jfX— Lessen regie al drie jaar vol Veel bekroonde film in Schuttershoftheater Woensdag 21 juni 1989 DE FAAM - DE VLISSINGER Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Verenigingen HOWA - De Hondenvereniging Walcheren (HOWA) verzorgt voor haar leden op woensdag 28 juni een strandwandeling en leuke spelletjes voor de hond. De avond begint om 19 uur bij strandpaviljoen De Zeester in Val- kenisse. Om 21 uur is er een barbeque. Natuurvereniging Walcheren - Onderleiding van Addie Vleugel houdt de natuurvereniging Wal cheren een excursie naar de Schotsman. De excursie start om 14 uur bij de frietkraam op het parkeerterrein aan de noordzijde van de Veerse dam. Hondententoonstelling - De Kynologenclub Zeeland houdt ter gelegenheid van haar 30 jarig bestaan op zaterdag 24 en zon dag 25 juni een internationale hondententoonstelling in de Zee landhallen in Goes. De ten toonstelling is voor het publiek op beide dagen toegankelijk van 9 tot 17 uur. Gezondheid Meditatief schilderen - Men sen die geïteresseerd zijn in me ditatief schilderen kunnen zondag 25 juni terecht op een themadag in centrum Namaskara aan de Waardekensstraat 47 in Kapelle. Aan deze dag, die begint om 10.30 en eindigt om 16.30 zijn wel enige kosten verbonden. Meer informatie is verkrijgbaar bij Ineke Schop, 01100-16552. Epilepsie-collecte - Met een zeer intensieve voorlichtingscam pagne 'Epilepsie en Sport' wordt in de week van 26 juni tot 2 juli de nationale epilepsie-collecte gehouden. Het Nationaal Epilep sie Fonds/De Macht van het Klei ne richt zich daarbij op het grote publiek, huis-, jeugd- en sportart sen, fysiotherapeuten en op de sportbonden en sportverenigin gen. Een gratis campagne brochure is verkrijgbaar bij de af deling Epilepsievoorlichting, post bus 9587, 3506 GN Utrecht. Benefietconcert - Het benefiet concert dat de Wegenbouwkapel Nederland op zaterdag 10 juni gegeven heeft ten bate van het Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle heeft een bedrag van f 4025,- opgeleverd. Het prepa reerfonds dat ermee werd opge richt is ter ere van de initiatiefnemers het 'Wegen- bouwkapelfonds' genoemd. Cursus/onderwijs Vernieuwde schakelcursus - De stichting Regionaal Educatief Centrum (REC) 'de Bevelanden- Tholen' heeft in samenwerking met de Zeeuwse Dag- en Avond scholengemeenschap een ver nieuwde schakelcursus samengesteld. De cursus is be doeld voor mensen die naar een vorm van Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) willen, maar over onvoldoende vooropleiding (toelatingseis is MAVO) beschik ken. Voor mensen die al lang ge leden hun MAVO-opleiding hebben afgerond is de schakel cursus een aardig opstapje om weer opnieuw te gaan studeren. De cursus is in twee delen van ie der een jaar verdeeld en begint op 1 september in Goes. Meer in formatie over tijd, vakkenpakket en kosten is verkrijgbaar bij het REC in Goes, 01100-31170. Nieuw onderkomen - In Ter- neuzen vindt donderdag 29 juni om 16 uur de officiële opening plaats van het nieuwe onderko men van de Janneke Dierx- school. De openingshandeling van het gebouw aan de Sche- pendijk 10 wordt verricht door de naamgeefster van de school, Janneke Dierx-Harms. Gemeentelijk milieubeleid - De Inspectie Milieuhygiëne van het ministerie van VROM heeft een 'thermometer' ontwikkeld, waar mee kan worden gemeten hoe het staat met het milieubeleid van een gemeente. Aan de hand van criteria als beleid, planning, organisatie, externe contacten en resultaten, kan worden beoor deeld in welke fase het milieube leid zich bevindt. De inspectie hoopt hiermee het milieuhygië nisch verantwoord bestuur en beheer van gemeenten te be vorderen. Japanse vouwkunst - In de Zeeuwse bibliotheek in Middel burg beginnen op woensdag avond 30 augustus en donder dagmorgen 31 augustus de ba siscursussen Origami (Japanse vouwkunst). Deze cursus bestaat uit 8 lessen. Ook wordt dit jaar voor het eerst een cursus gege ven in Papier-Architectuur. Deze cursus wordt in Middelburg en Kapelle gegeven en begint met een basiscursus van 4 lessen. Meer informatie is verkrijgbaar bij Origami Zeeland, 01102-43207. «IC IK WIL DE PZC 2 WEKEN GRATIS ALS NAAM: Adres: pPl PC/Plaats: 1—1 Tel.: (U kunt deze bon zonder postzegel aan ons terugsturen). PZC afdeling abonnementen Antwoordnummer 123 4380 VB Vlissingen Commissievergadering - De vaste commissie van advies en bijstand inzake de personeelsza ken en organisatie van de ge meente Vlissingen vergadert vandaag, woensdag 21 juni, om 17 uur in het stadhuis. Gevonden - Bij de gemeentepo litie in Vlissingen zijn de volgende voorwerpen aangegeven: heren- bril, gekleurde bril, opsteekspeld, fotolens, negatieven, fototoestel, dameshorloge, herenhorloge, kleine portemonnee met inhoud, damesportemonnee met inhoud, een kinderschoen, broche, ket ting met 2 plaatjes, armbandje met inscriptie, diverse sleutels, een zwart tasje met inhoud en een fietstas met een regenpak. Bij het dierenasiel in Vlissingen is een perzische kater en een lap- jeskat aangegeven. Verzamelaarsmunt - De Rijks Munt vervaardigt momenteel een heruitgave van een zilveren du kaat uit 1659. Deze dukaat werd destijds door de Staten-Generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden ingevoerd als con current voor de Zuid-Nederlandse patagon. De dukaat van 1816 heeft model gestaan voor het nieuwe uiterlijk, omdat deze ten tijde van het Koninkrijk der Ne derlanden is uitgegeven. Het wa pen van de Staten-Generaal op de keerzijde is vervangen door het Rijkswapen. De kwaliteit van de nieuwe munt is beter dan zijn originele voorganger. Als verza melaarsmunt wordt hij nu uitge geven in de speciale spiegelglansuitvoering proof. De nieuwe dukaat kost f 69.- en is bij 's Rijks Munt verkrijgbaar tot medio augustus. Inlichtingen via: 030-910365. De munten. Reiki-Het Japanse woord Reiki betekent energie of kracht van de zon. Het woord staat tevens voor de genezende kracht die door handoplegging vrijkomt. Deze methode werd herontdekt door de Japanse hoogleraar Usui en richt zich zowel op licha melijk, spiritueel als op emotio neel niveau. Reiki verlicht pijn en verhelpt acute problemen heel snel. Tijdens het Reiki- weekeinde van vrijdag 23 tot en met zondag 25 juni worden er 4 inwijdingen gegeven. Belang stellenden kunnen zich melden bij Tiny van der Linden, 01180-28298. Dag van het paard - Bij mane ge De Eendracht aan de Rijke buurtweg 8 in Serooskerke wordt op zaterdag 24 juni voor de twin tigste maal de Zeeuwse Dag van het Paard gehouden. Naast keu ringen van paarden van allerlei ras is er 's middags een aantrek kelijk programma waarin het paard - hoe kan het ook anders - een belangrijke rol speelt. Onder meer wordt een Romeins strijd wagennummer ten beste gege ven waaraan Shetlanders, Fjorden, Haflingers, Arabieren en Trekpaarden deelnemen. Veere - De gemeenteraad van Veere houdt op woensdag 28 ju ni een openbare vergadering in de raadszaal van het stadhuis. De vergadering begint om 19.30 uur. De stukken die op deze vergade ring betrekking hebben liggen ter inzage bij de sekretarie aan de Kerkstraat 7 in Veere. commissievergadering - De bestuurscommissie voor welzijn van de gemeente Middelburg ver gadert vandaag (woensdag 21 juni) om 16 uur in de vergader zaal II van het pand Stad- huisstraat 2. Raadsvergadering - De ge meenteraad van .Middelburg ver gadert op maandag 26 juni in het stadhuis. De vegadering begint om 14 uur. Belasting - Het ministerie van Financiën heeft deze maand vier algemeen samenvattende bro chures uitgebracht, betreffende de nieuwe loon- en inkomstenbe lasting. Er is een aparte brochure voor werknemers, voor 65-plussers, voor (kleine) zelfstandigen en voor werkgevers (grote bedrijven). De brochures zijn te bestellen bij de Centrale Directie Voorlichting van het mi nisterie van Financiën, 070-427542. De brochures voor werknemers en voor 65-plussers zijn ook verkrijgbaar op postkan- toren en bibliotheken. Commissievergadering - De vaste commissie van advies en bijstand voor de sociale aangele genheden van de gemeente Vlis singen houdt vandaag, woensdag 21 juni, een openbare vergadering in het stadhuis. De aanvang is om 19.30 uur. Buurt/wijk 'PELLE DE VEROVERAAR' In het Middelburgse Schutters hoftheater heeft men beslag kun nen leggen op de winnaar van de Gouden Palm van het festival in Cannes in 1988, namelijk 'Pelle de Veroveraar' van de Deense re gisseur Bille August. Deze film ontving overigens dit jaar een Oscar voor de beste buitenlandse film. Het verhaal speelt zich af rond de eeuwwisseling, toen arme Zweedse emigranten uitweken naar Denemarken voor werk en hoop. De jongen Pelle Karlosn staat er centraal. Pelles vader heeft onder slavencondities een baan gevonden als boerenk necht. In de hardvochtigheid waarin het gezin leeft worden dromen vermoord. En als het le ven weer een beetje leuk lijkt te worden is er altijd wel weer een gebeurtenis die roet in het eten gooit. Pelle evenwel blijft dromen en Huurderscomité WSW/Bo- menbuurt - Het huurderscomité WSW/Bomenbuurt in Oost- Souburg houdt op maandag 26 juni een openbare vergadering. De vergadering begint om 19.30 uur in het dienstencentrum Bach- ten Poorte in Oost-Souburg. Bewonerscomité - Het bewo nerscomité Woningstichting Wal- cheren/M.A. van der Puttestraat en de Van Steveninckstraat houdt op donderdag 22 juni een openbare vergadering in dienstencentrum Bachten Poorte, Bachtenpoorte 46 in Oost- Souburg. De vergadering begint om 20.30 uur. Rommel- en pretmarkt - De Dorpsvereniging Koudekerke houdt haar jaarlijkse rommel- en pretmarkt op zaterdag 24 juni op het Dorpsplein. De markt begint om 9 uur en duurt tot ongeveer 15 uur. Handwerkverkoop - De stich ting Welzijn voor Ouderen houdt op donderdag 29 juni tussen 9.30 en 15.30 uur een hand werkverkoop in het dienstencen trum Bachten Reede aan de Vredehoflaan in Vlissingen. Schortjes, kussens, poppen en tafelkleden, gemaakt door: crea tieve groep Bachten Reede, wor den hier te koop aangeboden. Rommelmarkt - De Prinsenho- ve school in Middelburg houdt op zaterdag 24 juni van 9 tot 14 uur een Rommelmarkt op het school plein aan de Prinsenhove 5. Een deel van de opbrengst gaat naar de school en een deel naar een zendingsproject in Bangladesh. Pelle, waaromheen alles draait in Pelle de Veroveraar. staart over zee naar de vertrek kende boten. Die droom wordt bewaarheid ZEEUWSE AMATEURTONEELSCHOOL START Zeeland krijgt dit jaar een heuse amateurtheaterschool. Na Am sterdam, Rotterdam en Nijmegen begint in augustus "De Ambitie" met een aantal cursussen in regie en spel. De lessen worden gege ven in het Zeeuws Steunpunt voor Kunstzinnige Vorming en zijn voor alle geïnteresseerden boven de zestien bedoeld. De Ambitie speelt in op de toene mende tendens naar kwaliteit, ook in hobbies, en maakt daarbij gebruik van het relatief grote aantal regisseurs in Zeeland. De opleiding bestaat uit acht cur sussen. Alle aspecten van acte ren worden besproken, van toneelgeschiedenis tot adem- en stemtechnieken. De opleiding duurt drie jaar, maar ook part timen is mogelijk. De stoomcursussen toneel die al bestonden voor verenigingen blij ven op het programma van het Zeeuws Centrum voor Amateur toneel (ZCA) staan. Ron Lubbersen, de coördinator van De Ambitie, heeft samen met collega-regisseur Willem Huy- brechs de artistieke leiding. Ge kozen is voor een pure acteeropleiding. „Geen randver schijnselen als grime en decors dus", legt Lubbersen uit. „Boven dien doen we alleen maar plan- kenwerk". Acht docenten, waaronder ook Ad van Noort - bekend van zijn regisseurschap in onder meer het Vestzaktheater - zijn inmiddels aangetrokken. De zakelijke leiding is in handen van het ZCA en de faciliteiten worden verstrekt door het Zeeuws Steunpunt aan de Roozenburg- laan in Middelburg. Van deze twee instanties komt ook het ini tiatief voor De Ambitie. Door de nog jonge geschiedenis is er nog geen aansluiting met "de echte" toneelschool. Willem Huybrechs: „We moeten voor zo'n aansluiting eerst bewijzen dat we kwaliteit leveren. Boven dien hebben wij alleen certifica ten van deelname, geen diploma's". De Muziekschool bij voorbeeld heeft examens die die nen voor toelating aan het Conservatorium. De vergelijking met de Zeeuwse Muziekschool geldt wel wat betreft lokatie. Bij voldoende belangstelling is De Ambitie namelijk van plan ook "filialen" te stichten in bijvoor beeld Zeeuwsch-Vlaanderen en Schouwen. zaterdag 24 juni. Deelnemers van 16 jaar en ouder kunnen zich vanaf 14.30 uur laten inschrijven, waarna de halve marathon om 15.30 van start gaat. Voor dege nen die een halve marathon te ver vinden is er een tien kilometer uitgezet die gelijktijdig met de halve marathon van start gaat. Voor deze afstand geldt geen mi nimum leeftijd. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Helen Luitwieler, 01100-12855. Jeugd Olympische Dag - De provincie Zeeland is als Zeeuwse ploeg op de Jeugd Olympische Dag 1989 (zaterdag 10 juni) ge ëindigd op de elfde plaats. De Zeeuwse ploeg bestond uit 160 sporters en begeleiders die onder coördinatie van de Zeeuwse Sportraad aan dit festijn hebben meegedaan. Er werd één gouden (verspringen), één zilveren (800m A-finale) en twee bronzen medailles (tennis en handbal) behaald. Zomeravondzangvierdaagse - Op vier plaatsen in het land houdt de Evangelische Omroep weer zangavonden onder de titel 'Samen zingen met Arie Pronk'. De eerste avond in de serie vindt plaats op dinsdag 27 juni in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Ring in Burgh-Haamstede. De vierde avond wordt gehouden op vrijdag 30 juni in de Hervormde Kerk aan het Kerkplein in Kapelle- Biezelinge. Beide avonden begin nen om 20 uur, maar in verband met televiesie-opnamen wordt belangstellenden gevraagd om uiterlijk kwart voor acht aanwe zig te zijn. Zomerdrives - De Bridgekring *68 uit Burgh-Haamstede houdt in de maanden juli en augustus weer iedere donderdagavond bridgedrives. Deze drives vinden plaats in het Dorpshuis De Schutse aan de Julianastraat 22 in Burgh-Haamstede. Deelnemers kunnen zich tot 19.15 uur laten inschrijven aan de zaal. Bridgedrives - Het district Zee land van de NBB houdt de ko mende zomermaanden weer zomeravondbridgedrives in Hotel Walcheren in Koudekerke. De dri ves worden gehouden op maandag- en donderdagavond in de maanden juni, juli en augus tus. Op alle avonden kan vanaf 19 uur worden ingeschreven aan de zaal. Rolstoeltennis - Begin juni is in Vianen de Vereniging Rolstoel- tennis Nederland (VRN) opge richt. De VRN is zowel bij de Nederlandse Invaliden Sportbond als de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond aangesloten. De VRN heeft tot doel het rolstoeltennis in ons land te be vorderen en de belangen van de rolstoeltennissers te behartigen. Voorts wordt gestreefd naar vol ledige integratie van rolstoelten nissers binnen de bestaande tennisverenigingen. Inlichtingen over de vereniging zijn te verkrij gen bij de VRN in Amsterdam, 020-6625269. Halve marathon - De Goese at letiekvereniging AV'56 houdt in samenwerking met de voetbal vereniging Colijnsplaatse boys een halve marathon (21,1 km) op Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: kand. A.E. de Bruijn, knd., 19 uur: ds. D. Heikoop. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Markt 12. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. L.W.Ch. Ruygrok. Gereformeerde Gemeente. Zo. 9.30 en 19 uur: ds. Verhoeks, 14.30 uur: leesdienst. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Kerkplein 1. Zo. 10.15 uur: ds. v. Boven. Rooms Katholieke Kerk. Zo. 10 u DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. Zo. 10 uur: ds. C.A. Westerveen, m.m.v. het Domburgs Kerk, o.l.v. dhr. H.K. de Haan, knd. 19 uur: ds. C. de Boon. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19 uur, zo. 10 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 en 19 uur: ds. L.J. 't Hart, 19 uur: gez. dienst. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. L.C.D. Sinke, 19 uur: ds. L.C.D. Sinke. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, knd., 19 uur: ds. C. Westerveen. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 10.30 uur: ds. Lukasse. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: ds. J. Geers, 19 uur: ds. E.V.E. Wijnands. Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1Zo. 10 uur: ds. Wijnands. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: drs. R.G. v.d. Zwan, knd. 4-7 jr. 19 uur: drs. D. Westerneng. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 9 uur: ds. v. Boven. MIDDELBURG Bahé'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lan ge Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lau- werijszstraat 6, 9.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, 19 uur: dhr. L.Ph. Westhoff. Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: ds. W.A. v.d. Berg, 14.30 uur: ds. L.J.G. IJkel. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. P.J. Rebel, 19 uur: ds. W.A. v.d. Berg. Pinkster Gemeente. Zo. Verenigingsgebouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43. Zo. 15.30 uur. Dam 6 wo. 19.30 uur. Hervormde Getpeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groen markt, 10 uur: ds. K. Hendrikse en ds. J. Dubbink, gez. dienst met de Koorkerkgeemeenschap. Oostkerk, Oostkerkhof, 10 uur: ds. P. Klijnsma. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, 9.30 uur: ds. O. Elseman, Wijkgem. Geref. Bond, 11 uur: ds. J. Vroegindeweij, 18.30 uur: ds. C. Trouwborst. Thomaskapel, Vrijlandstraat, 9.30 uur: ds. A.P. Nau- ta, doopdienst. Engelse Kerk, Simpelhuisstraat 19, 19 uur: ds. K. Hendrikse. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst, dhr. A. v. Rijswijk. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: kpt. B. de Heer, 17 uur: jeugddienst. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. onbekend. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse Kerk, Sim pelhuisstraat 19. Zo. 9.30 uur: ds. G.J. Zwarts, 17 uur: dhr. G. Blijdorp. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. 10 uur: ds. K. Hendrikse en ds. J. Dubbink, gez. dienst. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lom bardstraat 2, zo. 10 uur. za. 19 uur. De Hoeksteen, Rozenburglaan 22, zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: ds. R.F. Ie Gras. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS, Kiaren- beek. Zo. 9.30 uur: br. C. v.d. Zanden. Volle Evangelie Gemeente "De Herberg", Dam 6. Zo. 10 uur, di. 20 uur. NIEUW- EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: ds. H. v. Oostende. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36 A. Zo. 9 en 10.30 uur:ds. F.C. v. Dijke in Herv. Kerk, 10.30 uur: knd. 19 uur: ds. J.W. Giashouwer, jeugddienst. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4. Zo. 9 en 10.30 uur: SoW-dienst, ds- F.C. v. Dijke, 19 uur: SoW-dienst in Geref. Kerk, ds. J.W. Glashouwer, m.m.v. jongerenkoor Sameach. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. Zo. 9 i Oostende. ds. H. VEERE Gereformeerde Kerk. Kaai 53. Zo. 9.30 uur: kand. C. Simons, 19 uur: ds. J.L. 't Hart, gez. dienst te Gapinge. Hervormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. 9 uur: ds. Lukasse. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Schel- depoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. A. Brons. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: leesdienst. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Zo. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: hr. Jorritsma. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Poppe, 19 uur: ds. de Nooij. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Glashouwer. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. Witkamp, 17 uur Vesper. De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. de Nooij. Ophir, Badhuisstraat 186, 10 uur: ds. v. Bork. Jehovah's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehovah's Getuigen Gemeente 'Souburg Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laat ste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. "Het Anker", Bonedijkestraat 165. Za. 9.15 uur: dhr. A. v. Rijswijk, 10.15 uur: bijbelstudie. Marnixkerk, Marnixplein 41. Zo. 9.30 uur: lees dienst, 16 uur: ds. Th. v. Stuijvenberg. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur.kpt. C.D. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, ds. W.J. Lentink. Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, ds. W.J. Lentink. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Walcheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. J.D. de Boer. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogel weg 57, zo. 11 uur: eigen zanggroep. Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur: Onbekend, zo. 9.30 uur: Onbekend. Bethesda-St. Joseph Ziekenhuis, Koudekerkseweg 88, zo. 11.15 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwestraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER Rooms-Katholieke Kerk. Zo. 10 uur. Fort den Haackweg 2. Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: ds. Schokking. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, 19 uur: afscheid zondagsschool. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk. Willibror- dusplein 2. Zo. 9 uur: ds. R.C.A. v. Voorst-Vader, 10.30 uur: ds. P. Boekesteijn. Rooms-Katholieke Kerk. (Bosweg). Za.: 19 uur, zo. 10 uur. Do. 22 t/m wo. 28 juni. HUISARTSEN MIDDELBURG: vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: P.F. de Doelder, Bellinkplein 1, tel. 11721. Zondag tot 24 uur: S.A. v/d Haak, Rouaansekaai 47, tel. 12637. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende ge vallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur (zon der afspraak). VLISSINGEN: zaterdag tot 24 uur: W. v. Ouwerkerk, Gerbrandystraat 6, tel. 65498. Zondag tot 24 uur: A. v/d Griek, Badhuisstraat 46, tel. 12950. Visites aanvra gen voër dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. SOUBURG, NIEUWLAND, ARNEMUIDEN. MIDDELBURG-ZUID: zaterdag: P. Kodde, Oude Vlis- singseweg 13, Middelburg, tel. 01180-15810. Zondag: J.F.M. Bergen, Kanaalstraat 89, O. Souburg, tel. 01184-61500. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. GRIJPSKERKE, GAPINGE. OOSTKAPELLE, SEROOS KERKE, VROUWENPOLDER, VEERE EN ZANDDIJK: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: E.W.J. Gunst, Torenstraat 46, Serooskerke, tel. 01189-1212. WESTKAPELLE, DOMBURG, AAGTEKERKE, ZOUTE LANDE, MELISKERKE, BIGGEKERKE EN KOUDEKER KE: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: F. van Ee- de, de Casembrootstraat 24, Westkapelle, tel. 01187-1234. OOST- EN MIDDEN-WALCHEREN: zaterdag en zondag: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevaller Rackwitsz, Volderijlaagte 01180-35688. 11 tot 12 uur: M.H. Middelburg, tel. APOTHEKEN MIDDELBURG: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Ringeling, Lange Delft 133, tel. 12538. VLISSINGEN: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Souburg, C. v. Perestraat 1, tel. 01184-61593. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN EN OOST-SOUBURG: A.M. Gaay, tel. 71768. MIDDELBURG: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: Mw. de Crom, tel. 27325. DIERENARTSEN SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. van Wouwestraat 41. Zo. 10 uur: ds. G. Kalksma, 19 uur: dhr. R. Heemskerk, jeugdd. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Di. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. J. Pannekoek, 19 uur: dhr. R. Heemskerk. KLEINE HUISDIEREN: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: Mw. TH.J. Driehuis-v. Hasselen, Vlissingen, tel. 01184-66548. DIERENARTSENPRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huis dieren: tel: 01180 - 33803. Visites aanvragen van 8.00 - 9.00 uur. PRAKTIJK OOSTKAPELLE: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel: 01188 - 1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. WIJKVERPLEEGKUNDIGEN ST. LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 9 uur: ds. St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur en 19 uur: drs. D. Westerneng. SOUBURG Gemeente Sion. Ritthemsestraat 43A. Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Gemeen te. ZO. Kanaalstraat, 9.30 uur: ds. M.V.J. de Craene. Oranjeplein, 9.30 uur: ds. R.E.R. v. Buieren, 19 uur: ds. L.Th. Witkamp. Bej.tehuis "De Zoute Viever",-Dongestraat 1zo. 19 uur: dhr. J.M. Schot. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, zo. 10 uur: ds. J.D. de Boer. Rooms-Katholieke Kerk. Bej.tehuis "De Zoute Vie ver", Dongestraat 1, za. 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur: Paro chiekoor. KRUISVERENIGING WALCHEREN-OOST (MIDDEL BURG, ARNEMUIDEN, NIEUW- EN ST. JOOSLAND); bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184 - 14444. KRUISVERENIGING VLISSINGEN/SOUBURG (VLIS SINGEN, WEST- EN OOST-SOUBURG EN RITTHEM): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale. tel. 01184 - 14444. KRUISVERENIGING PLATTELAND WALCHEREN: be reikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentra le, tel. 01184 - 14444. ALGEMEEN KRISIS OPVANGCENTRUM "COURT OX- HOOFT", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg. Dag en nacht voor opname een aanmelding bereikbaar zowel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01180 - 38000. NOODOPVANG WALCHEREN LEGER DES HEILS bij crisissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. nr. 01180 - 12000. GGD ZEELAND: Middelburg, Dam 39-41; Vlissingen, Rozengracht 6. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: tel. 01180 - 34085. GESLACHTSZIEKTENBESTRIJDING: Dam 39-41, ma., wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180 - 34085. AIDS-INFOLIJN: 01180 - 38384. ALLE VRAGEN OVER GEZONDHEIDSVOORLICHTING: 01180 - 34085. TUBERCULOSEBESTRIJDING: tel. 01184 - 18395. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK: de dienst doende maatschappelijk werker is bereikbaar via het te lefoonnummer: 01180-84000. BUREAU VERTROUWENSARTS KINDERMISHANDE LING: tel. 01180 - 28800. NVSH-MIDDEN ZEELAND: Weidezicht 59, tel. 01100 - 21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070 - 600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. STICHTING "BLIJF VAN M'N LIJF ZEELAND": Post bus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor op name en aanmelding bereikbaar, tel. 01184 - 14645. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose), Rozengracht 6: maandag en vrij dag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184 - 18395).

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1989 | | pagina 11