UIT HET ZAKENHART Meer is meer dan meer alleen j Lid van VVV een must... mm 'WAV Zeeland stemt af op cultuur en toerisme IHARTGRONDIG^—- MIDDELBURG PROMOTIE: ANWB plaatst in Zeeland vier informatieborden Kenteken op autoruiten preventie tegen diefstal Langeviele winkeliers houden beurs dicht voor de Ceremoniemeesters Verbouwing St. Jacobstraat verloopt voorspoedig Bakker Bliek verrast deelnemers vierdaagse Specialist in restauratie van oude monumentenpanden MÉ HbHIV Woensdag 21 juni 1989 DE FAAM - DE VLISSINGER BORDEN ALS REGULERING VEERSE MEER-TOERISME Met 120 informatieborden probeert het Recreatieschap Veerse Meer toeristen en dagjesmensen te informeren over de moge lijkheden die deze „parel in de Delta" heeft te bieden. En daar mee zijn meteen de onmogelijkheden en verboden aangegeven. Vijf grote borden vertellen algemeen over het af gesloten Veerse Gat en de andere borden geven actuele infor matie ter plaatse. De Werkplaats Walcheren fabriceerde deze borden waar onder meer op kan staan of men er mag vissen of surfen. Ze zijn gemaakt van een bijzonder materiaal (kunststof) en vormen een aanzet tot een meer gecoördineerd recreëren aan de plas tussen de Bevelanden en Walcheren. „Puur als service bedoeld", licht directeur A. Hoefkens van het recreatieschap toe. „Om te laten zien hoe de mensen om kun nen gaan met dit unieke gebied". Gecoördineerd recreëren. Dat houdt volgens Hoefkens in dat de sportvisser geen last mag heb ben van de surfer en de zeilers niet overal mogen varen. En ook de snelle speedboten zullen hun plaats moeten kennen. Ze mogen in elk geval niet op plaatsen ko men waar zwemmers spartelen. Sancties? „Die zouden er wel eens kunnen komen. Ik zou het helemaal niet erg vinden als de waterpolitie strenger gaat optre den", oordeelt Hoefkens. Hij stelt daarbij wel vast dat de waterpoli tie zwaar onderbezet werkt en dat bijvoorbeeld duikers ongehin derd met hun illegale vangsten richting huis verdwijnen. „Het meer is meer dan meer al leen", zegt Hoefkens nadrukke lijk. Er is oeverrecreatie van vaak regiorecreanten en ook op het water is een diversiteit aan per soonlijke attracties te beleven. „We komen de mensen tegemoet en geven service om alles gehar moniseerd te laten verlopen. Er is een enorme diversiteit op en rond het Veerse Meer. Kijk naar de ha vens als die van Kamperland of Kortgene. Vroeger waren dat zee havens, nu jachthavens. Om dat alles in de breedte uit te dragen, hebben we een goeie infrastruc- A. Hoefkensdirecteur Recreatieschap Veerse Meer. tuur nodig; we moeten alles goed regelen". Zomerpeil SEPTEMBER CULTUURMAAND Een Filmfestival Zeeland in Mid delburg, een Zeeuws Festival van Vlaanderen, diverse fototentoonstellingen en musea die ook in het weekend open zijn. Dit vormen de hoofdbestandde len van wat de 'Zeeland- Cultuurmaand' moet gaan heten. Er is gekozen voor de maand sep tember om het voor de verlate toerist ook in de nazomer aan trekkelijk te maken. Het hele project is het resultaat van een provinciaal beleidsplan waarin wordt gestreefd naar het beter op elkaar afstemmen van cultuur-recreatie en toerisme. Op deze wijze wil de provincie voor beide sectoren meer aandacht creëren. De activiteiten die in september worden gehouden zijn volgens de organisatoren van 'landelijk' belang en zullen hope lijk ook dienovereenkomstige be langstelling krijgen in de landelijke pers. Informatie over genoemde activitei ten is te vinden in het eerste num mer van de cultuurkrant die speciaal voor dit doel werd samengesteld en gratis verkrijgbaar is bij alle VVV- kantoren. De al genoemde cultuur krant wordt ook landelijk via de VVV-informatie kantoren en de ANWB verspreid. Ook in België is de krant verkrijgbaar. In augustus ver schijnt er een tweede krant met on der meer de volledige programma's. Behalve de regulerende borden heeft het Recreatieschap Veerse Meer ook toiletten neergezet aan de voet van de dam bij Vrouwen polder. We zullen die service ze ker uitbreiden. „Die worden enorm veel gebruikt en een aan tal keren schoongemaakt. Ook het Rode Kruis heeft daar een vaste plaats. Op de Piet wordt op initiatief van de gemeente Goes meer voor de regionale recreant gedaan. En samen met onder meer het Waterschap blijft het zomerpeil gehandhaafd tot de herfstvakantie. Aanvankelijk had den de boeren daar wat moeite mee, maar dankzij goed overleg zijn we er uit gekomen". Overigens moeten nu ook de re creatieondernemers die met hun nering aan de boorden van het meer staan langer open blijven. Het is niet in de haak als zeilers bijvoorbeeld worden gelokt met een verhoogd peil terwijl de restaurants al aan hun win terslaap zijn begonnen. Hoefkens moet daarvoor regelmatig de overlegtafel opzoeken. Soms gaat dat moeizaam, maar vaak is er begrip en zien de ondernemers dat seizoensverlenging, want daarvoor wordt het water langer op een hoger peil gehouden, ook in hun voordeel is. Hoefkens wil ook nog wijzen op de prachtige fietsroutes langs het Veerse Meer, die over een tijdje helemaal - letterlijk - rond W.S.G. Papendorp, Bedrijfsleider C&A, regio Zeeland. Met de teloorgang van de Stichting Middelburg Promotie is Middelburg promotie nog lang niet dood. Waar het na melijk in het korte leven van de Stichting aan ontbrak - een breed draagvlak - blijken ande re organisaties over voldoende faciliteiten en kennis te be schikken om de Zeeuwse hoofdstad een por te geven. Ik heb het over de VVV van Mid delburg en het bureau voor lichting van de gemeente. Deze beide instellingen zou den namelijk de handen ineen kunnen slaan om datgene goed onderbouwd te doen wat de Stichting om allerlei re denen niet voor elkaar kreeg. Een lijkrede uitspreken is hier niet op z'n plaats. Zeggen hoe het wel kan, althans in grote lijnen, wel. Op de eerste plaats wil ik de hand in eigen boezem steken, die van de onderne mers. De VVV, die de promo- tietaak van oudsher hoog in het vaandel heeft staan, kan niet rekenenen op een fikse achterban. De collega ondernemers (winkeliers) zien kennelijk de noodzaak van een sterk georganiseerde VVV niet in en houden zich afzijdig. Wel profiteren ze van wat dit appa raat voor ze doet. Een lidmaat schap kost pakweg 100 a 200 gulden per jaar. Dat kan dus nooit de reden zijn om geen lid te zijn. Ik denk dan ook dat vooral de lokale leiding met name in de filiaalbedrijven hun landelijke directie duidelijk zouden moeten kunnen ma ken, hoe belangrijk een goede ondersteuning van de Middel burgse VVV wel is. Want deze organisatie is er ook voor de ondernemers. En als de VVV wil uitpakken en onderhande len - namens die ondernemers dus - kan het gemeente bestuur bijvoorbeeld niet wor den verweten dat het de vraag stelt namens wie de VVV haar pretenties eigenlijk kenbaar maakt. Met meer leden kan stomweg een grotere vuist worden gemaakt. En dat is al- lenmaal in het belang van Mid delburg. De VVV zit nu op een hele goeie lijn. Er heeft zich binnen dat apparaat in de loop der ja ren behoorlijk wat kwaliteit ontwikkeld. Dat mag eigenlijk niet verloren gaan omdat er onvoldoende steun komt van de ondernemers. Naar de toe komst gericht zou de VVV Middelburg dus een steun in de rug nodig hebben om haar werk te kunnen continueren. Maar nogmaals: steun uit het bedrijfsleven is dan een must. De VVV en de afdeling voor- •W.S.G. Papendorp lichting hebben eenzelfde soort taak als het gaat om pro- - motie. Zowel naar de Middel- burgers zelf als naar de I toeristen. Het zou toch prach- tig zijn als beide instellingen in één ruimte het publiek te j woord kunnen staan. Ze zou- den ook taken van elkaar kun- j nen overnemen en als dat nodig is kan piekbelasting daardoor worden voorkomen. De VVV zou zich dan meer ex- tern kunnen bewegen, terwijl de afdeling voorlichting zich dan vooral met de eigen bevol- king bezighoudt. Ik denk dat j de gemeenschap gediend is met een dergelijke constructie. Thans blijkt dat meer dan vijf- j tig procent van het baliewerk bij de VVV in beslag wordt ge- nomen door vragen uit de lo- kale bevolking. Op toeristisch gebied gebeurt j van alles. Rondom Middelburg wordt stevig aan de weg ge- j timmerd. Ik noem Vlissingen j en Domburg. Middelburg mag daarin niet achterblijven. Wel- licht dat op termijn een goed functionerend groot Walche- ren Promotie een goede for- mule zou kunnen zijn ter j onmdersteuning van het ge- j héël. Vooralsnog mag Middel- burg zich niet uit de markt j prijzen. zijn. „Er is zover ik weet geen en kele meer in Nederland dat zoveel heeft te bieden. Meestal is het water met een paar boompjes er omheen. Hier zijn zelfs prachtige natuurgebieden te zien en dan ui teraard de prachtige dorpen met hun typische horizon, zoals je ze nergens tegenkomt. Nee. Ik heb zelf al op diverse plaatsen ge fietst. Maar zoals hier ben ik het nog nooit tegengekomen". De ANWB plaatst zaterdag 24 ju ni rond 12 uur in vier Zeeuwse plaatsen informatiepanelen. Dat gebeurt in het kader van de af sluiting van de Willem en Mary- herdenking. In Middelburg komt een paneel op de Markt, In Veere tegenover het VVV-kantoor, in Vlissingen op de boulevard en in Zierikzee op De Beuze. De Werk plaatsen Walcheren hebben de panelen vervaardigd. In totaal zullen zeventien plaat sen een informatiebord van de ANWB krijgen. Alle plaatsen heb ben op de één of andere manier iets te maken met Willem en Ma ry. De firma Automark uit Leiden houdt deze week een kenteken- graveeractie bij Miro Center in Vlissingen. Voor f 25,- worden met professionele zandstraalapparatuur alle ruiten van de betreffende auto gegra veerd. De bedoeling is hiermee het stelen van een auto minder aantrekkelijk te maken. De actie wordt gehouden van donderdag 22 tot en met zaterdag 24 juni tijdens de winkeluren, inclusief de koopavond. Het professioneel graveren van een autoruit. NIET TEVREDEN OVER GEVOERD BELEID Het blijft rommelen binnen de promotiegelederen van Middel burg. Nu zijn het weer de Cere moniemeesters, die door de Winkeliersvereniging van de Lan geviele geboycot worden. Op een ledenvergadering van de onder nemers in deze winkelstraat werd besloten dit jaar de finan ciële bijdrage van f 5500,- in de eigen portemonnaie te houden. De Ceremoniemeesters zijn hier door diep teleurgesteld en kun nen derhalve nu minder activiteiten ontplooien dan zij zich hadden voorgenomen. „Dit jaar zit er maar f 17.000,- in onze pot", vertelt A.J. de Jonge, voorzitter van de Evenementen commissie van de VVV Middel burg, kortweg 'De Ceremoniemeesters' genoemd. In deze commissie zitten verte genwoordigers van de betalende winkeliersverenigingen, verte genwoordigers van het samen werkingsverband Middelburgse korpsen. Bureau Voorlichting van de Gemeente, Groot Filiaalbedrij ven, de Horeca, de Centrale Ver eniging voor Ambulante Handel en de VVV Middelburg. „Onze doelstelling is om evenementen in Middelburg te initiëren, te coöordineren en te activeren. „De hoofdstad in zijn algemeen heid dus te promoten. Dit jaar dragen wij financieël bij aan het Jazzfestival, de Folkloristische dagen en het Middelburgs Mu ziekfeest. Ook de festiviteiten rond de Schorpioen kregen een deel", zegt de Jonge. „Voor de komende maanden organiseren wij zelf ook het een en ander: Op 29 juni, 6 en 20 juli Wagenspelen in de binnenstad. Op 24 juni ko men de oldtimers naar Middel burg, Streetparades op 1, 15 en 29 juli en 12 augustus, op 22 juli het Zeeuws straatartiestenfesti val en op 15 augustus de Stoom- dag". 0m= Jan kees en Sarijke Francke. COLOR COPY 'RAINBOW' KLEURT MIDDELBURG Zelfs van een prentbriefkaart kan een poster worden gemaakt Nieuw in Zeeland is sinds vorige week vrijdag Color Copy 'Rain bow'. Een bedrijf dat zich bezig houdt met de verkoop en installa tie van kantoormachines. Daarbij levert men ook alle computerbe nodigdheden en mag men zich officieel Canondealer noemen. Als extra service, en dat is uniek voor onze provincie, beschikt de zaak over een 'full color' copieer- apparaat, waarmee la minute kleurvergrotingen of verkleinin gen gemaakt kunnen worden. Het zit al in de naam van het be drijf. Alle kleuren van de regen boog heeft het copieerapparaat ter beschikking om gekleurd fol dermateriaal, prentbriefkaarten of foto's op iedere gewenste groot te en kleur af te drukken. Jan kees en Sarijke Francke, de eige naren van de nieuwe zaak, rich ten zich met deze service speciaal op het bedrijfsleven, maar ook particulieren kunnen gebruik maken van deze unieke mogelijkheid om bijvoorbeeld van een briefkaart een poster te laten maken. Francke: „Zelfs van een dia maken wij een copia De mo gelijkheden zijn heel groot, want wij kunnen met dit apparaat ver groten tot 400 procent en ver kleinen tot 50 procent. Bovendien kan de klant bij ons zwart-wit copieerwerk in kleur terug krijgen, waarbij heel mooie accenten gelegd kunnen worden, bijvoorbeeld voor een raam posten Ook inbinden en plastifi ceren bieden wij als service, naast het faxen voor klanten die zelf niet over zo'n apparaat be schikken". Ervaring De jonge eigenaar, die al tien jaar in het vak zit en werkzaam was zowel in de technische dienst als op de verkoopafdeling van een computerbedrijf in Vlissingen, zal naast zijn werk op de zaak ook enige dagen per week de klant aan huis bezoeken. Op die dagen wordt het bedrijf door zijn vrouw Sarijke 'bemand'. Color Copy 'Rainbow' aan de Domburgse Schuitvlot in Middelburg, tele foon 01180-39435, is dagelijks geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Ook op zaterdag. De Ceremoniemeesters kregen onlangs het bericht dat de winke liers van de Langeviele dit jaar hun beurs gesloten houden en niet zullen bijdragen aan de geza menlijke pot. „Wij zijn hier zeer teleurgesteld over", stelt de Jon ge, want door dit late bericht luk te het ons nauwelijks de begroting rond te krijgen. Boven dien is ons doel juist om Middel burg meer als een geheel te presenteren en de kleinschalig heid van de aparte wijkactivitei- ten te doorbreken". Daar denkt de winkeliersvereniging van de Langeviele wel duidelijk anders over volgens de voorzitter van het bestuur, H. Gerritsen. „Wij zijn van oordeel dat juist de Cere moniemeesters veel te kleinscha lig bezig zijn, nauwelijks zelf iets organiseren en alleen bepaalde evenementen spekken. Onze winkeliersvereniging droeg f 5500,- bij. Daar zagen wij te weinig van terug. Dan geven wij liever zelf aan bijvoorbeeld een Jazzfestival f 2000,-. Dat is dui delijk een stadsevenement voor heel Middelburg". Gerritsen, die zelf ook 'Ceremoniemeester' is geweest, zegt dat zijn vereniging het duidelijk niet eens is met het gevoerde beleid en de ledenver gadering dan ook unaniem heeft besloten in elk geval dit jaar niets bij te dragen". HOOFDPRIJS VERLOTING REIS NAAR SPANJE De winnaar van de verloting die de St. Jacobsstraat-winkeliers houden krijgt een tiendaagse reis naar Spanje. Reisbureau Arke Muller heeft die prijs beschikbaar gesteld. De tweede reisprijs is een weekeinde Brussel. Beide prijzen zijn voor twee personen. Het reisbureau Arke Muller zit sinds kort in de St., Ja- cobsstraat. Klanten die in de St. Jacobstraat iets kopen krijgen gratis loten. Het gaat goed met de verbou wing van de St. Jacobsstraat tot passage. De aanleg van de over kapping levert weliswaar wat hin der op, maar de consument wil die lastjes wel voor lief nemen. „Het is hier gewoon oergezellig", oordeelt een mevrouw die zich niks aantrekt van de opbrekin gen. Anderen beamen wat ze zegt, wijzend naar de winkels waar „we al jaren gezellig kunnen winkelen". Bovendien zijn de gra tis loten een pleister op eventuele wonden. Want wie zou er niet graag gratis naar Spanje willen reizen. Overigens zijn er nog veel meer prijzen te verdienen, 23 in totaal. Hieronder de prijzen en de winke liers die ze beschikbaar stellen. Prijzenlijst 1"Bebop" - waardebon f 75, - 2. Breiboetiek "Marijke" - breipak ket; 3. Innocenti - kledingbon T shirt; 4. P. Daane, croissanterie slagroomtaarten, 5 reuze tulban den; 5. Zijnen Mode - 2 (kleding waardebonnen; 6. Mabelis - kle dingbon; 7. Hans Knuyt - 2 col berts; 8. Phildar - 2 waardebonnen f 25, 9. 3 tonnetjes - 3 waar debonnen M5, 10. Van Bo ven - 2 staande klokjes; 11Bub bles - Div. kledingbonnnen, oorbel len, panties enz.; 12. X-Ray - kle dingbonnen, zonnebrillen, speldjes enz.; 13. "De Pantalon" - 3 spijker broeken; 14. "Steps" - waardebon f 100, 1 5. "De Ster" - badjas, herenpyjama; 16. "De Punt" etentje voor 2 personen; 17. Klestex Stoffen - Modecoupon, spij- kerstof; 18. Foto/Video Verschoore - fotocamera, foto-album, 3 JVC cassettebandjes; 19. Slagerij Snel - diverse vleeswaren (rollade, biefstuk, boerenham); 21. Combi Back - videobanden - audiobanden - foto-albums - portable radio - walk man - etc. etc.; 23. Notenexpress - waardebon noten. Bakker Bliek zorgde vorige week donderdag tijdens de avondvier daagse in Veere voor een verras sing. Alle deelnemers kregen bij de controlepost op de Markt een krentebol. De avondvierdaagse in Veere telde weer heel veel deel nemers. NIEUWE SHOWROOM VOOR STUKADOORSBEDRIJF LOKKER Wie bij stucwerk denkt aan het pleisteren van een glad muurtje moet zeker eens in de showroom van Andreas Lokker in Middel burg gaan kijken. Daar vindt de bezoeker een grote verscheiden heid aan wand- en plafondorna menten, muurplakettes met verschillende afbeeldingen en zelfs gipsen beelden. Ook de pa nelen met allerlei soorten sier- pleisterwerk, die in deze nieuwe uitgebreide showroom een plaatsje hebben gekregen, geven een duidelijk beeld van de ver scheidene mogelijkheden om een muur 'aan te kleden'. Er hangt een Italiaanse sfeer in deze ruimte en dat is niet toeval lig. Sinds de zuidelijke schoon zoon Silvano Tebaldi compagnon is geworden in de zaak, heeft het Stukadoorsbedrijf Lokker de alleen-verkoop van bepaalde gipsornamenten, die rechtstreeks uit Italië komen. Daarnaast heeft het bedrijf ook nog het dealer schap in Zeeland van sierpleister- werk van het merk Strikolith. Echt specialist is de zaak van Lokker en Tebaldi echter in de restauratie van oude monumen ten in Zeeland. „In de afgelopen jaren hebben wij heel wat antieke gebouwen weer in de oude luister hersteld", vertelt Lokker. „Zo werkte ons bedrijf mee aan de restauratie van Kasteel Ter Hooge, het Mauritshuis in Vlissin gen, Bruidshuis Fiësta en ver schillende kerken in Zeeland. In heel veel oude huizen komen achter de betimmeringen schitte rende plafonds tevoorschijn, die soms echter gedeeltelijk bescha digd zijn. Wij moeten dan nieuwe ornamenten maken, soms zelfs aan de hand van foto's zegt de stuc-specialist, die al 45 jaar in het vak zit en momenteel dertien mensen in dienst heeft. Daarbij vervult hij steeds meer een advi serende functie, nu compagnon Silvano als opvolger is aangewe zen. Naast het restauratiewerk is het bedrijf ook gespecialiseerd in kelderafdichting, waarbij vocht- bestrijding een centrale rol speelt. Wie wil kijken in de showroom van Stukadoorsbedrijf Lokker aan de Rouaansekaai 61 in Middel burg, telefoon 01180-15688, kan daar dagelijks terecht van 9.00 tot 17.00 uur, behalve op zater dag, dan is de zaak om 16.00 uur gesloten. Lokker en Tebaldi tussen de Italiaanse ornamenten i

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1989 | | pagina 21