I II Het bellen geeft een veilig gevoel \erscltoore BIJOU komt u eens kijken en profiteer! BIJOU Mulder CASSETTES WAARDEBON f 5,- KORTING Swingend jeugdsentiment van Jeans in schouwburg 50% J.P.A. Rossël Dansles? "Sfeervol tafelen" WITTE WIJK IN OOST-SOUBURG VERPAUPERT op 20/28 kleurvergroting. In 5 minuten klaar: j-|| van 8.50 nu voor«S«ötJ Beleidsplan GAB Walcheren: banen voor tweeduizend mensen GRATIS FIL 10% 20% 30% 40% KORTING NIEUWE SPOTKOOPJES DANSSTUDIO MIDDELBURG Restaurant PAPILL0N binnenhuis een ELDORADO voor liefhebbers van mooi wonen Kromme Weele 21-23 ^^Middelbur^^^ tandprotheticus NIEUWE KUNSTGEBITTEN en REPARATIES Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten. GRATIS INFORMATIE Normvervaging PZC WEEKBLADEN Laks Buurtbeheer Systeem Gezicht TELEFOONCIRKELS IN VLISSINGEN BESTAAN 10 JAAR van Froowen HOMNPINTERN4TIOH4L MIDDELBURG De Witte Wijk in Oost-Souburg dreigt te verpau peren. De bewoners klagen over achterstallig on derhoud en de bedroevende toestand van hun huizen. Door het ontbreken van een tuinenbeleid is het aanzicht van de wijk, die grenst aan de Middelburgsestraat, de Lekstraat en de Lekvijver, erg rommelig. Bovendien wordt de leegstand steeds groter. Om ergere problemen te voorkomen heeft een aantal bewoners een wijkcomité opge richt. WILKENS BSF ROBBE EN BERKING WMF CHRISTOFLE KELTUM Keuze uit 90 modellen bij de cassette-specialist. SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 91e JAARGANG NUMMER 3 'Dit zijn geen doorzon- maar doortochtwoningen' bij inlevering van deze bon. Geldig t/m 27-01-90 Lange Geere 28 Middelburg Tel. 01180-34225 17 JANUARI 1990 In de Middelburgse stadsschouwburg vrijdag 19 en zaterdag 20 janu ari een spetterend dans- en muziekspektakel van de Nederlandse theatergroep Jeans Company. In de wervelende show 'A Singing and a Swinging' worden meer dan zeventig tophits uit de jaren '50 en '60 op de planken gezet. De voorstellingen beginnen om 20 uur. Volgens het Beleidsplan 1990 wil het Gewestelijk Arbeidsbureau Walcheren wil dit jaar ongeveer 2000 mensen aan een baan hel pen. Daarvoor is 2.9 miljoen gul den beschikbaar: 1.5 miljoen voor de Kaderregeling Scholing en 1.4 miljoen voor de Kaderregeling-Inpassing. Daar naast wil het Arbeidsbureau bijna 400 langdurig werklozen aan werk helpen via speciale projec ten. Alles bij elkaar verwacht het bu reau dat er via bemiddeling een duizend mensen aan een baan geholpen kunnen worden en dat eveneens een kleine duizend mensen door scholing in ieder geval een beter uitzicht op een baan zullen krijgen. De verwach ting is dat er in 60 procent van de vacatures met enig succes kan worden bemiddeld. Extra aandacht krijgen vooral de moei lijk vervulbare vacatures. Moei lijk, omdat er geen mensen staan ingeschreven met de gevraagde opleiding en/of ervaring. Het per centage moeilijk vervulbare vaca tures bedraagt ongeveer 20 procent. Via een gezamenlijk overleg met de werkgevers en eventueel met loonsubsidies en scholing wordt geprobeerd een oplossing te vinden. Daarnaast worden er mailings onder de werkzoekenden uitgezet en vin den er op het Arbeidsbureau col lectieve voorlichtigsbijeenkomsten over deze vacatures plaats. Het Arbeidsbureau zal zich vol gens het nieuwe beleidsplan in 1990 ook speciaal op langdurig werklozen, (herintredende) vrou wen, etnische minderheden en jeugdigen, waaronder vroegtijdi ge schoolverlaters richten. Het doel is om dit jaar 375 langdurige werklozen, 75 herintredende vrouwen, 75 etnische minderhe den en 30 jongeren met een bij zondere achtergrond te plaatsen. Daarnaast wordt er naar gestreefd om 80 jongeren en 58 volwassenen werkervaring te la ten opdoen. Het GAB Walcheren werkt met verschillende instan ties samen om de werkloosheid te bestrijden. Zo zijn er met alle sociale diensten overeenkomsten gesloten om via een 'heroriënte- ringsgesprek' een individueel plan op te zetten voor werkzoe kenden om zo aan een baan te komen. In 1989 hebben er 200 van die gesprekken plaatsgevon den. Eén kwart van die langdurig werklozen is daarna aan een baan gekomen. Met de gemeenten op Walche ren, de Provincie Zeeland en het uitzendbureau Start is eveneens een samenwerkingsverband gesloten voor de bemiddeling voor etnische minderheden. Het Pro ject Minderheden Bemiddeling is er in geslaagd om vorig jaar 150 personen aan vast of tijdelijk werk te helpen. Daarnaast voe ren de gemeenten Middelburg en Vlissingen samen met het ar- beidsburo het Jeugdwerkgaran tieplan uit. Op die manier moeten in 1990 alle jongeren beneden de 21 jaar en die langer dan een half jaar werkloos zijn een tijdelijke baan kunnen krijgen bij gemeen ten en andere door de overheid gesubsidieerde instellingen. In de onderwijsbijlage in deze krant volop informatie over wat het Arbeidsbureau op het gebied van scholing en werk te bieden heeft. I BIJ INLEVERING VAN UW VOLLE KLEURENROLLETJE. Onze 5 sterren staan garant voor TOPKWALITEIT ALLEEN DE GOEDE FOTO'S BETAALT U SNEL SERVICE GRATIS FOTOALBUM GRATIS NIEUWE FILM op de hele collecties handtassen schoudertassen boodschappentassen documentenkoffers sport- en weekendtassen ceintuurs paraplu's LET OP in onze etalage elke dag Middelburg Lange Delft 44/Segeersstraat 4a woners en de stichting zelf niet op de hoogte waren van de plan nen over het buurtbeheer. „Wil je problemen in zo'n buurt oplos sen, moet je natuurlijk altijd ge bruik maken van de kracht van de bewoners die iets willen ver anderen. En mensen niet het ge voel geven dat er niet naar ze geluisterd wordt." Het wijkcomité wacht nu op een reactie van Basco op de klach tenlijst. Ook de resultaten van het onderzoek van de Stichting Bouwwinkel en het rapport van de Bouw-en Woningtoezicht wor den afgewacht. Woensdag 24 ja nuari vindt er weer een overleg plaats tussen de drie betrokken partijen. „Als de gesprekken niets opleveren, gaan we over tot actie", gromt Van de Berg. Men sen die zich aan willen sluiten bij het wijkcomité kunnen terecht in de Oosterscheldestraat 1 of Westerscheldestraat 97 in Oost- Souburg. Margot Schotel Blindenhoek 5a 4331 CA Middelburg NL Tel. 01180-38586 Kamperland Veerweg 37 Tel. afspraken 01184-14533 H0BEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN Martin wijst een scheur in de muur aan. Philipse heeft nu een schriftelijke klachtenlijst ingediend bij Basco. „Er zitten scheuren in de muren, de trap is verzakt en sommige muren staan bijna los." „De men sen vliegen hier weg, en dat is ook logisch", vertelt Cokkie Sme ding, één van de leden van het wijkcomité. „Door het achterstal lig onderhoud krijg je natuurlijk ook een normvervaging." Boven dien hebben de bewoners van huizen van Woningbouwvereni ging Basco allemaal oude cv- kachels. „Mijn kachel slaat om de drie minuten aan. Op zo'n manier wordt je gasrekening natuurlijk wel een stuk hoger dan nodig is," gaat Smeding verder. „Bovendien tocht je je huis uit. Het zijn hier geen doorzonwoningen, maar iFfegisn Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus'5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Het wijkcomité is erg te spreken over de houding van de gemeen te. „De gemeente is echt bereid om met ons mee te denken over eventuele oplossingen", zegt Smeding. „We hebben bijvoor beeld gevraagd om meer politie in de wijk en die komt er nu ook. Onze wens van een veegwagen achter de vuilniswagen is ook in gewilligd. Zelfs de vijver wordt op ons verzoek uitgebaggerd. De ge meente probeert ons zoveel mo gelijk tegemoet te komen en daar zijn we blij mee." Van de Berg: „Maar het grootste probleem zit in de lakse houding van Basco. Zolang die het niet nodig vindt dat er iets aan de huizen moet gebeuren, verandert er natuurlijk ook niets. Ze zeggen wel dat het geen kwaad kan, dat de muren los staan en dat er scheuren in de muren zitten, maar dat vragen we ons af." Op eigen iniatief laat een wijkcomitélid nu door Bouw- De telefooncirkels zijn bestemd voor alleenstaanden in Vlissingen van 55 jaar en ouder. Elke cirkel bestaat uit een groep van onge veer acht mensen, die elkaar elke dag bellen. Ook op zon- en feest dagen en in vakanties. De vrijwil lige begeleidster start 's och tends om half negen de cirkel door de eerste deelnemer te bel len. Nummer één belt nummer twee, nummer twee nummer drie enzovoort. Rond negen uur moet nummer acht de begeleidster weer bellen, zodat zij weet dat ie dereen bereikt is. Als iemand niet opneemt, onderneemt de bege leidster actie. „Natuurlijk zijn er mensen bij die zich gewoon een keertje verslapen en daardoor de telefoon niet horen", vertelt Ria Eekman, één van de twee coördi- en Woningtoezicht een onder zoekje doen naar de toestand van zijn huis. Het idee om een buurtbeheer in de wijk te gaan instellen kwam voor de leden van het wijkcomité als een complete verrassing. „Met de gemeente en de wo- natrices van de telefooncirkels. „Maar we gaan natuurlijk net zo lang door totdat we contact krij gen. Wordt er echt niet opgeno men, dan komen we in actie." De mensen van de telefooncir kels hebben een goed opgezet systeem met telefoonnummers van kinderen van de alleenstaan den, buren of familieleden. „Soms bel je een kind waarvan je weet dat die meteen gaat kijken. Of we vragen de buurvrouw even een kijkje te gaan nemen. Kun nen we niemand te pakken krij gen, of staat er niemand op ons lijstje dan gaan we zelf even langs. Maar dat doen we altijd met ons tweeën". ningbouwverenigingen zijn we rond de tafel gaan zitten om te zoeken naar oplossingen. Wij hebben helemaal niets gehoord van een buurtbeheer. Dat moet je dan in de krant lezen." De wijk- vereniging is op zich niet tegen zo'n buurtbeheer. Van de Berg: „Ik kan me voorstellen dat zo'n beheer zijn vruchten af kan wer- De telefooncirkels worden niet gesubsidieerd. Ze krijgen wel een ondersteuning van de Stichting Welzijn voor Ouderen voor de ad ministratie en een tegemoetko ming in de telefoonkosten voor de begeleiders. „Je doet dit werk omdat je het leuk vindt om met oudere mensen te werken", ver telt Annie Meerman, de enige vrijwilligster die al vanaf de oprichting bij de telefooncirkel zit. Begeleidsters Adri Renes en Lenie Vasse beamen dat. Adri Renes: „Er zijn nu 24 begeleidsters, twee coördinatrices en 56 deel nemers aan de cirkel. Maar er zijn nog open plaatsen. Zowel voor mensen die deel uit willen maken van de telefooncirkel, als voor mensen die als vrijwilliger hun steentje willen bijdragen". De nadruk van de telefooncirkel ligt op het helpen van de deelne mers als er problemen zijn. Ook met praktische vragen. De ver schillende wegen naar allerlei in stanties zijn voor veel mensen best ingewikkeld. De bege leidsters helpen door mensen daarover te adviseren of te infor meren. Maar het sociale contact pen. Maar dan moet de gemeen te daar ook weer in mee werken. Als een buurtbeheerder ziet dat iemand herhaaldelijk vuilnis in een plantsoen gooit, dan moet de politie natuurlijk wel komen om daar een bekeuring voor uit schrijven". Wim Kooiman van de Stichting Bouwwinkel vond het desgevraagd jammer dat de be- dat automatisch tot stand komt door het bellen met elkaar is na tuurlijk ook een belangrijk onder deel van de cirkel. Ria Eekman: „We hoeven echt niet te proberen om nieuwe mensen tussen twee oude bellers te zetten. Die men sen hebben door dat bellen al vaak zo'n leuk contact met elkaar opgebouwd, dat willen ze dan niet missen. Nieuwe bellers zet ten we dus meestal aan het be gin of aan het eind van de cirkel. „We organiseren één keer in de drie maanden een koffieochtend. Zodat mensen weten welk ge zicht bij welke stem hoort. Dat praat natuurlijk veel prettiger." De feestavond in Britannia is ge heel voor eigen rekening van de deelnemers. Ria Eekman: „We zijn een gewone vrijwilligersorga nisatie, die kosten kunnen we nooit opbrengen." De feestcom missie heeft echter wel een ver rassing in petto om de avond een feestelijk tintje te geven. Boven dien worden alle mensen opge haald en thuis gebracht. Mensen die geïnteresseerd zijn in deelna me aan de telefooncirkel kunnen beilen naar R. Eekman 01184 - 70246. Bejaarden die twee dagen onderaan de trap liggen met een ge broken been of alleenstaanden die pas dagen na hun overlijden gevonden worden. Macabere berichten die nog steeds in de krant te lezen zijn. Om deze situaties te voorkomen heeft de Stichting Welzijn voor Ouderen in Vlissingen telefooncirkels opgericht. Een telefooncirkel bestaat uit een groep mensen die onder begeleiding van een vrijwilliger iedere dag telefonisch contact met elkaar hebben. De telefooncirkels in Vlissingen bestaan deze maand 10 jaar. Woensdag 17 januari vieren de deelnemers dit jubileum met een feestelijk diner in Hotel Bri tannia. Bespreek uw reis in de luwte van de drukte. Op het gezellige, kantoor van Reisburo Londensekaai 19 tel. 01180-27758 Ook voor Arke, Hotelplan, De Jong Intra Vakanties enz. enz. Het eerste overleg met de ge meente Vlissingen, de Woning bouwvereniging Basco en Woning Stichting Walcheren (WSW) heeft inmiddels plaatsge vonden. Belangrijkste conclusie was dat wethouder Wisse een onderzoek door de Stichting Bouwwinkel in laat stellen om een inventarisatie te maken van de problemen in de wijk. „Maar Basco heeft in dat gesprek al la ten weten dat als er uit het on derzoek zou komen dat renovatie een middel was om de verpaupe ring tegen te gaan, Basco daar geen geld voor over zou hebben", aldus Peter Philipse, één van de leden van het wijkcomité. Kees Luteijn, secretaris van de ge meentelijke afdeling volkshuis vesting beaamt dat de huizen van de Witte Wijk pas in 1995 op de planning van Basco staan voor een eventuele renovatie. doortocht-woningen. De huizen van Woning Stichting Walcheren (WSW) krijgen allemaal nieuwe cv-kachels. Maar Basco vindt dat de kachels nog niet vervanging toe zijn." Jan van de Berg, eveneens lid van het wijkcomité vult aan: „Er is bijvoorbeeld ook geen tuinen beleid. Er zijn mensen die cara vans in hun tuin zetten of auto's. Er worden kleine bergingen aan de schuurtjes gebouwd. Mensen zetten hun vuilniszakken of do zen veel te vroeg buiten. Eén re genbuitje en die dozen weken weg. Dan ligt de troep op de straat." Peter Philipse: „De wo ningen zijn er gewoon slecht aan toe. Als mijn buurvrouw de voor deur dicht doet, rinkelen bij mij de ramen. De buren kan je bijna woordelijk verstaan. Op het dub bel glas na, dat trouwens ook nog eens verkeerd is geplaatst, is er geen isolatie."

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1