Zeeuwse gemeenten moeten jongens en mannen opvoeden 'Ja, maar het valt in de praktijk nogal mee' HAND EN SCHOUDERTASSEN Colleges over ijdelheid en verleiding in de film FOTO'S J.P.A. Rossël Cursus blessure preventie bij voetbal Vk Lr tandprotheticus Dansles? Hi B COMBi BACK IN LEER EN SYNTHETISCH M DOOR VERANDERING DATA TOPSPELERS VERWACHT Entree Smetjes BRIEF IN KADER 1990 MAATREGEL PZC WEEKBLADEN ZIJN VROUWEN MINDER KREDIETWAARDIG DAN MANNEN? Cent Kleurvergroting in 5 min: klaar.WAAR? \erscHoore NIEUWE KUNSTGEBITTEN en REPARATIES Parabel speelt bewerking van Moluks sprookje Ontspanning Gezondheid DANSSTUDIO MIDDELBURG SNOOKERLES? DANSSTUDIO MIDDELBURG Blindenhoek 5a 4331 CA Middelburg NL tel. 01180-38586 op een groot deel van onze kollektie NIEUWE SPOTKOOPJES '■'F. 91e JAARGANG NUMMER>C 5* Vlissings Scheldetoernooi getooid met veel sterren Het grote A-toernooi voor heren van tennisclub De Schelde in Vlissingen mag zich dit jaar tooien met vier sterren. Voor de heren is derhalve en prijzenpot van f 15.000,- te verdelen. De dames strijden voor f 6000,- en dat is goed voor drie sterren. Loes Becker en Harry Mooibroek, twee animators van dit Vlis- singse sportevenement, kunnen steeds meer bieden - leggen ze uit - omdat de sponsors van vorig jaar trouw zijn gebleven. „Tot nu toe hebben we f 30.000,- opgehaald. Voor de totale begroting hebben nog f 10.000,- nodig". De wedstrijden wor den gespeeld van 18 tot en met 24 juni, vorig jaar was voor de eerste dagen in augustus gekozen. „We hebben nu gekozen voor een periode waarin in Nederland geen enkel toernooi van betekenis wordt gespeeld", vertelt het tweetal. En dat houdt simpelweg in dat er spelers uit de top tien naar Vlissingen kunnen komen. Met bondscoach Stanley Francke hebben de Vlissingers al contact gehad. „Die kende ons toernooi van vorig jaar. Hij had niets dan goeds er over gehoord". Overi gens valt het Vlissingse evene ment samen met het wereldkampioenschap voetbal len. „We hebben daar wellicht wat op gevonden. Op een groot scherm worden tussen de ten- nispartijen dcor voetbalwedstrij den getoond". De organisatie van het Schelde- Enorme drukte tijdens de finale partijen vorig jaar, toen de tennisclub De Schelde nog een drie sterren toernooi organiseerde. DE LIEFDE IN DE F/LM TOEGELICHT De Stichting Filmtheaters Mid delburg heeft weer filmcolleges op stapel staan. In maart begint de cursus, die uit vier bijeen komsten bestaat en de titel 'Film, ijdelheid en verleiding' draagt. De Zeeuwse Volksuniversiteit en de Stichting Media, Educatie en In formatie in Tilburg velenen me dewerking. Docent is Hans van Driel van de faculteit letterkunde van de Katholieke Universiteit Brabant. Honderd cursisten kunnen deel nemen. Op 5 maart staat de eer ste bijeenkomst geboekt onder de titel 'Het onweerstaanbare beeld'. Daarin wordt uitgelegd waarom het medium film een on weerstaanbare kracht uitoefent waaraan andere media niet kun nen tippen. Een week er na krijgt 'De noodlottige vrouw' aan dacht. Als voorbeeld wordt dan de film 'Carmen' van Suara ge toond. Maandag 19 maart wordt de wijze waarop Proust emotio nele motieven als liefde, angst, jaloezie, wellust en trouw bena derd en hoe de film daarop heeft ingespeeld toegelicht. De film 'Un amour de zwann' wordt als voorbeeld gebruikt. De laatste bijeenkomst staat gepland op 26 maart onder de titel 'Gevaarlijk spel met de liefde'. 'Dangerous Liaisons' is er het lichtende voor beeld van die avond. Aanmelden voor deze cursus kan bij de Stichting Filmtheaters, Schutters hofstraat 1 in Middelburg. toernooi is zakelijk. Vorig jaar werd er voor de eerste keer flink tam- tam gemaakt. Goede spe lers werden gezocht en er om heen kreeg de organisatie een leuk legertje sponsors, die niet als zomaar toevallige donateurs werden behandeld. Kennelijk is dat goed bevallen. „Anders wa ren de sponsors ons niet zo trouw gebleven. Ik denk dat we het nog ontbrekende geld in een mum van tijd bij elkaar hebben",' stelt Harry Mooibroek zakelijk vast. Loes Becker beaamt dat. „Uit gesprekken met onderne mers blijkt cfat we hoog scoren. Bovendien is er naast de ABN Bank nog een hoofdsponsor bij gekomen, namelijk Tony Leijnse". Ook de toeschouwers worden dit jaar gesponsord. „Er is een on dernemer die de entreekaartjes heeft opgekocht". Ook dit jaar weer wacht de spon sors een leerzaam programma. Er worden bijeenkomsten gehouden waar mensen die landelijk wat voorstellen hun verhaal over zin vol sponsoren komen vertellen. Verder is er ook weer aandacht voor ontspanning. „Ter gelegen heid van de opening van ons uit gebreide en vernieuwde complex houden we een sponsortoernooi, waar sponsors en aanverwanten aan kunnen deelnemen. Het spreekt voor zich dat we de sponsors ook zullen uitnodigen bij de opening van het complex. die ergens in de buurt van het toernooi een officieel tintje krijgt". Leek de buitenkant van het toer nooi vorig jaar smetteloos, aan de binnenkant werd toch zo me nig smetje op het blazoen gesig naleerd. Het meest ergelijke was de huisvesting. Sommige spelers hadden een complete puimhoop achtergelaten. „Dat moeten we dit jaar voorkomen door de hui zen te controleren als ze er weg gaan. We kunnen dan schoon maakkosten van hun prijzengeld afhalen", oordelen Mooibroek en Becker. Na het toernooi vorig jaar werd ook nog een medewerkers vergadering gehouden. Kritiek kon daar gespuit worden. En het bleek dat er slechts op details veranderingen doorgevoerd dien den te worden. „We hebben de medewerkers beloofd de voor gestelde verbeteringen door te voeren", stelt Loes Becker vast. Jongens en mannen mogen er niet langer vanuit gaan dat hun vrouw of vriendin zorg draagt voor de huishouding. Daarom moeten jongen worden voorbe reid op een zelfstandig bestaan op alle terreinen in het leven. Nu de 1990-maatregel (waarin de economische zelfstandigheid van meisjes en vrouwen is geregeld) in werking is getreden dient de gemeente jonge mannen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Met die intenties heeft het Plat form Economische Zelfstandig heid in een brief de gemeenten op hun verantwoordelijkheid ge wezen van hun opvoedende taak. De gemeente - zo stelt het Plat form voor - dient jongens die na 1 januari 1972 zijn geboren te wijzen op hun verantwoordelijk heid in de toekomst, waarin meisjes en vrouwen voor hun ei gen inkomen moeten zorgen. „Vrouwen en meisjes kunnen werk binnen- en buitenshuis al leen combineren als mannen en jongens dat ook doen". En het belangrijkste is dat mannen en jongens zich ook bezighouden met het huishouden en de zorg voor kinderen, oordeelt het Plat form. Samenvattend schrijft het Plat form aan de gemeenten: „Het bevorderen van de ontwikkeling van de huidige maatschappij waarin het sekseverschil nog in zo grote mate is geïnstitutionali seerd, naar de plutiforme maat schappij, waarin ieder, ongeacht sekse of burgerlijke staat, de mo gelijkheid 'heeft een zelfstandig bestaan te verwerven en waarin vrouwen en mannen gelijke rech ten, kansen, vrijheden en verant woordelijkheden kunnen realiseren is mede een taak van de overheid". IPE\eWó\ Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Worden vrouwen die een kre diet aanvragen voor een eigen onderneming bij een bank an ders behandeld dan mannen? Dat is een vraag, waar de me ningen over verdeeld zijn. Vrouw en Werk Zeeland geeft cursussen aan vrouwen die een eigen onderneming willen beginnen. Hoewel in het informatie- materiaal van de ze cursus staat, dat het voor vrouwen moeilijker is om kre diet te krijgen dan voor man nen, valt dat volgens Clementine Oostdijck, be leidsmedewerkster van Vrouw en Werk Zeeland, in de praktijk nogal mee. „Mannen beginnen vaak voor zichzelf na jarenlang bij een baas gewerkt hebben. Die hebben dan een schat aan werkervaring", legt Oostdijck uit. „Voor vrouwen ligt dat anders. Het beroep dat ze ooit hebben uitgeoefend is meestal niet bewust gekozen. Ze waren bijvoorbeeld cassière voor dat ze gingen trouwen. Het be ginnen van een eigen onderneming is een veel be wustere keuze, maar brengt wel meer risico's met zich mee, om dat het vaak een vakgebied is, waar ze nog geen of weinig erva ring in hebben. Voor de bank is een man met veel werkervaring een minder groot risico, dan een vrouw zonder deze ervaring." Het kredietbedrag dat vrouwen aanvragen is meestal lager dan het bedrag, dat mannen aanvra gen bij een bank. Vrouwen zijn voorzichtiger. „Ze durven het ge zinsinkomen niet op het spel te zetten, want de man moet na tuurlijk altijd meetekenen. Man nen hebben als ze een krediet aanvragen, daar blijkbaar minder moeite mee." Uit een onderzoek uit 1988 van het Ministerie van Economische Zaken, wordt de discriminatie van vrouwen op dit gebied niet geheel ontzenuwd. Het feit dat het bedrag lager is, speelt meestal wel een rol bij de ban ken. „Een klein bedrag is voor banken natuurlijk niet zo interes sant. Maar als vrouwen met een goed ondernemers plan komen, dan worden ze niet anders be handeld dan mannen." De Mid delburgse RABO en NMB banken bevestigen dat vrouwen niet an ders behandeld worden. Cora Zuidema van Mode adviesbureau Eszeth heeft echter een hele andere ervaring. „Ik had een ondernemingsplan dat be kroond was door de Rotterdamse Erasmusuniversiteit afdeling Be drijfskunde Maar toen ik bij de bank kwam, kon ik geen krediet krijgen, als mijn man niet mee zou tekenen. Ik heb toen een fi nancieel adviseur ingeschakeld, en ben met hem en dezelfde ge gevens naar een andere bank ge gaan, toen was het een fluitje van een cent. Het blijkt dan toch dat zo'n man serieuzer genomen wordt, want de gegevens waren exact hetzelfde." Zolang er maar iemand borg staat, is er geen enkel probleem bij de banken. Dat is de reden dat andere vrouwen wel positieve reacties kregen op hun onderne mingsplannen bij de banken. Een onderneemster uit Middelburg kreeg meteen een krediet van de bank, als haar vader maar borg stond. Cora Zuidema: „Dat wilde ik persé niet. Het is toch mijn plan en mijn onderneming. Nu het zo gelopen is en ik merk dat het goed gaat, geeft me dat ook veel meer voldoening. Ik heb het helemaal alleen opgezet." Clementine Oostdijck van Vrouw en Werk ziet het toch wel de po sitieve kant op gaan. „Je ziet de ontwikkeling dat banken emani- cipatiewerksters aan gaan stel len, ook de Kamer van Koophandel is bijvoorbeeld bij zonder coöperatief. Zij zien het belang van de vrouw als begin nende ondernemer steeds meer in Volgens haar moet er aan de discriminatie van de banken niet teveel aandacht worden besteed. „Het gaat de goede kant op. Maar het blijkt gewoon: als je on dernemer wil worden, zal je ook veel moeten ondernemen." Alleen bij Verschoore m 28 x 35 cm in Middelburg maakt f pe moojSte stukken u zelf zo snel uw - uit uw foto kleurvergrotingen t/m uitvergroten kan ook. Lange Geere 28 Middelburg Tel. 01180-34225 JANUARI 1990 Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten. GRATIS INFORMATIE Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN Poppentheater Parabel speelt op de woensdagmiddagen 7 en 21 februari in de Zeeuwse Biblio theek in Middelburg het spel 'De aap en de goheba'. De voorstel lingen beginnen om 15 uur en kaarten zijn te reserveren bij Pa rabel via 01185-2566. Het poppenspel 'De aap en de goheba' is een bewerking van een gelijknamig Moluks sprookje. De goheba is een kleine roofvo gel die het gemunt heeft op de vangst van een visser. Deze laat zijn hond en zijn kat op de vissen passen. Dat blijkt niet zo'n goed idee. De aap van de visser heeft echter een plan om de goheba te slim af te zijn. Swingavond D.J. Master-Mixer Davidstar draait zaterdag 3 fe bruari de nieuwste cd's uit zijn collectie. Maar ook oude 'dance- hall-classics' komen aan bod. Een echte swingavond dus, die om 22 uur begint. Transcendent - Onlangs werd in het televisieprogramma Sonja op zondag (21 januari) aandacht be steed aan de ongekende moge lijkheden van Transcendente Meditatie (TM). Naar aanleiding hiervan houdt het TM-Centrum Zeeland (in 's Heer Abtskerke) op maandag 5 februari vanaf 20 uur een informatie-avond over de transcendente meditatietechniek in zaal 2 van de Zeeuwse Biblio theek in Middelburg. Ook vragen die eventueel door het tv- programma opgeroepen zijn ko men aan de orda Blindenhoek 5a 4331 CA Middelburg NL Tel. 01180-38586 Opnieuw begint in een aantal Zeeuwse gemeenten een cursus blessurepreventie. Vooral het voorkomen van kwetsures bij voetballen krijgt aandacht. De or ganisatie is in handen van de Zeeuwse Sportraad. Jeugdlei ders, trainers, teambegeleiders en ander sportkader kan er aan deelnemen. Deze cursus wordt gegeven in het kader van de landelijke actie 'Blessures, blijf ze de baas' en bestaat uit drie avonden. Naast algemene onderwerpen krijgt het onderwerp 'fair play' veel aan dacht. Het tapen en badageren krijgt eveneens aandacht. De landelijke campagne 'blessu res, blijf ze de baas' duurt drie jaar en is gericht op jongeren tus sen de achttien en vijfentwintig jaar. Vooral gedrachtsverandering bij de sporters is een doel. Daar door zouden ook minder blessu res ontstaan, wordt geredeneerd. Voetbal is bij jongeren in Zeeland verreweg de populairste sport. Daarom zal ook in Zeeland extra aandacht worden besteed aan het voorkomen van blessures in die sport. Daarom heeft de Zeeuwse Sportraad speciaal ma teriaal voor jeugdteams zoals stickers, posters en een voetbal folder. Bovendien kunnen jeugd voetballers meedoen aan een clubartikelenwedstrijd. Aanmelden voor deze cursus kan bij de Zeeuwse Sportraad. 01180-32646. i Ik VOOR DE BESTE FOTO-AFWERKING VLISSINGEN - MIDDELBURG - GOES Bij inlevering van uw volle GRATIS kleurenrolletje voor ontwik- AffPffl/|/jC' kelen en afdrukken een: I1ICWWC (alleen de goede (oio's betaalt u) FILM! A een knallend einde BIJOU van onze UnVERNOOP 50% KORTING LET OP in onze etalage elke dag

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1