 42 te 4331 EW Middelburg. Het volledige verkeers- besluit ligt bij het bureau Voorlichting, Stadhuisstraat 2 te 4331 PK Middelburg ter inzage. Burgemeester en wethouders van Middelburg maken ingevolge het bepaalde in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne be kend, dat V.O.F. C. Vader Zn. te Middelburg een vergunninng ingevolge de Hinderwet heeft aangevraagd voor het oprichten en in werking hebben van een onderhouds- en herstelinrichting voor eigen transportmiddelen gelegen aan de Goese Koren markt 24 te Middelburg en dat zij voornemens zijn de gevraagde vergunning te verlenen onder voorschriften. Ingaande heden ligt de aanvraag met de daarop betrekking heb bende stukken, alsmede de ontwerp-beschikking elke werkdag tijdens kantooruren en op donderdagavond van 18.00-21.00 uur ter inzage op de afdeling Algemene Zaken ter gemeentese cretarie, Lange Noordstraat 1 te Middelburg. De terinzageligging duurt tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan wor den ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag. (Inzage op donderdagavond dient van tevoren telefonisch te worden aangevraagd, telefoon 01180-75432). Bij de stukken ligt een mededeling waar en wanneer een mondelinge toelich ting kan worden verkregen. De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben inge bracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aan toont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kun nen tot 7 maart 1990 bij hun college gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleidingn van de ontwerp beschikking. Degene die een bezwaarschrift indient, kan verzoe ken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan: A. Buitengebied voor het bouwen van een nieuwe woning op het perceel Abeelseweg 1 (vervanging van de bestaande woning); B. Wederopbouwplan voor het veranderen van het pand Plein 1940 nr's. 1 7 t/m 23 tot amusementshal met twee bovenwo ningen. De bouwplannen en het schetsplan van de voorgenomen herzie ning van de bestemmingsplannen liggen met ingang van vrijdag 23 februari 1990 gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder, die bezwaar heeft tegen de uitvoering van deze voornemens, zijn bezwaren schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Mid delburg. Amnestylaan Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend, dat zij een verzoek hebben ontvangen om medewerking aan de bouw van een balletschool op een perceel aan de Amnestylaan, gelegen op de hoek van de Amnestylaan en de Oude Vlis- singseweg. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse vi gerende bestemmingsplan Erasmuswijk. Aangezien echter uit planologisch oogpunt in beginsel geen bezwaar tegen het bouw plan bestaat kan, vooruitlopende op de herziening van het bestemmingsplan, met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling worden verleend. Bij de besluitvorming omtrent het verlenen van een dergelijke vrijstel ling wordt rekening gehouden met eventueel bij derden levende bezwaren. Het bouwplan en het schetsplan van de voorgenomen herzie ning van het bestemmingsplan liggen met ingang van vrijdag 23 februari 1990 gedurende veertien dagen voor een ieder ter ge meentesecretarie ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk bezwaren worden kenbaar gemaakt aan burgemees ter en wethouders, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Van 23 februari tot en met 8 maart 1990 ligt op de afdeling al gemene zaken van de gemeentesecretarie een aanvraag om een wijzigingsvergunning ter inzage voor het monumentenpand Kin derdijk 72-76. Gedurende bovengenoemde periode kunnen eventuele bezwa ren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemees ter en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. De cijfers over het opgehaalde huisvuil in Middelburg in het jaar 1989 zijn verwerkt in een grafiek, die u hieronder ziet afgebeeld. Wat onmiddellijk opvalt is de toe name van de totale hoeveelheid. Het is een toename van 9%, het huishoudelijk afval is zelfs toege nomen met 13%, de hoeveelheid bedrijfsafval is nagenoeg gelijk gebleven. Dat betekent dat we met z'n allen meer afval hebben geproduceerd, want het inwonertal is niet toege nomen. De mensen van de Reini gingsdienst hebben dus ook 13% meer werk verricht in dezelfde tijd en hetzelfde aantal mensen. De vuilstortplaats raakt steeds sneller vol. Dit betekent meer ruimteverlies, meer kostbare ver werking en energie nodig, meer waardevolle grondstoffen die ver loren gaan. Deze informatiepagina van de gemeente Middelburg wordt samengesteld door bureau Voorlichting. Reacties zijn welkom Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u terecht in de Voorlichtingswinkel, Stadhuisstraat 2, Telefoon 75000, geopend iedere werkdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Vanaf vandaag is het nog exact vier weken tot aan de gemeente raadsverkiezingen. Op 21 maart zullen hopelijk vele stemgerech tigde Nederlanders naar de stem bus gaan om de leden van de ge meenteraad te kiezen. Dit jaar mogen ook de niet-Nederlanders weer aan de gemeenteraadsverkie zingen deelnemen. Het is voor de tweede maal dat dit geschiedt. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1986 werd hiermee een begin ge maakt. Wel moeten de niet- Nederlanders een aaneengesloten periode van vijf jaar legaal in Ne derland woonachtig zijn. Hope lijk maken vele niet-Nederlanders gebruik van hun stemrecht. In het kader van de landelijke campagne "Samen wonen, samen stemmen" zal het gemeentebestuur aan alle in Middelburg woonachtige niet- Nederlanders een speciale folder sturen, de zogenaamde ste- minstructiefolder. In de folder wordt in 13 talen de gang van za ken op een stembureau uitgelegd. In de hal van het pand Stad huisstraat 2 is tevens een stand in gericht met meer materiaal dat in het kader van de actie "Samen wonen, samen stemmen" is ver schenen. Dit materiaal is gratis en kan door elke belangstellende worden meegenomen. Ook is er bij het gemeentelijk Bureau Voor lichting een videoband te huur. Attendeert u, indien nodig, uw niet-Nederlandse medeburgers op hun stemrecht en op het voorhan- "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen en zieken, die zelf niet voor een war me maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan dag en donderdag tussen 8.45 en 9.15 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met num mer 01180 - 38570. Het bezorgen gebeurt ook op deze dagen. maandag zuurkool met worst dinsdag gehakt, witlof, aardappelen woensdag rundvlees, spruiten, aardappelen donderdag grillsteak, groentemix, frietjes vrijdag kabeljauw, worteltjes, aard appelen zaterdag wat de pot schaft Wat kunnen wij daaraan doen? Papier, glas, chemisch afval Scheiden van afval "aan de bron", zoals dat heet betekent een wezenlijke bijdrage aan het vuilprobleem. Met andere woor den: bij u in de keuken. Over glas en glasbakken, oud pa pier en garantieprijzen en klein chemisch afval kunt u de komen de weken meer lezen op deze pagi na. Overigens is men binnen de gemeente Middelburg aan het stu deren op de mogelijkheid om mi- nicontainers beschikbaar te stel len. Hierover hoort u binnenkort meer. Deze week gaan we dieper in op composteerbaar afval. Compost Bijna de helft van het huishoude lijk afval bestaat uit groente-, fruit-, tuin- en keukenafval. Dit hoeft niet in de huisvuilzak te ver dwijnen, maar is eenvoudig te verwerken tot compost. De ge meente wil dit stimuleren door de inwoners van Middelburg per ge zin één gesubsidieerd compostvat aan te bieden. Deze vaten kosten 120,—, maar u kunt ze bij ge meentewerken (telefoon 82000, Vlissingsestraat 21) kopen voor 70,Inmiddels zijn al 550 van deze vaten verkocht en er zijn sinds kort weer 200 gesubsidieer de vaten beschikbaar. Composteren is een proces waar bij organisch afval, zoals groente- fruit-, tuin- en keukenafval, door bacteriën en schimmels wordt veranderd in een aardachti ge massa: compost. Bij dit af braakproces zijn kleine bodem diertjes als wormen en larven be hulpzaam. Bij het maken van compost komt warmte vrij, die kan oplopen tot 40 a 45° C. Daar door wordt de activiteit van de noodzakelijke micro-organismen nog eens extra bevorderd. Com post maken is eenvoudig, de na tuur doet het meeste werk. U hoeft alleen te zorgen voor orga nisch afval en de juiste omstan digheden. Organisch afval: 't komt uit de bodem en 't hoort er weer in thuis Alle afval dat biologisch afbreek baar is komt in aanmerking voor het zelf compost maken. U kunt daarbij denken aan afval uit de tuin, groente- en fruitafval, keu kenafval, bloemresten en etens resten, mest en strooisel van klei ne huisdieren. Papier is op zich composteerbaar, maar het is beter dit apart te bewaren omdat inge zameld papier makkelijk opnieuw te verwerken is. Plastic, nylon en andere kunstvezels, textiel en zand horen in dit rijtje niet thuis, In oktober j.l. besloot de gemeen teraad een stedenband met de Poolse stad Glogow aan te gaan. Ook van de zijde van het gemeen tebestuur van Glogow is inmid dels bericht ontvangen dat men een jumelage met Middelburg op prijs stelt. Dit betekent dat nu de weg vrij is om gezamenlijk de jumelage-overeenkomst te onder tekenen. Het gemeentebestuur van Middelburg zal een delegatie van het stadsbestuur van Glogow uitnodigen om van 15 tot 18 mei a.s. in Middelburg te gast te zijn. Het ondertekenen van de jumelage-overeenkomst staat gepland op vrijdag 18 mei om 11.00 uur. Het gemeentebestuur Het wapen van Glogow zal alle in Middelburg woonachti ge Polen uitnodigen om bij de ontvangst van het gezelschap uit Glogow aanwezig te zijn. In een later stadium komen wij graag te rug op de aanwezigheid van de Poolse delegatie. Met ingang van 1 februari 1990 zijn er belangrijke wijzigingen aangebracht in de vaststelling van de eigen bijdrage in de verzor- gingskosten van bewoners in be jaardenoorden, zowel voor hen die de verzorgingsprijs volledig zelf kunnen betalen als voor hen die dat niet kunnen. In het verleden moest de maande lijkse bijdrage altijd volledig wor den betaald ook al was de kamer Vrijdagmiddag 9 februari sloeg wethouder G. B. Schoenmakers de eerste paal voor één van de eerste woningen in de Erasmus- wijk, als onderdeel van een aantal symbolische handelingen ter gelegenheid van de start van de bouwactiviteiten in deze nieuwe Middelburgse wijk. (Foto's J. Wol ter beek) slechts een gedeelte van de maand beschikbaar voor de bewoner. Vanaf 1 februari 1990 wordt de per maand vastgestelde bijdrage verminderd met een bedrag, even redig met het reeds verstreken deel van de maand. Bijvoorbeeld: Vastgestelde bijdrage per maand 1.500,- Beschikbaarstelling kamer 8 febr. '90 Af van bijdrage 7/28 x 1.500,— 375,— Over februari verschuldigd 1.125,— Dezelfde berekening wordt toege past als de bewoner verhuist naar een ander bejaardenoord of ver pleeginrichting. Vanaf 1 februari mag de gemeen te zelf de hardheidsclausule toe passen. Dit is echter alleen bestemd voor bejaarden die niet meer over spaartegoeden, dus ook geen zogenaamd bescheiden vermogen, bezitten. In de eerste maand van beschik baarstelling van de kamer mogen bepaalde kosten op de eigen bij drage in mindering worden ge bracht. Deze kosten zijn huur- en servicekosten, verbruiks- en abonnementskosten gas, electrici- teit en water, belastingen, heffin gen en verzekeringspremies ver bonden aan het genot van een wo ning. Dit alles voorzover deze kosten zijn gemaakt over de maand of het gedeelte van de maand waarover de bijdrage is verschuldigd. Als deze kosten over februari 1990 560,— hebben bedragen mag op de hiervoor over die maand berekende verschuldigde bijdrage in mindering worden ge bracht. 21/28 x 560,— is 420,—. Over februari 1990 moet dan 1.125,--/420,- 705, worden betaald. Over de maand maart en daarna 1500,— per maand. Voetgangersstoplicht aan de Blauwedijk (Foto J. Wolterbeek) den zijnde voorlichtingsmateri aal. Tenslotte gaat het om "samen wonen, samen stemmen". Er komt steeds meer belangstel ling voor de toepassing van zonne-energie. Dit is te verklaren uit de milieuvriendelijkheid van deze vorm van energiewinning, maar ook uit de subsidie van 40% die het Rijk verstrekt op investe ringen voor zonne-energie. De Nederlandse Vereniging voor toepassing van zonne-energie- systemen heeft een poster en bro chures ontwikkeld over zonne- energie. De brochures "Zonne- energie in Nederland", "Warm water uit een zonneboiler" en "Electriciteit uit zonlicht" zijn gratis verkrijgbaar bij bureau Voorlichting, Stadhuisstraat 2. evenals kattenbakvulling en de in houd van stofzuigerzakken. Compost: een prima meststof voor de tuin Organisch afval wordt binnen 6 maanden afgebroken tot com post. Dit kan zowel aan een open composthoop als in een afgeslo ten compostsilo. Een compostsilo is daarbij te preferen, omdat deze hygiënischer is en minder tuin- ruimte in beslag neemt. Tijdens het composteringsproces slinkt de hoeveelheid afval enorm. Uitein delijk houdt u een prima meststof over voor uw sier- of moestuin. In iedere tuin hoort een com postsilo U begrijpt dat uw Gemeente het zelf maken van compost op alle mogelijke manieren wil bevorde ren. Daartoe hebben wij contact opgenomen met het grootste vuil- verwerkingsbedrijf in Nederland, de N.V. Vuilafvoer Maatschappij VAM. Op basis van ervaring en onderzoek heeft dit bedrijf een compostsilo ontwikkeld, die u een optimaal resultaat garandeert. Deze compostsilo is makkelijk in het gebruik en bovendien bijzon der hygiënisch. HUISVUIL(incI.bedrijfsafva l g rofvu il) TONNEN) 18.000 17.000 16.000 15.000 15696.0 16051.0 Totaal huisvuil toegenomen De Blauwe dijk is langere tijd afgesloten voor alle verkeer. De riolering wordt vernieuwd en de straat wordt geasfalteerd. Het werk zal zo'n twaalf weken duren en zal het nodige ongemak met zich meebrengen voor het verkeer in Middelburg. Met Hemelvaartsdag zal het verkeer naar verwachting hier weer soepel verlopen De Breeweg is in verband met een reconstructie afgesloten tussen 't Zanddorp en de Koninginnelaan. Menu van 26 februari 1990 tot en met 3 maart 1990.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 5