Blue Spirit met tweede muziekkorps de straat op t r Exposïtïewerken van Cees de Valk Recordate, uniek blokfluitensemble H- Expositie Postkunst Dragonfly in Cosmo Dagelijks leven Molukkers in Souburg gefotografeerd Adriaen van de Venne, illustrator MOSSEL-MAN Koperwerk en schilderijen Rabobank in Accidental Tourist in Middelburg Woensdag 1 november 1989 DE FAAM - DE VLISSINGER Hjf m WÊ MIM lïï M ®SÏ 2 T/M 8 NOVEMBER IN MIDDEN ZEELAND NIEUWE SHOWBAND IN MIDDELBURG Marching Showband Blue Spirit luidt de klinkende naam van het nieuwe muziekkorps dat onder de paraplu van de Middel burgse muziekvereniging Blue Spirit sinds 1 september een ge ducht toontje meeblaast onder de Zeeuwse korpsen. Deze band werd met name opgericht om aan de grote vraag naar optredens in binnen- en vooral buitenland te kunnen voldoen. Het korps, dat ook als looporkest te zien zal zijn, kan nog een flink aantal nieuwe muzikanten gebruiken. Blue Spirit is nu zeven jaar oud en bestond aanvankelijk uitsluitend uit een Drum en Bugle Corps, dat zich met name bezighield met showoptredens, taptoes en wedstrijden. „De voorbereiding van zo'n show kost heel veel re- petitietijd", vertelt Marcel Mat- thijsse, stafcoördinatór van de vereniging, „leder jaar moet er Voor een kwartje op de eerste rij De muziekvereniging Caecilia uit Vlissingen geeft zaterdag 4 no vember haar jaarlijkse uitvoering in de aula van de MDGO (hoek Troelstraweg en Van de Bos- sestraat) in Vlissingen. Zij doen dit samen met het barbershop- koor The Sea Sound Singers uit Vlissingen, het jeugdorkest Cae- cilia/Voorwaarts en de brassband Caecilia. Er wordt een gevarieerd program ma gebracht van muziek uit ver schillende landen. Cora Dellebeke verzorgt onder meer een solo op treden op de xylofoon. Jan Me- liefste zal voor de laatste keer de brassband dirigeren. Met ingang van 1 januari van het volgende jaar stopt deze namelijk met zijn dirigeerwerkzaamheden voor Caecilia. De uitvoering begint om 19.30 uur en de bezoekers wor den toegelaten na overhandiging van het charmante bedrag van één kwartje. weer een hele nieuwe show wor den ingestudeerd en veel mensen hebben daar niet genoeg tijd voor. Zo kwamen we op het idee er ook een soort looporkest bij te nemen, dat beschikbaar is voor optredens in Zeeland en daarbui ten. Vooral in België en Frankrijk geniet Blqe Spirit al grote be kendheid. Zo waren wij in de herfstvakantie nog bij een cider- oogstfeest uitgenodigd. Het lijkt vaak of het buitenland er veel meer geld voor over heeft en men ook professioneler te werkt gaat. Je wordt in goede hotels ondergebracht en krijgt een pri ma verzorging. In Holland en ze ker in Zeeland kijkt men nog neer op het amateuristische en moet het, allemaal op de zuinige toer", De Marching Showband Blue Spirit op vrijdagavondrepetitie. Op verzoek van de Professor Zeeman-scholengemeenschap in Zierikzee leefde een groot aantal kunstenaars over de hele wereld zich uit op brieven en envelop pen. Een overzicht van deze interna tionale 'mail-art' wordt tot en met 11 december tentoongesteld in het Zeeuws Documentatiecen trum in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. zegt de muzikant enigszins te leurgesteld. Wie lid wil worden van de Mar ching Showband hoeft geen mu ziek te kunnen maken. Dat leert men op de repetities. Ook voor de instrumenten wordt gezorgd. Met name aan blazers is er een. tekort en ook slagwerkers kan de vereniging nog gebruiken. Omdat er van een vast repertoire wordt uitgegaan, dat wel regelmatig wordt aangevuld, kan er minder gerepeteerd worden dan bij het drumcorps, dat steeds vernieu wen moet. „Met de showband wordt tweemaal in de week ge oefend zegt Matthijsse. „leder een vanaf 8 jaar kan zich aanmelden en aangezien de vrouwen nog enigszins in de min derheid zijn, zijn die nog eens ex tra welkom. Onze vereniging telt nu rond de vijftig leden. Dat mag zeker uitgroeien naar vierenze ventig. In tegenstelling tot veel andere muziekkorpsen hebben de leden van Blue Spirit veel in spraak in het reilen en zeilen van de vereniging. Naar goede ideëen wordt altijd geluisterd. En wie he lemaal geen instrument wil of kan bespelen is ook van harte welkom bij onze Color Guard groep, die met vlaggen de muzi kale optocht een extra fleurige aanblik geeft". Voor informatie omtrent het lid maatschap van Blue Spirit kan men bellen naar Marco Janssen, telefoon 01180-11472. John Caljouw en Rudy de Queljoe, de motoren achter Dragonfly. Dragonfly, het jaren-zestig ensemble in moderne 'jas', pro beert het vrijdag 3 november in discotheek Cosmo aan de Volta- weg in Vlissingen. Misschien een goede gelegenheid voor het wat oudere publiek om deze formatie ook eens te horen in een dansge legenheid bij uitstek. Naast Rudy de Queljoe en John Caljouw bestaat Dragonfly uit Robert Pij nenburg, Rafael Soffner en Juan van Emmerloot. Schilderijen, tekeningen en ob jecten van de Middelburgse kunstenaar Cees de Valk zijn in de maanden november en de cember te zien in de koffieshop van Delta Expo op het eiland Neeltje Jans. De tentoonstelling is wekelijks te zien van woens dag tot en met zondag van 10 tot 17 uur. De Valk schildert in een verfijnde techniek, gebaseerd op die van zijn 17e eeuwse voorgangers. Ook de gelaagdheid van zijn werk wortelt in de traditie. Maar De Valk exploiteert beslist niet de verworvenheden uit het verleden. Zijn techniek is voor hem een middel om de toeschouwer te boeien, zodat hij zich vervolgens kan verplaatsen in de wereld die de kunstenaar hem toont. Hoewel De Valk vooral als schil der bekend staat, is hij in de loop van de jaren tachtig ook objecten gaan maken. Hij geeft zo zijn te keningen en schilderijen een ruimtelijke dimensie. In de objec ten brengt hij vaak kenmerkende elementen uit zijn twee dimensi onale werk samen. W. Helm van het Zeeuws Documentatiecentrum in Middel burg fotografeerde allerlei situaties uit het dagelijkse leven van de Molukkers in Oost- en West-Souburg. De onderwerpen varië ren van een doopdienst en een belijdenis tot voetballende kinde ren. De tachtig foto's zijn tot en met zaterdag 4 november te zien in de Openbare Bibliotheek in Oost-Souburg. Het toch wel unieke Nederlandse blokfluitensemble Recordate geeft zondag 5 november een sherryconcert in het Vestzak theater in Vlissingen. Tijdens het concert, dat om 16 uur begint, speelt het ensemble onder meer werken van Gabriele, Parsons en Joplin. Uniek is Recordate omdat het het enige blokfluitensemble in Neder land is. Maar ook in Europa is een ensemble Van zo'n samenstelling zeer apart. Opvallend is vooral het instrumentarium waarover Recordate beschikt. Naast de ge wone blokfluiten, zoals sopraan-, alt-, tenor-, en basblokfluit, wor den ook de grootbas- en contra basblokfluit bespeeld. Hierdoor is het achtkoppige gezelschap in staat een uitzonderlijk repertoire samen te stellen. Het bevat onder meer werken voor kleine bezet ting, zeven- en achtstemmige composities met als bijzonder heid dubbelkorige werken. Behalve in Nederland, gaf Recor date concerten in België, Duits land en de Verenigde Staten. Alle leden van het ensemble zijn pro fessional. Recordate bestaat uit Aleid Bouwman, Arie Hordijk, Helma Lydon van den Hoek, Jan Vos, Josée van den Heuvel, Sas- kia Kruysse, Hans van Rutten en Tina Vos-Meyer. Blokfluitensemble Recordate is aanstaande zondag te zien en te horen in het Vestzaktheater in Vlissingen. 400 Jaar geleden werd te Delft Adriaen Pieterszoon van de Venne geboren. Zijn ouders waren uit Lier in de Zuidelijke Nederlanden af komstig. Zij wensten hun zoon een academische oplei- ding te geven en lieten hem daarom lessen in het Latijn volgen. Het lezen van de klas sieken opende een geheel nieuwe wereld voor de jonge Adriaen. Hij kreeg het idee die nieuwe inzichten in beelden om te zetten. Vandaar dat hij na enige tijd de Latijnse les verruilde voor het atelier van de goud- en zilversmid Simon de Valck, die tevens schilder was. Na bij De Valck de be ginselen van het tekenen en schilderen te hebben geleerd bekwaamde Adriaen van de Venne zich verder bij de Haagse graisailleschilder Hieronymus van Diest. KUNSTENAARS ZEEVSCHE TOE.GHEZTGENT Den Eerfamen, Conft rijcken EISTE <Rjm EM EL T> S EJT. Adriaens vader en broer Jan vertrokken in respectievelijk 1605 en 1608 naar Middel burg, waar de laatste een boekdrukkerij en uitgeverij "op de houck van de Nieuwe Beurse" (aan het eind van de voormalige Korte Burg) be gon. Omstreeks 1613 volgde Adriaen zijn familieleden naar de Zeeuwse hoofdstad. Te zelfdertijd arriveerde hier ook Jacob Cats (1577-1660), die in 161 5 of daaromtrent begon met het schrijven van gedich ten. Van de Venne dichtte ook. Het kwam tot een vriend schap en samenwerking tus sen beiden die bijna een halve eeuw zou duren. In deze jaren groeit Middel burg niet alleen uit tot een be langrijke handelsstad, maar ook tot een cultuurcentrum van betekenis. In de "bloem hof", de fraaie tuin achter de winkel en drukkerij van Jan Pietersz. van de Venne komen regelmatig dichters als de Middelburgers Jacob Cats, Appollonius en Jacob Schot- te, Simon van Beaumont en anderen als Adriaen Valerius (Veere) en Adriaan Hoffer (Zierikzee) bijeen. Uit dit gezelschap komt in 1623 de bundel de "Zeeusche Nachtegael" voort. Het boek werd gedrukt op de persen van Jan Pietersz. van de Ven ne. Broer Adriaen droeg hier aan de "Zeeusche Mey- Moffcl-mans gherocp, 'Jelmoslen,die men tmgt in Zeeufe Water-gronde, Haelmoslen vors, en Vrit, en mals, en Jb ijc\e vol, iij H*tl C/acht" bij. Later voegde men er zijn "Tafereel van Sinne- Mal" er nog afzonderlijk aan toe. Van de Venne had een voorliefde voor "sinnemal" (humor met een ernstige on dertoon) en spreekwoorden en gezegdes. Dit maakte hem bij uitstek geschikt als illustra tor van het werk van zijn kunstbroeder Jacob Cats. "Reden-kunst en beelden kunst moeten noodsakelick bijeen ende voeghen ende moeten te samen ghelijck de ziel en het lichaam. Gheen schilder kan sonder poëtschen gheest, noch gheen poët kan sonder schilderschen geest yets teelen, voldragen, baren ende opvoeden", aldus Van de Venne. Hij illustreerde van Cats: "Promoteus", "Maech- denplichtSelf-stryt"To neel", 'Hou welyck'Spie gel", "Trou-ringh" en "Alle de Werken". In 1625 vertrok Adriaen van de Venne naar Den Haag, waar hij tot zijn dood in 1 662 bleef wonen. Hij schilderde landschappen, zoals het be kende "Binnenkomst van de vloot te Middelburg (uit ca. 1625, thans in het Rijksmu seum te Amsterdam), inte rieurs en portretten (waaron der nogal wat van leden van de stadhouderlijke familie). In 1621 en 1623 kregen Jan en Adriaen van de Venne volgens de stadsrekeningen betalingen vanwege 11 afgedruckte plaetbeeldenvan Oranje vorsten. Vorig jaar werd een tekenalbum van de hand van Adriaen, dat uit 1 626 dateert en in het British Museum te Londen berust, uitgegeven. Het toont vooral scenes uit het Haagse hofleven. Tekenaar en schilder, maar bovenal toch illustrator. Adri aen van de Venne dankt zijn grootste faam aan het feit dat hij de werken van de immens populaire Cats -de Bijbel en Jacob Cats verzamelde wer ken waren lange tijd de meest geliefde boeken in menig huisgezin- illustreerde. Het is merkwaardig daarbij te beden ken dat aan de reproduktie van zijn tekeningen tientallen graveurs hebben gewerkt, maar dat hij zelf vermoedelijk nooit heeft gegraveerd.... •Peter Sijnke W. GROEDE Atelier Wilma van der Lee (Mo lenstraat 19). olieverfschilderijen. Iedere zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, eventueel op afspraak tel. 01171-1770. MIDDELBURG NEELTJE JANS OOST-SOUBURG Openbare Bibliotheek Souburg 80 foto's over Molukkers in Oost- en West-Souburg door fotograaf W. Helm. Openingstijden Bibliotheek. (t/m 4 november). VLISSINGEN Art-titude (Singel 14) Voorouders Jan Haas, terra cotta. Dagelijks van 12 tot 23 uur. Bellamy (Bellamypark 19) Hans Ey- kelboom. Fotografie. Ma t/m vr 10 tot 17 uur. Za en zo 13 tot 17 uur. (t/m 8 november). Iguana (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Gehele week geopend van 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als the ma 'het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor ie dereen: Strandhotel (Boul. Evertsen 4). Zeeuws Planetarium, Ster renkunde. Openbare Bibliotheek (Lange Zelke 91Schatten uit de Nederlandse Li teratuur. Tijdens openingsuren bi bliotheek. (tot 3 november). Cafe Soif Bellamypark 14) Duizend- en-één foto's Ruben Oreel. In de Rabobank aan de Lange Geere in Middelburg is vanaf woensdag 1 tot en met donder dag 30 november een expositie te zien van koperwerk van F. van de Kop en schilderijen van C. van der Padt. De tentoonstelling is gedurende de openingstijden van de bank te bezichtigen. Het werk van Van de Kop bestaat vooral uit het drijven van koper tot reliëfs. De onderwerpen zijn onder meer windwijzers, wand en muurversieringen, borden met motieven, uithangborden en scheepsmodellen. C.van der Padt toont tekeningen, aquarellen en olieverfschilderijen. DONDERDAG 2 NOVEMBER VRIJDAG 3 NOVEMBER Amerikaanse bands Killdozer en The Laughing Hyenas, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 22 uur. Roosevelt Studiecentrum (Abdij) Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin. Delano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Holografie Museum (Gortstraat 36). Alleen open op afspraak per groep. Francois Rijckhals Museum (Dam 71In oktober en november te be zoeken op afspraak. Tel: 01180 - 23974. Zeeuwse Bibliotheek (Kousteense- dijk 7). Expositieruimte Zelke Negen Een, Souterain: Ossip, recente col lages. Openingstijden Bibliotheek, (vanaf 4 november). Zeeuwse Documentatiecentrum (2e verdieping, Kousteensedijk 7). Mail-art, resultaten van een interna tionaal project. Openingstijden Bi bliotheek. Het Achterhuis (Vlasmarkt 21). Vlinders worden niet geboren. Ma ria Es, tekeningen en papierdruk- ken. Di. t/m za. 10.15 - 12.30 uur en 13.30 - 18.00 uur. Galerie Basket (Schuitvlotstraat 32) Bettie van Haaster, schilderijen. Wo. t/m zat. van 13 tot 17 uur. Zeeuwsche Centrale Discotheek (Langeviele 82). Joke Floresse en Johan Sinke, foto's. Di. t/m vr. van 10 tot 17.30 uur, wo en do. van 19 tot 21 uur, za. van 10 tot 16 uur. Galery Vincent (St. Janstraat 3). werken van J. W. van Trirum, Din- gemans, Rob de Haan, J. van Tri rum, olieverf-schilderijen, aquarel len. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Stichting Beeldende Kunst Zeeland (Kuiperspoort) Een nieuwe keuze uit de collectie Borstel en kort, H. van Boxtel, (vanaf 4'november). Bepper Kessler, sieraden. Di. t/m za. van 13.00 tot 17.00 uur. PZEM (Poelendaelesingel 10)/?enee en Arthur Mink Galerie. Open tij dens kantooruren. Delta College (Merwedestraat 1, restaurant Hotelschool). Ernst de Vries. De musical Tsjechov in kalli grafie. Ma. t/m vr. van 11 tot 14 uur en van 17 tot 21 uur. Rabobank (Lange Geere 3) F.H. van de Kop en C. van de Padt, bewer kingen van koper en olieverven. Openingstijden Rabobank: Balans 17 Richard Beek, wo. do. vr. 12-17 uur, za. 11-16 uur. (t/m 4 november). Gasthuis Gerrit de Jong, olieverf schilderijen. Zeeuws Museum (Abdij 3). Leven in een groen land. Zeeland in de Ijzer tijd. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur. (vanaf 4 november). De Vleeshal (Markt). Installatie Joe Jones, Meditations. Di. t/m zo. van 13 tot 17 uur, (vanaf 3 november). Ir. J.W. Tops-huis. Schouwen- Duiveland, foto's. Verkeer, vervoer en communicatie. Koffieshop van Delta Expo: Synthese van traditie en engagement, Cees van Valk. Wo. t/m zo. van 10 tot 17 uur. VRIJDAG 3 NOVEMBER Orgelconcert, Albert Cle ment, Oostkerk, Middelburg, 20 uur. Interkerkelijk Jongerenkoor Middelburg Combo en Shebo- rim Combo, concert, Concert- en Gehoorzaal, Mid delburg, 20 uur. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 uur. Dragonfly, Discotheek Cosmo, Voltaweg, Vlissingen, 23.00 uur. Joe Jones, performances Me ditations. De Vleeshal, Markt, Middelburg, 17.30 en 19 uur. ZATERDAG 4 NOVEMBER De Goese Operette Vereni ging brent 'De Graaf van Luxemburg', Stadsschouw burg, Middelburg, 20 uur. Middelburgs Minitheater met 'De dodelijke erfenis', komische thriller, Middelburgs Minithea ter, Verwerijstraat 53, Middel burg, 20.30 uur. De Zeeuwse Komedie, 'De Ebbenhouten Olifant', komi sche thriller. Vestzaktheater, Bellamypark, Vlissingen, 20.30 uur. Kon. Oratoriumvereniging Tot Oefening en Uitspanning met uitvoering 'Die Jahreszeiten', Concert- en Gehoorzaal, Sin gelstraat, Middelburg, 20 uur. Soli Deo Gloria, Jubileum Concert, Oranjepleinkerk, Oost- Souburg, 20.00 uur. The tough tenors. Jazz, de Piek, Hellebardierstraat 13, Vlissingen, 22.00 uur. Caecilia, jaarlijkse uitvoering, aula M.D.G.O., Troelstraweg, Vlissingen, 19.30 uur. STEC speelt 'In de vergulde os'. De Zwaan, Oost-Souburg, 19.30 uur. ZONDAG 5 NOVEMBER Koffieconcert 'Windkracht 8', vrolijk en melancholiek pro gramma van oude zeemanslie deren, Lunchcafé, Goes, 12 uur. Sherryconcert Blokfluiten semble Recordate, Vestzak theater, Bellamypark, Vlissin- gen, 16 uur. DINSDAG 7 NOVEMBER Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 22 uur. Paul van Vliet en zijn one man show 'Een gat in de lucht'. Stadsschouwburg, Middelburg, 20 uur. WOENSDA G 8 NO VEMBER Poppentheater Parabel, voor stelling, Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk, Middelburg, 15 uur. Paul van Vliet met zijn one man show 'Een gat in de lucht', Stadsschouwburg Middelburg, 20 uur. Geena Davis speelt het goe de voorbeeld van William Hurt in The Accidental Tourist. In het Middelburgse Schutters hoftheater draait deze week The Accidental Tourist, een film met William Hurt, Kathleen Turner en Geena Davis. William Hurt speelt in The Acci dental Tourist Macon Leary, een tuttige veertiger met een gruwe lijke hekel aan reizen en die zich daarom heeft gespecialiseerd in het schrijven van reisboeken voor zakenlui die zich op een comfor tabele manier door de wereld wil len bewegen. Wanneer zijn vrouw Sarah (Kathleen Turner) hem verlaat, begint Macon iets moois met de hondentrainster Muriel (Geena Davis), die alles behalve saai of truttig is. Helaas, na een opwindende tijd met Mu riel duikt Sarah en het daarbij be horende bezadigde leven weer op. Exit Muriel. Voorgoed? Alhambra I Vlissingen, 'India na Jones and the last crusade' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Bat man' 19 uur, 'Two moon junc tion' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Batman' 19 uur, 'Lock up' 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Batman' 19 uur, 'Leathal weapon 2' 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The accidental tourist' 20 uur, 'Talk radio' 22.30 uur. ZATERDAG 4 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'India na Jones and the last crusade' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Bat man' 19 uur, 'Two moon junc tion' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Batman' 19 uur, 'Lock up' 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Batman' 14 en 19 uur, 'Leathal weapon 2' 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The accidental tourist' 20 uur. Talk radio' 22.30 uur. ZONDAG 5 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'India na Jones and the last crusade' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Bat man' 14 en 19 uur, 'Two moon junction' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Batman' 19 uur, 'Lock up' 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Batman' 14 uur, 'Leathal weapon 2' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The accidental tourist' 20.30 uur. MAANDAG 6 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'India na Jones and the last crusade' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Two moon junction' 20 uur. Grand theater Goes, 'The ac cused' 20 uur. Electro Middelburg, 'Leathal weapon 2' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The accidental tourist' 20.30 uur. DINSDAG 7 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'India na Jones and the last crusade' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Two moon junction' 20 uur. Grand theater Goes, 'The ac cused' 20 uur. Electro Middelburg, 'Leathal weapon 2' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'The accidental tourisj' 20.30 uur. WOENSDAG 8 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'India na Jones and the last crusade' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Twto moon junction' 20 uur. Grand theater Goes, 'The ac cused' 20 uur. Electro Middelburg, 'Batman' 14 uur, 'The accidental tourist' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Pascual Duarte' cinema special, 20.30 uur. DONDERDAG 9 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'India na Jones and the last crusade' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Two moon junction' 20 uur. Grand theater Goes, 'The ac cused' 20 uur. Electro Middelburg, 'Leathal weapon 2' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Pascual Duarte' cinema special, 20.30 uur. ZATERDAG 4 NOVEMBER Schuttershoftheater Middel burg, 'Walt Disney, the fox and the hound' 14 uur. ZONDAG 5 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Mijn vader woont in Rio' 14 uur. Grand theater Goes, 'Mijn va der woont in Rio' 14 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Walt Disney, the fox and the hound' 14 uur. Zangkoor geeft jubileumconcert Ter ere van het zeventigjarig bestaan van de Christelijke zang vereniging Soli Deo Gloria ujt Oost-Souburg, geeft genoemd koor op zaterdag 4 november een jubileumconcert in de Oran jepleinkerk in Oost-Souburg. Me dewerking wordt verleend door het Vocaal Ensemble Sint- Laurens en het Souburgs Koper Quintet. Koordirigent is Iman de Zwart. Het orgel wordt bespeeld door Bram Beekman. Het concert begint om 20 uur.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1989 | | pagina 13