1 FOTOSERVICE 3265 yf- 'ö- C- 20% VOORDEEL I^muuR \erschoore POLEN NOG NIET UIT DE PROBLEMEN S Rondleidingen Molukse taal en cultuur Jongerengids COMBI BACK Tijdelijk ROYAL ALBERT In Polen gaat het nog steeds slecht. Enkele weken geleden is er opnieuw een hulptransport van de Stichting Zeeland Helpt Polen naar dit economisch zwaar geteisterde land geweest. De Vlissingers Robbert-Jan Hanemaaijer en Alfred Regtop gingen beiden voor de eerste keer mee. Wat ze er zagen was verbijsterend. Alfred: ,,lk ben eerste stuurman op de grote vaart en heb zodoende heel wat ar moede in de wereld gezien. Maar de trieste, grijze, grauwe en uitzichtloze armoede in Polen slaat al les. Hoewel ik het zelf niet heb meegemaakt, kan ik me voorstellen dat de crisis- en oorlogsjaren in Nederland er ongeveer zó hebben uitgezien". Medicijnen Russen tegen Zeeuwen in Vlissingen PZC WEEKBLADEN Slechte wegen Hoop Aantrekkelijk Monument SENSATIE IN ARNEMUIDEN zie pag. 4 week~37^er VOOR DE BESTE FOTO-AFWERKING: FILM! 'Old Country Roses?*'* Edit t-ngcls BoneClrina SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 KWALITEITSKLEURENFOTO'S KLAAR TERWIJL JE WINKELT! LANGE GEERE 28 MWRG - TEL. 0TI8O - 34225 KODAK EXPRESS QUALITY CONTROL 91e JAARGANG NUMMER 8 21 FEBRUARI 1990 Hulptransporten bittere noodzaak plaatsvindt gaat ten koste van bittere armoede. Door alle aandacht die momen teel gericht is op die Oostbloklan den waar nog maar kort geleden revolutionaire omwentelingen plaatsvonden, dreigt Polen min of Een Russische voetbalploeg op Zeeuwse bodem, dat is bepaald niet alledaags. Zater dag 24 februari is het echter een feit. De selectie van CSKA Moskou speelt dan een vriendschappelijke wed strijd tegen het Zeeuwse KNVB-elftal. De 'strijd' begint om 14.30 uur op het hoofd- veld van de VC Vlissingen aan de Irislaan in Vlissingen. De afdeling Zeeland heeft een voorlopige Zeeuwse se lectie samengesteld, omdat de KNVB die zelfde dag een aantal inhaalwedstrijden heeft vastgesteld voor onder meer Hoek, Serooskerk en Arnemuiden. De Zeeuwse selectie ziet er nu als volgt uit: Wim Verpoorte, Ron van Dam, Adrie Belfroid, Hans de Nooijer en Romeo van Aerde (Vlissingen), André Tange, Peter Balkenende en Jan Leendertse (Bevelanders), Al- bert Slinger (Nieuwland), Johnny Vette, Ronnie Krijger en Peter Groenewegen (Goes), Marco van Oeveren (Zierikzee) en Paul Schipper (Middelburg). Reserve-keeper is Eric Versluis (Bevelanders). Hfeasa Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissingen Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vjnk-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. meer in de vergetelheid te raken. De bevolking van dit land begon al in de jaren zeventig openlijk te demonstreren tegen de wan toestanden die het communisti sche regime met zich mee bracht. Vooral in de jaren tachtig heeft het land daar zwaar onder geleden. Uiteindelijk heeft het volk overwonnen. Maar vraag niet hoe. De grote economische herstructurering die momenteel Een van de patiëntjes op de kankerafdeling van het zieken huis in Gdansk. Naast primaire behoeften als le vensmiddelen en kleding, is er in Polen een schromelijk gebrek aan medicijnen en medische appara tuur. Laatst genoemde zaken vormden dan ook de hoofdmoot van het transport. „We hebben een drietal plaatsen bezocht", vertelt Robbert-Jan. „De eerste plaats was Grudziadz. Daar heb ben we voornamelijk voedsel- en kledingpakketten gelost bij de plaatselijke kerk. De kerk zorgt dan verder voor de verdeling. Daarvandaan zijn we naar het Charitas-klooster in Chelmno ge gaan. Dit is ingericht als verzor gingstehuis voor geestelijk of lichamelijk gehandicapte kinde ren. Dat is bijvoorbeeld ook zo'n wantoestand; lichamelijk gehan dicapt maar geestelijk volkomen gezonde kinderen zitten daar ge woon tussen zwaar geestelijk gestoorde kinderen. Maar ja, nor male opvang is er niet voor deze mensen. De staat betaalt er niets aan. Ook hier is het de kerk die dit soort tehuizen uit eigen mid delen bekostigt. In deze instelling hebben we overigens voorname lijk kleding, speelgoed en kinder bedden afgeleverd. Het was werkelijk aandoenlijk om te zien hoe blij die kinderen met het speelgoed waren". In Gdansk tenslotte werd een be zoek gebracht aan de kinderafde ling van het academisch ziekenhuis, waar vooral veel me dische hulpgoederen werden af geleverd. De toch naar Gdansk vormde volgens Robbert-Jan en Alfred eveneens een goede il lustratie van de barre omstandig heden in Polen. „Twee en een half uur deden we over de 110 kilo meter lange trip. De wegen - al leen maar tweebaans - zijn er vreselijk slecht onderhouden en veelal onverlicht, 's Morgens van af vier, vijf uur lopen er dan al mensen, zowel mannen als vrouwen en kinde ren, langs de wegen op weg naar hun werk. Daar rij je dan met je 'konvooi' in het pikkedonker en ineens doemt er een paard en wagen voor je op, zonder enige vorm van verlichting. Kom je bij een benzine station, dan moet je eerst vragen of je mag tanken en hoeveel liter je wilt, want soms blijkt er gewoon geen brandstof voorradig". nen ingeleverd worden bij ver huisbedrijf Caljouw in Veere of bij het afgiftepunt aan de Hobeinstraat 22 in Vlis singen. Geld voor de Stichting Zeeland Helpt Polen kan worden overgemaakt op postgiro 329443. Voor de Vereniging Vrienden van de Kinderafdeling van het Academisch Ziekenhuis in Gdansk kan geld worden over gemaakt op postgiro 121221. De opsomming van alle ellende wordt langzaamaan eentonig. Maar gelukkig is er ook hoop. Zo blijken er in het kinderziekenhuis in Gdansk sinds 1980 - het jaar waarin de Zeeuwse transporten begonnen - 108 kankerpatiëntjes van de dood gered te zijn. Dit al les dankzij de medicijnen die via deze transporten naar Polen zijn gebracht. Plaatsvervangend di recteur van de gezondheidszorg in Gdansk, Wojciech Wolf, spreekt in een brief aan de stich ting Zeeland Helpt Polen over vooruitgang in de gezondheids zorg. „Maar hulp van mensen van goede wil blijft vooralsnog van levensbelang". Robbert-Jan en Alfred, die beiden als chauffeur mee gingen, trach ten hun aandeel wat te bagatelli seren. „Volgens ons verdient vooral de initiatiefnemer J. Li powski alle respect. En naast na tuurlijk de gulle gevers, moeten we de bedrijven niet vergeten die hun voertuigen geheel gratis ter beschikking stelden, zoals Vis handel Janssen en Zoon en Zeil makerij Van de Gruiter, beiden uit Vlissingen en Transportbedrijf Bastiaanse uit Grijpskerke". Voorlopig moet Polen het nog voor een belangrijk deel van dit soort transporten hebben. Het eerstvolgende konvooi van de Stichting is ergens in maart. Voedsel en kleding hiervoor kun- Initiatiefnemer Lipowski omringd door inmiddels genezen kankerpatiëntjes in het ziekenhuis in Gdansk. Het hulptransport van de Stichting Zeeland Helpt Polen ergens onderweg op een parkeerplaats. winkelstraat ïmmmm Gï&iS&iSsSHS flinke opknapbeurt m il MHMH De Nieuwe Burg in Middelburg krijgt een ander gezicht. In april beginnen de werkzaamheden die nodig zijn om deze winkelstraat opnieuw in te richten. De huidige vitrines, bankjes en lantarenpalen verdwijnen. In plaats hiervan ko men een zestal elementen, waar in zowel een vitrine, als een bankje en een bloembak zijn sa mengevoegd. De nieuwe inrich ting van de Nieuwe Burg, die begin mei voltooid zal zijn, is een ontwerp van de Middelburgse ar- chitekt Lein Sturm. Het plan om de straat opnieuw in te richten is afkomstig van de winkeliersvereniging Nieuwe Burg. „We hadden dit plan al drie jaar geleden, maar zulke proce dure's hebben nu eenmaal zijn tijd nodig", vertelt de voorzitter van de winkeliersvereniging Dick Anbeek. De Nieuwe Burg was de eerste wandelpromenade van Zeeland. „Dat was toen ook een iniatief van de winkeliers. De pro menade is twintig jaar geleden ingericht en daarna is er aan de straat zelf nooit meer wat veran derd. Twintig jaar geleden was Middelburg nog niet zo'n druk bezocht winkelcentrum. Toen dachten ze natuurlijk: laten we de straat maar volstoppen met bankjes en bomen, anders ziet het er zo leeg uit." Inmiddels is Middelburg een druk bezochte winkelstad geworden. Het was dan ook een logische wens van de winkeliers, dat de straat een wat meer open karakter kreeg. Nieuwe Burg en bijvoorbeeld Lan ge Viele, die een winkelcentrum aantrekkelijk maken" betoogt Anbeek. „Een straat als de Lange Delft kom je in alle grotere steden tegen. Die zijn bijna inwisselbaar. Daarom is het zo belangrijk dat een gemeente veel aandacht be steed aan de wat minder grote winkelstraten. Zeker als daar veel grotere speciaalzaken gehuisvest zijn, die een provinciale uitstraling hebben." Over de samenwerking met de gemeente heeft de win keliersvereniging niets dan lof. Voor de tot standkoming van de plannen is een werkgroep opge richt, die bestaat uit twee men sen van de gemeente, drie winkeliers en de architekt. De Stichting Bouwwinkel nam de coördinatie in handen. „We had den natuurlijk in het begin de wildste plannen, met waterpartij en en geïntegreerde kunstprojec ten. Zulke plannen zijn financieel meestal niet haalbaar. Maar met „Het zijn toch straten zoals de De Nieuwe Burg in de huidige staat. het uiteindelijke ontwerp zijn we dik tevreden." De nieuwe elementen komen in een rechte lijn te staan, zodat het zicht op de Lange Jan niet meer onderbroken wordt. „We vonden het belangrijk dat de straat in het historisch stadsbeeld blijft pas sen. Daarom is er bewust voor gekozen om de "zes elementen in rustige kleuren en materialen uit te laten voeren." De verlichting van de straat wordt nu bevestigd aan de panden zelf. De bomen die elk jaar afsterven, verdwijnen ook uit het straatsbeeld. Alleen de twee bomen aan het begin van de Nieuwe Burg mogen blij ven staan. Het oorspronkelijke idee van de winkeliers om een kunstobject in de straat te plaatsen is niet ver dwenen. Het idee heeft alleen een wat andere vorm gekregen: De Stichting Monumenten Wal cheren 40-45 plaats een kunstobject van de Finse kunste naar Sigidur Gudmundssen op het einde van de Nieuwe Burg aan de kant van de Abdij. „We zijn blij dat onze straat is uit gekozen", gaat Anbeek verder. „Het is een prachtig object ge worden. Antrecietkleurig graniet, een soort menhir op een voetstuk, waarbij de achterkant afgerond is in brons." De straat, die toen nog Lange Burg heette, is in 1942 helemaal platgebom bardeerd. De keuze om een mo nument in deze straat te plaatsen is dus niet uit de lucht komen val len. In de voorjaarsvakantie, van maandag 26 tot en met zaterdag 3 maart, is het weer mogelijk een bezoek te brengen aan de Mid delburgse Abdij. Gedurende deze week verzorgen gidsen 's mid dags vanaf 13.30 uur rondleidin gen door dit complex. De kaartverkoop vindt plaats bij de ingang van het informatiecen trum van de provincie Zeeland aan de Abij nummer 9. Het Moluks OETC (Onderwijs in de Eigen Taal en Cultuur) houdt in samenwerking met de Ouder werkgroep een projectavond op vrijdag 23 februari in de Admi- raalschool aan de Trompstraat 39 in Middelburg. Van 19 tot 21.30 uur worden drie projecten af gesloten te weten; Molukse spel letjes, de Molukse wijk en Molukse dansen. Met name de positie van de Molukse woonwijk binnen de Molukse samenleving in de gemeente Middelburg staat daarbij centraal. De Zeeuwse Jeugdraad heeft op nieuw de Jongerengids Zeeland het licht doen zien. De gids wordt in eerste instantie gratis toege zonden aan allerlei verenigingen, stichtingen en organisaties die iets met jongeren te maken heb ben. De bedoeling van de gids is jongeren te informeren over be langrijke adressen van organisa ties en instellingen op het terrein van informatie, advies, on dersteuning en hulp. Voor meer informatie en nabestellingen kan contact worden opgenomen met R. Papa, assistent-secretaris van de Zeeuwse Jeugdraad via 01180-82631. Katoenen blazer in zwart, lichtgrijs, beige en kiezel. Maten S t/m XL alléén deze VLISSINGEN - MIDDELBURG - GOES Bij inlevering van uw volle GRATIS kleurenrolletje voor ontwik- hl/El IIAIE kelen en afdrukken een: fwfC*/lnfC

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1