ABDIJ NIEUWS Smog in Zeeland 'Ik kan niet lopen leuren met mijzelf' Wat is dat, smog? Swiftleden promoten korfbal bij 35 graden Celcius Nieuw clubgebouw voor Kazan de Wolf Woensdag 21 juni 1989 Smog. Ing. Leo Leijnse van de provinciale waterstaat heeft het er druk mee. De hele dag de computerterminal in de gaten houden, overleg voeren met col lega's in de rest van het land wat die van plan zijn te doen. Je moet tenslotte proberen maat regelen te treffen die logisch op elkaar aansluiten. Het is zijn taak het besluit tot voorwaarschuwing of waar schuwing luchtverontreiniging voor te bereiden. En dan moe ten er nog fabrieken worden ge waarschuwd, provinciale dien sten moeten op de hoogte wor den gesteld.... Leo Leijnse weet wat smog is. "Eigenlijk is smog niet de juiste benaming van de vuile lucht die boven ons hoofd hangt. Smog is namelijk een afkorting van de Engelse woorden smoke en fog (rook en mist) en van mist is nu geen sprake". Leo Leijnse spreekt liever over foto-chemi sche luchtverontreiniging. Het klinkt ongeloofwaardig als je hoort dat ozon slecht voor de mens kan zijn. We worden im mers steeds op het hart gedrukt dat we geen spuitbussen meer moeten kopen vanwege de schadelijke drijfgassen (CFK's) die de ozonlaag aantasten. Koel kasten en vriezers bevatten die CFK's in de koelvloeistof. Enkele gemeenten in Zeeland hebben een depot ingericht waar men koelkasten en vriezers kan inle veren. Gespecialiseerde bedrij ven tappen de koelvloeistof af. De consument zou ook het ge bruik van CFK-bevattend piep schuim tegen moeten gaan door bijvoorbeeld geen vleeswaren te kopen die op een piepschuimen bakje liggen.... De door CFK's bedreigde ozon ligt in de stratosfeer. Dat is een luchtlaag die 20 tot 40 kilometer boven de aarde ligt. Die ozonlaag beschermt ons te gen de ultraviolette straling van de zon. In de zomer, bij weinig bewol king, hoge temperaturen en ma tige wind uit oostelijke richting, kan er ook dicht bij de grond ozon ontstaan. Maar die laag beschermt ons niet; integendeel, er ontstaat dan een gevaar voor de volksge zondheid. De boosdoeners die zorgen voor de vorming van ozon zijn stik- stofoxyde en koolwaterstoffen, afkomstig van electriciteitscen- trales (30%), industrie (30%) en verkeer (35%). Een che misch proces, dat nog eens wordt versterkt door de zon, doet dan ozon ontstaan. Een gevolg van teveel ozon voor de mens is dat de longfunctie vermindert, de oxydanten (ozon en ook stikstofdioxyde) tasten de longblaasjes aan. Verder kan er een verhoogde gevoeligheid voor infecties aan de luchtwe gen ontstaan en CARA- patiënten en mensen met aan doeningen aan hart- en bloedva ten krijgen het benauwd. Ook neus-, keel- en oogirritaties kun nen een gevolg zijn. Het is niet nodig om een zuurstofmasker op te zetten maar mensen die er gevoelig voor zijn kunnen het beter wat rustiger aan doen wanneer de DE FAAM waarschuwingsfase in werking is getreden. Smog kun je niet ruiken en alleen maar zien vanaf het water en op de hoogste ver dieping van een hoog gebouw. Er hangt dan een bruinoranje- achtige laag boven de stad. Om foto-chemische luchtveront reiniging te voorkomen zou minstens 50% van de uitstoot van schadelijke stoffen moeten verdwijnen. Nederland, Duits land (ondanks het feit dat er in het Roergebied nog wel het een en ander te verbeteren valt) en Scandinavië zijn al ver gevorderd met het maken van milieuplan nen en het nemen van maat regelen. Probleem voor ons is echter dat veel vervuilde lucht uit Polen, Oost-Duitsland en Belgie komt. Het ontbreekt de Oostbloklanden vooral aan geld om de verouder de industrie te moderniseren en schoner te maken. Enkele weken geleden, toen de waarschuwingsfase bereikt was, kwam er een verhaal in de wereld dat men de auto niet hoefde te laten staan. De uit laatgassen zouden de schadelij ke ozonlaag afbreken. Dit ver haal kan zonder meer naar het rijk der fabelen worden verwe zen. (OM M I SS I KN Op maandag 26 juni, 14.15 uur, vergadert de provinciale raad voor de volksgezondheid. De raad bespreekt de discussie nota "provinciale raden volksge zondheid, nu en in de toekomst" en de planning van de geestelijke gezondheidszorg; een onderdeel hiervan is het onderzoeken van de mogelijkheden om inrichtin gen meer tot een huiselijke om geving te maken. Op de agenda staan verder ad viezen over beschermende woon vormen, werkzaamheden van het regionaal ondersteu ningsplatform, de discussienota veroudering en preventie, projec ten substitutie verpleeghuiszorg, discussienota substitutie in de gezondheidszorg en een voorstel voor een onderzoek naar de wachtlijstproblematiek van geestelijk gehandicapten. De raad vergadert in het ge bouw van het ziekenfonds. Ach ter de Houttuinen 8, Middel burg. De vergaderstukken liggen ter inzage in het informatiecentrum van de provincie. Abdij 9, Mid delburg. Al twee keer is dit voorjaar een waarschuwing luchtverontreini ging in Zeeland afgekondigd. Bedrijven werd gevraagd de uitstoot van bepaalde stoffen te verminderen; de bevolking werd aangeraden de auto te laten staan. Hieraan ligt een draaiboek luchtverontreiniging ten grondslag. In dit artikel meer over dit draaiboek, over verontreinigingsnormen en maatregelen. Een matige oostenwind, veel zon, temperaturen dik boven de 20 graden. Wat wil je nog meer? Maar dan wordt via TV, tele tekst, radio en kranten bekend gemaakt dat er smog is, ook in Zeeland. Als 't effe kan de auto laten staan; bedrijven wordt ge vraagd de uitstoot van een aan tal luchtverontreinigende stof fen te beperken of over te scha kelen op "milieuvriendelijker brandstoffen". Wat is er aan de hand, hoe erg is dit? Bij het ter perse gaan van deze aflevering van Abdijnieuws za ten we in zo'n situatie. Op het moment dat u deze in formatie leest, is de smogvor- ming misschien al weer voorbij. Maar zo'n waarschuwing lucht verontreiniging kan vaker voor komen. Draaiboek Sinds maart van dit jaar is in Zeeland een "draaiboek ver hoogde luchtverontreiniging" van kracht. Dit draaiboek is vast gesteld door Gedeputeerde Sta ten. De normen die dit boek hanteert en de maatregelen zijn in overleg tussen rijk en provin cies vastgesteld.- Overal in Ne derland wordt op gelijke manier gewerkt. Luchtverontreiniging beperkt zich niet tot de provin ciegrenzen; daarom is het be langrijk deze kwestie tussen provincies onderling gelijk aan te pakken. Het draaiboek kent drie fasen, opklimmend van voor-waar schuwing, via waarschuwing, tot en met de alarmfase, waarin geboden en verboden kunnen worden afgekondigd. Het weer en de verontreiniging Verhoogde luchtverontreiniging wordt - afgezien van plotselinge gebeurtenissen - in de hand ge werkt door meteorologische om standigheden: zonneschijn, stagnerende luchtcirculatie en - voor Zeeland - oostenwind, waardoor verontreinigde lucht van elders wordt "geïmpor teerd". Plaatselijke industrie en niet te vergeten het autoverkeer doen daar nog een schepje bovenop. Als we het hebben over "veront reinigde lucht van elders" dan bedoelen we vooral het Roerge bied, industriegebieden bij Ant werpen en Gent, maar ook verontreiniging die van nog veel verder kan komen (Oost-Duits- land, bijvoorbeeld). Voortdurende zonneschijn heeft tot gevolg dat inversie ontstaat. Dat is een gelaagdheid in de lucht die verhindert dat de ver ontreiniging in de onderste luchtlaag (waarin wij ons dus bevinden) zich kan mengen met hogere, frissere luchtlagen. Het schijnt dat piloten deze veront reinigde deken die over het land ligt, goed kunnen zien. Maar zelf zie je er niet zoveel van, 't is dat er wat over in de krant staat... "Een beetje diezig", zeggen we dan in Zeeland. Signalering Voor het signaleren van ver hoogde luchtverontreiniging wordt de buitenlucht onderzocht op zwaveldioxyde (SO2) en oxi- dantia (de som van stikstofdi oxyde (NO2) en ozon (O3). Voor het vervolg laten we de zwaveldioxyde buiten beschou wing, omdat die geen kritische waarde bereikt. Actueel is de vervuiling door oxi- dantia. Voor deze stoffen zijn er in Zee land twee punten waar voortdu rend wordt gemeten: bij Zierik- zee en in de Braakman. De me tingen worden centraal voor het gehele land geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezond heid en Milieuhygiëne (RIVM) in Bilthoven, dat deze metingen weer doorgeeft aan de pro vincies. De hoeveelheid oxidantia wordt aangegeven in miljoenste gram men (microgrammen) per kubie ke meter lucht. In het draaiboek wordt uitgegaan van voorspellin gen wat de gemiddelde waarde aan oxidantia per kubieke meter lucht zal zijn over een hele dag ('s morgens en 's avonds is de waarde minder, terwijl de pieken doorgaans rond het middaguur liggen). Als de voorspelling luidt dat een grens van 125 microgram zal worden overschreden, wordt in beginsel een voorwaarschu wing ingesteld; de waarschu wing treedt in bij 150 micro gram en de alarmfase bij 200 microgram. Hieraan moet wor den toegevoegd dat ook de weersvoorspelling een belang rijke rol speelt. Het heeft geen zin het draaiboek in werking te laten gaan als met redelijke ze kerheid vaststaat dat de wind bv. naar zuidwest gaat draaien. Maatregelen De voorwaarschuwing betekent alleen paraatheid voor over heidsdiensten. Vanuit een oog punt van volksgezondheid is er dan niets aan de hand. De voor waarschuwing wordt officiéél afgekondigd door het hoofd van de afdeling milieu van de provin ciale waterstaat, ir. A. Krijgs man. Het afkondigen van de waar schuwing gebeurt door de hoofdingenieur-directeur van de provinciale waterstaat, ir. T.G. van der Meer. Bedrijven in Zeeland wordt dan gevraagd de lozing van stoffen te beperken, op andere brand stof over te schakelen etc. Aan de bevolking wordt gevraagd de auto zoveel mogelijk te laten staan en het advies luidt: voor kom zoveel mogelijk niet- noodzakelijke zware lichamelij ke inspanningen, zeker als u een aandoening aan de luchtwegen hebt of als u hart- of vaatklach- ten hebt. De alarmfase wordt afgekondigd door de Commissaris der Konin gin, dr. C. Boertien. De maatre gelen kunnen dan van tweeërlei aard zijn:een dringend verzoek aan burgers en bedrijven, maar ook: dwingende maatregelen zo als industriële processen stilleg gen, het autoverkeer limiteren (bijv. tot bepaalde uren van de dag) en het beperken van de maximumsnelheden. Nu klinkt dit erg "stoer" maar dit soort maatregelen kan een flinke maatschappelijke ont wrichting teweeg brengen en fikse economische schade. Van daar dat op dit moment het rijk en de provincies een gezamenlijk advies voorbereiden hoe dit pro bleem in werkelijkheid zou moe ten worden aangepakt. Zeker als naar het verkeer wordt gekeken, dient dan een bijzonder accent te worden gelegd op de stedelij ke agglomeraties. Helpt het? Het is logisch dat mensen zich afvragen of het helpt als zij de auto laten staan. Het antwoord hierop is niet zo eenvoudig. Wat wel vaststaat is dat in stedelijke gebieden zo'n dertig procent van de verontrei niging door het autoverkeer wordt veroorzaakt. De conclu sie is dan gerechtvaardigd, dat we er met z'n allen dus iets aan zouden kunnen doen. 10 pro cent minder verontreiniging kan net de piek weghalen die moge lijkerwijs risico's voor de ge zondheid zou opleveren. Ook de inwoners van Zeeland kunnen daar een steentje aan bijdragen. De Nederlandse industrie levert een bijdrage van 10 procent aan het totaal (hiervoor is al uitge legd dat veel verontreiniging uit het buitenland komt). Hoe komt u het te weten? Zodra de waarschuwing ingaat, voorziet de provincie de regio nale pers van informatie, alsme de het NOS-Journaal, Radio nieuwsdienst, Teletekst en ka belnetten die een info-pagina hebben. Op die manier wordt geprobeerd de mededeling bij grote groepen van de bevolking te krijgen. Op 1 januari a.s. gaat Omroep Zeeland in de lucht, on getwijfeld zal dan ook van dit in formatiekanaal gebruik worden gemaakt. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland- Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 DERDE DICHTBUNDEL VAN KOUDEKERKSE RITA BOONE Bekendheid geniet zij slechts in haar directe omgeving. Toch kreeg zij jaren lang taal- en dichtles van de Zeeuwse dichter Martien BeVersluis en liet ook de schrijver Den Doolaard zich lovend uit over haar werk. In maart declameerde zij haar ge dichten op de Internationale Vrouwendag in Middelburg. On langs verscheen de derde dichtbundel van Rita Boone-Westplate, die zij uitgaf in eigen beheer en de titel Vlin derlicht meegaf. „Schrijven doe ik iedere dag. Overal in huis liggen stukjes pa pier en potloden, waar ik zomaar zinnen en goede gedachten op neerzet", vertelt de dichteres, die al sinds haar jeugd in Koudekerke woont. „Vanaf mijn jongste jaren heb ik al gedichten geschreven en ook een paar keer met voor dragen een prijs gewonnen. Voor taal haalde ik steeds de hoogste cijfers. Thuis was ik een buiten- Ik zou een hoogvlieger willen zijn, Met vogels meevliegen, en niet rusten vóór het doel is bereikt. Rita Boone. beentje. Ik zwierf graag alleen al leen door de duinen of scharrelde een hele dag op het kerkhof. Heerlijk vond ik dat, maar ik durf de daar niets over te zeggen te gen mijn andere vijf broertjes en zusjes. Zij waren zo anders dan ik", zegt Rita Boone. Ommekeer Na de huishoudschool kwam de dichteres via haar vader in con tact met de dichter Martien Be versluis, die haar leerde gedichten te lezen en te begrij pen. Iedere week kreeg zij uit Veere huiswerk mee, waardoor er een wereld voor haar open ging. Rita Boone: „Ik leerde niet alleen met taal omgaan, maar via de fa milie Beversluis maakte ik ook kennis met de anthroposofie. Ik raakte daar helemaal door gegre pen en het werd een ommekeer in mijn leven. Mijn gereformeerde geloof raakte er geheel door op de achtergrond". Door de steun en aanmoediging van Beversluis durfde de jonge Rita, die toen nog Westplate heette, het aan om af en toe een paar gedichten te publiceren in kerkbladen en een huis-aan-huis blad op Walcheren. In 1965 gaf boekhandel-uitgeverij Pieters in Oostburg haar eerste bundel uit in een oplage van vijfhonderd stuks. Die waren binnen de kortste tijd uitverkocht. Er volgde een interview met de PZC, bij welke gelegenheid haar ook ge vraagd werd voor die krant te ko men werken, maar dat durfde ze toen niet aan. Leden van de Korfbalvereniging Swift uit Middelburg hebben van 29 mei tot 14 juni een korfbalpromotiereis gemaakt naar Curacao. Het Swift-team bestond uit een selectie van spelers uit de eerste drie teams van de vereniging. De reis werd onder nomen samen met een All Stars team, bestaande uit een se lectie van spelers uit andere Nederlandse korfbalverenigingen. Hoewel deze promotiereis georganiseerd is door de Internatio nale Korfbal Federatie, (IKF) kwam het idee van twee Neder landers die tijdelijk op Curacoa verbleven. Bas en Jeanne Boer uit Papen- drecht zijn beiden al jaren aktief in de korfbalwereld en lid van de Papendrechtse Korfbal Club (PKC). Toen Bas voor zijn werk bij de marine voor negen maanden op Curacao belandde, besloot hij samen met zijn vrouw Jeanne de Korfbalvereniging Vetor uit Wil lemstad weer wat nieuw leven in te blazen. Hieruit is het idee ont sproten om één of twee Neder landse korfbalclubs naar Curacao te halen voor een promotiereis. Dat werden dus de Swiftleden en het All Stars team. Lissabon Erik Maljers en Mieke de Steur, twee leden van het reislustige Swift-team, vertellen enthousiast over hun wedervaardigheden. „Het begon al goed met een tus sen stop in het Portugeese Lissa bon. Daar zouden we namelijk een nacht overblijven. De organi satie had toen bedacht dat we daar dan ook nog wel een wed strijd konden spelen. Het resul taat was dat we om negen uur aankwamen op het vliegveld en om tien uur stonden te spelen te gen het nationale team van Por tugal in een zaal met tweehonderd man laaiend en- Hoewel ze altijd bleef schrijven, eiste huwelijk en gezin zoveel aandacht op, dat er aan uitgeven voorlopig niet meer werd ge dacht. „Ik loop niet zo te leuren met mezelf en hoewel ik het aan durfde de schijver Den Doolaard mijn dichtbundel op te zenden (dat was lekker ver weg) en hij het goed werk vond, duurde het toch tot 1985 voordat ik weer een nieuwe bundel samenstelde. Dat deed ik op eigen kosten en ik heb er ook niet veel bekendheid aan gegeven. Met een stapeltje naar de boekhandel gaan is voor mij een erg grote stap", zegt Rita Boone bescheiden. Natuur In vroeger jaren schreef Rita Boo ne veel gedichten over kinderen. Tegenwoordig staat haar beleving van de natuur dikwijls centraal in haar werk. Zij zegt: „Vroeger schreef ik wat ik zag, je zou het beschouwend kunnen noemen. Nü dicht ik meer van binnen uit, meer vanuit wat ik zelf heb door leefd. Veel van wat ik nu maak is een terugblik naar vroeger". Wie wil kennis maken met het werk van de dichteres en geïnte resseerd is in haar nieuwe bundel Vlinderlicht, kan Rita Boone bel len: 01185-2064. MIDDELBURGERS REISDEN NAAR CURACAO thousiast publiek. En de uitslag (10-10) geeft wel aan dat het nog spannend was ook": Eenmaal op Curacao werd in het weekend van 3 en 4 juni een aantal demontratiewedstrijden Swift tegen All Stars gespeeld. „Zaterdagmorgen moesten we buiten spelen op een stoffig veld bij 35 graden Celcius", vertelt Mieke de Steur, nu even iets min der bevlogen. „Maar gelukkig staat er constant een flinke wind op het eiland. s'Middags hebben we in een sporthal in Willemstad gespeeld. De wedstrijden waren echt bedoeld als demonstratie voor de spelers van Vetor en ook nog een team van Bonaire". Ondergeschoven kindje „In de pauzes en tussen de wedstrijden door hebben we ook nog kinderen, die daar gewoon kwamen kijken, laten korfbal len",vertelt Erik Maljers met een educatieve blik in de ogen. Het promoten was voor hem duidelijk een belangrijk onderdeel van de reis. „Op Curapao hebben ze een sportbond waarin alle sporten zijn vertegenwoordigd. Korfbal is daar nu een nogal ondergescho ven kindje. Dat bleek ook wel uit de minimale medewerking die we kregen op organisatorisch ge bied. Gelukkig werd dit ruim schoots goed gemaakt door de fantastische inzet van Bas en ■Jeanne Boer". |Ook op hoger niveau is er aan promotie gedaan. IFK vertegen woordiger Erik Buizer van de Stuurgroep Overzeese Gebieden heeft gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de sportbond op Curapao, maar ook op Aruba met de minister van sport. Deze heeft daarbij toege zegd volgend jaar de voorrondes voor het WK-korfbal in 1991 te organiseren voor teams uit Noord- en Zuid-Amerika. Hiermee is een bedrag van f 150.000 ge moeid. Al met al kan volgens Erik Maljers en Mieke de Steur wor den teruggekeken op een geslaagd festijn. „We hebben veel nieuwe contacten gelegd, I onder meer met het team vén eventueel een herhaling uit voort- Bonaire. Of hier volgend jaar komt is nog even afwachten". Na een aantal jaren van voorbe reiding is nu eindelijk begonnen met de bouw van een nieuw on derkomen voor de Middelburgse scoutinggroep Kazan de Wolf. Het nieuwe clubgebouw komt op een centraal gelegen plaats tus sen de Magistraatwijk en Dau- wendaele op het groene Meiveld. Het bouwproject wordt gesubsi dieerd door het ministerie van WVC in het kader van het project 'jongeren bouwen voor jongeren'. Het bouwbedrijf Fraanje bv uit Lewedorp heeft dan ook de ver plichting om jongeren in te zetten die zich in het bouwbedrijf willen bekwamen. Ook de gemeente Middelburg en de provincie Zeeland leveren een bijdrage in de kosten. De houten gebouwen van het huidige on derkomen aan de Kruitmolenlaan verkeren in een slechte staat. Door de gunstige ligging van het nieuwe gebouw hoopt de Kazan de Wolfgroep dat de belangstel ling voor het scoutingwerk zal toenemen. Rita Boone: „Goede woorden en gedachten schrijf ik op". De reislustige Swiftleden met rechts Bas en Jeanne Boer.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1989 | | pagina 9