Seizoensverlenging Staten vergadering anvIKG aanvraag netten te vlissingen f 4400,00 f 5700,00 f 3950,00 LIPS privé safes zien er niet alleen inbraakveilig uit Ze zijn het ook. DE JAGER IJZERHANDEL eigentijdse dessins in gordijnen, behang en dekbedovertrekken die zich mooi laten kombineren CBlankgnbuigti OM M ISSI KS Provinciale staten vergaderen vrijdag 9 februari, 10.00 uur, in de statenzaal, Abdij 10, Middelburg. De vergadering is openbaar. Kruispunt Landinrichting Schelde Zorg Fusies mbo Viscentrum IN BEROEP Abdij Kinderopvang provinciale griffie VOORDELIGE KEUKENS voor PRIJSBEWUSTE mensen met 100% ZEKERHEID voor GARANTIE, SERVICE en KWALITEIT GROTE SORTERING WAND- EN VLOERTEGELS Koopt U bij TALAMINI KEUKENS lid HO f Massief eiken iandhuisstijl keuken Korendijk 50-56 4331 HP Middelburg 01180-13275 tapijt gordijn en beddenspecialist Hoogglans wit hoekkeuken Softline keukenl Woensdag 31 januari 1990 ABDIJ M- Voor de verlenging van het toeristenseizoen in de komende drie jaar is zes ton nodig. Daarvan wil het dagelijks bestuur van de provincie de helft ter beschikking stellen. De gewestelijke arbeidsbureaus hebben in beginsel toegezegd de andere drie ton bij te dragen. De kamers van koophandel geven steun in natura: coördinatie en uit voering van het project. Het geld is nodig om initiatieven vanuit de toeristisch-recreatieve sector te kunnen ondersteunen. De bijdrage moet worden ge bruikt voor marketing en de or ganisatie van evenementen. In- vesterings- en personeelskosten kunnen niet worden gesubsi dieerd. De activiteiten moeten betrekking hebben op verblijfsre- creatie, dagrecreatie, evenemen ten of attracties dan wel een combinatie van die elementen. Ook arrangementen vallen onder de regeling. Als ondernemers gezamenlijk projecten aangaan, heeft dat de voorkeur boven een individuele aanpak. Ook organisaties als VVV's, gemeenten en promo tiestichtingen kunnen in stimule rende activiteiten worden ge steund, mits zij kunnen aanto nen, dat het bedrijfsleven daarin meedoet. Ten hoogste veertig procent van de projectkosten komen voor fi nanciering in aanmerking met een maximum van veertig dui zend gulden. Voorwaarde is dat het dan een project is, dat door meerdere initiatiefnemers wordt gesteund. Individuele on dernemers kunnen een bijdrage van ten hoogste dertig procent van de kosten of dertig duizend gulden krijgen. Aanvragen voor projecten, die hun beslag moeten krijgen in de periode oktober tot en met de cember moeten voor 15 mei worden ingediend. Voor de pe riode januari tot en met april geldt als sluitingsdatum 15 no vember. De aanvragen moeten worden gericht aan de project coördinator bij de kamer van koophandel. De verzoeken worden getoetst op hun invloed op de werkgele genheid. Een beoordelingscommissie, be staand uit vertegenwoordigers van de provincie, de arbeidsbu reaus en de kamers van koop handel, beslist op de verzoeken. Namens de provinciale VVV wordt een adviseur aan de com missie toegevoegd. Zodra de regeling van kracht wordt en het geld beschikbaar is, zullen standaardformulieren voor de subsidieaanvragen wor den gemaakt. Een soortgelijk project in Lim burg leverde 33 directe ar beidsplaatsen op. Gs hebben de statencommis sies voor economische zaken en voor bestuurlijke zaken ge vraagd de drie ton ter beschik king te stellen uit het toeris- tisch-recreatief ontwikkelings fonds en het sociaal-economi sch ontwikkelingsfonds. De commissie geestelijke ge zondheidszorg en zwakzinni genzorg van de provinciale raad voor de volksgezondheid verga dert woensdag 7 februari, 9.45 uur, in hotel Terminus, F. den Hollanderlaan 37, Goes. Gespreksonderwerpen zijn een geronto-psychiatrische afdeling in ziekenhuis De Honte in Ter- neuzen, het regeringsstandpunt over de zorg voor geestelijk ge handicapten en het advies van de nationale raad volksgezond heid over psychiatrie in algeme ne ziekenhuizen. Andere punten zijn het werkplan 1990 van de provinciale raad volksgezond heid en het plan jeugdhulpver lening. De commissie ambulancever voer uit de provinciale raad voor de volksgezondheid vergadert donderdag 8 februari, 14.00 uur, in het stadhuis van Vlissingen, Stadhuisplein 2. Helicoptervervoer en ligtaxi's voor ziekenvervoer, vervanging van ambulances en de voort gang in de spreiding van ambu lances over de provincie staan op de agenda. De commissie bespreekt ook het werkplan 1990 van de raad. De vergaderingen zijn openbaar en beginnen met spreekrecht voor het publiek. BI DE FAAM - DE VLISSINGER IEUWS De heer A.P. Bruinooge wordt beëdigd als lid van provinciale staten. Hij volgt in de SGP- fractie de heer M.M. Markusse op. Er zijn negen voorstellen om nieuwe vertegenwoordigers van uit provinciale staten aan te wij zen in organisaties en instellin gen, waarin de provincie zeg genschap heeft. Het gaat om onder meer de nv Provinciale Zeeuwse Brugmaatschappij (Zeelandbrug), de PZEM, de Zeeuwse Bibliotheek, het Roo sevelt studiecentrum en de nv Westerschelde oeververbinding. De staten wordt een krediet van ruim 2,1 miljoen gulden ge vraagd voor de reconstructie van het kruispunt S7-Langeweg: de kruising in de weg Goes- Zeelandbrug met de weg Wilhel- minadorp-Wolphaartsdijk. Ver wacht wordt, dat voor de zomer vakantie met het werk kan worden begonnen. Bijna 3,5 ton is nodig voor een noodstroomaggregaat voor het waterschap Schouwen-Duive- land. Driekwart van het bedrag komt voor rekening van het rijk. Voor de provincie en het water schap blijft elk ruim 43 duizend gulden te betalen. Het aggregaat is nodig om in oorlog- en rampsi tuaties de elektrische bemaling te garanderen. Jaarlijks moeten de staten de mi nister van landbouw, natuurbe heer en visserij voorstellen doen voor het voorbereidingsschema landinrichting. Opgevoerd wor den de ruilverkavelingen, die al in Drie ton voor Manifestatie Abdij Middelburg voorbereiding zijn: Walcheren, Breskens-Zuidzande, Schoondij- ke, Sint Philipsland, Axelse Sas sing, Sint Annaland, Stavenisse, IJzendijke-Hoofdplaat, Aarden burg, Poortvliet en Axel. Als nieuwe ruilverkavelingen worden aangemeld kust west Zeeuwsch- Vlaanderen, Inkel, Biervliet, Oud- Vossemeer en Ponte. Alle plannen moeten de vereen voudigde procedure doorlopen. Voor de meerderheid geldt bo vendien dat zij worden aange merkt als een ruilverkaveling met administratief karakter. Voor een gezamenlijk Neder- zowel de brug- als de tunnelvari anten in de inspraak moeten worden gebracht. Veron dersteld wordt, dat het tracé eind dit jaar in de staten kan worden vastgesteld. Van de ze ven ton is de helft voor rekening van het rijk en de andere voor die van Zeeland. lands-Belgisch onderzoek naar een schoner stroomgebied van de Schelde wordt de staten ge vraagd een bijdrage van twintig duizend gulden te verstrekken. Het onderzoek moet leiden tot het tegengaan van vervuiling van de Schelde en Westerschel de. De kosten van voorbereiding voor de tracénota/milieu-effect- rapportage over de vaste oever verbinding Westerschelde wordt zeven ton duurder dan was voorzien. Vorig jaar werd de procedure gestopt toen het rijk Zeeland liet weten, dat Bel gië tegen een brug als vaste ver binding is. Provinciale staten hebben inmiddels besloten, dat De drie ouderenbonden in Zee land, Anbo, Unie Kbo en PCOB, hebben de provincie gevraagd om steunfunctionarissen. Het voorstel is gedurende twee jaar zestig duizend gulden beschik baar te stellen, opdat per bond een deeltijd-functionaris kan worden aangesteld. Gs hadden liever gezien, dat één functiona ris voor de drie bonden geza menlijk was aangesteld. Zij volgen echter de voorkeur van de bonden. Tegen dat de termijn van twee jaar is verstreken, moet worden nagegaan of de gekozen werkwijze voldoet. Provinciale staten stellen het ontwerp-plan voor de geestelijke gezondheidszorg vast. Het plan heeft de inspraak doorlopen met als resultaat dat bijna veertig reacties werden ontvangen. Aan de hand van de reacties is het plan op verschillende onderdelen aangepast. Zo wordt het moge lijk, dat een aantal psychiatri sche bedden voor de Bevelanden in het Oosterscheldeziekenhuis komt in plaats van in het psy chiatrisch ziekenhuis Zeeland. Het gaat dan om bedden voor korte behandelingsperioden. Rijksplannen nopen de scholen voor middelbaar beroepsonder wijs in Zeeland tot fusie. De scholen moeten minimaal 600 leerlingen hebben met uitzonde ring van het agrarisch onderwijs centrum, waar een ondergrens van 400 leerlingen is bepaald voor instandhouding. Het provin ciale advies aan het rijk behelst ook een standpunt over de fusie van de meao/mto in Oude Tonge, omdat de school door Zeeuwse leerlingen wordt bezocht. De staten wordt gevraagd 15 duizend gulden bij te dragen in de onderzoekkosten voor een re searchcentrum met proefstation voor visteelt op Neeltje Jans - het World Fish Center. De derde kamer uit gedeputeer de staten hoort dinsdag 6 fe bruari de besturenraad protes tants-christelijk onderwijs uit Voorburg. Aan de orde is het be roep van de raad tegen de beslis sing van het gemeentebestuur van Valkenisse over de financie ringstermijn voor inrichting en klein onderhoud van de school met de bijbel in Zoutelande. De zitting is openbaar en wordt gehouden in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Drie ton van de provincie is no dig voor het project Middelburg Abdij Manifestatie. De geschie denis van de Abdij wordt gevat in videoprojecten, kaartmateri aal, realia, gesproken tekst en licht- en geluideffecten. Het voormalige klank- en lichtspel en de rondleidingen door de Ab dij kunnen in de manifestatie worden gecombineerd. Het pro ject wordt begroot op 1,25 mil joen. Rekening wordt gehouden met sponsorbijdragen en bijdra gen van de gemeente Middel burg en Toonder Studio's. De staten wordt voorgesteld de opvang voor kinderen van pro vinciaal personeel via gekochte plaatsen in het kinderdagverblijf in Middelburg voort te zetten. Bovendien wordt geadviseerd kinderopvang via het gastouder project Walcheren aan te bieden. De bijdrage aan het kinderdag verblijf komt daardoor op 72 dui zend gulden, waarvan 25 duizend gulden terugkomt via ouderbijdragen. Voor het gastou derproject is 7,5 duizend gulden nodig voor 50 opvanguren. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 Schijn bedriegl. Veel pnve sales zien er varv builen indrukwekkend uil. Maar ze zijn nel zo inbraakgevoelig als de keukenkas! bij u Ihuis. Hoe kun je dan toch aan de builenkanl zien dal je mei een ech! inbraakveilige kas! te doen hebt? Door op vier letters te letten: UPS. Alleen al de naam werkt bij inbraak ontmoedigend Want UPS privé sales komen tenslotte van een labrikant die de zwaarste kluizen bouwt voor de grote Nederlandse banken.. Dat we die reputatie ook bij het bouwen van privé sales hoog houden kunt u gerust eens gaan bekijken bij uw dealer. ACHTER DE HOUTTUINEN 12 - NIIDDEIBURG Tel (01180) 33011 ijiarwaran bouwbaalag gareadachappan bouwalamantan Met ingang van 1 febr. 1990 hebben wij ons installatiebedrijf overgedragen aan Kees en Nico Francke. Wij danken onze cliëntèle voor het genoten vertrouwen en hopen dat U het onze opvolgers in de toekomst ook geeft. Onze winkel hopen we op dezelfde wijze als voorheen voort te zetten. S. Blaas Torenstraat 23, MELISKERKE Aansluitend op bovenstaand geven wij te kennen dat wij het installatiebedrijf in zijn huidige vorm zullen voortzetten. Hopend op Uw vertrouwen in de toekomst, Fa. Francke, Bergstraat 10 4365 BC MELISKERKE Tel. 01186-2625 Privé 01189-3059 Aanbiedingen geldig t/m 31 maart 1990 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag De heer B.M.J. Netten te Vlissingen heeft bij hen op 22 december 1989 een aanvraag om vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet ingediend voor het oprichten en in werking heb ben van een inrichting bestemd voor het be- en verwerken van autowrakken en het hande len in oude metalen, sloopauto's en auto-onderdelen, op een perceel op het woonwagencentrum De Windhoek, kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie K, nr. 79. Ter inzage De aanvraag met bijlagen en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 1 fe bruari 1990 tot en met 28 februari 1990 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Vlissingen, op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.30-15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur (voor inzage op woensdagavond telefonisch afspreken: 01184-87204); op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, St. Pieterstraat 42, te Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 28 februari 1990 tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de vergunning, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen op werk dagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren Een ieder kan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, St. Pieterstraat 42, 4331 EW Middel burg een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het geven van de gevraagde vergun ning en wel tot en met 28 februari 1990. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom verzocht wordt, kunnen tot en met 21 februari 1990 tegen de aanvraag mon delinge bezwaren worden ingebracht. Hierbij wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn (01180-31670). Middelburg, 31 januari 1990. 270 cm lang, incl. apparatuur, blad, spoelbak, nu voor excl. oven Dagelijks geopend van: 9 tot 12 - 13 tot 18 uur zaterdag van 9 tot 16 uur Donderdagavond van 19 tot 21 uur. Welke dessins laten zich eigentijds kombineren? doe het zelf artikelen, bedden, zonweringen, tapi/treimger Langeviele 58-64 Middelburg Telefoon 01180-3 35 92 Lange Vorststraat 94 Goes - Telefoon 01100-1 46 44 gratis Havenweg 6a-6b. Nieuwdorp - Telefoon 01196-1 25 07 genaaid! CLAIRE met zijn warme tinten welke een ongedwongen elegantie geven. CHAREL modieus gedekoreerd voor een duurzame aankleding. ETOILE modern, grafisch voor een geraffineerd interieur. BETTINE gedetailleerde motieven voor een romantisch interieur. Voor al deze dessins vindt U kombinaties op kleur bestaande uit: uni stoffen, uni behang, vazen en lampen in een skala van mogelijkheden. Nu op voorraad. Gordijnen gratis gemaakt. kombinatie op kleur 225 x 245, incl. apparatuur, blad spoelbak, bovenkasten 71 cm hoog 270 cm, incl. apparatuur, blad en spoelbak, 5 verschillende kleuren nu voor

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 13