Kruiswoordraadsel CURSUS CAFÉBEDRIJF f295.- Sport Buurt/wijk Allerlei Cursus Sociaal Verenigingen Politiek Ouderen Beurs Kerk Gevonden Woensdag 21 februari 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER Winterwandeltocht - Na de winterwandeltocht over de korte afstanden (afgelopen weekend gehouden), houdt wandelsport vereniging Willen Is Kunnen uit Vlissingen op zondag 25 februari de afsluiting van de serie tochten over 35 kilometer. Er kan tussen 9.30 en 10.30 uur gestart wor den vanuit het clublokaal aan de Oranjestraat in Vlissingen. Wie meer wil weten kan bellen met het secretariaat 01183-60294. via Carnaval - De buurtvereniging Van Duyvenvoorde in Oost- Souburg houdt op zaterdag 24 februari het jaarlijkse carnavals feest in clubhuis De Schuur aan de Middelburgsestraat 113. Na afloop van de carnavalsoptocht begint daar om 15.30 uur het kindercarnaval. Direct daarna be gint het feest voor 'volwasse nen'. Muziek is aanwezig in de vorm van een dweilband. De al gehele leiding is in handen van De Boerenkinkels. Paauwenburg - Het wijkcomi- tee Paauwenburg houdt op don derdag 22 februari om 20 uur een openbare vergadering in Buurthuis De Paraplu aan de Alexander Gogelweg in Vlis singen. Carnaval - Tapperij/Happerij 'Happy Buccaneer' in Vlissingen houdt op zondag 25 februari van af 19 uur een carnavalsavond met muzikale medewerking van John Caljauw. Verkleed komen is niet verplicht maar wordt wel ge waardeerd. Origami - Binnenkort begint Ori gami Zeeland weer met een aan tal cursussen. De basiscursussen Origami worden van begin maart tot begin mei gehouden steeds op de woensdagavond of op de donderdagmorgen. Deze cursus sen Japanse vouwkunst bestaan uit acht lessen. Daarnaast wordt er op woensdagavond een cur sus Papier-Architectuur gegeven bestaande uit vier lessen. Boven genoemde cursussen worden al len gegeven in de Zeeuwse Bibli otheek in Middelburg. Nieuw in Zeeland is een cursus Sumi-e, een Japanse schildertechniek, waarbij bebruik wordt gemaakt van een bamboe penseel, een zwarte inksteen, een inktpot en rijstpapier. De cursus bestaat uit zes lessen en wordt gegeven door een Japanse docent uit Am sterdam. Waar de cursus plaats vindt is nog niet bekend. Inlich tingen over bovenstaande cur sussen zijn verkrijgbaar bij Origami Zeeland via 01102-43207. Kleding - Al jarenlang worden in buurthuis De Zwaan in Oost- Souburg cursussen kleding ma ken gehouden voor zowel begin ners als gevorderden, onder leiding van een bevoegd docente. Momenteel zijn er nog plaatsen vrij op de dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen. Op dinsdag en woensdag is er kinderopvang aanwezig. Zaken als naaimachi nes, de nieuwste modebladen en patroonpapier zijn aanwezig. Stof en overig naaigerei moeten de cursisten zelf meebrengen. Be langstellenden kunnen bellen met buurthuis De Zwaan via 01184-61252. Stijldansen - In 'Het Pand' aan de Kerksteeg in Middelburg be gint er bij voldoende belangstel ling binnenkort voor de tweede maal een beginners cursus, stijl dansen voor vrouwen. Belang stellenden kunnen zich (na 19 uur) opgeven via 01184-63577. Vleesbereiding - Het Bedrijf schap Slagersbedrijf houdt twee maal per jaar een cursus Vleesbereiding, bestaande uit zes lessen die worden gegeven door een echte chef-kok. Iedere les bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. De eerst komende cursus begint op dins dag 13 maart in Scholengemeenschap De Wellin- ge aan de Kruisweg in Middel burg. De cursus wordt gehouden van 20 tot 22.30 uur. Meer infor matie is verkrijgbaar bij mevrouw A. van de Marei van het Bedrijf schap Slagersbedrijf via 070-3906802. Kapasi Kapasi is een vriendenk ring voor alleenstaanden in de leeftijd van 25 tot 45 jaar. Om de drie wekeri wordt er een dans- en ontmoetingsavond gehouden in wijkcentrum De Spinne in Goes. De eerstvolgende avond is op za terdag 24 februari vanaf 21.30 uur. Meer informatie is verkrijg baar via 01102-42709 of 01109-259. Tropisch - Het COC regio Midden-Zeeland houdt op zater dag 24 februari voor de tweede maal een Tropisch Midwinter Feest. De bedoeling is om on danks het winterseizoen zo tro pisch mogelijk gekleed te komen. Dit is overigens niet verplicht, maar de twee best geklede man nen en twee best geklede vrou wen kunnen een etentje winnen. De avond begint om 21 uur in het pand van het COC aan de Eigen- haardstraat in Middelburg. Carnaval - Speeltuinvereniging De Oude Stad aan de Paar denstraat in Vlissingen viert za terdag 24 februari carnaval, 's Middags wordt er van 14 tot 16 uur een kindercarnaval gehou den, te beginnen met een op tocht van versierde fietsen, waarna het feest in het clubge bouw van de speeltuin wordt voortgezet, 's Avonds is er - eveneens in het clubgebouw - een groots carnavalsbal voor vol wassenen met medewerking van de Sandy Road Band. Er wordt op gerekend dat de deelnemers zich in niet alledaagse kleding op dit feest vertonen. Schildklier - De Nederlandse Schildklier Stichting (postbus 138 in Hoorn), met regionale af delingen door het hele land, geeft informatie aan schildklierpatiën ten. Omdat er nog geen Zeeuwse afdeling is van deze stichting, heeft een aantal Zeeuwse dames het plan opgevat zo'n afdeling op te richten. Zij verzoeken daarom belangstellende schildklierpatiën ten contact mét hen op te nemen via 01100-16073 of 01100-16238. Parkieten - De Parkieten Speci aal Club Midden-Zeeland houdt op dinsdag 27 februari in samen werking met de firma Witte Mo len een lezing over voeding voor vogels. Deze lezing vindt plaats om 20.15 uur in buurthuis De Pit aan de Appelstraat 2a in Goes-Zuid. Natuur - De Natuur Vereniging Walcheren houdt op dinsdag 27 februari een wandeling door het Ritthemse bos, onder leiding van de bioloog Henk Mandemaker. Hij vertelt tijdens deze wandeling over het ontstaan van dit kreken- gebied, de ontwikkeling er van en de gevolgen van het menselijk handelen voor dit uitzonderlijke stukje natuur. Belangstellenden verzamelen zich om 14 uur bij de ingang van het bos aan de Ram- mekensweg. Computer De maandelijkse bij eenkomst van de Hobby Compu ter Club (HCC) regio Zeeland is maandag 26 februari om 20 uur in wijkcentrum Open Hof aan de Alexander Gogelweg in Vlissin gen. Roland Verhaar geeft dan een uiteenzetting over de moge lijkheden van het Utility program- ma Pc Tools. Vrijdenken - De vereniging De Vrije Gedachte houdt op dinsdag 27 februari van 20 tot 22.30 uur een bijeenkomst in een kleine zaal van de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk in Middel burg. Op deze avond wordt er een opsomming gemaakt van verschillende, volgens de vereni ging, bedrieglijke voorstellingen van zaken die het zogenaamde vrije democratische Westen de mensheid voorschotelt. Na deze opsomming volgt een discussie over dit onderwerp. De bijeen komst is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft. Klaverjas - De klaverjasverem- ging Arnemuiden houdt op don derdag 22 februari vanaf 20 uur haar maandelijkse klaverjasavond in verenigingsgebouw De Arne aan de Rademacherstraat in Ar- nemuiden. Bingo - De supportersvereniging Rood-Wit van de VC Vlissingen houdt op vrijdag 23 februari van af 20 uur haar maandelijkse bingo-avond in het clubgebouw van de VC Vlissingen. Voor een gratis Brochure of aanmelden, bel Stichting Horeca Onderwijs, postbus 1161 te Breda, telefoon 076-710078. Arnemuiden - De gemeente raad van Arnemuiden houdt op maandag 26 februari vanaf 19.30 uur een openbare vergade- ring in het gemeentehuis. CDA - De algemene ledenverga dering, tevens jaarvergadering, van het Regionaal Verband Wal cheren van het CDA wordt don derdag 22 februari gehouden in dorpshuis Ons Huis in Melisker- ke. Het huishoudelijke deel begint om 19.30 uur en het openbare deel om 20.15 uur. De burge meester van Domburg H. Hiet- kamp, horeca-ondernemer F. Versluis en politiecommissaris F. Schuller houden een inleiding over het thema 'Kleine (recrea- tie)criminaliteit en vandalisme'. Na afloop hiervan volgt een pa neldiscussie. Forum-discussie - In het kader van de gemeenteraadsverkiezin gen op 21 maart, houdt de FNV- afdeling Vlissingen een forum discussie-avond op maandag 26 februari vanaf 20 uur in 't Anker aan de Bonedijkestraat 163 in Vlissingen. Voor deze bijeen komst zijn de fractieleden van di verse politieke partijen uitgenodigd om aan de hand van stellingen en vragen in discussie te gaan. Gevaarlijk - Door middel van een serie voorlichtingsbijeen komsten wil de Stichting Welzijn voor Ouderen in Vlissingen oude ren bewust maken van gevaarlij ke situaties, zodat zij geactiveerd worden om kritisch om te gaan met risico's die ze in het dagelijks leven lopen. Voor de uitvoering hiervan zoekt de stichting een 55-plusser (m/v) die het leuk vindt deze groepsvoorlichting te geven. Belangstellenden kunnen nadere inlichtingen krijgen bij Paul ten Hacken via 01184-16957. Aanmeldingen kunnen schriftelijk worden in gestuurd naar de Stichting Wel zijn voor Ouderen Vlissingen, antwoordnummer 26, 4380 WB in Vlissingen. Een postzegel is niet nodig. Toneel - De toneelgroep De Ka meleon van de Stichting Welzijn Ouderen Middelburg geeft op za terdag 24 februari vanaf 14 uur in het dienstencentrum aan de Molstraat 13 een uitvoering van het tpneelstuk 'De Groeten Uit Nice', een blijspel van Dick van Maasland. Dit zelfde stuk wordt ook opgevoerd op dinsdag 27 fe bruari tijdens de Open Club middag voor ouderen in het Zui derbaken aan de M. de la Pal- mastraat in Middelburg. Beide voorstellingen beginnen om 14 uur. PCOB - De afdeling Middelburg van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) houdt op woensdag 28 februari haar maandelijkse ledenvergadering in de kleine zaal van de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg. De bij eenkomst begint om 14.15 uur. De heer Betuijen toont onder meer dia's over de door de PCOB georganiseerde reizen in binnen- en buitenland. Ouderen - ook niet-leden - vanaf 50 jaar zijn van harte welkom. Belasting - De Stichting Welzijn Voor Ouderen in Vlissingen wil ouderen die geen belastingcon sulent kunnen betalen gratis hel pen bij het invullen van hun aangiftebiljet inkomstenbelasting 1989. Zij kunnen daarvoor af spraken maken op maandag 26 februari op het kantoor van een van de volgende dienstencentra: Bachten Komme (van 10 tot 12 uur), Bachten Poorte (van 10 tot 11 uur) en Bachten Reede (van 14 tot 15 uur). Handwerkgroep - De hand werkgroep voor ouderen in Bach ten Komme (Vlissingen) zoekt uitbreiding van leden. Ouderen die het gezellig vinden om samen met anderen te handwerken, breien, naaien, haken of bordu ren, worden uitgenodigd eens een kijkje te komen nemen bij de ze groep. De bijeenkomsten zijn iedere donderdag van 14 tot 16 uur. Verkoping - De stichting Roos in Westkapelle houdt op zaterdag 24 februari een grote verkoping van tweedehands goederen aan het Noordkerkepad 69 in West kapelle. Deze 'rommelmarkt' duurt van 10 tot 16 uur. De op brengst is bestemd voor Unicef. Rommelmarkt - Wie denkt dat rommel meer is dan alleen maar rommel kan zaterdag 24 februari zijn hart ophalen in wijkgebouw De Vergulde Baars aan de Baars jesstraat in Middelburg. Daar houdt Wandelsportvereniging 't Zand die dag een grootse rom melmarkt. De verkoop begint om 9 uur en eindigt om 15 uur. Werkdag - Met als thema 'Gro ter dan ons tiart', wordt op zater dag 10 maart een provinciale werkdag gehouden over evange lisatie en liturgie. De dag is een initiatief van het Gereformeerd Deputaatschap Evangelisatie en de afdeling Missionair Werk van het Centrum voor Gemeenteop bouw van de gereformeerde ker ken. Een centrale vraag die tijdens deze werkdag aan de orde komt is; helpen wij mensen met kerkdiensten/vieringen te gelo ven, en waar verhinderen wij dat? De werkdag duurt van 9.30 tot 16 uur en wordt gehouden in de Oosterkerk in Goes. Voor in formatie en aanmelding kan wor den gebeld met de afdeling Missionair Werk van het dienstencentrum in Leusden via 033-943244. Aglow - Womans Aglow Fel lowship houdt weer een samen komst op maandag 26 februari vanaf 19.30 uur in de Stads schouwburg in Middelburg. Infor matie over deze bijeenkomst is verkrijgbaar via 01180-36333. Dode Zee Rollen - Onder lei ding van raadgever bisschop J. Jansen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Amsterdam, wordt op zaterdag 24 februari een bijeenkomst gehouden in het kerkgebouw aan de Bad huisstraat 161 in Vlissingen. De Dode Zee-Rollen vormen het on derwerp van gesprek op deze bij eenkomst die om 14.30 uur begint. PROGRAMMA - Op werkda gen in de lucht tussen 12 en 13 en tussen 17 en 18 uur, met nieuws en actualiteiten. Bijzon derheden: donderdag over ge zondheid en reacties luisteraars, vrijdag Uit-tips en forum, maan dag muziek uit Zeeland, dinsdag gast van de week en natuur en milieu, woensdag land- en tuin bouw en streekeigene dialecten. Oplossing van Puzzel krant 14/2 HORIZONTAAL: 1 gemeentebe stuur; 13 ik: 14 gnoe; 15 eelt; 16 ia; 17 kol; 18oma;19A.P.; 21 het; 23 sak; 25 e.d.26 fenol; 28 nar; 30 kaars; 32 feit; 33 lenig; 35 slee; 36 er; 37 twee; 39 fret; 41 nl.; 42 leeg; 43 ijdel; 44 mm; 46 neer; 48 snel; 49 hg; 51 ooit; 53 reces; 55 ever; 57 donor; 59 net; 60 pinda; 61 ei; 62 tam; 64 non; 65 en; 66 dak; 68 bot; 69 of; 71 daar; 72 ader; 74 te; 75 paternostererwt. WINWOORD: PERIKLUMENOS Krat met flessen - Bij de ge meentepolitie in Vlissingen is het volgende aangegeven: een zwar te kater, een witte poes, een krat met flessen, een regenbroek, twee sjaals, diverse portemon nees, een armband en diverse sleutels. Bij het dierenasyl in Vlis singen zijn twee cyperse poezen aangegeven. Bij goede oplossing krijgt u op de opgegeven nummers de naam van een plant. 1 -15-24-11 -57-7-8-64-36-9-68 HORIZONTAAL- 1 functie in de walvisbaart; 13 trekdier; 14 deel van Zuid Ameriku; 15 zwemvogel; 16 onderwijs; 17 knaagdier; 18 water doorlatend; 19 persoonlijk voornaamwoord; 21 besmette lijke ziekte; 23 korte tijdsduur; 25 1000 meter; 26 op deze wijze; 28 zwemvogel; 30 evennachtslijn; 32bijbelse persoon; 33 vrucht; 35 telwoord; 36 muzieknoot; 37 aardig; 39 tijding; 41 met name; 42 bloedvat; 43 veen; 44 de oudere; 46 rivier in Duitsland; 48 Zuid Am. hoofdstad; 49 de dato; 51 stad in Oostenrijk; 53 op tijd; 55 sport; 57 slordig; 59 inhoudsmaat; 60 zware hamer; 61 was gete kend; 62 recht stuk water; 64 bloeiwijze; 65 militaire rang; 66 snavel; 68 graafwerktuig; 69 overblijfsel; 71 restprodukt; 72 smalle stof; 74 geluid van een dier; 75 drank. VERTICAAL: 1 Europeaan; 2 deel van een voertuig; 3 per procu ratie; 4 wild rund; 5 van het genoemde weg; 6 voordeel; 7 klein vertrek; 8 zeer warm; 9 trechtervormig net; 10 en dergelijke; 11 oude lengteëenheid; 12 Europeaan; 20 rivier in Duitsland; 21 ma chinaal werkruig; 22 dessert; 24 letterkundige; 25 oog op een aardappel; 27 lidwoord; 28 woonschip; 29 toiletbenodigdheid; 31 noord-west; 33 glazen buis; 34 beheerst; 38 plechtige verkla ring; 40 drank; 44 Europeaan; 45 strijdperk; 47 bevroren dauw; 48 gewricht; 49 dorsvloer; 50 telwoord; 52 de onbekende; 54 niet dik; 56 godsdienst; 58 familielid; 60 deel van het jaar; 63 binnen ste van een zaad; 64 vierhandig dier; 67 slee; 68 bladplant; 70 chemisch symbool; 71 stoomschip; 73 voorzetsel; 74 insekt. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente, Zo. 10 uur: ds. J. Geers, 19 uur: drs. A. van der Ploeg. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. J. vd Ketterij, Wezep. Volle Envange/ie-gemeente "Immanuel", Westdijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Kerkplein 1, Zo. 10 uur: ds. Kother-Middelhoek. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds C.F.H. van Tyull van Serooskerken, 19 uur: ds. W.P. Jansen Rooms Katholieke Kerk H. Willibror- dus. Za. 19.15 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: onbekend, 14.30 uur: ds. Spanjer, gez. dienst in Herv. Kerk. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 14.30 uur: gez. dienst in Hervormde Kerk, ds. Spanjer. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: Kand. L.H. Zweers te Ermelo, 14.30 uur: Kand. L.H. Zweers Herv. Kerk. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: dhr. A. Jarritsma, 14.30 uur: Kand. L.H. Zweers gez. dienst. HOOGELANDE Christengemeenschap. Kapel van Sint Maarten. Zo. 10.30 uur: geen dienst. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groen markt, 10 uur: ds. J. Dubbink, Koorkerk, Koor kerkhof, 10.15 uur: dr. E.P. Meijering. Oostkerk, Oostkerkhof, 10 uur: ds. H.F. Meijer. Ontmoetingskerk, Ooster- scheldestraat, 10 uur: ds. O. Elseman Engelse Kerk, Simpelhuisstraat 19, 19 uur: ds. P.J. Rebel, Thomaskapel, 9.30 uur: ds. B.J.W. Schelhaas, Wijkgemeente Ger.bond., Thomaskapel 11 uur: ds. H. Born, Ontmoetingskerk, 17 uur: ds. H. Born. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adven tisten. Doopsgezinde kerk, Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: dhr. C.E. v.d. Ploeg. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 17 uur: kapt. I. Voorham. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: dhr. ds. Timmers. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engel se kerk, Simpelhuisstraat 19. Zo. 9.30 ds J. v Katwijk 17 uur: dhr.A. Budding. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Remonstranten. Koor kerk. Zo. 10.15 uur: dr. E.P. Meijering. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roo- zenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eg/ise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 Pasteur R.F. Ie Gras. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. 9.30 uur: br. C. v.d. Zanden. Volle Evangelie Gemeente "De Herberg", samen komsten: Dam 6, Zo. 10 uur, di. 20 uur. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: Kand. U.C. Jeroense-Spelt. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo.10 uur: ds. F.C. van Dijke, jeugddienst. 17 uur: ds. A.C. den Hollander. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: ds. F.C. van Dijke. 17 uur: ds A.C. den Hollander, in Gereformeerde Kerk. RITTHEM KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Jeroense-Spelt. Zo. 11 uur: Kand. U.C. Hervormde Gemeente. uur: dhr Allewijn Dorpsstraat 25. Zo. 11 SEROOSKERKE KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: ds P.J. Rebel, 17 uur: ds. E.V.E. Wijnands. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: ds. K. Hendrikse. MELISKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. van Wouwestraat 41. Zo. 10 uur: Dhr.H.J. Schoenmaker, 17 uur: ds.H.W.J. Faassen. SoW dienst in Herv. kerk. Volle Envangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cor- nelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. H.W.J. Faassen, 19 uur: ds. H.W.J. Faassen. Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: onbekend. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10 uur: ds. de Kleij. ST. LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: drs. A.O. Poppe, 17 uur: dienst. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdom weg 1. Zo. 9.30 uur: dienst. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lan- noystraat 2, Zo. 9.30 uur W.F. Wisselink 16.30 uur: leesdienst. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Zo. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: ds. de Boer, Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds Makkinga, Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds.Glashouwer, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. Kalksma, De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. de Nooij, Ophir, Badhuisstraat 186, 10 uur ds. van Bork. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. "Het Anker", Bonedijkestraat 165. Za. 9.30 uur: dhr. C. E. v.d. Ploeg, 10.15 uur: bijbelstudie. Marnixkerk. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur: Br. C. Vader. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekhuispastoraat Streekziekenhuis Walcheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: dhr. J. v.d.Putte. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 11 uur, Ter Reede, Koudekerk seweg 81, za. 17 uur, Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur. Bethesda-St. Joseph Ziekenhuis. Koudekerkse weg 88. Zo. 11.15 uur. Volle Evangelie Gemeente Berea. Gebouw Berea, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrou westraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. J. Lukasse. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Nauta, 19 uur: Dhr. Allewijn. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn. Westkapelle, Domburg, Aagtekerke, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: A.A. v.d. Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282. Oost- en Midden-Walcheren: zaterdag en zondag: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: J.M. de Hek, Damplein 26, Middelburg, tel. 01180-28207. Apotheken Middelburg: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Ringeling, Lange Delft 133, tel. 12538. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek De Singel, Singel 9, tel 12730. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: H. Klompe, tel. 71768. Middelburg: van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: J. Drijdijk, tel. 26045. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: Mw. Th. J. Driehuis-van Haselen, tel. 01184-66548. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Ke/derweg 1, tel. 01189-2838. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Wijkverpleegkundigen SOUBURG MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezin de Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 11 uur: on bekend. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Ge- tuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, 9.30 uur ds E.V.E. Wijnands 17 uur: ds. W.A. v.d. Berg, Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 ds J.E.L. Brummel- kamp 14.30uur: ds. D.W. Dondorp. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. D.W. Dondorp, 17 uur: ds. B.J.W. Schelhaas. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaan deren 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: onbekend wel dienst. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Gemeente Sion. Ritthemsestraat 43A. Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Zo. Kanaalstraat, 9.30 uur: ds. P. Melse. Oranjeplein, 9.30 uur: ds. Mevr. ds. C.A. Schoorl. 19 uur ds A.P. Nauta. Bej. tehuis"De Zoute Vie ver", Dongestraat 1, 19 uur: ds. P. Melse. Streek ziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, 10 uur: ds. J. v.d. Putte. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, ma. 17 uur. Martinus- kerk, Kerklaan 19, Zo. 10 uur: Parochiekoor. Huisartsen VEERE Gereformeerde kerk. Kaai 53, Zo. 10 uur: ds. Alle wijn, 16.00 uur: ds. Jansen, dienst in Nw San- denburgh Hervormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. 10 uur: onbekend. VLISSINGEN Angelicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Morning Prayer 19.30 uur: Holy Communion. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. Brons. Middelburg: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: G.J.M. Meijer, De Krammer 14, tel. 14664. Zondag tot 24 uur: S.A v.d. Haak, Rouaansekaai 47, teI. 12637. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Vlissingen: zaterdag tot 24 uur: A.J. Mijntieff, N. Beetslaan 15, tel. 12525. Zondag tot 24 uur: F.G. Snijder, Burg. van Woelderenlaan 12, tel. 13933. Visites aanvragen voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: J.G. Ponten, Oude Rijksweg 6, Nieuwland, tel. 01182-1340. Zondag: J. Visser, Wachttoren 19, Middelburg, teI. 01180-37431. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: G.C.M. Rullens en M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. 01188-1276. Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw- en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Vlissingen/Souburg (Vlissingen, West- en Oost-Souburg en Ritthem: bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Platteland Walcheren: bereik baarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444. Algemeen krisis opvangcentrum "court oxhooft", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. GGD Zeeland: Middelburg, Dam 39-41; Vlissin gen, Rozengracht 6. Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085. Geslachtziektenbestrijding: Dam 39-41, ma., wo en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085. Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384. Alle vragen over gezondheidsvoorlichting: tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding: tel. 01184-18395. VBOK: (vereniging ter bescherming van het on geboren kind), tel. 01180-35736. Algemeen Maatschappelijk Werk: de dienstdoen de maatschappelijk werker is bereikbaar via het telefoonnummer 01180-84000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling: tel. 01180-28800. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Infectieziektenbestrijding: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose), Rozengracht 6: maandag en vrijdag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395). Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afpraak van 9 tot 12 uur tel. 01100-30911. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp: Molstraat 13, Middelburg, tel. 01180-12004, iede re werkdag bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur. Binnenkort start in Goes, Middelburg, Vlissingen en Terneuzen de cursus Cafébedrijf. Deze opleiding bestaat uit 10 wekelijkse avond of middaglessen van elk 2V2 uur. De cursus kost totaal /295,- en men kan zich nog aanmelden. Een voorop leiding is niet nodig en het Examen voor het Rijkserkende Diploma is op 4 januari. De zeer afwisselende en beslist niet saaie cursus wordt zowel door vrouwen als mannen uit pure hobby gevolgd. Sommigen hebben in hun achter hoofd om ooit nog eens een eigen Horecabedrijf(je) te beginnen. Ook is er een groot tekort aan gediplomeerd horecapersoneel! De lessen worden zeer leven dig gebracht met o.a. dia's, vrijblijvend wijnproeven etc. Ook bezoekt men gezamenlijk een Brouwerij. Met het Diploma kan men zelfstandig een Café, Petit-Restaurant, Disco. Kantine, Bar, etc. beheren. De cursus is zowel mon deling als schriftelijk te volgen. Erkind door do Ulnltlor vin Ondirwtji A Witintchippin op grond vin dl Wit op dl irkindi ondirwll»ln»tilllngin. VERTICAAL: 1 giraffe; 2 e.k.; 3 eg; 4 enkel; 5 noot; 6 tel: 7 beo; 8 Eems; 9 slaak; 10 t.t.; 11 ui; 12 raadsel; 20 peer: 21 Hottentot; 22 pan; 24 kaste lein; 25 eren; 27 Ni; 28 nee; 29 rif; 31 al; 33 leger; 34 grijns; 38 wee; 40 Ede; 44 modepop; 45 mooi: 47 ren; 48 set; 49 hede; 50 graniet; 52 in; 54 cel; 56 V.N.; 58 radar; 60 poter; 63 maan; 64 node; 67 K.R.O.; 68 bat; 70 fa; 71 de; 73 re; 74 t.w. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. Do. 22 t/m 28 februari 1

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 15