TOERSKIEN ÈW'0\é Freestyleskiën flink in opmars PARA GLIDING Skiblessures, blijf ze de baas Erkende opleiding voor ski- of snowboardleraar Tips voor een winterbruin gezicht Weq van de piste, de ongerepte sneeuw in Trainen voor een plaatsje bij de top Een droom wordt werkelijkheid INFORMATIE-ADRESSEN: Vanuit de lucht bekeken Resultaten selectie 40 Toertochten Prijzen 'N KLASSE BETER Grand Prix Circuit Vijf disciplines Woensdag 31 januari 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER ten hardlopend wordt afgelegd. De conditie-eisen bij de lichte toertochten luiden minimaal 2.000 meter hardlopen in 12 mi nuten. Voor de zware tochten wordt uitgegaan van minimaal 2.600 meter in 12 minuten. In een gestaag tempo lopen de toerskiërs naar boven om vervolgens weer een schitterende afdaling in de witte bergwereld te kunnen maken. Urenlang zwoegen met vellen onder je ski's om uiteindelijk de top van de berg te bereiken. De top die een fantastisch uitzicht geeft over een uitgestrekt en nau welijks beroerd, sneeuw- en berg landschap. Een landschap waar je geen mensen tegenkomt en waar je je één voelt met de natuur. Dat is toerskiën. De belangstelling voor deze combinatie van skiën en berg sport, neemt nog steeds toe. Het blijkt dat steeds meer skiërs die de overvolle, geprepareerde skipistes nu wel gezien hebben, voor het toerskiën kiezen. De witte wereld van gletsjers en bergtoppen wint aan populariteit. De Toerencommissie, een sa menwerkingsverband tussen de Koninklijke Nederlandse Alpen- Vereniging, de Nederlandse Berg sport Vereniging en de Neder- Naast de bekende disciplines, zoals langlauf en alpineskiën, is de discipline freestyleskiën de laatste jaren sterk in opmars en ook de publieke belangstelling er voor neemt behoorlijk toe. Het biedt de kijkers danook van alles wat: sierlijkheid en elegantie bij het onderdeel balletskiën, spekta kel bij het onderdeel springen en enthousiasme bij het onderdeel Buckelpisteskiën. De Nederland se freestyletop heeft de afgelopen jaren aangetoond flink wat talent in huis te hebben op alle drie de onderdelen. Nederland speelt dan ook internationaal een belangrij ke rol en behaalt noemenswaardi ge resultaten. Seizoen '85/'86 bijvoorbeeld kende een hoogtepunt, doordat - voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis - een Nederlander, Michiel de Ruiter, het totale Eu ropa Cup Circuit won op het onderdeel freestylespringen. De huidige bondscoach Patricia Croon behaalde in het seizoen '86/'87 een derde plaats in de Europa Cup op het onderdeel nieuwe, jonge, nationale ploeg. Deze bestaat inmiddels uit 11 skiërs. Balletskiester Marden Nouwen is onlangs gestopt met haar actieve carrière. A-selectie: Johan Zwaai (ballet) Michiel de Ruiter (springen) B-selectie: Peter Plas (Buckelpiste) Kees Goudsmit (Buckelpiste) Jeannette Witte (ballet) C-selectie: Edward Elzinga (Buckelpiste) Robert Binnenweg (Buckelpiste) Mark Lodema (Buckelpiste) Katja Koevoet (ballet) Ludo van de Burg (springen) Bert Dammers (springen) Onder leiding van bondscoach Patricia Croon (tevens trainster van de skiballetploeg) en de bui tenlandse trainers Bruno Kunzli (Zwitserland) en Peter Rotthier (België) voor resp. de onderdelen springen en Buckelpiste, zal deze Katja Koevoet in actie tijdens een stoksalto. skiballet en in de seizoenen '87/ '88 en '88/'89 een eerste plaats tijdens de Lowlander Kampioen schappen. Martien Nouwen be haalde in seizoen '87/'88 een ze vende plaats in het World Cup Circuit en een vijfde plaats tij dens de Olympische Spelen in Calgary waar het ballet een de- monstratiesport was. Het freestyleskiën in Nederland bestaat in georganiseerd verband nu zeven jaar. In 1981 besloten een stel enthousiaste freestyles- kiërs zich te verenigen in de 'Freestyle Commissie', als onder deel van de Nederlandse Ski Ver eniging. Een van de belangrijkste taken die de Commissie zich ge steld heeft, is het samenstellen van de Nederlandse freestyle- selectie. Sinds 1988 wordt er dan ook hard 'gebouwd' aan een ploeg zich het komend seizoen beslist nog verder uitbreiden. De nieuwe selectieleden hebben al een aantal uitstekende resulta ten behaald. Tijdens de Zwitserse kampioenschappen in maart van dit jaar, behaalden Jeannette Witte en Katja Koevoet bij het skiballet voor junioren, resp. een eerste en een derde plaats. Ed ward Elzinga veroverde daar een zesde plaats op het onderdeel Buckelpisteskiën. Peter Plas be reikte bij de senioren de finale ronde. Johan Zwaai (ballet) be haalde het afgelopen seizoen een tweede plaats tijdens de Lowlan der Kampioenschappen en een 21ste plaats tijdens de World Cup in het Franse La Clusaz. Voor het landse Ski Vereniging, stelt in overleg met plaatselijke gidsen ieder jaar een uitgebreid cursus- en toerenprogramma samen. Zo wel beginners als de meer ervaren toerskiërs vinden in dit program ma iets van hun gading. Vooraf gaand aan elke cursus of tocht wordt in Nederland een voorbe spreking met de deelnemers ge houden, waarbij naast het pro gramma ook andere onderwerpen worden behandeld. Het met toerski's en een zware rugzak door de bergen trekken vereist een goede lichamelijke conditie en skitechniek. Wie aan een toertocht wil deelnemen moet aan de volgende eisen voldoen: een goede skivaardigheid, dat wil zeggen een goede beheersing van de 'Stemmschwung' en de 'Paral- lelschwung' en het goed kunnen afdalen ook op zwarte pistes. Meestal komt dit overeen met vijf seizoenen ski-ervaring. Om een indicatie te verkrijgen van de li chamelijke conditie van een po tentiële deelnemer, hanteert de Toerencommissie de zgn. 'Coo- Het toerskiprogramma van dit jaar omvat meer dan 40 toertoch ten, variërend van licht tot zwaar. Ze worden zowel in Oostenrijk en Zwitserland als in Italië en Frank rijk gehouden. De meeste tochten duren een week, waarbij meestal in berghutten wordt overnacht. De grootte van de groepen ligt tussen de vier en twaalf deelne mers, hetgeen onder meer afhan kelijk is van de zwaarte van de toertocht. Naast een plaatselijke gids is tevens een Nederlandse coördinator van de partij. De eerste etappe is vervolgens de deelname aan een van de intro ductiecursussen, die voor het overgrote deel in Oostenrijk wor den gehouden. Afhankelijk van de individuele prestatie geduren de die week, kan men vervolgens aan het 'echte' toerenprogramma deelnemen. Door deze aanpak wil de Toerencommissie bereiken dat de deelnemers aan een bepaalde tocht ook over de capaciteit die ervoor nodig is, beschikken. Zo wel voor de desbetreffende indivi duele deelnemer als voor de gehe le groep, is dat natuurlijk van belang. De meeste toertochten uit het programma gaan uit van een vaste standplaats, in de nabijheid van een liftengebied. Dit is om de beginselen van het diepsneeuw- skiën aan te leren. Er is echter 09k een aantal tochten waarbij men in twee hutten verblijft. Deze toeren zijn echter alleen geschikt voor deelnemers met een werkelijk uit stekende conditie. Voor jongeren en senioren worden aparte toch ten georganiseerd. De kosten van een week toeren liggen, afhankelijk van het land en het gebied dat wordt gekozen, tussen de 480,— en 700,— voor gidskosten, gebruik van la- winezoekapparatuur, gebruik van het EHBO-pakket en administra tiekosten. Niet inbegrepen zijn de reis, het verblijf en het eventueel gebruik van liften. Wie meer in formatie wil hebben over het toerskiën in het algemeen of over deelname aan het toerenprogram ma, kan zich wenden tot de Ne derlandse Ski Vereniging, Toe rencommissie, postbus 82100, 2508 EC Den Haag, tel. 070- 525808 (10.00-14.30 uur). Het is een misvatting dat alleen cracks hun ski's moeten slijpen en waxen. Ook, misschien wel juist voor beginners, is het belangrijk dat de ski's perfect glijden (draait gemakkelijker) en uitstekende kantengrip bieden. Zijn de pistes erg hard. laat de ski's dan na een paar dagen skiën slijpen en wax ze om de dag. Met goed verzorgde ski's ski je niet alleen veiliger, maar ook op slag een klasse beter. Serieuze aanpak van alpine wedstrijdsport Meer dan één miljoen Nederlanders vertrekt jaarlijks voor een wintersportvakantie naar de sneeuw. Het overgrote deel van hen gaat alpineskiën. Een enorm aantal dat naar alle waar schijnlijkheid de komende jaren nog verder zal toenemen. De Nederlandse Ski Vereniging streeft ernaar het wedstrijdskiën voor een breder publiek toegankelijk te maken. Echt verwonderlijk is dat niet, want wat is er leuker dan de hele dag in de buitenlucht te vertoe ven, zelf de mooiste pistes op te zoeken en op eigen tempo naar beneden te zoeven...? Naast deze recreatieve vorm van alpineskiën, kennen we in Nederland ook de wedstrijdvorm. Een vorm waarin alles op alles wordt gezet om Nederlandse skiërs klaar te sto men voor de internationale top. Binnen de Nederlandse Ski Vereniging ligt de verantwoorde lijkheid voor de wedstrijdsport bij de Alpinecommissie. Zij moet het aipinewedstrijdskiën bevorde ren, de Nederlandse topskiërs be geleiden en trainen, jonge talen ten opsporen en de kampioen schappen organiseren. Doelstel lingen die op zich niet zo moeilijk hoeven te zijn, ware het niet dat wij in Nederland één groot pro bleem hebben en dat is het gebrek aan bergen én aan sneeuw. De commissie heeft daar inmiddels reeds een oplossing voor gevon den in de vorm van het Ski internaat Papendal. De selectie kan nu vier maanden in de sneeuw trainen zonder dat daar door de schoolstudie in het ge drang komt. Voor de training van het Holland Ski Team is de Oos tenrijker Peter Prodinger, chef trainer van de Nederlandse Ski Vereniging, verantwoordelijk. Wanneer je de wedstrijdsport - in dit geval alpineskiën - voor een breed publiek toegankelijk maakt, heb je kans eerder jonge talenten op te sporen. Met die gedachte in het achterhoofd orga niseert de Alpinecommissie van de Nederlandse Ski Vereniging onder andere ieder jaar de Neder- onderdeel springen zal de selectie zich nog flink uitbreiden. Gedurende de zomermaanden is er zeer intensief getraind op de waterschans in Soesterberg en Wijchen en een aantal nieuwe springers heeft zich daar met veel succes toegelegd op meervoudige salto's met schroeven! De Free style Commissie wil uit deze jonge selectieploeg de meest getalen teerden via een individueel trai nings- en wedstrijdprogramma voorbereiden op een eventuele deelname aan de Olympische Spe len van 1992 of 1994. landse Kunstskibaan Kampioen schappen. Nieuw in dit kader is het 'Grand Prix Circuit' op de kunstskibanen dat deze winter van start gaat. De nationale selec tie van de Nederlandse Ski Ver eniging en de top 40 van de FSS (Federatie van Skibaan-organisa ties en Skiclubs) zullen op vier banen in Nederland in actie ko men. De eerste wedstrijd gaat zondag 26 november a.s. om cir ca 14.00 uur van start op de baan van II Primo in het Noordhol landse Bergen. De andere drie wedstrijden hebben plaats op de kunstskibanen van Skicentrum Molenhoek (nabij Nijmegen), De Kempervennen in Westerhoven en Sigi Mooser in Spaarnwoude. De baanwedstrijden bestaan uit slaloms, waarbij de deelnemers in twee manches uitkomen. De tij den van de eerste en tweede man che worden bij elkaar opgeteld en de beste 16 heren en 8 dames gaan door naar de finale. Dit is een parallelslalom. Wie van spektakel houdt, moet vooral dit laatste item niet missen! Iedere wedstrijd duurt ongeveer twee uur en wordt in de middaguren afgewerkt. In formatiestands, muziek en hapjes en drankjes maken dit voor Ne derland unieke èvenement com pleet. De alpinewedstrijdsport be staat uit vijf verschillende disci plines. De afdaling is het oudste en meest spektaculaire onderdeel. In een hoogteverschil van 700 tot 1000 meter bereiken de skiërs ongelooflijke snelheden van circa 140 km per uur. De slalom wordt over het algemeen afgewerkt op een piste met een hoogteverschil van 150 tot 200 meter. De wed strijd bestaat uit twee verschillen de manches waarbij de totaaltijd bepalend'is. Bij de reuzenslalom worden langere bochten gemaakt dan bij de slalom en dus worden er hogere snelheden bereikt. Het hoogteverschil op de piste ligt tussen de 300 en 400 meter. Ook hier worden twee manches ge skied. De vierde discipline, de Super G, is afgeleid van de reu zenslalom. De piste is langer en het hoogteverschil ligt tussen de 450 en 650 meter. De snelheden die de skiërs bereiken, liggen ho ger dan bij de reuzenslalom. De vijfde discipline is de alpinecom binatie. Dit onderdeel is tijdens de Wereldkampioenschappen Schladming in 1982 ingevoerd. Het bestaat uit een slalom en een afdaling. Meer informatie over alpine skiën is te verkrijgen bij de Alpine commissie van de Nederlandse Ski Vereniging, tel. 070-525820. Steeds vaker zie je ze voorbij zweven, de felgekleurde schermen van de paragliders of, zoals de Fransen het noemen 'parapen- ters'. Het moet een fantastisch gevoel zijn om, hangend aan een parachute, de skipiste eens van een andere kant te bekijken. Wie avontuurlijk ingesteld is heeft het vast al eens geprobeerd. De in Frankrijk en Zwitserland popu lair geworden sport kan tegen woordig in bijna alle skigebieden worden beoefend. -v ^5% Een paraglider is een rechthoe kige parachute die speciaal ont wikkeld is om al lopend/rennend te starten. Tijdens de vlucht is het scherm gemakkelijk te sturen en wordt er met een snelheid van circa 35 kilometer per uur gevlo gen. De parachute is heel licht (vier tot zes kilo) en kan opgevou wen in een daarvoor bestemde rugzak worden meegenomen. Wie meer van het paragliding zou willen weten, kan een cursus volgen. De Nederlandse Ski Ver eniging organiseert dit jaar voor het eerst een cursus paragliding. Iedereen kan zich er in principe voor inschrijven. Vereist zijn slechts een goede gezondheid, een goed reactievermogen, waarde ring voor de natuur en de wil om deze sport op verantwoorde wijze te leren. De cursus is in samen werking met een door de overheid goedgekeurde vliegschool in het Oostenrijkse Stubai samenge steld. Het cursusprogramma omvat naast een praktisch gedeelte ook een theoretisch gedeelte. U leert de grondbeginselen van de tech niek, waarbij video- en dia-opna men voor de nodige verduidelij king zorgen. Het praktische ge deelte vindt in kleine groepjes plaats, afgestemd op de individu. De behaalde vliegbrevetten na af loop van de cursus worden ook in Zwitserland en Duitsland erkend. De cursus kost circa 935,—, inclusief verblijf, vliegbrevet, scherm en materiaal, alsook een aanvullende verzekering. Meer informatie: Nederlandse Ski Ver eniging, Den Haag, tel. 070- 525888. Op initiatief van het Nationaal Instituut voor de Sportgezond- heidszorg en de Stichting Consu ment en Veiligheid is er onlangs een drie jaar durende, landelijke voorlichtingscampagne van start gegaan, onder het motto 'Blessu res, blijf ze de baas'. Een van de sporten die in deze campagne aan de orde komt, is het alpineskiën. Dat het nodig is om het enorme aantal wintersporters dat jaarlijks voor een ski- of langlaufvakantie naar de Alpenlanden trekt, op de risico's van de sport te wijzen, blijkt wel uit de volgende gege vens. Van de circa één miljoen Nederlanders die gaat skiën of langlaufen, keert twee tot vier procent terug met letsel, dat me disch moet worden behandeld! Teneinde dit enorm hoge percen tage te kunnen terugdringen, is het van belang dat u zich beter op de wintersportvakantie voorbe reidt. In de eerste plaats door aan de conditie van het lichaam te werken (skigymnastiek, aerobic- of skilessen op de kunstskibaan) en in de tweede plaats door vol doende aandacht te geven aan de wintersportuitrusting. Denk niet dat u de jaarlijkse onderhouds beurt van uw ski's wel eens een keertje kunt overslaan, of dat de skibinding niet opnieuw hoeft te worden afgesteld. Neem geen risi co en laat uw ski-uitrusting ieder jaar nakijken bij een goede (win- ter)sportspeciaalzaak. Deze zijn te herkennen aan een nieuw bord je met het opschrift 'Erkende Wintersportspecialist'. Een lijst van erkende wintersportspecialis ten is verkrijgbaar bij de Neder landse Ski Vereniging in Den Haag, tel. 070-525800 of bij de FSN in Helvoirt, tel. 04118-1742. De in ons land gevestigde natio nale verkeersbureaus van de win- tersportlanden kunnen u alle ge wenste informatie geven over de wintersportcentra en hun moge lijkheden. Hieronder geven we u de adressen van deze verkeersbu reaus. Oostenrijks Toeristenburo (020- 129682), Stadhouderskade 2, 1054 ES Amsterdam. Nationaal Zwitsers Verkeersbu reau (020-222033), Koningsplein 11, 1017 BB Amsterdam. Nationaal Frans Verkeersbu reau (020-203141), Prinsengracht 670, 1017 KX Amsterdam. Ski Club de France (020-381991). Duits Reis-Informatiebureau (020-978066), Hoogoorddreef 76, 1101 BG Amsterdam-Z.O. Nationaal Italiaans Verkeersbu reau (020-168244), Stadhouders kade 6, 1054 ES Amsterdam. Afd. Voorlichting van de Ne derlandse Ski Vereniging, tel. 070-525800/525811 (van 10.00- 12.30 uur en van 14.00-16.00 uur). Altijd al gedroomd van een 'carrière' als ski- of snowboardle raar? Lekker skiën, veel mensen ontmoeten en een heerlijke bruine teint kweken. Wie wil dat niet? Maar hoe word je ski- of snow- board-leraar (of -lerares natuur lijk) en wie garandeert je een aanstelling in een van de Alpen landen? Je kunt in Nederland een oplei ding voor skileraar volgen. Het diploma dat aan deze opleiding verbonden is, wordt door het Ministerie van WVC erkend. Daarnaast zul je, om voor een baantje in de Alpenlanden in aan merking te komen, lid moeten worden van het Internationale Verband der Ski Instruktoren (het IVSI). Voor het volgen van de opleiding moet je in ieder geval de middelbare school hebben af gemaakt en natuurlijk goed kun nen skiën. Tijdens een praktijk test op een van de kunstskibanen in Nederland zal vervolgens moe ten blijken of je inderdaad een goede skitechniek hebt! Geduren de de opleiding moet tevens prak tijkervaring worden opgedaan tij dens een kamp ergens in de sneeuw... De cursus wordt afge rond met een examen in Tignes. Wie daarvoor slaagt, ontvangt het Alpine A-diploma, dat in alle Alpenlanden wordt erkend. Wie meer interesse heeft voor een opleiding tot snowboardle raar (of -lerares) kan hiervoor ook in Nederland terecht. Op initiatief van de Nederlandse Ski Vereniging is een opleiding tot snowboardleraar A ontwikkeld. Cursusleider is de Nederlandse snowboardkampioen op de kunstskibaan, Ward Rosier. Een van de docenten is 'snowboard- prof' Thedo Remmelink.De cur sus start volgend voorjaar. Belangstelling? Voor deze cur sus moet je een sportopleiding hebben genoten of in het bezit zijn van het diploma Skileraar A, of een uitstekende vaardigheid hebben op het snowboard. De opleiding tot snowboardleraar komt op circa 500,—. Het di ploma stelt je in staat op elke kunstskibaan les te geven. Meer informatie: Nederlandse Ski Ver eniging, Den Haag, tel. 070- 525800. Een blauwe lucht, zon en sneeuw. Een heerlijke combinatie voor een eindeloze wintersportva kantie. Voor de huid is deze com binatie echter minder plezierig. Vooral de felle weerkaatsing van de zon in de sneeuw, kan verve lende gevolgen hebben. Zorg er daarom voor goede zonnebrand middelen en speciale sunblocks mee te nemen met een hoge be schermingsfactor. Niets staat dan een fraai winterbruin gezicht meer in de weg... De ijle berglucht is er de oor zaak van dat de straling van de zon nauwelijks in sterkte wordt afgezwakt en dus zeer verrader lijk is. Vooral als deze straling ook nog eens in de sneeuw wordt weerkaatst! Bovendien is bij de meeste wintersporters het bruine tintje dat in de zomer werd opge daan, allang weer van het gezicht verdwenen. De huid moet dus beschermd worden. Zelfs als het nevelig is en de zon achter de wolken blijft, moet er gesmeerd worden. En ook, maar veel men sen vergeten dat, op een koude, winderige dag. Ook dan behoudt de ultraviolette straling haar ge vaarlijke werking. Natuurlijk is het zo dat de stralingssterkte vroeg in het seizoen minder is dan in de maanden februari/maart, maar de kans dat een onbe schermde huid verbrandt en dat er sneeuwblindheid ontstaat is al tijd aanwezig. Voor een winter sportvakantie is het verstandig een zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor aan te schaffen. Hoe hoger de factor, hoe langer de beschermingstijd. Door de pigmentvorming heeft de huid een 'ingebouwde' bescher ming van circa 20 minuten. Een factor 6 verlengt deze tijd tot 6 x die 20 minuten. Daarna moet het middel opnieuw op de huid wor den aangebracht. Voor de kwets bare delen van het gezicht, zoals de neus en de oogleden, zijn speciale sunblocks te koop met factor 10 of zelfs 20. Deze zijn ook voor kinderen zeer geschikt. De lippen worden vooral de eerste dagen nogal eens vergeten, iets dat veiVelende gevolgen kan heb ben (blaasjes, kloven). Verzorg ze daarom vanaf de eerste dag met een speciale stift of crème. Na het skiën is het belangrijk de huid goed schoon te maken en vervolgens met een crème te ver zorgen. En dat geldt ook voor de mannelijke skiërs onder ons! Onze huid is namelijk niet ge wend aan grote temperatuurver schillen, fel zonlicht en wind en moet daarom 's avonds weer in evenwicht worden gebracht.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 14