Sjaak Jobse neemt deel aan internationale wedstrijden BIJOU Bij Brilmii tijdelijk twee brillen halen ?én betalen! BIJOU CASSETTES Dames en meisjes kunnen lid worden van Deltaband (P\7 FOTOSERVICE Basco is boos op Witte Wijk SCHOOLVERLATERSDAG 1990 Autokrant Extra "Sfeervol tafelen' WFUUR \erschoore MIDDELBURGSESTRAAT KNOKT TEGEN ZWAAR VERKEER PZC WEEKBLADEN HlB V k' GRATIS NIEUWE FILM! ENIGE INSTELLINGSKOK IN EQUIPE KEUKENPRINSEN Scholen Deze week in deze krant m Tegen inlevering van deze bon twee complete brillen halen en maar één betalen!' YT H OOK ALS U STEUN ZOEKT... U kunt u bij BIJOU terecht STEUN- EN WANDELSTOKKEN Lange Delft 44 - Segeersstraat 4A Middelburg WILKENS BSF ROBBE EN BERKING WMF CHRISTOFLE KELTUM Keuze uit 90 modellen bij de cassette-specialist. SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 KWAUTEITSKLEURENFOTO'S KLAAR TERWIJL JE WINKELT. LANGE GEERE 28 M'BURG -TEL 07780 - 34226 KODAK EXPRESS QUALITY CONTROL 91e JAARGANG NUMMER 4 24 JANUARI 1990 Alles rammelt als V' De Bewoners aan de Middel burgsestraat in Oost-Souburg zijn het vracht- en busverkeer in hun straat meer dan zat. Daarom heeft een comité wethouder Willem Wisse en een vertegenwoordiger van Het artikel over de Witte Wijk in Oost-Souburg - vorige week in deze krant - is Basco-directeur A. Raas in het verkeerde keelgat ge schoten. „Ik wil u er op attende ren dat een proces van overleg negatief beïnvloed wordt door verwijten in die zin door u uit gesproken", reageert hij in een brief aan de secretaris van het wijkcomité P. Philipse. De direc teur van de woningbouwvereni ging onderkent de problemen in de Witte Wijk. Maar: die moeten in een breder verband worden gezien. Volgens Raas zijn er technische mankementen aan de woningen, en die zullen worden onderzocht. Daarnaast is „er ook een sociale problematiek aanwezig, waar door het wonen in de wijk ach teruit gaat", schrijft hij. Raas is zo teleurgesteld in de handelswijze van het wijkcomité dat hij voortaan slechts onder be paalde voorwaarden met het wijkcomité rond de tafel wil zit ten. De Souburgers moeten eerst maar eens advies vragen bij een functionaris van het Opbouw werk Vlissingen. Daar weet men - zo kan worden afgeleid uit de brief - wat het is om gestructu reerd actie te voeren. Als het Op bouwwerk secretaris Philipse en de zijnen ondersteunt en bege leidt, wil Raas met die mensen verder praten. Raas schrijft nog dat hij een klachtenlijst van Philipse nooit heeft gezien. Mondeling voegt hij er aan toe: „We hebben hier alles nagezocht". Hij verzekert dat bij Basco nooit iets verloren gaat. Aan de wijk schrijft hij: „Voor een volgend overleg dient deze lijst dan ook binnen te zijn, anders kunnen we niet verder praten". Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10. postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. de busmaatschappij uitgeno digd om de klachten aan te horen tijdens een openbare bijeenkomst in februari. Al vorig jaar voerden de bewo ners actie tegen de overlast van het zware verkeer. De gemeente adviseerde toen om maar eens met de ZWN (busmaatschappij) te gaan praten. Die contacten met de ZWN liepen echter op niets uit, meldt het comité in een brief aan onze krant. Bovendien hadden de klagers de indruk dat de gemeente niet wilde meewer ken. Met de openbare bijeen komst willen de Souburgers nu de verantwoordelijke personen met de neus op de feiten druk ken. De bussen en vrachtwagen ver oorzaken niet alleen geluidshin der, door de trillingen van het zware verkeer wordt ook schade aan de woningen veroorzaakt. „Het merendeel van onze wonin gen is zodanig gefundeerd dat zwaar verkeer de stabiliteit aan tast", verwoordde het comité zijn ongenoegen in een brief aan de gemeente in juni vorig jaar. Ongemakken van bus- en vrachtverkeer in de Middelburgsestraat in Oost-Souburg. Scheuren ontstaan in de muur vlakken, treden naar de voordeu ren verzakken, siermuren in tuinen gaan ten onder, riolerings buizen worden beschadigd, voor werpen in kasten en op planken rammelen, kortom: allemaal on gemakken die de leefbaarheid in deze toch ogenschijnlijk rustieke straat behoorlijk aantasten. Hoe het is zonder zwaar verkeer voor de deur merkten de bewo ners in 1988. Toen werd gewerkt aan de waterleiding en toen de boel weer werd dichtgegooid, bleek het plaveisel Bij de Vlissingse Jeugd- en Delta band kunnen nu ook meisjes en vrouwen meedoen. Het bestuur heeft onlangs de knoop doorge hakt, nadat de band 23 jaar lang een echte mannenclub was. Meisjes hebben qua muziek niet zoveel keuze in Vlissingen, rede neert het bestuur van de Harmo nie Ons genoegen waaronder de Jeugd- en Deltaband vallen. Dit Vlissingse muziekgezelschap musiceert op een behoorlijk hoog niveau, stelt het bestuur vast. Het is daarom jammer dat nog zoveel jongens en meisjes thuis blijven. Om te laten zien hoe ge zellig en muziekaal het er aan toegaat, kunnen geïnteresseer den op de vrijdagavond een kijkje gaan nemen. Vanaf 20 uur repe teert de Deltaband in het repeti tielokaal aan de Koestraat in Vlissingen. De Jeugdband (acht tot vijftien jaar) repeteert van 18.30 tot 19.45 uur. II I ki VOOR DE BESTE FOTO-AFWERKING: VLISSINGEN - MIDDELBURG - GOES Bij inlevering van uw volle kleurenrolletje voor ontwik kelen en afdrukken een: (alleen de goede foto's betaalt u) Sjaak Jobse uit Koudekerke, chefkok in het Jacob Roggeveenhuis in Middelburg, is de enige instel lingskok die deelneemt aan de kokwedstrijden van 3 tot en met 5 april in Singapore. Topkoks uit alle delen van de wereld nemen er aan deel en ze bestaan voor het merendeel uit restaurant-koks. De landenteams bestaan uit zes koks, die allen in staat zijn het neusje van de zalm aan fijnproevers voor te schotelen. De wedstrijden daar vinden plaats in het kader van de zevende FHA internatio nale Salon Culinaire, Food en Hotel Asia 90 en het tweejaarlijkse wereldcongres van de WACS, de World Association Cooks'Societies. De Nederland se Club voor Chefkoks maakte de selectie voor uit zending naar de internationale wedstrijd. De Zeeuw is overigens geen vreemde eend in de bijt der wedstrijdkoks. Sinds 1975 meet hij zich na tionaal en internationaal met de allerbeste. Jobse werkte in een groot aantal Nederlandse horecabe drijven. Ook in Zeeland toonde hij zijn kunnen, on der meer in het Schouwburgrestaurant en De Korenbeurs. Ook in Amerika werden uitgekiende spijzen van meesterkok Jobse opgediend. In de Zoete Viever in Oost-Souburg begon hij als instel lingskok waarna hij in het bejaardenhuis van de Roggeveenstichtingen chef werd. De prijzenkast van Sjaak Jobse is al behoorlijk ge vuld. Onder meer een aantal instellingsknopen be horen tot de tropheeën. In Singapore moeten de Nederlandse keukenprinsen zowel uit de koude als de warme keuken kunstwerken op tafel toveren. Sjaak Jobse. Arbeidsbureau wijst weg naar een mogelijke baan Schoolverlaters kunnen zater dag 22 januari alvast een tipje van de sluier van hun toe komst oplichten. Het Arbeids bureau Walcheren in Middelburg houdt die dag na melijk een open dag tussen 10 en 16 uur. Samen met het ROLZ (Regionaal Orgaan Leerlingwezen Zeeland) ver tellen medewerkers van het Arbeidsbureau over de moge lijkheden die er zijn na het eindexamen. Het Beroepen- en Studie Infomatiecentrum is het decor voor deze dag. Daarnaast wordt ook een pendeldienst onderhouden naar het opleidingscentrum Motorvoertuigen aan de Ar- nesteinweg (tussen 10 en 13 uur) en het opleidingscentrum Administratieve Informatica aan de Vrijlandstraat (tussen 10 en 16 uur). Bezoekers krijgen zaterdag infor matie over het zoeken en vinden van werk. Ook zaken als de tech niek om een goeie sollicitatiebrief te schrijven, een arbeidsovereen komst, arbeidsvoorwaarden en lonen krijgen aandacht. Boven dien liggen er speciale brochures zodat de informatie thuis nog eens kan worden overgelezen. Ook is er een aantal videopresen taties over deze onderwerpen alsook van bedrijven waar de jon ge arbeidskrachten terecht kunnen. Gezien de verwachte belangstel ling worden er die dag ook spe ciale voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Voor die sessies wordt steeds een half uur voor uitgetrokken. De detailhandel krijgt bijvoorbeeld aandacht tus sen 11 en 11.30 uur en de admi nistratie tussen 12 en 12.30 uur. Wie meer wil weten over weg- en waterbouw kan van 13 tot 13.30 uur terecht en de slagerswereld wordt toegelicht tussen 14 en 14.30 uur. Het Arbeidsbureau Walcheren heeft alle werkgevers met meer dan 25 personeelsleden aange schreven om hun vacatures voor schoolverlaters te komen mel den. Deze vacaturebank geeft vooral inzicht in het werk dat voorhanden is tijdens de vakan ties. Verder zal ook het Streekzie kenhuis Walcheren met een speciale stand aanwezig zijn. Geïnteresseerden kunnen zich daar aanmelden voor een oplei ding verpleegkundige. Die oplei ding begint in september. Zaterdag wordt informatie gege ven over verder leren en de mo gelijkheid om werken en leren te combineren. vond tussen 19 men er terecht. en 21 uur kan Ook een groot aantal scholen voor voortgezet onderwijs houdt open dagen om hun mogelijkhe den onder de aandacht te bren gen. Zo heeft de Groene School in Kapelle vandaag (woensdag 24 januari) een open dag. Vana- Kijken in de vacaturebank van het Arbeidsbureau Walcheren De HBO-V in Goes zet zaterdag 27 januari de deuren open van 10 tot 14 uur. HBO-V staat voor Ho gere Beroepsopleiding Verpleeg kunde. In gesprekken en met diabeelden wordt meer verteld over de opleiding en de mogelijk heden. Donderdag 25 januari worden geïnteresseerden welkom gehe ten in De Waayenburg, waar tus sen 13.30 en 16.30 uur en tussen 19 en 21.30 uur alle infor matie over MDGO opleidingen is te vergaren. Hetzelfde niveau opleidingen wordt verzorgd in de Gemeentelijke Scholengemeen schap MDGO in Vlissingen. Daar zijn op vrijdag 2 en zaterdag 3 fe bruari een open dagen. Vrijdag tussen 19.30 en 22.30 uur en za terdag van 10 tot 15 uur. Overi gens bundelen beide Walcherse MDGO-scholen met ingang van het nieuwe cursusjaar hun krach ten. En deze fusie wordt beloond met de start van een nieuwe opleiding: MDGO-Verzorging. Op Walcheren zijn dan zeven van de tien MDGO-opleidingen mogelijk. De Middelbare School voor Scheepswerktuigkundigen vraagt aandacht voor hun oplei ding AOT, en dat betekent Alge meen Operationeel Technicus. Volgens de directie van de school wordt aan deze opleiding begon nen omdat het scheepswerktuig kundigen die een baan aan de wal ambieerden toch onvoldoen- De Groene Schooi in Kapelle hield onlangs een open dag onder de titel 'Levendig onder wijs', waarbij dieren centraal stonden. de kennis in huis hadden om de moderne installaties.goed te kun nen beoordelen. Een scheeps- werktuigkundige met de AOT-opleiding op zak kan onder meer in electriciteitscentrales werken alsook in de chemische- en petrochemische industrie. Op woensdag 25 januari wordt een open dag gehouden in De Wellin- ge in Middelburg. Daar wordt ui teraard meer verteld over deze AOT-opleiding. In deze krant staat nog meer informatie (adverten ties) over onderwijs. zo slecht, dat de straat verboden terrein bleef voor vrachtauto's en bussen. Na de herbestrating (klinkers) mocht iedereen er weer in. Maar de klachten bleven, zo dat de bewoners nu oog in oog met verantwoordelijke en belang hebbende personen alsnog willen trachten van de ongemakken af te komen. Wethouder Willem Wisse heeft vorige week donderdag toege zegd om naar de vergadering van de bewoners te komen. In princi pe wil hij positief meedenken. Maar: „Ik wil eerst onderzoeken hoe zwaar de klachten zijn. Als blijkt dat er feitelijk niks aan de hand is, moeten we niet een avond bij elkaar gaan zitten alleen maar om het praten". Het ware westen, of The American Dream7 Wie wil weten wat nu eigenlijk verstaan wordt onder 'het ware westen', kan hier mogelijk zater dag 27 januari een antwoord op krijgen in het Vestzaktheater in Vlissingen. Dan speelt de thea tergroep Sweat Produkties het stuk 'Het Ware Westen' (True West) van Sam Shepard. De voorstelling begint om 20.30 uur. Sam Shepard is onder meer be kend geworden als auteur van 'Paris, Texas'. Het stuk 'Het Ware Westen' uit 1980 behoort tot het allerbeste wat hij ooit geschreven heeft. Het is een satirisch- realistische parabel waarin The American Dream genadeloos wordt doorgeprikt. Een confron tatie tussen twee broers die el kaar op leven en dood bestrijden met als inzet, hun beeld van zich zelf, van elkaar en van Amerika. Sweat Produkties heeft vorig sei zoen landelijke bekendheid gekre gen met het tweeluik 'Wasserette/Biljart' van Marsha Norman. De spelers Coen van Vrijberghe, Jaap Vrenegoor en Wil van der Meer en regiseur Margrith Vrenegoor staan garant voor een avondje eigenzinnig theater. Coen van Vrijberghe en Jaap Vrenegoor (foto: Ben van Duin) (Geldig t/m 31 januari 19901 De gratis tweede bril is bestemd voor dezelfde persoon die ook de eerste (betaalde) bril gaat dragen Het montuur van de bril die u wel betaalt mag niet goedkoper zijn dan f 100.- Het montuur van de gratis bril komt uit de kollektie monturen met het rode driehoekje. In de gratis bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, anti-kras, kleur, enz.) dan geldt een toeslag. Geen andere kortingen te zelfder tijd. Op beide brillen 1 jaar garantie Middelburg Lange Delft 13 Bj i Grote collectie

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1