O De gemeenteraad vergadert Ét "Delta Cycle" UW Bestrij dingsmiddelen in huis en tuin Plezierjachten aan Loskade Medewerkers nodig Verkeersregels: uw veiligheid! Busroute Bestemmingsplan Vergunning Bekendmaking Werk in uitvoering Commissie Waterstand verlaagd Informatie poort wordt onthuld 5 Miljoen spuitbussen per jaar Woensdag 21 juni 1989 DE FAAM Door het oog van de Lange Jan GEMEENTE MIDDELBURG Deze informatiepagina van de gemeente Middelburg wordt'samengesteld door bureau Voorlichting. Reacties zijn welkom Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u terecht in de Voorlichtingswinkel, Stadhuisstraat 2, telefoon 26251, geopend iedere werkdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. ■Week— Aanstaande maandag 26 juni houdt de gemeenteraad de maandelijkse vergadering in de raadszaal van het stadhuis vanaf 14.00 uur. U kunt de besprekingen volgen vanaf de publieke tribune. Deze is bereikbaar via het torentje op de hoek Lange Noordstraat/Markt. De agenda en andere raadsstukken zijn in te zien bij bureau Voorlichting. Gesproken wordt over de volgende onderwerpen: 1. Vaststelling notulen van de ver gadering van de raad der gemeen te Middelburg, gehouden op 22 mei 1989. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Ontslag en benoeming van een A De Spinhuisweg is afgesloten van af de Torentrans tot de To ren weg. De Langevieleweg is tussen hei Banckertplein en de De Ruy- terstraat afgesloten. Bestuurscommissie Ontwikke lingssamenwerking vergadert dinsdag 27 juni om 15.00 uur in het stadhuis. Voor het aanvragen van spreek- recht kunt u vragen naar de secre taris van de commissie de heer W.J. van Kooten, telefoon 26251. In verband met onderhoudswerk zaamheden aan de kanaaloevers wordt de waterstand van het Ka naal door Walcheren verlaagd tot NAP 0.3 Om. Deze verlaging wordt in stand ge houden tot 21 juli of zo veel kor ter of langer als nodig is. "Tafeltje Dekje" "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen en zieken, die zelf niet voor een war me maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan dag en donderdag tussen 8.45 en 9.15 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met nummer 01180-38570. Het bezorgen ge beurt ook op deze dagen. Menu van 26 juni 1989 tot en met 1 juli 1989. maandag kwartponder, sperziebonen, aardappelen dinsdag jachtschotel, rode kool, puree woensdag bami-goreng met saté donderdag cordonbleu, bloemkool, aard appelen vrijdag kabeljauw, appelen zaterdag wat de pot schaft wortelen, aard- Vlak bij het VVV-kantoor op de Markt wordt aanstaande zaterdag een informatiepoort onthuld. De poort zelf is niet nieuw in het Middelburgse stadsbeeld. Hij werd ontworpen door de architect Keulemans ter gelegenheid van de architectendag 1987 en sierde eenige tijd de kop van de Nieuwe Burg. De poort heeft bij de dienst Ge meentewerken een opknapbeurt gekregen en is aan de voorzijde voorzien van toeristische infor matie over Middelburg, bestaan de uit een plattegrond van de bin nenstad, waarop een aantal wan delroutes is aangegeven. Deze routes worden in de stad met ver schillende kleuren aangegeven. Er is een monumentenwandeling, een wandeling langs de havens, langs de bolwerken en langs de achterpaden van de binnenstad. Deze zijde van de poort bevat ook een paneel met de beknopte ge schiedenis van de stad. De andere zijde van de poort geeft aan diverse culturele instan ties de mogelijkheid hun informa tie over de te organiseren evene menten op te plakken. Voordat zaterdag tot de onthul ling van de poort wordt overge gaan zal het woord worden ge voerd door de heer mr. P.A. Nouwen, hoofddirecteur van de Koninklijke Toeristenbond ANWB. Hierna zullen om 12 uur burgemeester mr. C.G.J. Rutten en de heer J. Burgemeester, direc teur van de Werkplaatsen Wal cheren, de poort daadwerkelijk onthullen. De werkplaatsen Wal cheren is de leverancier van alle ANWB-plattegronden in heel Ne derland. Met deze poort kan dus informa tie worden gegeven aan de toerist, maar ook aan bezoekers van cul turele evenementen. In Nederland is een groot aantal huishoudelijke bestrijdingsmid delen in de handel. In totaal zijn er voor bestrijding van planten en dieren in en om het huis ongeveer 600 tot 800 verschillende produc ten. De Nederlander koopt jaar lijks meer dan 5.000.000 spuit bussen met bestrijdingsmiddelen. Daar komt nog eens een aanzien lijke hoeveelheid poeders, korrels en vloeibare preparaten bij. Het totaal van huishoudmiddel- tjes is goed voor bijna 20% van de handel in bestrijdingsmidde len. Het is de vraag of al het onge dierte wel bestreden moet wor den. Als men bij deze vraag blijft stilstaan zal men snel tot de ont dekking komen dat pissebedden, duizendpoten, loopkevers, oor wormen, enz. zo gevaarlijk nog niet zijn. Dit geldt ook voor rup sen en mieren. Deze beesten doen geen vlieg kwaad en ze zijn zelfs vaak nuttig. Echter, als deze beesten zich vertonen, gaan we ze meestal met allerlei chemissche middelen te lijf. Het zou verstan dig zijn wat terughoudender te zijn met gebruik van bestrij dingsmiddelen. Het kan ook anders De natuur is weer volop tot leven gekomen. Dit betekent dat we weer geconfronteerd worden met vliegende, kruipende en rondlo pende beesten. Ook zullen de on kruiden en de schimmels weer aandienen. Als u tot bestrijding wilt over gaan, let u er dan op dat u eerst een keuze maakt uit de vele niet- chemische bestrijdingsmethoden. Kunt u hieruit geen keuze maken, schroomt u dan niet om even con tact op te nemen met de medewer kers van het bureau Milieu van de dienst Gemeentewerken. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 82000. Ook kunt u zelf een heel handig boekje raadplegen of aanschaf fen. Dit boekje heet "Bestrij dingsmiddelen in en om het huis" en is uitgegeven door de Stichting Natuur en Milieu te Utrecht (Donkerstraat 17, tel. 030-331328). plaatsvervangend lid-deskundige in de commissie Volksge zondheid. 4. Beschikbaarstellen van een kre diet van 20.000,voor het ver blijf van een groep inwoners uit het door een vliegtuigramp ge troffen Schotse plaatsje Loc kerbie. Op 21 december 1988 stortte een vliegtuig van de Amerikaanse maatschappij Pan Am als gevolg van een bomexplosie neer op het Schotse plaatsje Lockerbie. Deze vliegtuigramp kostte aan bijna 300 mensen het leven, waaronder - voor zover bekend -11 inwoners van Lockerbie. De gemeente Loc kerbie, een kleine hechte gemeen schap van ca. 3500 inwoners werd door deze ramp totaal ont redderd. Na kennisneming van deze ramp heeft het college gemeend als blijk van medeleven iets in de richting van de getroffen inwoners van Lockerbie te ondernemen. Dit heeft ertoe geleid dat het college aan de gemeente Lockerbie te kennen heeft gegeven een groep inwoners een verblijf van een week in Middelburg aan te bie den. Dit aanbod is naast de vele andere binnenlandse en buiten landse steunbetuigingen, giften etc. zeer positief ontvangen. Op verzoek van de gemeente Loc kerbie zal de groep die naar Mid delburg zal komen, bestaan uit 48 jongens en meisjes in de leeftijd van 14 tot en met 18 jaar en 5 be- geleid(st)ers. De Olau Line is bereid gevonden de overtocht en hutaccommodatie Sheerness-Vlissingen v.v. van de groep voor haar rekening te ne men. Het vervoer van Lockerbie- Sheerness v.v. wordt gratis ver zorgd door de Engelse busmaat schappij Maidstone District. Mede door deze genereuze mede werking kunnen de geraamde kosten van het verblijf voor onze gemeente worden beperkt tot 20.000,— Voor de overnachtingen in Mid delburg van 11 tot en met 17 au gustus worden nog enkele gastge zinnen gezocht. Voor inlichtin gen: telefoon 26251, de heer Van Kooten. 5. Besluit tot aanvraag en doorbe taling rijksbijdrage ten behoeve van 35 woningen Reijershove. 6. Achterontsluitingen panden Hoogstraat/Gravenstraat. In het stedebouwkundige plan voor de Hof van Sint Jan is naast de geplande woningbouw de mo gelijkheid opgenomen van achter ontsluiting van de woningen aan de Hoogstraat en de Gra venstraat. De kosten hiervan wa ren nog niet opgenomen in het krediet bouwrijpmaken Hof van Sint Jan. De werkzaamheden om vatten de aanleg van riolering, het aanbrengen van verharding en het plaatsen van houten schuttingen. 7. Beschikbaarstellen krediet voor verplaatsing clubaccommodatie "Van Dixhoornbrigade". In het kader van de planontwik keling Maisbaai zal dit najaar gestart worden met de bouw van 76 woningen voor rekening van de Woningbouwvereniging "Mid delburg" in fase III (het gebied grenzend aan de Loskade, Oude Werfstraat en Dokstraat). In dit gebied ligt het perceel Los kade 45a, dat op grond van een erfpacht-overeenkomst in gebruik is als clubaccommodatie bij de vereniging "Van Dixhoornbriga de". Voor de uitvoering van het bouwplan van de Woningbouw vereniging zal het clubgebouw moeten worden gesloopt. Na langdurige onderhandelingen is met de vereniging overeenstem ming bereikt over een ruiling met de percelen Oude Werfstraat 25/Dokstraat 24, waarbij de ge meente een bijdrage verleent in de verplaatsingskosten. 8. Meerjarenprogramma restaura tie monumenten 1990-1994. 9. Vaststelling Monumentenver ordening 1988. Op 1 januari 1989 is de Monu mentenwet 1988 in werking getre den. De belangrijkste wijziging t.o.v. de oude Monumentenwet betreft het systeem van vergun ningverlening. Onder de oude wet was dit voorbehouden aan de Mi nister van Welzijn, Volksgezond heid en Cultuur, daarbij geadvi seerd door de gemeente en de pro vincie. In de nieuwe wet kunnen de gemeenten deze bevoegdheid overnemen mits door de gemeen teraad een Monumentenverorde ning is vastgesteld, waarin ten minste de inschakeling van een le ning adviseert. Uitgangspunt van de Monumen tenwet 1988 is dat het college van burgemeester en wethouders be voegd is te beslissen over de zgn. monumenten vergunningen, be halve als het gaat om archeologi sche monumenten of monumen ten, die in gebruik zijn bij Defen sie en tevens een militaire bestem ming hebben. De agendapunten 10 tot en met 18 betreffen beroepsschriften inzake de plaatsing van panden op de ge meentelijke monumentenlijst. 19. Garantie tijdelijke verhoging rekening-courant-krediet t.b.v. de stichting "Sociaal Kultureel Werk Middelburg" te Mid delburg. 20. Subsidie Zomerakademie 1989. 21. Beschikbaarstellen krediet ten behoeve van het aanschaffen van tekstverwerkende apparatuur. 22. Aanwending middelen perso neelsbudget. 23. Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers. 24. Verordening ouderschaps verlof. 25. Wijziging gemeenschappelijke regeling door woonwagenbewo ners in Midden- en Noord- Zeeland. 26. Ontwerp-begroting 1990 van de Gemeenschappelijke regeling Werkplaatsen Walcheren. 27. Beschikbaarstellen krediet voor diverse voorzieningen aan» het vm. schoolgebouw Eduard Vetermanstraat 35. De Stichting Kinderdagverblijf "Kinderdijk" zal met ingang van 1 september 1989 gebruik gaan maken, van de twee semi- permanente schoollokalen van het schoolgebouw aan de Eduard Vetermanstraat 35, voor de huis vesting van de baby-opvang. 28. Toepassing art. 74 WBO inza ke diverse voorzieningen school plein en buitenzijde gebouw "Herman Faukeliusschool" en Petrus Immensschool" voor ba sisonderwijs. 29. Toepassen artikel 74 van de Wet op het basisonderwijs ten be hoeve van de p.c. basisschool "De Wegwijzer". 30. Toepassen artikel 74 van de De internationale William Mary-herdenking belandt in een slotfase. De gemeente Middel burg heeft in 1988 aan deze her denking deelgenomen. Vorig jaar immers vond een respectabel aantal activiteiten in het kader van de William en Marv-viering in Middelburg plaats. De gemeen te werkt ook mee aan één van de slotactiviteiten. Op 24 juni zal in de avonduren een groot aantal plezierjachten aan de Middel burgse Loskade afmeren. De 100 zeilvaartuigen met circa 450 be manningsleden varen namelijk van Hellevoetsluis naar Londen. Ook de stadhouder-koning Wil lem III vertrok immers in 1688 uit Hellevoetsluis. De zeiltocht wordt in een aantal etappes afgelegd. De eerste etap pe gaat van Hellevoetsluis naar Middelburg, de tweede etappe van Middelburg naar het Belgi sche Nieuwpoort, de derde etappe van Nieuwpoort naar het Engelse Queensborough en de vierde en laatste etappe van Quèensbo- rough naar Londen. Bij aan komst in Londen zal Hare Ma jesteit Koningin Beatrix aanwezig zijn. Bij elke etappe wordt gezeild om een prijs. Zo zal bij het afleg gen van de etappe Middelburg- Nieuwpoort worden gezeild om de grote prijs van Middelburg. Deze prijs omvat een door burge meester mr. C.G.J. Rutten ver vaardigd beeldje. Het gemeentebestuur van Middel burg zal het zeilgezelschap op 24 juni 's-avonds ontvangen aan boord van het ramschip De Schorpioen. Nog niet zo lang gelden kon u op deze pagina lezen wat het projekt "Delta Cycle" zoal inhield. Mis schien herinnert u zich dat nog. Het kan ook dat de bewaakte fiet senstalling of de openbare toilet ten aan het Zusterplein u beken der in de oren klinkt. Maar in principe gaat het hier om hetzelf de. De bewaakte fietsenstal ling/openbare toiletten gaan on der de naam "Delta Cycle" door het leven. Het Gemeentelijke Buro Arbeids voorziening draagt de zorg voor de bemensing van het projekt. Nu er een aantal deelnemers hun werkzaamheden staakt, is zij druk op zoek naar nieuwe mede werkers. Zeker met de drukke va kantieperiode in het vooruitzicht. We zoeken dus medewerkers, want er wordt dus gewerkt. Wat moet je zoal doen? Bewaken is opletten, al blijt er best wat tijd over om een kopje koffie te drin ken. Het is zeer afwisselend en ge zellig werk, omdat er steeds ver schillende mensen langskomen. Gelukkig is het geen moeilijk werk. Je hebt er geen diploma's voor nodig. Als je eenmaal het verschil weet tussen de verschil lende betalingswijzen (strippen kaart, eenmalig kaartje) dan weet je al een van de belangrijkste za ken van het werk. Het schoonma ken van de toiletten aan het eind van de dag is ook betrekkelijk eenvoudig. Er is goed schoon maakmateriaal voorhanden en dankzij de praktische vormgeving kan er goed en snel gewerkt worden. Wanneer er genoeg medewerkers zijn, werk je altijd met 2' tweëen. Dat is het meest gezellig. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe, gemotiveerde mensen, die samen met ons willen werken. Hier staat een kleine onkostenver goeding tegenover zonder dat dit enige gevolgen voor je uitkering heeft. Mensen die belangstelling hebben of meer willen weten over "Delta Cycle" kunnen terecht bij het G.B.A., Stadhuisstraat 1 te Mid delburg, telefoon 01180-35790. Wet op het Basisonderwijs ten be hoeve van de centrale verwar mingsinstallatie van de p.c. basis school "De Wegwijzer". 31. Toepassen artikel 82 van de Interimwet Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs ten behoeve van de "Tooren- vliedtschool". 32. Vaststelling voorbereidings- besluiten. Voorgesteld wordt de volgende voorbereidingsbesluiten vast te stellen: a. het perceel tussen de Buiten ruststraat en de Agaat. Verwacht wordt, dat op een gedeelte van dit perceel binnen één jaar vervan gende nieuwbouw kan worden ge pleegd voor Huize Singelzicht van de Stichting Philadelphia Te huizen; b. het perceel De Warande 16, teneinde de verbouw van de voor malige kleuterschool tot wonin gen mogelijk te maken. c. het perceel Langeweg 4, tenein de de vervanging van de huidige woning door een nieuwe woning mogelijk te maken. 33. Vaststelling 13e begrotings wijziging 1989. 34. Voorlopige vaststelling ge- meenterekeningg c.a. 1987. 35. Wijziging lijst als bedoeld in artikel 1, onder b van de Verorde ning Geldelijke Voorzieningen Raads- en Commissieleden. 36. Rondvraag. De nieuwe verbindingsweg tussen Middelburg en Oost-Souburg is gereed. Gemotoriseerd verkeer wordt via borden begeleid naar de verlengde Torenweg, want de Oude Vlissingseweg is nog alleen maar geopend voor fietsers en bestemmingsverkeer. Houdt u zich aan de aanwijzingen via deze borden! Routewijziging lijn 57 (Middelburg/Vlissingen) Volgens artikel 5, lid 1e, van de Inspraakverordening Middelburg moet inspraak worden verleend over de instelling, wijziging of opheffing van busroutes van openbaar vervoer. Bij de wijziging van de route van buslijn 57 is afgezien van een inspraakproce dure, om de navolgende redenen. Nadat in overleg met ZWN omtrent de nieuwe route diverse mo gelijkheden aan de orde waren geweest, werd uiteindelijk geko zen voor een route die slechts een kleine wijziging inhield ten op zichte van de oude route. Komend vanaf de Regentenlaan gaat de bus nu niet meer rechtsaf de Spinhuisweg op en vervolgens via de Oude Vlissingseweg naar Oost-Souburg, doch linksaf de Spinhuisweg op en vervolgens via de verlengde Torenweg naar Oost-Souburg (v.v.). Deze uiteindelijke routekeuze werd zoda nig kort vóór de openstelling van de verlengde Torenweg en de afsluiting van de Oude Vlissingseweg gemaakt, dat er slechts weinig tijd overbleef voor een inspraakprocedure. Omdat B en W van mening waren, dat de routewijziging van ondergeschikte invloed op de omgeving was, werd besloten af te zien van het houden van een inspraakprocedure. Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan KLARENBEEK IIA voor de bouw van een tuin huisje op het perceel Johannes Postkwartier 9. Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 23 juni 1989 geduren de 14 dagen ter gemeentesecreatrie voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder, die bezwaar heeft tegen de uitvoering van dat voornemen, zijn bezwaren schriftelijk ken baar maken aan burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING De burgemeester van Middelburg maakt (ter voldoening aan het bepaalde in artikel 12, lid 8 van de Monumentenwet) bekend, dat met ingang van 23 juni 1989 op de afdeling algemene zaken van de gemeentesecretarie een aanvraag om een wijzigingsver gunning ter inzage ligt voor het monumentenpand Dam 30 te Middelburg. Tot en met 6 juli 1989 kunnen eventuele bezwaren schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Middel burg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat bij besluit van de raad van die gemeente van 24 oktober 1988 en van 12 december 1988 zijn vastgesteld een tweetal Verordeningen tot wijziging van de Parkeer- en parkeergeldver- ordening Middelburg. Koninklijke goedkeuring op deze verordeningen is verleend bij Koninklijke Besluit van 27 april 1989, no. 89.010757. Deze ver ordeningen zijn in werking getreden op 1 mei 1989. Ingaande heden liggen beide verordeningen gedurende drie maanden voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie (afd. Algemene Za ken, bureau bijzondere wetten).

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1989 | | pagina 5