UIT HET ZAKENHART Hoechst schenkt 22 jaar oude draaibank aan MTS Vlissingen Verschoore nu lid van Europa Foto Belangstelling voor ATB-fietsen groeit Kies klopboormachine voor doorsnee-klusjes ZWN wil betere samenwerking met de toeringcarbedrijven Wethouder Van Brummelen zet Treintaxiproject in werking Wettelijke eisen gelden nu ook voor semi openbare zwembaden Domburgse familie wint reischeque van f 1000,- Ambassadeur bespreekt gevolgen Kanaaltunnel Originele Friese staartklok Nieuwe disco in Middelburg DIRECTEUR KOELEMIJ BIJ PRESENTATIE SCHONERE BUSSEN ONDERZOEK BOORMACHINES MET INGANG VAN FEBRUARI Woensdag 31 januari 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER Vorige week vrijdag kreeg de MTS in Vlissingen een 22 jaar oude draaibank aangeboden door het Vlissingse bedrijf Hoechst. De machine, die dan door Hoechst welliswaar is 'af gedankt', betekent voor de MTS een belangrijke aanwinst voor het zogehete conventionele machinepark, zo verzekerde MTS- directeur C. van Nispen. De overhandiging werd verricht door C. Beindorff, hoofd personeelszaken bij Hoechst. In zijn toespraak ging Van Nispen uitgebreid in op de inventarispro- blematiek in het Middelbaar Technisch Onderwijs. „Het inven- De familie van Belzen-Schot uit Domburg is een reischeque van duizend gulden rijker. Vorige week kregen Diana van Belzen- Schot en haar echtgenoot Ron de prijs bij Centra Voordeelmarkt Slagerij Van de Linde in Domburg uit handen van Elly van de Linde. De prijs werd toegekend in het kader van de Zuivel Landen Aktie. Deze actie is trouwens nog niet ten einde, want er volgen nog twee ronden, waarbij ingevulde spaarkaarten uiterlijk op respec tievelijk 10 februari en 3 maart moeten worden ingeleverd. De klant krijgt bij deze actie zegels bij aankoop van dagverse zuivel- produkten. De hoofdprijzen zijn reischeques ter waarde van f 500,-, f 1500,- en f 2500,-. Het totale prijzenpakket in Neder land bedraagt f 200.000,-. Mevrouw Elly van de Linde van de gelijknamige Centra Voor deelmarkt Slagerij overhandigt de prijs aan het echtpaar Diana en Ron van Belzen-Schot, dat zoontje Jorrit in de feestvreugde liet meedelen. Sinds 1 januari van dit jaar is Fo to Verschoore aan de Sint Ja- cobspassage in Vlissingen aangesloten bij de inkoop organi satie Europa Foto in Hogeveen. Volgens eigenaar Ad Verschoore levert dat niet alleen hem, maar vooral de consument belangrijke voordelen op. Zo wordt er op veel artikelen vanaf nu drie jaar garan tie gegeven met daarbij een ver zekering van twee jaar. „Voor ons betekent het dat we sneller en beter op de hoogte zijn", legt Ad Verschoore uit. „We zijn nu aangesloten op een lande lijk computersysteem, waarmee we in het magazijn kunnen kijken van Europa Foto. Niet alleen heb ben we hiermee een groter assor timent tot onze beschikking, maar we zijn ook sneller op de hoogte van nieuwe ontwikkelin gen. Al dit soort zaken komt na tuurlijk de consument ten goede. Daarbij komt dat we nu nog scherpere prijzen kunnen hante ren. Daarnaast is Europa Foto zich met het oog op 1992 al aar dig aan het oriënteren op de Eu ropese markt, hetgeen in de toekomst zeker zijn voordelen zal hebben". Vooral het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen is volgens Ver schoore een belangrijke zaak. „Het gaat echt enorm snel mo menteel. Zo brengt Cannon deze week een camera op de markt, die geheel elektronisch werkt. Dat is een camera waar je een floppy in moet doen, waarmee je dan vijftig opname's kunt maken. Deze zelfde camera kun je dan met een stekker aansluiten op je TV en de foto's verschijnen in de vorm van dia's op het beeld scherm. Voor het afdrukken van dit soort foto's zijn speciale prin ters ontwikkeld. Kijk, dit zijn dus danig revolutionaire ontwikkelingen, daar moet je als ondernemer steeds bovenop zitten". tarisbeleid van de overheid heeft zich de laatste jaren voornamelijk gericht op inventaris die verband houdt met nieuwe ontwikkelin gen in de techniek. Vooral scho len die actief waren op het gebied van de informatica kregen daarvoor extra gelden". Ook de MTS Vlissingen kreeg hiervan zijn deel. Een kleine anderhalf miljoen gulden mocht de school de afgelopen drie jaar in ont vangst nemen. In die zelfde pe riode stelde het Ministerie van Onderwijs geen cent beschikbaar voor de vervanging van conven tionele apparatuur. Volgens een rapport van de inspectie MTO gaat het bij deze achterstandsitu atie om een bedrag van zo'n vijf tig miljoen gulden. De directie van de MTS Vlissin gen nam daarom enige tijd terug het initiatief om het Zeeuwse be drijfsleven aan te schrijven voor mogelijke hulp. Hoechst Vlissin gen ging hier op in. Hoofd perso neelszaken Beindorff wees daarbij op het belang van goeie contacten tussen het bedrijfsle ven en de onderwijsinstituten. „Het bedrijfsleven heeft ten alle tijden baat bij goede opleidingen. Overleg tussen school en be drijfsleven bijvoorbeeld daar waar het de onderwijsprogramma's betreft zijn dan ook onontbeer lijk". Ingaande op de leeftijd van de draaibank zei Beindorff: „De bank is buiten gebruik gesteld, omdat de eisen aan het draai- werk steeds hoger worden. Werd een jaar of tien geleden nog ge noegen genomen met afwijkin gen van een tiende millimeter, tegenwoordig wordt een nauw keurigheid tot op een honderdste millimeter verlangd. Maar voor het leren van de grondbeginselen van het draaien is deze machine nog uitstekend te gebruiken". De Britse ambassadeur in Neder land, M.R. Jenkins, komt naar Middelburg om er een lezing te houden over de Kanaaltunnel. Deze zal ter zijner tijd Engeland en het continent met elkaar ver binden. De titel van het betoog van Jenkins luidt: 'Britain and the Continent'. De Maatschappij voor Nijverheid en Handel in Zeeland, de Open Universiteit en de ge meente Middelburg tekenen voor de organisatie van deze bijeen komst, die om 20 uur begint en wordt gehouden in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Mid delburg. Verwacht wordt dat de relatie tussen Engeland en het vaste land in de nabije toekomst zal veranderen. Jenkins, die Enge land ooit vertegenwoordigde in organen van de Europese Ge meenschap, betrekt in zijn toespraak Zowel de economische als de sociaal-culturele aspecten na die verbindingslijn onder wa ter. Ook hét Europa na 1992 zal hij vanuit het Engelse standpunt toelichten. Burgemeester mr. Chris Rutten opent de bijeenkomst. Na afloop van de toespraak kan er worden gediscussieerd. Kaarten kunnen (gratis) worden besteld bij de be heerder van het Studiecentrum van de Open Universiteit. lm MTS-directeur C. van Nispen en hoofd personeelszaken van Hoechst C. Beindorff achter de zojuist overhandigde draaibank. Het nv Streekvervoer Zuid-West Nederland, ZWN, nam vorige week de eerste 'schone' bussen over van Mercedes Benz Neder- Bij Rijwielhuis Marco aan het Kui pers Rietbergkwartier in de Mid delburgse wijk Klarenbeek werd afgelopen zaterdag een grote ATB-fietsenshow gehouden. Even leek het voor een dag of Marco alleen maar ATB-fietsen (All Terrain Bikes) verkocht. Alle andere modellen waren uit de showroom verwijderd. Daarvoor in de plaats waren er ATB-fietsen te bezichtigen van diverse mer ken, soorten en prijzen. „Nee, het is zeker niet de bedoe ling om te stoppen met de ver koop van andere fietsen", verzekert eigenaar Marco van Mourik. „Maar op deze manier wilde ik eens wat meer aandacht vragen voor het fenomeen ATB- fiets, ook wel bekend onder de naam Mountain Bike of City Bi ke". De ATB-fiets is, wat je zou kunnen noemen, een wat stevi ger uitgevoerde racefiets. Het is een lichtgewicht fiets met soms wel 21 versnellingen, maar uitge voerd met een recht stuur en vrij dikke, meestal geprofileerde ban den. Rijwielhuis Marco organiseerde de show met medewerking van Rijwielgroothandel Wannee uit Serooskerke. Groothandelaar Arie Wannee legt uit wat het be lang is van een dergelijke show: „Natuurlijk is er een zakelijk be lang, maar dat is geen nieuws. Wij proberen op deze manier een overzicht te geven van de moge lijkheden die er zijn op het gebied van de ATB-fiets. De belangstel ling is in ieder geval groot. Zo'n tien jaar geleden is dit fenomeen 'overgewaaid' uit Amerika, waar het inmiddels een grote rage is. Daar worden zelfs complete wedstrijden voor deze fietsen ge houden. In Nederland begint dat nu langzaam te komen. Alleen Zeeland loopt hier nog een beetje mee achter. Afgelopen zomer konden we echt merken dat de belangstelling groeide. Komende zomer verwachten we dat het storm zal lopen". „Wie echter deze zomer in het bezit wil zijn van een ATB-fiets moet er wel snel bij zijn", waar schuwt Van Mourik. „Dat is ook een van de redenen dat we deze show hebben gehouden. Er is na melijk op deze fietsen een mini male levertijd van vier tot zes maanden. Dat komt omdat de toeleveringsbedrijven van onder delen op dit moment niet sneller kunnen leveren aan de fabrieken. Daarnaast is er zo'n geweldige variatie aan mogelijkheden dat Marco van Mourik: „Wil je deze zomer nog een ATB-fiets heb ben, dan moet je er wel snel bij zijn". het voor de consument zonder- meer nuttig is om zich eerst goed te laten informeren voordat hij een dergelijke aankoop doet. Een beetje redelijke ATB-fiets kost toch al gauw zo'n twaalfhonderd gulden". land bv. Een aantal Van die bus sen is voorzien van roetfilters, volgens een systeem dat in 1991 in de Verenigde Staien verplicht is. Drs. G.J.M. Koelemij, directeur van de busonderneming pleitte tijdens de overhandiging voor verbetering van de samenwer king met de toeringcarbedrijven en voor verlaging van de prijs voor het buskaartje voor reizigers buiten de spits. Dit dalurentarief zou dan moeten gelden vanaf 9.00 uur. In zijn toespraak noemde Koele mij het verheugend dat het streekvervoer zo'n gfote belang stelling heeft van de politiek. „Er wordt veel aandacht besteed aan de mobiliteit en de rol die het openbaar vervoer daar in kan ver vullen".'En: „De indruk die alom bestaat, is evenwel dat de auto wel minder moet, maar het open baar vervoer op dit moment niet goed genoeg is om het van de auto te winnen. Anderzijds is het ook nu al zo dat het vaak gemak kelijker, comfortabeler en zeker goedkoper is om met het open baar vervoer te reizen". ZWN boerde in vergelijking met andere vervoersmaatschappijen uitstekend. Volgens Koelemij heeft het streekvervoer als ge heel „waarschijnlijk in 1989 één procent minder reizigers ver voerd", tegen de ZWN, waarbij 3,4 procent meer reizigers opstapte. „Deze groei is gereali seerd op de Zuidhollandse eilan den". Koelemij pleitte tijdens de over handiging van de nieuwe en schone bussen ook voor een be tere samenwerking tussen het streekvervoer en de toeringcar bedrijven. „In het streekvervoer zijn de meeste bussen op.de weg in de ochtendspits. Het besloten vervoer komt dan pas goed op gang". Ook is er een verschil in drukte per jaargetijden. In de winter heeft het streekvervoer het drukker, het besloten vervoer is meer op weg in de zomer. „In de slag om de markt zijn streek vervoer en besloten vervoer op elkaar aangwezen". ZWN wil daarom samenwerking uitbreiden en intensiveren. De klopboormachine is in prijs en prestaties voor de niet al te fanatieke klusser de beste koop. Er zijn al redelijke appara ten voor zo'n f 160, Dit koopadvies geeft de Stichting VWO na een vergelijkend on derzoek naar drie typen boor machines: 15 klopboormachi nes, 12 (snoerloze) accuboor machines en 5 (elektropneuma- tische) boorhamers. Het onder zoek vond plaats in samenwer king met Belgische, Britse en Duitse consumentenorgani saties. Klopboormachines zijn het breedst inzetbaar: ze boren goed in hout en metaal. Ze kunnen al lerlei soorten steen aan, beton echter kan problemen geven. Schroeven indraaien lukt ook goed mits het toerental goed re gelbaar is. Handig hierbij is een instelbaar maximum koppel, waarbij de motor stopt of wordt ontkoppeld. Dat voorkomt het stukdraaien van schroeven. Boorhamers kunnen uitstekend met beton en steen overweg. Voor andere klussen is een ver loopstukje nodig, waardoor wat speling ontstaat: nauwkeurig boren gaat dan ook niet zo goed. Ze zijn een stuk duurder dan klopboormachines. Accuboormachines zijn eigenlijk alleen geschikt voorschroeve- draaiers, omdat ze licht zijn en geenhinderlijk snoer hebben. Voor boren hebben ze te weinig vermogen en een te laag toeren tal. In hout gaat nog wel, maar in metaal lukt dat slecht en in beton helemaal niet. Ze zijn han dig om naast een gewone boor machine in huis te hebben. Een negatief aspect vormen de- oplaadbare accu's, als ze versle ten zijn. Er komen steeds meer apparaten, waar deze "battery- packs" in zitten. Te verwachten is, dat ze samen met de losse oplaadbare batterijen de groot ste bron van cadmiumverontrei- niging worden. De consument heeft op dit moment onvoldoen de mogelijkheden om deze "packs" in te leveren. Hierbij komt, dat ze vaak niet uit het apparaat zijn te halen. De in dustrie heeft weliswaar bij mon de van de Nefibat onlangs een plan ontvouwd voor inlevering van losse oplaadbare batterijen. Afgewacht moet worden of voor de accu's in snoerloze ap paraten goede inlevermogelijk- heden komen. De testresultaten van dit onderzoek zijn in de vorm van een brochure verkrijgbaar door overmaking van f 4,— op postgiro 14 77 321, t.n.v. Stichting VWO, Sweelinck- plein 74, 2517 GS Den Haag, onder vermelding van "boormachines". Over dit onderwerp wordt ook ge publiceerd in de (februari)nummers van de Consumentengids, Koop kracht en de Woonconsument. De hier afgebeelde klok is een reproduktie van een antieke Friese staartklok uit het midden van de 18e eeuw. Aanvankelijk werden deze klokken alleen op bestelling gemaakt en was alles handwerk, vanaf de klokkast tot aan de wijzerplaat die speciaal werd beschil derd naar wensen van de klant. Sedertdien is er natuurlijk wel wat veranderd. Moderne technieken maken het mogelijk de klok van an dere materialen en fabrieksmatig te maken. Maar het interessante is dat in Friesland ook het oude ambacht nog steeds in ere wordt ge houden. Er worden nog steeds klokken met de hand gemaakt die door de trotse makers worden gesigneerd en die over 100 jaar net zo antiek zullen zijn als nu de klokken uit de 18e eeuw. De hier afge beelde klok is 148 cm hoog bij 40 cm breed en 23 cm diep. Op de tekening met bouwbeschrijving is hij geheel op ware grootte afge beeld zodat u zelf de kast kunt bouwen. Gebogen lijsten (massief ei ken), beelden, uurwerken (ook handgemaakte!) etc. zijn apart ver krijgbaar. Informatie hierover ontvangt u bij de tekening. Voor nade re informatie kunt u ons ook bellen (van Ma. t/m vr. tussen 9h en 12h), tel. 03407 - 3855. De tekening kunt u bestellen door f 25,00 over te maken op postrek.nr. 3567600 van Karweipost, Vleuten, onder vermelding van bestelnr. 4001 F/VI. Na ontvangst van uw overboeking krijgt u de tekening per omgaande toegestuurd. De Middelburgse wethouder E.M.J. van Brummelen-van Wil gen zet donderdag 1 februari het treintaxi-project in werking. Ze doet dat door een informatiezuil te onthullen op de speciaal daar voor ingerichte treintaxistand plaats bij het Middelburgse station. Tegelijkertijd neemt minister J.R.M. Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaat de eerste treinstandtaxiplaats in Eindhoven in gebruik.^ In totaal worden in Nederland per 1 februari 30 trein taxiplaatsen officieel in gebruik genomen, waaronder ook in Goes. De vier grote plaatsen (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) doen voorlopig niet mee. Het treintaxiproject is een driejarige proef. De treintaxi is een initiatief van de NS in samenwerking met taxi bedrijven en gemeenten. Onder zoek wees uit dat een drempel om de trein te nemen het vervoer van en naar het station is. Voor vijf gulden kan nu iedereen op vertoon van een treinkaartje aan het NS-loket een tfeintaxi-biljet nemen. De taxirit kart met mede gebruikers worden gedeeld. Daardoor kan de rit iets langer duren. Treintaxi's rijden van zeven uur 's morgens (op zondag vanaf acht uur) tot na aankomst van de laat ste trein. Deze taxi'ë zijn blauw en hebben een geel toplicht op het dak met het opschrift 'trein taxi' en NS-logo. Bij grote toeloop worden ook 'gewone' taxi's inge zet. Voor de organisatie van dit project is een speciale bv opge richt. Deze bv heeft samen met de NS een VOF Treintaxi gesticht die verantwoordelijk is en de kwaliteit bewaakt. NS- Klantenservice fungeert als klachtenbureau. Ook kan er tele fonische informatie worden ver kregen (06-8991121) over de gebieden waar de blauwe taxi's -ijden. Middelburg heeft een nieuwe dis co. Althans, een nieuwe uitvoe ring. Misty, de opvolger van La Folie aan het Damplein, heet nu Rio. En die naam staat voor een ambiance waarin Zuidamerikaan- se spontaniteit, gezelligheid en een bruisende aanpak centraal staan. Aanstaande vrijdag om 22 uur speelt er de band Ontroerend Goed. Volgende week donderdag (8 februari) krijgt de opening van de gloednieuwe discotheek een feestelijk tintje met een receptie voor genodigden. De zogenaamde 'semi openbare zwembaden' zullen met ingang van 1 februari onder de Wet Hy giëne en veiligheid zwembaden vallen. Een besluit hiertoe van minister Alders (milieubeheer) wordt binnenkort in het Staats blad afgekondigd. Onder de semi openbare zwem baden worden hotel- en cam- pingbadn verstaan en baden bij verenigingen, bedrijven, sport scholen en dergelijke. Tot nu toe vielen alleen de voor de publiek toegankelijke baden zoals de ge- meentebaden onder de wet. Op grond van de wet worden ei sen gesteld aan de waterkwali teit (zuurgraad en phloorgehal- te), waterbehandeling (zoals het reinigen van filters) en het on derzoek van het Zwemwater. Wat het laatste betreft moet de zwembadbeheerder zelf dage lijks een aantal zaken, onder an dere het chloorgehalte, onder zoeken en een logboek bijhou den. Daarnaast moet een labora torium maandelijks een onder zoek doen naar mogelijke bacte riologische verontreinigingen. De meetgegevens van het labo ratorium worden naar de provin cie gestuurd. Andere eisen die verwoord zijn in de wet hebben betrekking op toiletten, dou ches, springplanken, het reini gen van de vloeren en dergelijke. Het oprichten en wijzigen van een zwembad zal vanaf 1 fe bruari tijdig bij de provincie moe ten worden gemeld. Ook de be staande baden zullen aangemeld moeten worden bij de provincie. Het is een taak van de provincie om de baden te controleren of zij aan alle eisen van de wet voldoen. Bestaande baden hoeven niet onmiddellijk aan alle eisen gesteld in de wet te voldoen. Af hankelijk van de aanpassingen die verricht moeten worden geldt een overgangstermijn die kan variëren tussen drie maan den en tien tien jaar.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 11