Letten op land bouwtrekkers Scheepshelling Bruinisse Veertarieven motoren Verwarm uw waterbed 24,25... 35,36 graden! Randstad heeft volop werk pot onthult in de in zeeuws-vlaanderen alle beroemde meubel- merken onder een dak Denkt U over fn Serviceflat? Schoonmaken leidingnet WiHemseZeelcmcl bv ir randstad uitzendbureau de meubelmode van 1990 Westerschelde oeververbinding Verkoop van gedragen kleding ADRI VAN DER MAAS sierbestrating Adverteren is bekend blijven Het Zeeuws steunpunt voor kunstzinnige vorming organiseert voor de scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeland buiten landse theatervoorstellingen in de Schouwburg in Middelburg en de Prins van Oranje in Goes. WMZ Waarschuwing aan alle bewoners van Middelburg in het gebied ten noorden van de Veersesingel tussen .de Veerseweg en Sportlaan. GOES Magazijnmedewerker m/v Sorteerders m/v Industrieel schoonmakers m/v Woensdag 21 februari 1990 "■M In de loop van vorige week hebben de de 350 prijswinnaars van de landbouwverkeersquiz hun prijs thuis gestuurd gekregen. De quiz was onderdeel van de actie Letten op landbouwtrekkers, die in het najaar van 1989 werd gehouden. Alle prijswinnaars kregen het boekje Fietsen in Zeeland met fietsroutes door de hele provincie. Van de 14.000 folders met vra genformulier, die leden van het promotieteam van Veilig Verkeer Nederland hadden uitgezet, wer den er 1366 ingevuld en ingele verd. Dat komt neer op een respons van tien procent. Van de deelnemers hadden er 750 alle vijf de antwoorden goed. Zij ant woordden zo: Als automobilist nadert u op een kruising van gelijkwaardige we gen een van rechts komende landbouwtrekker. Wie heeft voorrang de trekker of de auto? Antwoord: de trekker. Op een kruising van gelijkwaar dige wegen moeten fietsers en bromfietsers voorrang verlenen aan bestuurders van trekkers. Is dat goed of fout? Antwoord: goed. De wettelijk toegestane maxi mum snelheid voor een lan- bouwtrekkers is: 16 kilometer, 6 kilometer of 25 kilometer. Antwoord: 16 kilometer. Een fietser nadert een van rechts komende landbouwtrekker. De trekker komt van het land. Heeft de fietser of de trekker voor rang? Antwoord: de fietser. Wie heeft voorrang als in de vori ge vraag de fietser wordt ver vangen door een automobilist? Antwoord: de automobilist. Van alle inzenders wisten de meesten (96 procent) het goede antwoord op de vragen over de trekker die van het land kwam (een uitrit). Dat een fietser en bromfietser een trekker voorrang moeten verlenen op een kruising van gelijkwaardige wegen wist 84,3 procent van de deelne mers. Ruim 350 inzenders had den vier vragen goed beantwoord, 7 van hen hadden maar één vraag goed. De landbouwverkeersquiz werd besloten met een vraag buiten mededinging. Geïnformeerd werd naar hoe landbouwvoer tuigen het best zichtbaar zijn: met zwaailicht of met een mar keringsdriehoek. De meeste in zenders geven de voorkeur aan het zwaailicht: 85,6 procent. De markeringsdriehoek kwam op 11,2 procent en 3,2 procent sprak zich uit voor een combi natie van de twee mogelijkhe den. Het zwaailicht mag wettelijk al leen worden gevoerd als land bouwvoertuigen breder zijn dan 2,60 meter. Vanuit Zeeuwsch-Vlaanderen kwamen de meeste inzendingen: ongeveer duizend. Naar leeftijd was de groep jongeren tot 15 jaar het grootst: rond 650. Scheepswerf Van Duivendijk in Bruinisse gaat een nieuwe scheepshelling bouwen met daarbij afvoerleidingen en voor zieningen voor opslag van che mische stoffen. De investering is een rechtstreeks gevolg van de sanering van de onderwater bodem Oosterschelde, waar voor onder meer bij Bruinisse moet worden gebaggerd. De scheepswerf, die al bijna honderd jaar bestaat, moet de investering van 950 duizend gul den doen om te voorkomen, dat na de sanering opnieuw vervui ling optreedt. Rijkswaterstaat, de uitvoerder van de sanering, heeft dat als eis gesteld. Bij Van Duivendijk worden jaar lijks rond de honderd vissers schepen, mosselkotters, sleep boten en politieboten op de hel ling gerepareerd. Ook verbou wingen worden er uitgevoerd. De werf biedt werk aan vijf man en is bovendien van levensbe lang voor de firma's Padmos (machinefabriek en hulpwerktui gen, 30 arbeidsplaatsen) en Maaskant (lieren en scheeps bouw, 40 arbeidsplaatsen). Het gemeentebestuur van Brui nisse heeft het provinciaal bestuur een bijdrage gevraagd in de investeringskosten. Er is nog een tekort van 307 duizend gulden. Gedeputeerde staten zijn bereid daarin 150 duizend gulden bij te dragen om verlies aan werkgelegenheid te voorko men. De statencommissie voor economische zaken heeft het gs-besluit maandag besproken. Vrijdag volgt de statencommis sie voor bestuurszaken. DE FAAM - DE VLISSINGER Op het programma staan nog The Beggar's Opera in het En gels en Don Juan in het Frans. The London Academy of Music and Dramatic Art (Lamda) speelt op 28 maart in de Schouwburg in Middelburg The Beggar's Opera van John Gays voor leerlingen van scholen in Goes, Middelburg, Vlissingen en de Zeeuwse dag/avondscho lengemeenschap. Lamda is van half januari tot eind maart op tournee in Nederland, Vlaanderen en West-Duitsland. In die tijd worden 54 voorstellin gen gegeven. The Beggar's Opera speelt in Londen aan het begin van de achttiende eeuw met corruptie, kuiperijen en liefde als thema's. Bertold Brecht baseerde er zijn Drei Grosschen Oper op. Don Juan is een bewerking van het stuk van Molière voor twee acteurs en een actrice. Het wordt door de Compagnie la Ci- tadelle in verkorte vorm ge speeld op 9 april in de Schouw burg in Middelburg en op 10 april in de Prins van Oranje in Goes. In Middelburg wordt het publiek gevormd door leerlingen uit het voortgezet onderwijs uit de pro vinciale hoofdstad en Vlissin gen. In Goes komen Goese en Zierikzeese leerlingen. Don Juan is van adel, maar wenst zich niet te schikken naar de regels en gebruiken die daar bij verondersteld worden te pas sen. In januari was al in de Middel burgse schouwburg te zien de Engelstalige voorstelling Educa ting Rita van het gezelschap The Young Vic. Verder zijn op verschillende scholen workshops en voorstel lingen gehouden met mimespe- ler Leonardo Alalu uit Argentinië. Overigens zijn er het hele schooljaar door toneel- en caba retvoorstellingen, wordt dans theater geboden en worden films vertoond, zowel in het basis- als in het voortgezet on derwijs. Jaarlijks bezoeken on geveer dertig duizend leerlingen in schoolververband de voor stellingen. Provinciale staten beslissen 16 maart over een nieuw tarief voor motoren en scooters op de veerboten over de Westerschelde. Het voorstel is een tarief te hanteren, dat de helft is van de categorie auto's tot en met zes meter. Een enkele reis komt dan op f 5,- van 15 mei tot 16 septem ber en van 16 september tot 15 mei op f 3,75. Met een meer- waardekaart met lage korting komt een enkele reis op f 1,95 en met een hoge korting op f 1,45. Voor inwoners van Zeeuwsch-Vlaanderen komt de prijs met de meerwaardekaart op respectievelijk f 1,45 en f 1,20. Als de staten daarmee instem men, kan het nieuwe tarief bij de daadwerkelijke invoering van de automatisering van kracht wor den. Het streven is erop gericht, dat half april met het systeem kan worden gewerkt. In zijn voorstel aan de staten schrijft het dagelijks bestuur van de provincie, dat jaarlijks onge veer 19 duizend motoren en scooters worden overgezet. Aan veergelden wordt daarom een opbrengst van 50 duizend gul den verwacht. Tot 3 januari van dit jaar betaal- COM M ISSI MS De statencommissie voor bestuurszaken vergadert vrijdag 23 februari, 10.00 uur, in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Op de agenda staan het project seizoensverlenging Zeeland en bijdragen voor September-cul- tuurmaand. Subsidies worden voorgesteld voor incesthulpver- lening, voorlichting (seksuele) kindermishandeling, creativi- teitsprojecten voor geestelijk ge handicapten en SOS Telefo nische hulpdienst. De opheffing van de Zeeuwse bibliotheekraad en het geven van een financiële bijdrage aan de bibliotheek in Koewacht komen aan de orde. Onderwerp van gesprek zijn ver der de veertarieven voor motor rijders, schade en groot onder houd aan de veerboot Prinses Christina, het ontwikkelings plan voor de Axelse Vlakte en de personeels-uitbreiding op mi lieugebied bij de provincie. De commissievergadering is openbaar en begint met spreek recht voor het publiek. den motor- en scooterrijders het voetgangerstarief. Het overzet ten van hun vervoermiddel was gratis. Sinds 3 januari is de cate gorie gelijkgesteld aan voertui gen tot zes meter. Maandag heeft de statencom missie waterstaat en verkeer het voorstel al besproken. Volgende week vrijdag staat het op de agenda van de commissie bestuurszaken. Het eindoordeel is aan provinciale staten op 16 maart. Vanaf vrijdagmiddag 23 februa ri is bij het provinciaal informa tiecentrum beschikbaar de tracénota/milieu-effectrappor tage over de vaste oeververbin ding Westerschelde. Van de no ta is een samenvatting ge maakt. In beide stukken worden de tracés beschreven, die nader zijn onderzocht op hun gevol gen voor milieu, ruimtelijke or dening, landbouw, verkeer, economie - kortom op de Zeeuwse samenleving. De prijs van de nota is vijftien gulden, de samenvatting is gra tis. Vanaf half maart zijn er inspraak bijeenkomsten over de tracéno- ta/milieu-effectrapportage in ver schillende plaatsen in Zeeland. Bestellingen voor samenvatting en nota kunnen worden gericht aan het provinciaal informatie centrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180- 31400. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 NV Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ) Anth. Fokkerstraat 8, 4462 ET GOES De NV Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ) gaat beginnen met het schoonmaken van het buizennet in boven omschreven gebied. Het werk zal plaatsvinden op vrijdag 23 februari 1990. De bewoners van de straten in genoemd gebied waar op een bepaalde dag de leidingen worden schoongemaakt zul len hiervan door middel van een huis-aan-huis bezorgde brief persoonlijk op de hoogte worden gebracht. Gebleken is dat bij een dergelijke schoonmaak van het lei dingnet ook omliggende straten last van bruin water kun nen krijgen en dat plaatselijk de druk lager kan worden. De bewoners van het genoemde gebied wordt derhalve aangeraden voor alle zekerheid een kleine voorraad schoon water bij de hand te houden tijdens de werk zaamheden. Tijdens de werkzaamheden is de kans aanwezig dat bruin water uit de kranen komt dat vlekken op het wasgoed kan achterlaten. Wij adviseren daarom in die periode voor zichtig te zijn met het wassen van wasgoed en in geval van bruin water het water te laten doorstromen tot het weer helder is. Voor informatie kunt u terecht op het distriktskantoor te Vlissingen, telefoon 01184-13956. WMZ doet al het mogelijke om de bewoners geen last te bezorgen, maar kan incidenteel bruin water niet voorko men zo lang de werken duren. Hiervoor onze oprechte verontschuldigingen. WMZ heeft getracht bedrijven en in stellingen ook individueel te waarschuwen. WMZ aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat bedrijven, instellingen of personen niet vooraf individueel zijn gewaarschuwd. NV Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ) ir. R Stoter, direkteur. elke woensdag- en vrijdag morgen van 9.00-11.30 uur Hobeinstraat 55 Vlissingen Alle soorten BETONTEGELS SIERBESTRATING BETONSTRAATSTEEN BETONBANDEN VERHARDINGSPLATEN enz. Wij leveren het bij u thuis af tegen scherpe prijzen Spec, aangeboden: SIERTEGEL 40 x 60 cm zwart-wit rijngrint, slechtsf 4,95 p/st. Tel. 01114-2607 Lange Geere 22, Middelburg Telefoon 01180-39052 Tractoren en werktuigen Onderhoudsmachines voor tuin, perk en park Machines en apparatuur voor: melkwinning, veeverzorging en reiniging Land- en tuinbouwgereedschappen Schrikdraad apparatuur en weideafrastering C.V., loodgieters- en dakbedekkingswerkzaamheden ir Automobielen Totale mechanisatie voor landbouw, veehouderij, fruitteelt en groenvoorziening. Div. gebruikte machines te koop: D&t is nou zo'n heerlijk voordeel van een Sleeptrend waterbed: 's-zomers koel en 's-winters aange naam op temperatuur. Vooral uw rug en spieren ervaren dit als heel plezierig. Ontwaak vervolgens uit gerust en zonder slaapklachten. Stapt u eens vrijblijvend binnen bij uw Sleeptrend-adviseur? Welkom! WATERBEDDEN Wijngaardstraat 49 01100-16036 (donderdagavond koopavond; zaterdag dicht, zondag open!) Met ruim 50 vestigingen de grootste waterbedden-specialist in Nederland! alle beroemde meubelmerken onder één da s^v Kom dan eens kijken in Goes. Een serviceflat is een stijlvolle en comfortabele woonvorm voor ouderen, die veel waard^ aanwezigenomvat: .4, a. f y'; dag en nacht alarmservice, 1 warme maaltijden u. a/ (uitgebreide keuze), huishoudelijke hulp, enz. -***/> In onze serviceflats is er keuzevrijheid! in Goes: (telef.01100-28120).| plaaIs;,i MM Stichting Serviceflats, De Horst 48, 4461 WZ Goes The Beggar's Opera, Lamda ABDIJ uws Buitenlandse schoolvoorstellingen Stavi bel (Deutz-Fahr, Veenhuis, Strautmann, Douven) (Honda, Jonsered, Marunaha, TEF) (Gascoigne-Melotte) Vlcon-kullvoersnijder, Holaras voerdoseerkontalner, Lien mestvork, Maletti frees, Kramer aardappelpoter, balenklem, ploegen, aardappeifrezen, veldspuiten, maaiers, haiken, schudders, bosmaaiers, kettingzagen, gazonmaaiers, tuinfrezen, heggescharen. Pekelingseweg 8 4363 RB Aagtekerke tel. 01188-1618 's avonds: 01103-1539 Verkoop-reparatie-onderhoud f 1 Voor een metaalbedrijf. U heeft enige magazijnervaring en u kunt heftruckrijden. Deze opdracht is voor lange tijd. Informatie bij Rineke Dijkinga of Joop van Gijs, tel. 01100-31 600, Goes, Westwal 17. Voor een technische groothandel. U gaat bestellingen samenstellen en klaarzetten voor transport. De werktijden zijn van 07.00-09.00 uur. Duur: lange tijd. Informatie bij Anke Louwerse of Corthea Goeman Borgesius, tel. 01180-23 755, Middelburg, Varkensmarkt 4-6. Voor een bedrijf in Terneuzen. Het betreft werk op afroepbasis, waarbij u niet bang moet zijn om hard aan te pakken. Dit werk is in ploegendienst, vanaf begin maart. Informatie bij Sabine Verburg of Carin Blanckaert, tel. 01150-30 045, Terneuzen, Herengracht 9. krokus vakantie axel Vraag onze brochure met hr//mcvr tarieven aan met deze bon! adres:\j f', Of bel voor een afspraak met dhr. J. Horstman postcode:1 y's BFV 029(J //y V

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 13