Oh die stomme raadsleden I rif Vele kleintjes maken één groot Goed team en hoofdsponsor moeten club omhoog tillen Walcherenrit over Veersemeerdam ihirm CASSETTES- eerse eer ZOMERPEIL TOT EN MET HERFSTVAKANTIE Bij BrilmijjijdelijK: twee brillen halen één betalen! SPOEDEISENDE HULP (E.H.B.O.) ({Si-kSs "Sfeervol tafèlpfrOhp WILKENS BSF ROBBE EN BERKING WMF CHRISTOFLE Keuze uit 85 modellen bij de cassette-specialist SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 90e JAARGANG NUMMER 25 21 JUNI 1989 AMRO-BANK: 49.91.16.6661 Gironummer van de bank: 10.68.635 Van alle kanten komen ae gitten nog dagelijks binnen, on danks dat we vorige week geen opgave konden doen om dat de 'penningmeester' niet bereikbaar was. Vooral kleinere bedragen spekken de kas van de Stichting Monu menten Walcheren 40 - 45, waardoor de bouw van de mo numenten op vijf belangrijke plaatsen wel zo goed als zeker is. Ook de steun van de gemeenten is prima, alleen Veere en Vlissingen moet nog over de brug komen. Middelburg gaf al geld en Westkapelle ook. Vorige week keurde het waterschap Walcheren de donatie van f 50.000 goed, zo dat ook in Ritthem een monument kan komen dat herinnert aan de inundatie. Het bedrag dat per 15-6 onderaan het bankschrift staat is f 56.216,-. Dat is bijna f 3000,- meer dan veertien dagen ge leden. Dus: blijf uw tientjes, vijfentwintigjes of zelfs vijfjes sturen. Dan komen de monumenten er heel zeker. ZEEUWSE BUNKERS WORDEN BEDREIGD Toen de Stichting Vesting Vlissingen in 1986 haar bestaan aankondigde, bemoeide zij zich voorname lijk met geschut. Er moesten kanonnen op de bou levard van de oude vestingstad worden geplaatst om zodoende de historische waarde van Vlissingen in oorlog te accentueren, luidde de doelstelling. Anno 1989 is daar veel meer bij gekomen. Bunkers bijvoorbeeld. Die worden bedreigd. Gemeentebestu ren slurpen gretig uit de royaal stromende subsidie kraan waarmee de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog kunnen worden opgeruimd. „Dat is een schande. Het is vergelijkbaar met een voorstel om het prachtige middeleeuwse Fort Rammekens maar op te bla zen en er een nieuwbouwwijk of industrieterrein voor in de plaats te zetten", verwoorden ir. A.W. Ruys, drs. H.M. Snoek en Hans Sakkers, hun ongenoegen. Ze timmeren nu driftig aan de politieke wegen om plaatselijke politici op andere gedach ten te brengen. Ze maken ook een vergelijking met de Chinese Muur, ook al een verdedigingswerk. „Mensen zijn kennelijk bang voor bunkers. Dat hoeft helemaal niet. Ze zijn uit de mo de, historisch gezien echter van enorm grote betekenis. Een volgende generatie denkt over de gruwelijke praktijken van de Duitsers toen, net zoals wij nu over Napoleon denken". Steen door raam De eerste slag lijkt het drietal al te hebben verloren. In Oostburg valt morgen (donderdag) de be slissing of een aantal bunkers on der de slopershamer komt. „Die raadsleden daar zijn zo dom. Ze komen met argumenten die wer kelijk nergens op slaan", stelt de Vlissingse apotheker Snoek vast. En daarom betaalt hij het geach te raadscollege daar met gelijke munt. „Ik gooi er stomweg een raam in. Ik reageer dan op dezelf de manier als het gemeente- Hans Sakkers, ir. A.W. Ruys en drs. H.M. Snoek bij een bunker nabij de Vlissingse boulevard die een passend opschrift kreeg. FOTO EDUARD ENGEL Basiscursus Kwaliteitszorg De vereniging: "Kwaliteitskring voor Midden- en Noord- Zeeland" organiseert in samen werking met het Innovatie Cen trum Zeeland bij voldoende be langstelling, een "Basiscursus Kwaliteitszorg". Het doel van de cursus is inzicht bij te brengen met betrekking tot het verbeteren van (produk- tie)processen binnen een bedrijf. De cursus richt zich op lager- en midden kader, duurt 20 avonden en wordt gegeven in één van de lokalen van de Hogeschool Zee land te Vlissingen. Voor nadere informatie: secr. Ver. Kwaliteitskring, p/a Innovatie Cen trum Zeeland. Middelburg, tel. 01180 - 28141. Zo werden in de bunkers aan de Prins Hendrikweg in Vlissin gen de gewonden behandeld. bestuur. Ik heb er het geld voor, dus kan ik vernietigen. Uiteraard doe ik een naamkaartje aan de steen, zodat ze me een rekening kunnen sturen". De Oostburgse bunkers zijn uniek. De Z-verpleegkundige Hans Sakkers, duidelijk de des kundige in het gezelschap en au teur van een boek over de Zeeuwse verdedigingslinie van de Duitsers binnen de Atlantik Wal, kan aantonen dat het 'hoofdkwartier-complex' in Oost burg historisch van grote beteke nis is. Zowel architectonisch als krijgskundig kunnen er talrijke af leidingen worden gemaakt. Tot 25 oktober 1944 is er hevig ge vochten rond deze bunkers, tot dat het Duitse hoofdkwartier in Knokke een veilig heenkomen vond. Riod-directeur Riod-directeur drs. H. Paape be aamt wat het drietal drietal over „Wij zijn sterke stoere Zeeuwen/ volharding is het kenmerk van ons ras./ Middelburg, wij moeten hogerop/ zoals het in vroegere tij den was". Met deze ferme taal van het clublied in het achter hoofd timmert de voetbalclub PZC WEEKBLADEN Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Middelburg aan de weg om op een hoger plan te komen. De de gradatie vorig jaar naar de derde klas was feitelijk beneden de stand, redeneert het bestuur aan de Nadorstweg. Binnen twee jaar moet het eerste elftal eersteklas spelen. En dan meteen maar doorstomen naar de hoofdklas, luidt het parool. De ingrediënten voor een succesvolle toekomst zijn vorige week officieel bijeen gezet. Een aantal Zeeuwse topspelers trekt vanaf het vol gende seizoen het groen-witte tenue aan en een hoofdsponsor werd aangetrokken om in elk ge val de financiële eindjes aan el kaar te kunnen knopen. Immers: voetbal aan de top is niet meer mogelijk zonder een welgevulde beurs. In 1991 bestaat Middel burg 75 jaar. Het eerste kan dan de club een passend geschenk bieden door de plannen in te vul len. MIDDELBURG NA 1991 HOOFDKLASSER Hoofdsponsor Huib Joossens van drukkerij Meulenberg en ver enigingssecretaris Kees de Vos menen dat Middelburg weer te rug moet naar waar het in de ja ren zestig stond: de hoogste klasse van het amateurvoetbal. Dat Vlissingen het nog een stapje hoger zoekt - betaald voetbal - en dat de zusterstadgedachte wat voetbal betreft wellicht door kruist zou kunnen worden, weer legt het tweetal nadrukkelijk. „Sportliefhebbers kunnen dan el ke zondag van topvoetbal genie ten", oordelen Joossens en De Vos. „Overigens willen wij geen betaald voetbal voor Middel burg". Voordat Middelburg op de prop pen kwam met zijn ambitieuze plannen werd eerst een onder zoekje gedaan, verklapt Kees de Vos. „Zeg maar een globale marktverkenning hoe het met mogelijke sponsoring zou gaan". Meulenberg was overigens toen nog niet in zicht voor een hoofd sponsorschap. Wel maakte de drukker een voorbeeldige folder waarmee de club sponsors zou kunnen werven. Kennelijk ge charmeerd van de doortastend heid van de bijna 75-jarige voetbal- en atletiekclub gaf Joos sens uiteindelijk toe. Het klikte en de geldbuidel van de drukker aan de Rotterdamsekaai in Middel burg opende „Als bedrijf en als club heb je immers ook een maatschappelijke functie Die kunnen we nu waarmaken". In sportief oogpunt kon toen aan verbreding van de selectie wor den gewerkt. Dat bleef trouwens niet onopgemerkt. Het sportka- tern van het dagblad meldde het al ver vooruit: een aantal Vlissingen-spelers zou naar Mid delburg gaan. Ook Paul Schipper, toch één van de beteren in de ge lederen van de hoofdklasser, zou vertrekken. Daarnaast nog een aantal regelmatige bankzitters van Vlissingen onder wie Ron van Huizen (keeper) en Roy Hen- drikse. Verder wordt ook Taco van den Velde genoemd, de man die Vlissingen verliet omdat hij als PZC-sportverslaggever zijn brood ging verdienen. Johan Ie Conté is de andere Vlissinger die terugkeert naar Middelburg. Le Conté is lang gebleseerd ge weest. „Op papier hebben we nu een zeer sterke groep", stellen Joos sens en De Vos vast. Te sterk voor de derde klas? „Het gevaar is inderdaad groot dat de tegen stander extra gemotiveerd naar Middelburg komt. Daartegenover staat echter dat we nu wel zeer attractief voetbal kunnen spelen. Als we vervolgens een aantal goeie overwinningen hebben ge boekt, kan het ook zo zijn dat de tegenstander met knikkende knieën naar hier komt. Dat werkt alleen in ons voordeel". Eén van de deelnemende oldtimers. ALLEEN OLDTIMERS TOT EN MET 1960 Alleen auto's tot en met het bouwjaar 1960 mogen zaterdag 24 juni deelnemen aan de 13e Walcherenrit voor old timers. De deelnemers komen net als vo rige jaren uit Belgie, Duitsland, Engeland en Nederland. De oudste wagen is een Belgische Peugeot uit 1911. De vereniging voor liefhebbers van oude bussen laat ook een oude bus meerijden. Deze wordt opgevuld door een groep bejaarden. De Vlissingse burgemeester J.C.Th. van der Doef geeft zater dagmorgen om negen uur het startsein óp de Boulevard Evert- sen. De route gaat dit jaar over de Walcherse grenzen. Via Sou burg, Middelburg, Veere en Vrou wenpolder wordt naar Kamperland gereden. In het restaurant van Camping de Schotsman wordt de lunch ge bruikt. Vorige jaren gebeurde dat gespreid over verschillende eta blissementen. Vanaf Noord- Beveland wordt via de kruin van de Veerse Dam, waar normaal gesproken geen verkeer is toege staan, teruggereden naar Wal cheren. Oostkapelle, Domburg, Westkapelle, Zoutelande en Kou- dekerke leiden de oldtimers terug naar de boulevard in Vlissingen. BIJ INLEVERING VAN UW VOLLE KLEURENROLLETJE. Onze 5 sterren staan garant vo TOPKWALITEIT SNEL SERVICE GRATIS FOTOALBUM GRATIS NIEUWE FILM ÏZ] Oostburg zegt. Hij is zelfs naar Oostburg gekomen om daar te praten met wethouder A. de Feij- ter. De Zeeuwsch-Vlaming be kende echter grote waarde te hechten aan de 2,5 ton die hij van het rijk had gekregen. Ook toen Paape dankzij een spoedac- tie met 130.000 gulden op de proppen kwam om de bunkers te bewaren bleef De Feijter oostin- disch doof en zat duidelijk op een andere golflengte dan de mensen die waarde hechten aan de histo rie en willen bewaren wat de moeite waard is om behouden te blijven. In Vlissingen dreigt nu hetzelfde te gebeuren als in Oostburg. On danks de vele waarschuwingen van kenners en algemene waar schuwingen van historici dat de ze generatie te rigoureus het recente verleden opruimt, zijn po litici kennelijk snel onder de in druk als het rijk de geldbuidel leegkiepert. „Aan de Prins Hendrikweg, nabij het nieuwe PZC-gebouw, staat een complex bunkers dat éénig is in zijn soort. Dat is een waterreservoir-bunker naast een hospitaal-bunker. Er zijn er vijf van gebouwd. Vier zijn er al afge broken", vertelt Hans Sakkers. Het bijzondere van deze bunker is overigens niet alleen de architec tuur. Ook het feit dat zwaar- en lichtgewonde Duitse soldaten na de slachting in Normandië naar Vlissingen werden vervoerd is een geschiedkundig item dat meer verdient dat alleen vermel ding in de geschiedenisboeken. „In veertien dagen tijd werden daar meer dan duizend operaties uitgevoerd", weet Sakkers. „Een dokter Herzog heeft daar onder zeer zware druk moeten wer ken". Vlissingen naïef Ir. Ruys, in zijn dagelijkse leven hoofd stafbureau scheepsbouw bij de KMS, stelt spottend vast dat het stadsbestuur van Vlissin gen op dit moment net zo naïef reageert als zijn collega's in Oost burg. Niettemin ziet hij een ken tering. Lichtjes, maar het geeft hoop. Snoek vult aan: „Een amb tenaar belde me met de voorzich tige vraag of het misschien mogelijk was om één van die bunkers te bewaren. Nou zeg ik je toch. Die bunkers horen bij el kaar. De waterreservoir-bunker is gebouwd om de gewonden in de hospitaalbunker van water te voorzien. Dat kun je niet loszien. Daaruit blijkt weer hoe weinig die mensen weten". Nederland en België hebben overigens een veel grotere opruimwoede als het om beton nen verdedigingswerken gaat dan bijvoorbveeld Frankrijk, waar de bunkers open zijn voor het pu bliek en dus ook nog een toeristi sche waarde vertegenwoordigen. „Met borden wordt de bezoekers verteld wat er tijdens de oorlog met die bunker allemaal gebeur de en waarom die of die bouwstijl werd gebruikt. Er is sprake van een bunkercultuur. Maar dat moeten we in Neder land nog leren Ad Hanneman /Tegen inlevering van deze bon bij I twee brillen halen en maar één betalen! (Geldig t/m I juli IQ8Q l tv Het montuur dat u wel betaalt, mag niet goedkoper zijn dan f 100, - De gratis tweede bril is bestemd voor dezelfde persoon die ook de eerste (betaalde) bril gaat dragen. De gratis bril komt uit de kollektie monturen met het rode drie hoekje. Middelburg, In de gratis bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril. Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, anti-kras, kleuren, enz.) dan geldt een toeslag. Geen andere kortingen te zelfder tijd. I Lange Delft 13-15 I 082_J Op de lokatie Middelburg zal de gesloten zijn van donderdag 29 juni a.s. vanaf 17.00 uur tot woensdag 5 juli as. 8.00 uur. Voor spoedeisende hulp kunt u zich wenden tot de afdeling spoedeisende hulp op de lokatie Vlissingen. Lokatie Vlissingen: Koudekerkseweg 88, telefoonnr. 01184 - 25456. Stichting lllli Streekziekenhuis Walcheren

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1989 | | pagina 1