mmmsvm tl Kruiswoordraadsel SMSHI Gezondheid Politiek Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Verenigingen Cursus Milieu Sport Buurt/wijk Allerlei Sociaal Ouderen Woensdag 31 januari 1990 DE FAAM DE VLISSINGER Zeevervuiling - De afdeling Wal cheren van de KNNV heeft de bi oloog Bert Wetsteijn uitgenodigd om tijdens een excursie op zater dag 3 februari de vervuiling van de zee zichtbaar te maken. Wetsteijn is werkzaam bij de Dienst getijdewerken. Deelne mers aan de excursie dienen zich om 14 uur te melden bij Resto Vrouwenpolder aan de Veerse- gatsdam. Milieu thuis - Wie ook thuis ver antwoord met het milieu wil om gaan of dat wil leren kan donderdag 8 februari terecht in de christelijke school voor LHNO Oranjezon in Oostkapelle. Me vrouw R. Rijndorp uit Oostkapelle vertelt dan bijzonderheden over milieuvriendelijk huishouden. De bijeenkomst begint om 9.15 uur. Homosexueel - 'Hoe vertel ik mijn omgeving dat ik homosexu eel ben?' Onder meer die vraag komt donderdag 1 februari aan de orde in het COC-gebouw aan de Eigenhaardstraat in Middel burg. Het is de bedoeling dat dan een gespreksgroep voor jongens en mannen begint, waar men van elkaar kan leren hoe men met ho- mosexualiteit op school, op de werkkring of in de naaste omge ving het best kan omgaan en uit leggen. De bijeenkomst begint om 20 uur.De bijeenkomst begint om 20 uur. Vrijwilligers - Onder de toepas selijke naam 'maatwerk' presen teert het gewest Scouting Zeeland al geruime tijd cursuswerk-nieuwe-stijl ten be hoeve van de vrijwillige kaderle den. Om de ingezette 'maatwerk-ontwikkelingen opti maal te kunnen voortzetten is Scouting Zeeland opzoek naar enthousiaste vrijwilligers die het zien zitten om het gewestelijk cursuswerk verder mee te ont wikkelen en uit te voeren. Het hoeven geen kant en klare trai ningsdeskundigen te zijn. Een goede motivatie en beschikken over enige vrije tijd is voorlopig voldoende. Meer informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van het gewestelijk spel- en trai ningsteam Marjan Slinger via 01180-23798, of bij Peter de Jong van het gewestelijk bureau van Scouting Zeeland via 01184-18210. NCVB - Het rayon Walcheren- West van de NCVB houdt op dinsdag 6 februari haar jaarlijkse huishoudelijke vergadering in het Dorpscentrum in Biggekerke. Om 19.30 uur worden van iedere af deling twee bestuursleden ver wacht. De leiding van deze avond is in handen van E. Reijnhoudt- Kaland, rayoncontactvrouw Walcheren-West. Zevenkamp - Voetbalvereniging Zeeland Sport in Vlissingen houdt op zaterdag 3 februari een zevenkamp voor haar jeugdleden op het badstrand, tegenover café Evert. Ook niet leden zijn welkom om deel te nemen aan de zeven kamp die plaatsvindt van 10 tot 13 uur. Deelnemers worden om 9.30 uur verwacht. In de winter maanden houdt Zeeland Sport tevens iedere woensdagmiddag vanaf 14 uur een Sportinstuif in het clubhuis, waar de jeugd on der meer kan biljarten, sjoelen, darten en tafeltennissen. Winterserie - De wandelsport vereniging Willen is Kunnen in Vlissingen heeft voor zondag 4 februari de derde winterwandel- tocht op het programma staan. De deelnemers krijgen een route van 35 kilimeter voorgeschoteld. Tussen half tien en half elf wordt gestart vanuit het clublokaal aan de Oranjestraat in Vlissingen. Voor informatie: 01184-60294. Dank - De Stichting Stadsherstel Vlissingen en het wijkcomité Bin nenstad in Vlissingen hebben de Firma C. van Ruiten gecompli menteerd met de „ons insziens zeer geslaagde verbouwing" van de panden aan de Walstraat 43,45 en 47. Vooral de aanpas sing van de gevels aan de be staande historische omgeving spreekt beide groepen aan. Ze schrijven dat in een brief aan de firma C. van Ruiten. Vrouwencontact - De vrou wencontactgroep 'Kom uit je huis' van SKW De Hayman infor meert op woensdag 7 februari de dames uit de Middellburgse wijk Zuid over de bestaande groepen. De bijeenkomst begint om 9.30 uur en gaat onder meer over cur sussen Frans en Engels, excur sies, computers, hobby en creativiteit, kantklossen, hand werken en naaien, timmeren, In disch en Chinees koken. Kinderoppas is aanwezig. Yoga - Herman Kroonenburg be gint met een cursus ontspannings-yoga in hetwijk centrum Open Hof. De lessen worden gegeven op maandaga vond tussen zeven en acht uur en op woensdagavond tussen kwart over acht en kwart over negen. Wanneer de cursus begint meldt het persbericht helaas niet. Op- gave: 01102-42580. Borstkankerpatiënten - De praatgroep van vrouwen die een borstoperatie ondergingen komt dinsdag 6 februari weer bijeen in het wijkgezondheidscentrum aan de Rozenburglaan in Middelburg. Deze maandelijkse bijeenkomst begint om 10 uur. Het doel is om onderling contact met lotgenoten te verbeteren en elkaar met raad en daad bij te staan. Mediatief schilderen - Wie kennis wil maken met het feno meen meditatief schilderen kan zaterdagmiddag 3 februari te recht in centrum Namaskara aan de Waardestraat in Kapelle- Biezelinge. Bij deze manier van schilderen - zo luidt het persbe richt verder - komt de beoefenaar onbekende kanten van zichzelf tegen. Het gaat daarbij niet om het maken van meesterwerken. Kunst - Het Middelburgs Insti tuut voor Kunstzinnige Vorming (MIKV) begint op woensdag 7 fe bruari met een cursus 'Kijken naar Kunst' door Nico Out. In twaalf bijeenkomsten yvorden dia's vertoond en van commen taar voorzien en komen vragen aan bod als: Wat hebben de Grie ken met Van Gogh te maken? In de eerste week van februari be gint het MIKV bij voldoende be langstelling met een cursus getouwweven, waarbij gewerkt wordt met een basisleerplan, op gesteld door een landelijke werk groep. Deze cursus wordt op maandag van 13.30 tot 15.30 uur gegeven. Middelbare scholie ren die van experimenteren met allerlei schilder- en tekenmateria len houden, kunnen nog deelne men aan de cursus experimenteel tekenen/schilderen op dinsdag van 16.30 tot 18 uur. Belangstellenden voor de cursus sen kunnen zich opgeven bij het MIKV aan de Kuiperspoort 18 in Middelburg. Telefoon 01180-34711. Grime - Het Zeeuws Centrum voor het Amateurtoneel (ZCA) houdt op vijf opeenvolgende za terdagen van 10 maart tot 7 april een grimecursus. De cursus wordt verzorgd door docente Loecky Verlé van de Art- Academie in Antwerpen. Voor in lichtingen en opgave kan worden gebeld met Ineke de Bruin van het ZCA-secretariaat via 01106-1876. Zodra blijkt dat er voldoende belangstelling is voor deze cursus worden definitieve gegevens over lokatie en aan vangstijd bekend gemaakt. Enkele prijswinnaars van het laatst gehouden Sprint Photo Tennistoernooi in Bergen op Zoom. Tennistoernooi - In tennishal TSI in Goes wordt van vrijdag 9 tot en met zondag 11 maart het tweede Goese Sprint Photo Ten nistoernooi gehouden. Niet min der dan 180 dubbelparen bestrijden elkaar in de categoriën B, C, D en E. Tennissers en ten nissters die deel willen nemen aan het toernooi, kunnen in schrijfformulieren verkrijgen bij de Sprint Photo 1-uur fotoservi cezaken in Vlissingen, Middel burg, Goes, Bergen op Zoom en Roosendaal en bij subsponsor Sporthuis Pieterse in Goes. De in schrijving sluit op dinsdag 30 januari. Kerk en Israël - De Werkgroep Kerk en Israël Zeeland houdt woensdag 7 februari twee bij eenkomsten. Om 14 uur is in de Middelburgse Getuigeniskerk een lezing over de joodse liturische achtergrond van de openbaring van Johannes en om 19.30 in de zelfde kerk een lezing onder de ti tel "landsbelofte, illusie of werkelijkheid'. Sprekers zijn dr. G.H. Stuart, theologisch adviseur van de Nederlands Hervormde Kerk en dr. H. Vreekamp. Appêldienst - 'Leven naar zijn wens' is het thema van de appêl dienst op zondag 4 februari in de Vlissingse St. Jacobskerk. Voor ganger is ds. J.D. de Boer en het koor 'Looft den Heer' verleent muzikale medewerking. Bram Beekman bespeelt het orgel. De dienst begint om 10 uur, vanaf 9.45 uur is er samenzang. Welkomsdienst - Douwe Vis ser, medewerker van Youth for Christ, is zondag 4 februari voor ganger in de welkomsdienst die wordt gehouden in De Hoeksteen in Middelburg. De dienst wordt muzikaal opgeluisterd door het koor Sheborim, het Welkombo en de Amerikaanse troubadour Eric Engerbretson. De dienst begint om 18.45 uur. D'66 - D'66 doet mee aan de gemeenteraadsverkiezing in Vee- re. Ab Pouwer is lijsttrekker. Pou- wer is campinghouder en zat al eerder in de raad van Veere toen D'66 nog niet meedeed. Als tweede is Wout Wïllemse geko zen. D'66 verwacht één zetel te halen, gerelateerd aan de kamer- verkiezingen vorig jaar. Westkapelle - Om woningen in de Zuidstraat in Westkapelle meer bewoonbaar te maken en een beter aanzien te geven willen b en w van Westkapelle dat de raad hun besluit om daar f 210.000,- voor uit te trekken goedkeurt. Twee woningen zijn nu recreatiewoningen. Tegen een 'bespreekbare' prijs willen de ei genaren de huizen wel een de ge meente verkopen. Dit punt komt uitvoerig aan de orde tijdens de raadsvergadering op donderdag 1 februari. Ook de herberekening van het rioolstelsel en een 'volu- mebesluit' stads- en dorpsver nieuwing wordt aan de politieke vertegenwoordigers in de raad voorgelegd. PROGRAMMA - Op werkda gen in de lucht tussen 12 en 13 en tussen 17 en 18 uur, met nieuws en actualiteiten. Bijzon derheden: donderdag over ge zondheid en reacties luisteraars, vrijdag Uit-tips en forum, maan dag muziek uit Zeeland, dinsdag gast van de week en natuur en milieu, woensdag land- en tuin bouw en streekeigene dialecten. Visio - Visio is een landelijke stichting voor slechtzienden en blinden. Zij biedt slechtziende en blinde kinderen en volwassenen voorlichting, advies, consultatie, onderzoek en revalidatie. Visio, Dependance Zeeland wordt door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gefinan cierd. Omdat Visio bij veel men sen onvoldoende bekend is, is in Zeeland een posteractie begon nen. De posters worden ver spreid in Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen en Zierikzee. Zonder speciale afspraak kan men op dinsdagmorgen tussen 8.30 en 12.30 uur vrijblijvend langskomen op Lijnbaan 34 in Goes. Informatie via 01100-11471. Arbeidsbureau - Mevrouw M. Seters-Labee is benoemd tot di recteur van het Arbeidsbureau Vlissingen. Ze volgt W. Moerman op die sinds 1 januari van de VUT-regeling geniet. Mevrouw Seters was voorheen studiebege leidster van het Arbeidsbureau in Vlissingen. Proza - Professor A. Anbeek houdt vrijdag 2 februari een le zing over proza. Dat gebeurt in de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg, aanvang 16.45 uur. Anbeek is als hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Wetenschapswinkel - Per 1 fe bruari is de Wetenschapswinkel Zeeland gevestigd aan de Laza- rijstraat 1 in Middelburg. Voor heen huisde de wetenschapswinkel aan de Kousteensedijk in de Zeeuwse hoofdstad. Oplossing van Puzzel krant 24/1 Winwoord: KIEKENDIEF HORIZONTAAL: 1 rasp: 4 zebra; 7 mees; 10 tube; 11 ozon; 12 geel; 14 baker; 17 lila; 19 iep; 20 kor; 21 ets; 23 gil; 24 Em.; 25 boemerang; 28 R.K.; 29 stek; 31 ons; 32 oase; 35 anode; 37 teelt; 40 oor; 41 si; 42 s.s.; 43 Ier; 44 rente; 47 ophef; 49 halo; 50 pap; 52 arts; 54 zo; 55 fotograaf; 58 L.K.; 60 eng; 62 tod; 63 ion; 64 mee; 65 edel; 67 nerts; 69 riet; 70 nabij; 71 truc; 72 watt; 73 nafta; 74 kaal. VERTIKAAL; 1 regie; 2 step; 3 pul; 4 zeboe; 5 bok; 6 aorta; 7 mol; 8 enig; 9 spalk; 13Eems; 15 armoe; 16 eerst; 18 lire; 20 kokosnoot; 22 snoeshaan; 25 ben; 26 en; 27 gal; 30 tarra; 33 stift; 34 kom; 36 dit; 38 esp; 39 arm; 45 elf; 46 epode; 47 oprit; 48 erf; 49 hond; 51 slee; 54 Zeeuw; 56 tonijn; 57 Aosta; 59 ketel; 61 Gent; 64 mica; 66 lat; 68 rif; 69 ruk. 11 12 Bij goede oplossing krijgt u op de opgegeven nummers de naam van een bloem. 21 -71 -44-36-14-31 -68-24-37-53-1 HORIZONTAAL: 1 plant; 13 klaar; 14 drietenige struisvogel; 15 stad in Algerije; 16 te weten; 17 vis; 18 geboren; 19 overblijfsel; 21 telwoord; 23 korte tijdsduur; 25 titel; 26 jaargetijde; 28 rivier in Utrecht; 30 gedetacheerd vestingwerk; 32 pronkzuchtig; 33 fi guurraadsel; 35 sport v.e. ladder; 36 voorzetsel; 37 rivier in Duits land; 39 Engelse lengtemaat; 41 laatstleden; 42 masttouw; 43 eer bewijzen; 44 onbepaald hoofdtelwoord; 46 soort bergkristal; 48 vistuig; 49 van een; 51 rijksdaalder; 53 leer v.h. heldendicht; 55 afscheidsgroet; 57 fijne geur; 59 zangstem; 60 de gezamenlijke officieren; 61 chemisch symbool; 62 griezelig; 64 vaatwerk; 65 de oudere; 66 deel v.e. tabakspijp; 68 luxueus ingericht café; 69 muzieknoot; 71 ouderloos kind; 72 verbond; 74 rivier in Italië; 75 mannelijk beroep. VERTICAAL: 1 deel v.e. geweer; 2 voegwoord; 3 muzieknoot; 4 welriekende stof; 5 verkorting van sociëteit; 6 samenstel rechts voorschriften; 7 dik en plomp; 8 konijnenjager; 9 metselaarsge reedschap; 10 met name; 11 militaire rang; 12 vogel;v 20 reini gingsmiddel; 21 overdreven geloofsijver; 22 weefsel v.e. spin; 24 belijder van zekere godsdienst; 25 dorsvloer; 27 vorm van mij; 28 alvorens; 29 gevaar voor zwemmers; 31 nummer; 33 spelleiding; 34 plaats in Friesland; 38 insekt; 40 ruw; 44 versieringsmotief; 45 vreemde munt; 47 stad in België; 48 hoofddeksel; 49 onsmake lijk; 50 laster; 52 boksterm; 54 zijrivier van de Rijn; 56 de dato; 58 zinnebeeld van de marine; 60 niet overvloedig; 63 plaats in Zee land; 64 rank vaartuigje; 67 uitroep; 68 bewaarplaats voor vis; 70 geluid van zeker dier; 71 persoonlijk voornaamwoord; 73 bij woord; 74 per adres. Skiën - Wie voornemens is om dit jaar nog te gaan skiën kan dinsdag 6 februari terecht in De Schakel in Middelburg waar een flinke dosis algemene informatie wordt gegeven. Vooral de aspi rant skiërs kunnen er hun voor deel doen. Er is namelijk deskundige informatie over het materiaal, er is een aantal stands en er worden videofilms getoond. Wandelen - Hotel restaurant Kamperduin de Banjaard in Kam perland is zaterdag 3 februari de startplaats voor wandeltochten over vijf, tien en vijftien kilometer. „Het is een schitterende route", belooft de Zeeuwse Wandelsport Bond die deze tocht heeft uitge zet. Tussen 12 en 13 uur kunnen de wandelaars van start gaan. Kookcursus - De Stichting Wel zijn Ouderen Platteland Walche ren houdt op dinsdag 13 februari vanaf 10 uur een kookcursus voor mannen in de school voor LHNO in Oostkapelle. De cursus is bedoeld voor mannen van het platteland met weinig of geen kookervaring. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Stichting via nummer 01188-3687. Ouderenhuisvesting - De Werkgroep Ouderenhuisvesting Vlissingen vergadert donderdag 8 februari onder meer over het provinciaal onderzoek 'Ouderen huisvesting' in Zeeuwse bin nensteden. Middelburg, Vlissingen, Goes en Terneuzen worden in dat onderzoek onder de loep genomen. Verder komt de opzet van Volkshuisvesting plan Vlissingen op tafel en doen werkgroepen verslag. De verga dering begint om 15 uur en wordt gehouden in het stadhuis van Vlissingen. ANBO - De ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Oude ren), afdeling Middelburg, is op zoek naar een nieuwe voorzitter en andere bestuursleden. Wie daar voor voelt kan dinsdag 6 fe bruari naar de vergadering gaan. die wordt gehouden in De Scha kel en begint om 14 uur. Ouderenbeleid - De adviescom missie voor het ouderenbeleid in Vlissingen buigt zich woensdag 14 februari tijdens haar vergade ring over de aanbevelingen die in de provinciale nota over warme maaltijdvoorziening staan. Ook de nota aangepast vervoer wordt besproken, alsook het DGD/ZCAD-onderzoek over alco holgebruik onder ouderen. Deze vergadering vindt plaats in het Vlissingse gemeentehuis en be gint om 10 uur. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. A.E. de Bruyn, 19 uur: ds. C.A. Westerveen. ARNËMÜÏDËN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: dhr. A. Heij, 15 uur: ds. K. ten KLooster. Gereformeerde Gemeente. Zo. onbekend. Volle Envangelie-gemeente "Immanuel", Westdijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Kerkplein 1, Zo. SoW dienst, 10 uur: ds.Boekesteijn, knd. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. A.W. Mol, knd., 19 uur: ds. B. de Bruyn, gez. dienst Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19.15 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 en 14.30 uur: ds. L.Schippers Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 10.30 uur: ds. de Boer-Hessel GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. on bekend Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 en 14.30 uur:ds.C. de Boon HOOGELANDE Christengemeenschap. Kapel van Sint Maarten. Zo. geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 11 uur: ds. Lukasse KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9 en 10.30 uur SoW-dienst ds. E.V.E. Wijnands Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. gez. dienst in geref.kerk. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. N.J. Kother-Middelhoek SoW dienst in Ned.herv.kerk, 14.30 uur: ds. R.G. van der Zwan Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10 uur ds. Kother-Middelhoek Sow dienst. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatieavon den worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelij ke Gereformeerde Kerk. Gasthuis kerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Sche- nau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 11 uur: ds. Messie. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Ge tuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, 9.30 en 17 uur: ds. L.J.G. IJkel, Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 en 14.30 uur: ds. W.A. v.d. Berg De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. P.J. Rebel SoW dienst, 19 uur: Kpt. de Heer. 18.45 uur: welkomdienst, de heer D. Visser. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaan deren 75. Zo. 9.30 geen dienst, 16.30 uur: ds. A. de Snoo Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groen markt, 10 uur: ds. D.W. Dondorp en ds. J. Dub- bink, Koorkerk, Koorkerkhof, 10 uur: dr.C.J.G.Vonck, Oostkerk, Oostkerkhof, 10 uur: ds. D. van Boven, Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: ds. O. Elseman, Engelse Kerk, Simpelhuisstraat 19, 19 uur: ds. M. de Boer, Wijkgemeente Ger.bond., Thomaskapel 11 uur: ds. C. Trouw borst, Ontmoetingskerk, 17 uur: ds. C. Trouwborst. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde kerk, Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ds. A.E. Dingjan, bijbelstudie, 11 uur: eredienst, onbekend. Leger des Hei/s. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: kapt. B. de Heer, 19 uur: kapt. B. de Heer en kapt. C. Bijl. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. onbekend. Ne derlands Gereformeerde Kerk. Engelse kerk, Sim pelhuisstraat 19. Zo: 9.30 uur: ds. R. Brands, 17 uur: dhr. F. Huisman. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. 10 uur: dr. C.J.G. Vonck. Rooms-Katho/ieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roo zenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: geen dienst. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. 9.30 uur: br. C. v.d. Zanden. Volle Evangelie Gemeente "De Herberg". Dam 6, Zo. 10 uur, di. 20 uur. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. H. van Oostende. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo.10 uur: ds. N.J. Dekker knd., 17 uur: ds. M. de Boer. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: ds. A.C. den Hollander. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. H. van Oostende. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. van Wouwestraat 41. Zo. 10 dr. M.J. van Reenen, 19 uur: dr. P.Melse. gez. avonddienst in Ned.Herv.kerk. Volle Envangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cor- nelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. H.W.J. Faassen, 19 uur ds. P. Melse gez. dienst. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktDe Lan- noystraat 2, Zo. 9.30 uur: leesdienst, 16.30 uur: ds. A.J. van Zuijlekom. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Zo. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: ds. de Boer, Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Glashouwer, Johanneskerk, Bone- dijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Makkinga, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: mevr. ds. Schoorel, De Schaapskooi, Papegaaien burg, 9.30 uur: ds. de Nooy, Ophir, Badhuisstraat 186, geen dienst. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. "Het Anker", Bonedijkestraat 165. Za. 9.30 uur: ds. A.E. Dingjan, 10.15 uur: bijbelstudie. Marnixkerk. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Hei/s. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: Kpt. C.D. Bijl, 19 uur: Kpt. B.P. de Heer. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voor ganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekzieken huis Walcheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. P.Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 11 uur, Ter Reede, Koudekerk seweg 81, za. 17 uur, Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur. Bethesda-St. Joseph Ziekenhuis. Koudekerkse weg 88. Zo. 11.15 uur. Volle Evangelie Gemeente Berea. Gebouw Berea, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrou westraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. A. Spaans-Molenaar. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, 19 uur: Ds. De Boo. Westkapelle, Domburg, Aagtekerke, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: F. v. Eede, de Casembroodstraat 24, Westkapelle, tel. 01187-1234. Oost- en Midden-Walcheren: zaterdag en zondag: B. Bouwense, Valkennisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag: P. Bruijnzeel, Londensekaai 35, Middel burg, tel. 01180-25963. zondag: Slingenberg, Roozenburglaan 14, Middelburg, tel. 01180-28420. Apotheken Middelburg: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Hummelen, Markt 69, tel. 12134. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Paauwenburg, Troelstraweg 2a, tel. 70717. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: A.M. Gaay, tel. 01184-71768. Middelburg: van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: J. Drijdijk, tel. 01180-26045. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: A.J.G.M. Ruys, tel. 01180-13118. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Wijkverpleeg kundigen ST. LAURENS ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 9 uur: ds. E. de Boer-Hessel. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: ds. D. Westerneng, 17 uur: drs. J. Staat. Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9 en 10.30 uur: 9.30 uur: ds. R.G. van der Zwan. SOUBURG Gemeente Sion. Ritthemsestraat 43A. Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Zo. Kanaalstraat, 9.30 ds. P. Melse. Oranjeplein, 9.30 uur: ds. R.E.R. van Buiren. Bej. tehuis"De Zoute Viever", Dongestraat 1, 19 uur: Dhr. J.M. Schout. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, Za. 17 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, Zo. 10 uur: Parochiekoor. Do. 1 t/m wo 7 februari Huisartsen VEERE Gereformeerde kerk. Kaai 53, Zo. 10 uur: ds. W.P. Jansen, 14.30 uur: ds. L.Schippers gez.dienst te Veere. Hervormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. 9.30 uur: ds.Lukasse. VLISSINGEN Angelicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion 19.30 uur: Evening Prayer Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. Brons. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: ds. Messie. Evangelische-Lutherse Gemeente. Walstraat 23. Zo. onbekend Middelburg: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: F.J. Heere, J.H. Huyssenstraat 15, tel. 11501 Zondag tot 24 uur: R.R. Lankhorst, Seisweg 29, tel. 13456. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24 uur: R.M. Thiadens, Zuiderbaan 23, tel. 64633. Zondag tot 24 uur: Kant, Saba/aan 3, tel. 71017:Visites aanvragen voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: T.H. Bloos, Kanaalstraat 70, O- Souburg, tel. 01184-61212. Zondag: A.G. Bouw meester, Stationsplein 1, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: G.C. M. Rullens en M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. 01188-1276. Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw- en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Vlissingen/Souburg (Vlissingen, West- en Oost-Souburg en Ritthem: bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Platteland Walcheren: bereik baarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444. Algemeen krisis opvangcentrum "court oxhooft", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname een aanmelding bereikbaar zowel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. GGD Zeeland: Middelburg, Dam 39-41; Vlissin gen, Rozengracht 6. Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085. Geslachtsziektenbestrijding: Dam 39-41, ma., wo en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085. Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384. Alle vragen over gezondheidsvoorlichting: tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding: tel. 01184-18395. VBOK: (vereniging ter bescherming van het on geboren kind), tel. 01180-35736. Algemeen Maatschappelijk Werk: de dienstdoen de maatschappelijk werker is bereikbaar via het telefoonnummer 01180-84000. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling: tel. 01180-28800. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Infectieziektenbestrijding: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose), Rozengracht 6: maandag en vrijdag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395). Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afpraak van 9 tot 12 uur tel. 01100-30911. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp: Molstraat 13, Middelburg, tel. 01180-12004, iede re werkdag bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 9