,.i.i .Uil.i Samen wonen, samen stemmen Afvalstoffenheffing/rioolafvoerrecht Monumenten- vergunning Hinderwet Bestemmingsplan De orkaan doorstaan Commissies in februari Werk in uitvoering Collecte Oude Muziek GEMEENTE MIDDELBURG ■Weekaa Tafeltje Dekje Materiaal Passief kiesrecht 1. Afvalstoffenheffing (particulieren) 2. Rioolafvoerrecht Informatie DE FAAM Woensdag 31 januari 1990 jorhet oog van de Lange Jan Deze informatiepagina van de gemeente Middelburg wordt samengesteld door bureau Voorlichting. Reacties zijn welkom Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u terecht in de Voorlichtingswinkel, Stadhuisstraat 2, Telefoon 75000, geopend iedere werkdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. o De orkaan die over Middelburg woedde afgelopen donderdag middag en -avond heeft voor zo 'n zeventig gemeentemedewerkers extra werk opgeleverd. De Reinigingsdienst, de Plantsoe nendienst, de brandweer en de politie zijn niet zonder risico 's in sommige gevallen nog tot diep in Komende maand vergaderen de volgende commissies: Bestuurscommissie Welzijnsac- commodaties, 6 februari om 19.30 uur Plv. secr. dhr. J. Vu ijk Commissie Economische Zaken, 6 februari om 19.30 uur Secr. mw. E. Klooster Bestuurscommissie Culturele Za ken, 8 februari om 15.45 uur Secr. mw. J. Cijsouw Commissie Sociale Zaken, 8 fe bruari om 19.30 uur Secr. dhr. J.J. Groenenberg Commissie Onderwijs, 12 februa ri om 16.00 uur Secr. dhr. H. Groesser Commissie Gemeentewerken, 12 februari om 19.30 uur Secr. dhr. P.M. Meeusen Commissie Financiële Zaken, 13 februari om 16.00 uur Secr. dhr. N.A. Meijer Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening Milieube heer 13 februari om 19.30 uur Secr. tel. 75422 Bestuurscommissie Welzijn, 14 februari om 16.00 uur Secr. dhr. A.J. Wien Commissie Verkeer, 14 februari om 19.30 uur Secr. mw. A.C. Beije Commissie Volksgezondheid, 15 februari om 16.15 uur Secr. dhr. M.C. Westveer Commissie Bezwaar- en beroep schriften, 22 februari om 16.00 uur Secr. dhr. J.J. Groenenberg De bovenstaande vergaderingen zijn openbaar en worden gehou den in het stadhuis. Mocht u spreekrecht willen aanvragen dan kunt u dat telefonisch doen bij de secretaris van de betreffende commissie (telefoon 75000). Gemeenteraad Openbare vergadering op maan dag 19 februari om 14.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen en- zieken, diezelf niet voor een war me maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan dag en donderdag tussen 8.45 en 9.15 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met nummer 01180-38570. Het bezorgen ge beurt ook op deze dagen. Menu van 5 februari 1990 tot en met 10 februari 1990 maandag runderlap, andijvie, aardappelen dinsdag stamppot zuurkool met worst woensdag saucijsjes, rode bietjes, aard appelen donderdag gesneden rundvlees, spruiten, aardappelen vrijdag kuikenborstfilet, appeltjes, aard appelen zaterdag spaghetti bolognese de nacht in touw geweest om obstakels en gevaarlijke situaties op te ruimen. In totaal dertien voertuigen reden af en aan om omgewaaide bomen en takken te verzagen en af te voeren en om oplossingen te zoe ken voor gevaarlijkse situaties. Daarbij ging het om bijvoorbeeld loshangende dakpannen of - lijsten. Een van de eerste gebou wen waar de dakpannen er af vlo gen was dat van de dienst gemeen tewerken zelf in de Vlissing- sestraat, die vervolgens werd af gesloten. Vele straten zouden volgen. In de brandweerkazerne werd een klein "crisiscentrum" ingericht, waar ook het hoofd van de plant soenendienst had postgevat. Ook de dag volgend op de storm is hard gewerkt om de stad weer op te ruimen. Toen kon de balans worden opgemaakt. Gelukkig hadden zich voor zover bekend geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De materiële schade was aanzienlijk. Onherstelbaar is het verlies van minstens tien zeer waardevolle bomen. In verband met herstratingen zijn de volgende straten afgesloten: De Oosterscheldestraat tussen de Grevelingenstraat en de Nieuwe Vlissingseweg; De Breeweg tussen Zanddorp en de Koninginnelaan; De Rijnstraat. Door burgemeester en wethou ders is aan de volgende instelling toestemming verleend om in de komende periode een huis-aan- huis collecte te houden: Leger des Heils, maandag 12 februari tot zondag 25 februari. Bij het collecteren moet men ge bruik maken van verzegelde bus sen. Ook als gewerkt wordt met collectezakjes moeten deze verza meld worden in verzegelde collec tebussen. Collectanten mogen niet jonger zijn dan 15 jaar, die nen niet betaald te worden en moeten voorzien zijn van een deugdelijk legitimatiebewijs. Op vrijdag 2 februari wordt in het kader van het netwerk voor Oude Muziek een concert gegeven door het Corelli Trio om 20.00 uur in het stadhuis. Kaarten zijn ver krijgbaar bij het VV V-kantoor en aan de zaal. Drie Nederlandse vrouwen vor men een trio (blokfluit, clavecym- bel, cello) dat zich heeft toegelegd op de kamermuziek uit de Barok. In het programma worden alle mogelijkheden van het ensemble beproefd. Zo horen we solo- ricercares voor elk van de drie in strumenten, triosonates van Fres co bald i en Riccio, een toccata voor blokfluit en obligaat- clavecymbel van Frescobaldi en muziek voor cello en basso conti nuo van laatstgenoemde. De treintaxi rijdt in Middelburg Per 1 februari stelt de NS ook in Middelburg de Treintaxi in wer king. Wethouder E.M.J. van Brummelen-van Wilgen zal mor genochtend om 10.00 uur hier voor het startsein geven, door de onthulling van een paal op de taxistandplaats. Wat is de Treintaxi? Met de Treintaxi introduceert NS binnen 30 Nederlandse steden waaronder Middelburg een nieu we vervoersmogelijkheid van en naar het station. Vanaf 1 februari kan iedereen met een geldig ver voersbewijs voor slechts vijf gul den een Treintaxi-biljet op het station kopen. De treintaxi werkt heel anders dan een gewone taxi. De reiziger koopt zijn kaartje aan het NS-loket en in bepaalde geval len moet de taxi met enkele mede- treinreizigers worden gedeeld. Waar rijdt de Treintaxi precies? De Treintaxi is er in principe voor elke treinreiziger, maar rijdt voorlopig alleen nog maar in 30 steden. Na een proefperiode van drie jaar wordt - indien succesvol - het Treintaxi-net verder uitge breid. Iedereen die per trein arri veert op het centrale-station in een van deze 30 steden kan ge bruik maken van de Treintaxi, mits hij of zij maar binnen de stadgrenzen blijft. De ANWB- borden die de bebouwde kom aanduiden worden hierbij als stadsgrenzen gehanteerd. Voor verdere informatie over gemeen ten en gebieden kunt u bellen met tel: 06 - 8991121. Naar het station kunt u eveneens gebruik maken van de Treintaxi. U hebt hiervoor ook een treinbil- jet nodig. Waar koopt u een Treintaxi biljet? Het Treintaxi-biljet is verkrijg baar op vrijwel elk bemand sta tion in Nederland. U moet wel in het bezit zijn van een geldig ver voersbewijs. Dat wil zeggen, gel dig op de dag waarop u gebruik maakt van de Treintaxi. Het biljet is alléén verkrijgbaar aan het NS- loket. Uw Treintaxi-chauffeur of de conducteur verkoopt dus geen Treintaxi-biljetten. Wilt u voor de terugrit gebruik maken van de Treintaxi, dan moet u dus van te voren uw tweede biljet kopen. Wat is de prijs van een biljet? De prijs van een biljet is, per per soon 5 gulden. Ongeacht de af stand die binnen de stadsgrenzen wordt afgelegd. Kinderen gelden ook als personen. Tot en met 3 jaar - mits op schoot - kunnen kinderen echter gratis mee. Huisdieren Huisdieren, mits op schoot of in een tas/mand e.d., mogen gratis mee. Bagage is uiteraard toege staan. Per biljet kunt u een rit maken. Voor de retourrit hebt u dus ook een biljet nodig. Hoe werkt de Treintaxi precies? Bent u eenmaal in het bezit van een Treintaxi-biljet, dan kunt u in de betreffende stad naar elk wille keurig adres vervoerd worden, of vanaf uw huis naar het station. De taxichauffeur neemt de biljet ten in voor de rit. Hij zal u ook vragen een geldig vervoersbewijs voor de trein te tonen. Houd uw treinkaartje dus bij de hand! Het Treintaxi-biljet geldt binnen de stadsgrenzen. Buiten deze gebie den rijdt de Treintaxi niet. Ook bijbetalen kan niet. Voor een rit met de Treintaxi gelden de Alge mene Taxivoorwaarden, inclusief een niet-roken gebod. En hoe zit het met de rit naar het station? Als u weer terug wilt naar het sta tion, moet u minimaal 1 uur voor dat u op het station wilt zijn de plaatselijke Treintaxi-centrale bellen. Natuurlijk kunt u dit ook de avond ervoor doen. (Het tele foonnummer staat op uw biljet). De centrale geeft aan hoe laat u de Treintaxi kunt verwachten. U wordt verzocht op dat tijdstip klaar te staan, zodat uw mederei zigers niet onnodig op u hoeven te wachten. Heenrii. Hier geldt de regel dat u maximaal 10 en minimaal 5 minu ten voordat u ter plekke wilt zijn op het station afgezet wordt. Zo als gezegd hebt u voor deze rit een Treintaxi-biljet nodig, dat u op het station hebt gekocht. Het kan voorkomen dat u wordt opge haald door een gewone taxi; uw Treintaxi-biljet is dan wel geldig! Hebt u nog vragen? Bel: 06-8991121 (40 cent per minuut). Tja, en dan wilt u natuurlijk we ten of er in de stad die wilt bezoe ken ook een Treintaxi rijdt. Of misschien zijn er andere dingen nog niet duidelijk. Voor de men sen achter het NS-loket is het veelal niet mogelijk alle vragen a la minute te beantwoorden. Daar om is er een folder en een speciaal 06-nummer van het NS- Infocentrum. Als u het volgende telefoonnummer draait: 06-8991121 (40 cent per minuut), krijgt u een persoonlijk ant woord. Ook de Treintaxi centrale, waarvan u het nummer op het biljet vindt, helpt u graag verder, mits het vragen betreft over de stad waar de Treintaxi centrale zich bevindt. Voor alle duidelijkheid nogmaals de gebruiksaanwijzing. 1U bent in het bezit van een gel dig vervoersbewijs voor de trein. 2. U reist binnen de stadsgrenzen van de stad waar uw trein arri veert. Informeer eventueel van te voren naar de ligging van uw be stemming: 06-8991121 (40 cent per minuut). 3. U koopt per stad 1 (heenrit) of 2 (heen- en terugrit) Treintaxi biljetten a 5,— per persoon bij het NS-loket. Treintaxi-stations station met treintaxi <D7 Den Helder Hengelo 'Qj ;Heorten Maastricht i(Q) Op 21 maart a.s. zullen weer vele Nederlandse kiesgerechtigden naar de stembus gaan om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De gemeenteraadsverkiezingen vinden elke vier jaar plaats. Zo werden de laatste raadsverkiezin gen in 1986 gehouden. Het was toen voor de eerste keer dat ook de niet-Nederlandse ingezetenen onder bepaalde voorwaarden hun stem mochten uitbrengen. Op 21 maart mogen de niet-Nederlandse samenwonen., SAMEN STEMMEN ingezetenen weer meestemmen. Om te kunnen stemmen moet een niet-Nederlander op 6 februari a.s. (dit is de dag van de kandi daatstelling) een aaneengesloten periode van tenminste vijf jaar in Nederland wonen en hier op die dag legaal verblijven. Tussen de 300.000 en 350.000 niet- Nederlanders kunnen aan de ko mende verkiezingen meedoen en dus invloed uitoefenen op de sa menstelling van de gemeenteraad. Ook in Middelburg zijn vele niet- Nederlanders woonachtig. Mid delburg heeft vele medeburgers met een verschillende nationali teit. Op 21 maart zullen de Mid delburgers, die niet-Nederlander zijn, ongetwijfeld hun stem uit brengen. Vaak is men echter niet op de hoogte van de procedure en bestaan er onduidelijkheden over zaken als: waar vind ik mijn stembureau, hoe moet ik stem men, enz. Met de campagne "Sa men wonen, samen stemmen" trachten we deze onduidelijkhe den weg te nemen. "Samen wo nen, samen stemmen" is een lan delijke voorlichtingscampagne. In 1986 voijd deze campagne voor de eerste keer plaats. Ook toen nam de geiheente Middelburg hier aan deel. Met "Samen wonen, sa men stemmen" hopen we de niet- Nederlanders regelmatig op de hoogte te stellen van alles wat met de gemeenteraadsverkiezingen heeft te maken. Dit betekent dat we vanaf nu vrijwel wekelijks op deze pagina op de campagne zul len terugkomen. Bij "Samen wo nen, samen stemmen" hoort een vast logo. Dit logo ziet u nu ook bij dit artikel geplaatst en zal tij dens de campagne voor iedereen herkenbaar zijn. De gemeente Middelburg heeft al lerlei voorlichtingsmateriaal besteld om de campagne "Samen wonen, samen stemmen" te on dersteunen. Binnenkort zijn er af fiches, folders en dergelijke ver krijgbaar bij het gemeentelijk Bu reau Voorlichting op het adres Stadhuisstraat 2. Al het materiaal is gratis. Ook is er een videoband besteld. Zodra het materiaal bin nen is zullen we hiervan melding maken. Dat kan ook zo zijn dat allerlei politieke partijen en maatschap pelijke instellingen de niet- Nederlanders over hun stemrecht willen informeren. Ook deze groeperingen kunnen bij Bureau Voorlichting van de gemeente te recht om informatiemateriaal op te halen. Het uitbrengen van een stem noe men we actief kiesrecht. De niet- Nederlanders kunnen ook voor het passief stemrecht in aanmer king komen. Dit betekent dat men gemeenteraadslid kan wor den. De kandidaat moet dan wel op 6 februari 1990 minstens vijf jaar achter elkaar in Nederland wonen en hij of zij moet op de dag dat de nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd legaal in Ne derland zijn. Zowel bij het actieve als het pas sieve stemrecht geldt dat men 18 jaar moet zijn. Een dezer dagen worden de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolaf- voerrecht 1990 verzonden (staan altijd gecombineerd op een aanslag biljet). Hieronder volgt nog een korte toelichting bij deze gemeentelij ke belastingen. Voor het wekelijks ophalen van huisvuil door de gemeentelijke Reini gingsdienst is per kalenderjaar een bepaald bedrag verschuldigd. Tot en met 1989 was het aantal personen dat op 1 januari van het belasting jaar woonachtig was op een bepaald perceel bepalend voor de hoogte van het belastingbedrag. Met ingang van 1990 is de heffingsgrondslag voor de afvalstoffenheffing gewijzigd. Dit betekent dat met ingang van 1990 voor de afvalstoffenheffing een vast bedrag per perceel verschul digd is, dus ongeacht het aantal bewoners van dat perceel. Het aantal bewoners per perceel heeft dus geen invloed meer op de hoogte van het aanslagbedrag. Voor 1990 is het jaarbedrag per perceel vastgesteld op 72,(hierin zit een tariefsverhoging van 4% verwerkt, zoals bij de meeste gemeentelijke belastingen voor 1990 is doorgevoerd). Het rioolafvoerrecht is een vergoeding voor de kosten van afvoer van water en vuil. Dit recht wordt geheven van degene die de afvoer nood zakelijk maakt, d.i. de gebruiker van een perceel. Voor 1990 bedraagt het recht voor een als woning bestemd of in gebruik zijnd perceel 48,Het rioolafvoerrecht voor woningen is dus een vast bedrag per perceel en is niet gekoppeld aan de hoeveelheid afgevoerd water. Bezwaren tegen deze aanslagen kunnen binnen 2 maanden na dagteke ning van de belastingaanslag schriftelijk worden ingediend bij burge meester en wethouders. De belanghebbende kan binnen twee maanden, na de dagtekening van het afschrift van de uitspraak of die van het ont vangstbewijs, in beroep komen bij het Gerechtshof te Den Haag. Het indienen van een bezwaarschrift schort de verplichting tot betaling niet op. Kwijtschelding van deze gemeentelijke belastingen kan worden ver leend wanneer de belastingplichtige niet in staat is, anders dan met bui tengewoon bezwaar, de belasting te betalen. Burgemeester en wethou ders hebben hiervoor richtlijnen vastgesteld. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen dient een speciaal daarvoor opgesteld aan vraagformulier te worden ingevuld. Dit formulier is verkrijgbaar bij bureau Vóórlichting, Stadhuisstraat 2. Kwijtschelding moet binnen 2 maanden ria ontvangst van de belastingaanslag worden aangevraagd. Te laat ingediende verzóeken worden niet-ontvankelijk verklaard. 4. De Treintaxi bevindt zich voor het station. Hij is herkenbaar aan de blauwe kleur en het gele bord boven op de taxi, met vermelding Treintaxi. 5. De taxichauffeur neemt uw Treintaxi-biljet in. 6. De Treintaxi wacht minimaal 10 minuten op eventiiele mederei zigers. 7. Naar het station: bel uiterlijk 1 uur voordat u op het station wilt zijn de Treintaxi-centrale, (tele foonnummer staat op uw biljet). 8. De Treintaxi-centrale geeft aan hoe laat u klaar moét staan. 9. Aankomst op het station maxi maal 10 minuten voor tijdstip dat u op het station wilt zijn. 10. Voor meer informatie: bel 06-8991121 (40 cent per minuut). Nieuw- en Sint Joosland Voor alle duidelijkheid: de trein taxi rijdt binnen de stadsgrenzen van Middelburg (tot de borden die de bebouwde kom aangeven). De beltaxi rijdt tussen Nieuw- en Sint Joosland en Middelburg in.. Vanaf 1 februari zelfs twee keer per avond. Volgende week wordt op deze pagina nader op de bel taxi ingegaan. it)g vragen heeft met betrekking tot het voorafgaande kunt richten tot de afdeling Financiële Zaken, telefoon: Indien u n u zich richten tot de afdeling 75544/75556/75540 (doorkiesnummers). De burgemeester van Middelburg maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 12, lid 8 van de Monumentenwet bekend, dat ingaande 2 februari 1 990 op de afdeling algemene zaken van de gemeentesecretarie aanvragen om een wijzigingsvergun ning ter inzage liggen voor de monumentenpanden Langeviele 61 en Kinderdijk 78 te Middelburg. Tot en met 1 5 februari 1990 kunnen eventuele bezwaren schrif telijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Rectificatie In 'De Faam' van 17 januari 1990 zijn enige aanvragen ingevol ge de Hinderwet bekendgemaakt. In de aanvraag van W.D.O. Hipson B.V. te Middelburg werd gesproken over Veerstraat 10 te Middelburg. Voor de goede orde wijzen wij erop dat het hier betreft Veerstraat 10 te Nieuw- en Sint-Joosland (gemeente Middelburg). De burgemeester van Middelburg maakt bekend, dat de ge meenteraad in zijn vergadering van 22 januari 1990 de eerste herziening van het bestemmingsplan Sint Laurens heeft vast gesteld. Deze herziening heeft betrekking op gronden langs de Burge meester Baaslaan (nieuwbouwlokatie) en op een aantal percelen aan de Singelweg 'en De Warande (woningbouw), en de Noord- weg (garagebedrijf Noordweg 467 en woonbestemming Noord- weg 448). Bij de vaststelling jtijn door de gemeenteraad de volgende wijzi gingen aangebracht: 1aan de zijde Singelweg van de uitbreidingslokatie Burgemees ter Baaslaan is de bestemming Groenvoorzieningen vervangen door de bestemming Tuin; 2. ter hoogte van het oost-west liggende gedeelte van de Burge meester Baaslaan is in de uitbreidingslokatie een strook grond met een breedte van 6 meter bestemd voor Groenvoorzie ningen; 3. de gronden van de voormalige kleuterschool aan De Warande zijn bestemd voor Woondoeleinden met bijbehorend Erf en Tuin. In verband met deze aanpassing is ook artikel 8 van de bij het bestemmingsplan behorende voorschriften enigszins gewijzigd; 4. aan de zuidzijde van de uitbreidingslokatie Burgemeester Baaslaan is de beétemming WF (facultatief) gegeven. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 2 februari 1990 gedurende een maand voor een ieder ter inzage bij de afdeling algemene zaken van de gemeentesecretarie. Aangezien tegen het ontwerp-bestemmingsplan geen bezwa ren zijn ingebracht kunnen gedurende de bovenvermelde ter mijn bij Gedeputeerde Staten van Zeeland nog slechts bezwa ren worden ingediend tegen de door de gemeenteraad bij vaststelling aangebrachte wijzigingen. Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend I. dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van: A. het bestemmihgsplan Sprencklaan voor het uitbreiden van een agrarische bedrijfsloods op het perceel Noordweg 115, B. het bestemmingsplan Stromenwijk voor de verbouw van het pand Nieuwe Vlissingseweg 366; C. Het bestemmingsplan Klarenbeek III voor de bouw van een garage/berging op het perceel Arie van Driellaan 1 D. het bestemmingsplan Breeweg voor de bouw van een dub bele garage op het perceel Breeweg 92; II. dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Reijershove III voor de bouw van een plan tenkas op het perceel Weerhaan 9. De bouwplannen en de schetsplannen van de voorgenomen her ziening van de bestemmingsplannen liggen met ingang van vrij dag 2 februari 1990 gedurende 14 dagen ter gemeentesecreta rie voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ie der, die bezwaar heeft tegen de uitvoering van deze voorne mens, zijn bezwaren schriftelijk kenbaar maken aan burgemees ter en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voorbereidingsbesluit De burgemeester van Middelburg maakt bekend dat de gemeen teraad in zijn vergadering van 22 januari 1990 een voorberei dingsbesluit, als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening, heeft vastgesteld voor: a. het perceel Bteeweg 92, zoals aangegeven op tekening S181-48, d.d. 1.12.1989; b. het perceel Veerstraat 10, zoals aangegeven op tekening S148-23, d.d. 27.11.1989; c. het perceel Arie van Driellaan 1, zoals aangegeven op teke ning S204-5, d.d. 29.11.1989; d. het perceel Abeelseweg 1, zoals aangegeven op tekening S187-41, d.d. 03.11.1989; e. het perceel Nieuwe Vlisisngseweg 366, zoals aangegeven op tekening S110-29, d.d. 04.01.1990; f. het perceel Noirdweg 115, zoals aangegeven op tekening S170-6 d.d. 31.05.1989. De besluiten tredeh in werking op 31 januari 1990 en liggen met de bijbehorende pfe-adviezen en tekeningen voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 5