wat kunnen we er aan doen Verzuring: Amerikaans Motorhome voor Europese markt AUTO abc OOK ELK ANDER MERK... ONS WERK VERKOOP-REPARATIE Zwartepoorte Wereldwijde samenwerking Philips en Acustar in auto-elektronica EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE BLAAS AUTOBEDRIJF "BRITANNIA" B.V, Motorcraft I VLISSINGEN GOES Teunis van Nes Woensdag 21 februari 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER Ook steen wordt langzaam door zure regen aangetast maakt. Het plan waar dit allemaal in staat heet: Het Bestrijdingsplan Verzuring. Consumenten De boeren en de industrie zijn al bezig maat regelen te treffen om de uitworp van verzu rende stoffen te verminderen. Ook de consu menten werken mee aan de strijd tegen de zure regen. En dat is hard nodig, want er zijn zo'n 6 miljoen huishoudens met 14 miljoen consumenten in Nederland. Als iedereen zich nu inzet kan er heel veel bereikt worden. Het komt nog vaak voor dat de consument niet precies weet wat hij of zij doen kan. Terwijl er best een aantal mogelijkheden zijn. Zowel in de woning als buitenshuis. Energiebesparing Verzurende stoffen zitten in de rookgassen die onder andere vrijkomen bij de verbran ding van kolen, gas en olieprodukten. Daar om is het van belang zo min mogelijk van de ze gassen in de lucht te brengen. Energie besparing in huis biedt uitkomst. Door te be zuinigen op het energieverbruik kunnen bo vendien de stookkosten worden gedrukt. Dat merk je goed bij de afrekening met het Gas Electriciteitsbedrijf. Heel eenvoudig kan de thermostaat overdag op kamertemperatuur (19 graden Celsius) gezet worden. Het is ook vaak helemaal niet nodig het hele huis overdag te verwarmen. Overdag kom je immers zelden op de slaap kamer. 's Nachts kan de thermostaat natuur lijk fors omlaag. Een goede isolatie van de woning helpt ook. Denk hierbij aan het aanbrengen van tochtstrippen, dubbele beraming, spouw muurvulling en dakisolatie. De verwarmingsketel Bij de aanschaf van een nieuwe stookketel voor de centrale verwarming vragen steeds meer mensen om een ketel die met minder brandstof een zelfde hoeveelheid warmte af geeft. Dergelijke hoog-rendementketels zijn al te koop. In 1991 zal de overheid nieuwe wettelijke eisen gaan stellen wat betreft de milieuvriendelijkheid en de zuinigheid van CV-ketels. De auto De auto: ook een grote verzuurder. De hoe veelheid schadelijke stoffen die auto's pro duceren is enorm. En er komen steeds meer auto's. Met z'n allen zijn ze verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de verzu- ringsproblematiek. Daarom is het zo belang rijk om de auto zo min mogelijk te gebruiken. Onlangs is de actie '100 dagen zonder auto' gestart. Een aantal mensen heeft zich vrijwil lig opgegeven om het 100 dagen zonder au to te doen. Een televisieprogramma van de KRO met als presentator Frank Kramer doet hier verslag van. Het programma laat de kij kers zien welke alternatieven er gevonden worden door de autoloze vrijwilligers. Katalysator Voor diegenen die beslist niet zonder kun nen, is het zaak de auto zo "schoon" moge lijk te laten rijden. Echt schoon zal een auto nooit worden en het allerbeste voor het mi lieu is nog steeds om de auto te laten staan. Er zijn echter een aantal manieren om de hoeveelheid schadelijke uitlaatgassen te be perken. Een auto met "geregelde driewegkatalysa tor" is verreweg de schoonste auto. De ka talysator vermindert de uitstoot van schade lijke uitlaatgassen met 80 90%. De over heid ondersteunt de introductie van de auto met katalysator krachtig. Zij zorgt voor een fikse korting op het aankoopbedrag zodat de catalogusprijs van auto's met geregelde drie wegkatalysator even hoog is als die van au to's zonder katalysator. Milieukeuring Auto's ouder dan drie jaar zijn APK-plichtig. Vanaf medio 1990 zal er bij deze keuring ex tra aandacht worden besteed aan milieupun- ten. Ook de VVN Veiligheidsinspectie wordt uitgebreid met een milieu-inspectie. Hierbij wordt gekeken of uw auto milieuvriendelijker kan rijden. De motor wordt zodanig af gesteld dat er zo min mogelijk schadelijke uitlaatgassen vrijkomen. Nieuwe auto's De milieukeuring is zeker ook zinvol voor nieuwe auto's. Bij het verlaten van de fabriek is de afstelling van de motor meestal niet op timaal. Zo'n gloednieuwe auto kan dus vaak nog milieuvriendelijker gemaakt worden. Ve le garages in het land kunnen zo'n milieukeu ring (ook wel de "groene kick" genoemd) uitvoeren en doen dat zonder extra kosten als de auto voor een grote beurt komt. Meer informatie Nadere informatie over zure regen, energie besparing, de hoog rendement verwarmings ketel, de auto met katalysator en de milieu keuring is verkrijgbaar bij het Bureau Per soonlijke Voorlichting van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Van Alkemadelaan 85, 2597 AC Den Haag, telefoon 070 - 3262221. Elke dag horen of lezen we dat het slecht gaat met het milieu. Onder andere door de verzuring. Hoe staat het daar nu eigenlijk mee? Is het te laat of kunnen we er wat aan doen? Om te voorkomen dat er een onleef bare situatie voor onze kinderen ontstaat. Alemaal vragen waar een antwoord op moet komen. Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken van de verzuring in Nederland. Bovendien vindt u een aantal be langrijke tips. Zodat we ook zelf mee kun nen werken aan de strijd tegen verzuring. Het Dolphin Motorhome Het Motorhome, het woord zegt het al, stamt uit Amerika, waar in de loop der tijd een enorme traditie op dat gebied is ont staan. De Amerikaanse camper is per defini tie ruim, en meer nog, uiterst luxueus, met tal van komfortabele eigenschappen. Helaas is de Europese markt nooit echt toegankelijk geweest voor die camper uit de USA, tot spijt van velen. Met de komst van de Dolphin Camper naar Nederland komt daar nu veran dering in, een Amerikaans Motorhome voor een Europese prijs, met al die typisch Ameri kaanse extra's. De import van de Dolphin wordt verzorgd door het nog jonge Camper bedrijf Motorhomes International uit Doe- tinchem. Techniek Het Dolphin Motorhome wijkt op veel punten af van de Europese camper. Zo wordt de Dolphin aangedreven door een krachtige 3 li ter zescilindermotor van 150 pk, gekoppeld aan een automatische versnellingsbak en voorzien van cruise control. Achter heeft de Dolphin dubbele wielen voor een groter laad vermogen en betere stabiliteit. De vering is verzwaard en ook in hoogte instelbaar. Het remsysteem is voorzien van een remdrukre- gelaar, zodat bij een hogere belasting het remvermogen toeneemt. Standaard wordt de Dolphin met stuurbekrachtiging geleverd. Het Motorhome van Dolphin heeft een geïso leerde vloer met aluminium onderkant en fi berglas zijwanden, die met staal zijn ver sterkt. Ook het dak, de achterzijde en de zij wanden zijn geïsoleerd. Het Amerikaanse karakter van de Dolphon komt sterk naar voren in de basis uitrusting van de Camper unit: tapijt op de vloer, horren, rolgordijnen, luxa flex, dubbele hordeur, 120 liter koelkast met vriesvak, 4-pits gaskooktoestel, oven, aan recht met dubbele spoelbakken, afzuigkap en dak- afzuiginstallatie, warmwaterboiler 25 liter, vast watergespoeld toilet met 80 li ter bak, schoonwatertank 80 liter, aparte douche, ingebouwde gastank 22,5 liter, dak- imperial met ladder, hetelucht kachel, kabel- tv-aansluitng, drinkwateraansluiting. Als op tie is ondermeer leverbaar: air conditioning, fietsenrek, luifel met knik-arm, speciale surf imperial. De Dolphin Camper is leverbaar in 4 verschillende uitvoeringen, waarbij alleen het interieur verschilt qua indeling, zoals een L- vormige dinette, frontkeuken, zijkeuken, bad achterin, etc. Importeur Importeur Motorhomes International is een dochteronderneming van LAP Beheer uit Doetinchem. Direkteur L. Lap: "Zo'n drie jaar geleden vatten wij het plan op in de re- kreatieve sector aktiviteiten te gaan ontwik kelen, met name de verkoop en verhuur van Amerikaanse Motorhomes. Voor ons stond vanaf het begin vast dat het een motorhome van Amerikaanse makelij moest zijn, gezien de vele voordelen en het specifieke karakter van een Amerikaanse Camper t.o.v. een Eu ropese. Na voorbereidende werkzaamheden zijn wij persoonlijk in Amerika op zoek gegaan naar een voor Europa geschikt merk. In Californië vonden wij de Dolphin: uiterst komfortabel en luxueus, niet extreem groot, prima prestaties. Kortom een konkurrerend pro- dukt op en voor de Europese markt". De Dolphin is leverbaar vanaf f 98.700,— incl. btw. De landbouw, electriciteitscentrales en in dustrie, het verkeer en de huishoudens ver oorzaken alle zure regen. Door verontreini gende stoffen in de lucht te laten ontsnap pen die later op de bodem neerslaan. Bij zure regen denken we snel aan natte neerslag. Maar de verzurende stoffen kunnen zowel in natte (opgelost in regen, hagel, mist, dauw druppels enz.) als in droge vorm naar bene den komen. En dat gebeurt de hele dag. Op de bodem in bossen, meren en vennen, maar ook op gebouwen en huizen. Kortom overal. Zure regen tast natuur en milieu aan. Bossen sterven. Vennen en meren verzuren, zodat ook de vissen omkomen. Bouwwerken wor den aangetast en zelfs onze gezondheid wordt bedreigd. Zoals velen vindt ook de overheid dat dit niet langer zo door kan gaan. Daarom worden aan alle verzurende partijen steeds strengere eisen gesteld. ledereen Verzuring gaat ons allemaal aan. En we heb ben er ook best wat voor over. Er zijn altijd mensen die denken: "Waarom zou ik me druk maken om zure regen? Ze doen eerst maar eens wat aan de industrie en de land bouw". Dat is een begrijpelijke gedachte. Ook de grote vervuilers moeten aangepakt worden, ledereen moet meewerken. Want het probleem is groot. En alleen samen kun nen we het oplossen. Daarom heeft de over heid een plan opgesteld. Daarin staat wat er van de industrie, de landbouw en de huis houdens verwacht wordt. Ook met de lan den om ons heen worden afspraken ge- Acustar, Inc., een zelfstandige dochter van Chrysler, USA, en Philips Car Stereo Interna tional GmbH, West-Duitsland, onderdeel van Philips' Consumer Electronics divisie, heb ben de intentie uitgesproken om gezamenlijk op wereldschaal toekomstgerichte auto- elektronica-produkten (inclusief autoradio's en autogeluidssystemen) te ontwerpen, te ontwikkelen, te fabriceren en te verkopen. De huidige aktiviteiten van Philips' Car Ste reo International and Acustar worden in on gewijzigde vorm voortgezet. De samenwerking krijgt de vorm van een joint-venture, waarin Philips Car Stereo In ternational een meerderheidsbelang zal ne men. Gesprekken over de definitieve invul ling zullen, mede afhankelijk van de goed keuring van bevoegde instanties, naar wordt verwacht later dit jaar worden afgerond. De joint-venture omvat audio- en videosyste men voor in de auto, maar ook voertuignavi- gatie en -communicatie, 'trip' computers, in formatiesystemen voor de chauffeur en an dere elektronische produkten die in voertui gen toegepast kunnen worden. Acustar's voorzitter Thomas T. Stallkamp: "De samenwerking met Philips betekent een nieuwe stap in onze marktstrategie Acustar's technische capaciteiten te vergro ten en onze toegang tot de markt te ver breden". Directeur Philips Car Stereo Bert Snijders: "Samenwerking tussen de twee onderne mingen betekent een bundeling van wereld wijde research en fabricage op het gebied van auto-elektronica, mede door elkaar aan vullende technologieën en marktposities". Philips Car Stereo International produceert en verkoopt wereldwijd meer dan 3,5 mil joen autoradio's per jaar en heeft activiteiten in West-Duitsland, Frankrijk, Nederland en Singapore. Acustar produceert ongeveer 1,8 miljoen ra dio's per jaar vanuit haar nieuwe centrum in Huntsville, Alabama en een uitgebreid pak ket andere auto-elektronica produkten. Praktische tips Nog even wat praktische tips op een rijt je. Wat kunnen we zelf tegen zure regen doen? Zo min mogelijk energie verbruiken -lampen niet onnodig laten branden -indien mogelijk, zogenaamde "spaarlam pen" gebruiken -zuinig zijn met warm water -'s nachts de thermostaat laag zetten -niet onnodig bepaalde kamers in huis verwarmen -bij vervanging van de verwarmingsketel vragen om een zogenaamde "hoog rendement-ketel -zorg dragen voor een goede isolatie in huis Autogebruik -beperk het autogebruik tot een minimum -zorg dat uw auto zo "schoon", mogelijk rijdt; vraag bij aankoop van een nieuwe auto om een auto met geregelde drieweg katalysator en laat uw auto regelmatig keuren bij de garage op milieu-aspecten (de "groene kick") -rij beheerst Zure regen \7m'i' r— MIDDELBURG, HERCULESWEG 12, (INDUSTRIETERREIN ARNESTEIN), TEL. 01180 -1 29 18 VLISSINGEN, INDUSTRIEWEG 19, TEL. 01184 -177 36 SBOVAG GARAGE ALEXANDER J Alexander Gogelweg 18, Vlissingen S Tel. 01 184-65262 f Autobedrijf Joosse Gildewerj 20 Vlissmqen TISSINK BANDEN BV Van Hertumweg 7-13 4462 EV Goes Tel. 01100-14810 b.g.g. 01100-32795 ALLE AUTO'S EEN VEILIGHEIDS INSPECTIE VAN VEILIG VERKEER NEDERLAND 12 mnd. first-class garantie 3 mnd. garantie Goedkope auto's APK-gekeurd Toyota-De Jonge Ook voor uw APK-keuring INDUSTRIEWEG 27-29 01184-14400 B.G.G. 01184-10300 M.A. DE RUYTERLAAN 8-16 01100-28545 B.G.G. 01100-28258 Radiateurenspecialist V Voor rep. onderhoud aan olie merken auto s plaat en overzet plaatwerk Voor al uw I Ford onderdelen VLISSINGEN Gilaeweg 7 (bij Miro Tel. 01184-15141 MIDDELBURG Arnestein, Herculesweg 13 Tel. 01180 27502 Toyota Carina II 2.0 XL diesel (nw. model)9/'88 f 26.950,- Toyota Carina II 1.6 XL automaat m. overdrive'88 f 26.750,- Toyota Camry 1.8 turbo diesel'85 f 16.900,- Toyota Camry 1.8 5-drs. 37.000 km'86 f 18.500,- Toyota Corolla 1.3 HB XL (nw. model)'88 f 19.500,- Toyota Corolla 1.3 HB XL automaat, nw. model9/'87 f 19.950,- Toyota Corolla 1.3 HB XL, nw. model'87 f 18.950,- Toyota Carina II 2.0 diesel'86 1 15.950,- Toyota Carina II 2.0 diesel'87 f 19.900,- Toyota Carina II 1.6 GL'85 f 14.950,- Toyota Corolla 1.8 4-drs. GL diesel'87 f 17.950,- Toyota Corolla 1.3 HB DX'87 f 16.500,- Toyota Corolla 1.3 Sedan GL 12-klepper'86 f 14.900,- Toyota Corolla 1.3 HB DX 12-klepper'86 f 14.750,- Toyota Corolla 1.3 4-drs., DX 12-klepper'87 f 16.950,- Toyota Corolla 1.3 HB SXL, 30.000 km'87 f 18.750,- Toyota Corolla 1.3 HB, 46.000 km'85 f 12.900,- Toyota Carina II 2.0 LB diesel'85 f 13.500,- Toyota Corolla 1.3 LB GL automaat 12-klepper'85 f 13.900,- Toyota Corolla 1.8 LB GL diesel'85 f 12.750,- Toyota Corolla 1.8 LB GL diesel'84 f 11.950,- Lada 2107 1.6 GL 5-speed, 30.000 km'87 f 7.950,- Ford Orion CL diesel'88 f 18.950,- Mazda 626 1.6 LX 5-drs'85 f 11.950,- Mazda 626 1.6 LX 5-drs'86 f 16.900,- Mini 1000 Magie, 24.000 km'87 f 8.950,- Opel Kadett 1.6 GT'86 f 16.500,- Opel Kadett 1.6 diesel'87 f 16.900,- Citroen Visa 11 RE'84 f 6.950.- Talbot Solara 1.6 GLS'82 f 2.900,- Gewoon beter Uniek in Nederland, in Zeeland gevestigd. Meer dan 1250 verschillende (aulo)radiateuren in voorraad. Waterpompen/th'ermosta- ten/slangen/drukdoppen, enz., enz. WESTEINDE 21 - KLOETINGE - TEL. 01100-16261

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 21