3265 A'£>-c. Basispakket Zekatel volgens sommige abonnees beperkt Groots jubileumconcert in het centrum van Vlissingen PAPILION Vk sola De Ploeg OmCRHOOP HAND EN SCHOUDERTASSEN FOTO'S Vlissingse traditie herleeft JOUW JEANS JOUW PRIJS! Sportief? k BIJOU DE LAATSTE 3 DAGEN \erschoore J.P.A. Rossël tandprotheticus Ei B Hlk COMBI BACK IN LEER EN SYNTHETISCH 'De Betere Geschenken' SILVER CRYSTAL Kleurvergroting in 5 min: klaar.WAAR? AANBOD WORDT NOG DIT JAAR HERZIEN PZC WEEKBLADEN Uniek Tentoonstelling Restaurant NIEUWE KUNSTGEBITTEN SPIJKERBROEKEN van 49,- tot 89,- GRATIS NIEUWE FILM! SLECHTS 3 DAGEN Café Restaurant Markt 55, Middelburg. op een groot deel van onze kollektie NIEUWE SPOTKOOPJES Dl I A I I Middelburg Het jaarstuk 1990: De Dolfijnen NU reeds bij: SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 Alleen bij Verschoore in Middelburg maakt u zelf zo snel uw kleurvergrotingen t/m r/3 28 x 35 cm De mooiste stukken uit uw foto uitvergroten kan ook. Lange Geere 28 Middelburg Tel. 01180-34225 91e JAARGANG NUMMER 7 14 FEBRUARI 1990 VC Vlissingen wordt profclub hHIIIKHlHU1—IM'i 'Hl li—i Met een overweldigende meerderheid (slechts acht tegen en twee onthoudin gen) hebben de leden van de voetbalclub Vlissingen afgelopen maandagavond groen licht gegeven voor het betaald voet bal. Een overwinning voor de mensen die er al die jaren vol tegenwind in hadden ge loofd, meende hoofdsponsor Jan Koppe- jan die aan het slot van de vergadering een staande ovatie kreeg. Ook alle andere vaandeldragers van de voetbalcombinatie werden breeduit gelukgewenst. Beseft werd echter dat er nu werk aan de winkel is. Haast is geboden, maar niet overhaast, klonk het uit de glunderende gezichten va nachter de bestuurstafel. Voorzitter Piet de Jong en de huidige hoofdsponsor Jan Koppejan juichen. 'Zekatel is niet bereid tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers'. Dit is de mening van de Middelburger C.M. Stapper die over dit onderwerp recentelijk een brief schreef aan de directie van de Zeeuwse kabeltelevisie-maatschappij bv (Zekatel). In deze brief stelt Stapper onder meer, dat vooral het radioprogramma-aanbod van de Zeeuwse kabelexploitant te beperkt is. Daarnaast vindt hij het niet fair dat de 'Nederland se' tv-zender RTL-Veronique niet in het basispakket is opgeno men. Zekatel wijt een aantal zaken aan technische en organisatorische problemen, die mogelijk nog in de loop van dit jaar worden opgelost. Al eerder - in 1988 - schreef de heer Stapper een brief aan Zeka tel waarin hij zijn beklag doet over het karige aanbod van radiozenders die populaire mu ziek draaien. Hij doelt hier op zen ders als Radio Tien, Sky Radio, BRT-studio Brussel, BBC Radio One en Radio Rijnmond. In ant woord hierop beloofde Zekatel dat zij aan het einde van de aan- legfase een onderzoek zouden in stellen naar de wensen van de klant. „Dit onderzoek zou voor jaar 1989 plaatsvinden, waarna het aanbod mogelijk zou worden herzien. Maar tot op heden heeft JMasn Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. een dergelijk onderzoek niet plaatsgevonden", aldus een ver ontwaardigde Stapper. Hij vraagt zich dan ook af hoe lang de Zeeuwse kabelabonnees nog achter blijven lopen bij de rest van Nederland. Volgens A. Brasser woordvoerder van Zekatel heeft deze vertraging zo zijn redenen. „Het genoemde onderzoek is het afgelopen jaar doorkruist door de overname van de kabelpakketten in Tholen en Zeeuwsch-Vlaanderen. Daardoor hebben we nu nog geen tijd ge had voor een eventuele bijstelling van het radioprogramma-aanbod. Op dit moment bekijken we de mogelijkheden om het programma-aanbod voor alle Zeeuwse gebieden gelijk te scha kelen. Nu verschilt dat nogal per regio. Een uitbreiding van het radioprogramma-aanbod zit er dan ook zeker in en we streven er naar om een en ander nog dit jaar te verwezenlijken". Dat Zekatel met haar aanbod zou achterlopen bij de rest van Nederland bestrijdt de heer Brasser. „Er zijn verschil len, maar daar blijft het dan wel bij". Het ontbreken in het basispakket van de Nederlandstalige televisie zender RTL-Veronique is C. Stap per eveneens in het verkeerde keelgat geschoten. „Een hoop mensen voelen zich nu genood zaakt over te schakelen op het volledig pakket, wat voor Zekatel natuurlijk een zeer lucratieve zaak is". Dat het hierom te doen zou zijn, wordt door Zekatel- woordvoerder Brasser fel ont kend. „In de eerste plaats is het zo dat het basispakket van televi siezenders technisch niet uitge breid kan worden. Daarnaast zijn de kabelexploitanten in Neder land verplicht om alle reguliere Nederlandse omroepprogram ma's in het basispakket op te ne men. En RTL-Veronique wordt door de overheid niet als zodanig erkend. Verder is het zo dat wij voor een uitbreiding van de pak ketten toestemming moeten vra gen aan de machtiginghouders. In geval van de heer Stapper is dat de gemeente Middelburg. Daarna is het nog maar de vraag of dit soort zaken binnen de hui dige abonnementsprijs te realise ren is". Hoewel Stapper van mening is dat hij namens een flink aantal abonnees spreekt, lijkt dit Zeka- telwoordvoerder Brasser wat overdreven. „Het aantal brieven met aanmerkingen dat wij tot nu toe hebben ontvangen is op de vingers van één hand te tellen". HONDERD JAAR ONS GENOEGEN ifi iimi i—iiii" 11 ii —li i nm. Dit jaar bestaat de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen uit Vlis singen precies honderd jaar. Dat is niet alleen een eerbare leeftijd, maar ook een lustrum dat niet ongemerkt voorbij mag gaan. De voorbereidingen voor dit jubileum zijn dan ook in volle gang. Tijd en geld spelen daarbij een belangrij ke rol. Zaterdag 8 september is voorlopig de datum waarop het echte feest moet plaatsvinden. Als lokatie wordt daarbij gedacht aan de omgeving van de nieuwe jachthaven in de binnenstad van Vlissingen. Eén van de evenementen bestaat uit een groots opgezet open luchtconcert. Daarvoor is een groot aantal andere Zeeuwse muziekverenigingen uitgenodigd. Gekozen is voor een repertoire dat voor een grote bezetting goed geschikt is, zoals Music of the Royal Fireworks van Handel en de ouverture 1812 van Tsjai- kowski. Een en ander zal gepaard gaan met visuele en geluidsef fecten, waaronder het afsteken van vuurwerk en het bulderen van kanonnen. Enkele werken worden uitgevoerd met een groot gemengd koor van minimaal 250 zangers, waarvoor eveneens regi- Ons Genoegen in vroeger dagen. onale koren zijn aangeschreven. Hiervoor zijn werken gepland als het Slavenkoor uit Nabucco van Verdi, en Pomp and Circumstan ce van Edward Elgar. De Koninklijke Harmonie Ons Ge noegen bestaat uit verschillende onderdelen. Naast de 'gewone' harmonie is er een jeugdharmo- nie, de drumfanfare Delta-Band, de jeugd-Delta-Band en een blok fluitorkest. „Als je ziet dat de laatste jaren het verenigingsleven in het algemeen nogal is terugge lopen, dan doen wij het met onze 140 leden zo slecht nog niet", meent secretaris J. van den Buu- se. Het eeuwfeest is volgens hem een unieke gebeurtenis. „Zo iets maak je natuurlijk maar een keer in je leven mee. Het geeft mij een grote mate van voldoening dat het al die jaren in stand is ge bleven' Er wordt overigens op 8 septem ber op meerdere plaatsen in Vlis singen muziek gemaakt door de diverse muziekkorpsen. Ook wordt er een nationale instru mentalistendag gehouden bestemd voor trombonisten. De bedoeling is dat voor minstens 150 trombonisten uit het hele land die dag een workshop wordt gehouden. De ingestudeerde werken brengen zij dan tijdens of voor het jubileumconcert ten ge hore. Een tentoonstelling over de ge schiedenis van Ons Genoegen en haar betekenis voor de Vlissingse samenleving wordt momenteel voorbereid. Hiervoor is de mede werking gevraagt van de conser vator van het Stedelijk Museum in Vlissingen, alwaar de ten toonstelling zal worden ingericht. Om alle activiteiten te kunnen bekostigen zijn de nodige subsidie-aanvragen inmiddels verzonden naar de gemeente Vlissingen en het provincie bestuur van Zeeland. Kamperland Veerweg 37 Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN FRAPO'S BOULEVARD CITY RUN De Boulevardloop, die jaren in Vlissingen werd gehouden, is weer opgepakt. De atletiekver eniging Atletica heeft daarvoor het initiatief genomen. Onder de titel Frapo's Boulevard-City-Run zijn zaterdag 24 maart de boule vards weer het decor voor enkele honderden lopers die of recrea tief of in wedstrijdverband de 20 kilometer lange loop willen vol brengen. Sponsor Peter Nette van Frapo's wil de wedstrijd lekker gezellig aankleden. Naast de wedstrijd moet er voor het publiek van al les te beleven zijn, redeneert hij, „zodat we de traditie hernieuwd kunnen gaan inzetten". Wat er al lemaal omheen wordt georgani seerd staat nog niet vast of is nog geheim. Voorlopig wil Nette daarover nog niets loslaten. De organisatoren van Atletica advi seren trouwens recreatielopers om zo snel mogelijk in te schrijven. Dat kan bij de sponsor, cafe Frapo's aan het Bellamypark in Vlissingen, maar ook bij Sportscore aan de Walstraat in Vlissingen. Inschrijven kan tot 16 maart. Middelburg Hoek Zusterstraat St. Janstraat 32. Grote meerderheid voor profvoetbal. Burgemeester en wethouders van Valkenisse hebben de le den van de commissie Wa terstaat en Verkeer van de provinciale staten van Zee land uitgenodigd tot het ver richten van een sportieve daad. Het gaat hier om een fietstocht van Middelburg naar Koudekerke. De tocht, die ergens in maart 's morgens tussen 8 en 8.30 uur moet plaatsvinden moet het provinciebestuur ervan overtuigen dat het fietspad langs de provinciale weg Koudekerke-Middelburg on veilig is en dringend aan ver betering toe is. Een slechte onderhoudstoestand, de ge ringe breedte en de hoge (brom-)fietsintensiteit maken het fietspad volgens de ge meenteraad van Valkenisse tot een van de onveiligste van Zeeland. Kennelijk van mening dat er bij de provincie weinig ge fietst wordt, zal de gemeente Valkenisse zelf voor voldoen de fietsen zorgen. Daarnaast is er, om de conditie weer op peil te brengen, na afloop een broodmaaltijd gepland. Ten einde de commissieleden niet verder te belasten wordt voor vervoer terug naar Middelburg eveneens zorggedragen. i VOOR DE BESTE FOTO-AFWERKING VLISSINGEN - MIDDELBURG - GOES Bij inlevering van uw volle kleurenrolletje voor ontwik kelen en afdrukken een: (alleen de goede toto's betaalt u) Showmodellen, restanten en beursgoederen in edelstaal en zwaar verzilverde uitvoering. NU MET KORTINGEN TOT MEER DAN 50% OP DE VERGELIJKBARE WINKELWAARDE! Kookpannen en keukengerei met kortingen tot 70%! SPECIALE VERKOOPDAGEN DONDERDAG KOOPAVOND Donderdag 15 feb. 12.00 - 21.00 uur. Vrijdag 16 feb. 12.00 - 17.00 uur. Zaterdag 17 feb. 10.00 - 16.00 uur. DE ARTIKELEN STAAN VOOR U KLAAR IN: 50% KORTING LET OP in onze etalage elke dag E? IO Lange Delft 44/Segeersstraat 4a

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1