Stichting Welzijn Ouderen wil spoedig adviescommissie Actie van FNV Jongerenbeweging Zeven films en een lezing met costuum in centrale rol 'Wij hebben een lagere drempel dan de Slibreeks' Natuurexpositie rond Duimelijntje BIJOUS BIJOU Piet, nóg 'n kilootje? fjAMlFT) elders in dit blad m lm BE BOEKEN MET DE RODE PIJL HUISVESTING OUDEREN IN VLISSINGEN VAAK SCHRIJNEND Dansmusical van Opus One KWALITEITS- GESCHENKEN [Dl m PZC WEEKBLADEN Fotowedstrijd van jarige Fiitsparaplu Wachtlijst J.P.A. Rossël CAMPAGNE VOOR WINKELPERSONEEL 'GOED LOON MOET GEWOON' m Maritiem Rode Kruis Crisis FILM FASHION IN MIDDELBURG ACHTSTE 'BALLUSTRADE' OVER ANARCHIE EN LITERATUUR Winnaars ZIE VOOR LEDERWAREN Inderdaad, voor zon prijs blijf je strooien. Dus koopt Zwarte Piet nógzo'n reuzenzakstrooigoed. Boordevol kruidnootjes, taaibolletjes, schuim en suikergoed. 't Lijkt wel of die zak nooit opraakt. HEEL KILO^95* Exklusieve in alle prijzen Alles voor de sfeervol GEDEKTE TAFEL SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 c- CV 89e JAARGANG 30 NOVEMBER 1988 NUMMER 48 De Stichting Welzijn voor Ouderen in Vlissingen wil dat er nu eindelijk eens paal en perk wordt gesteld aan de huisvesting voor ouderen. Ouderenhuisvesting dient voortdurend onder de aandacht gebracht te worden van de beleidsmakers in de gemeente. En daarom moet in deze warwinkel orde worden geschept. Een adviesgroep ouderenhuisvesting moet in het leven worden geroepen om de vinger aan de pols te houden. Die mening ventileert de stich ting in een brief aan de advies commissie voor het ouderenbe leid, die op woensdag 7 decem ber vergadert. Een notitie over ouderenhuisvesting van de Wo ningbouwvereniging Basco en de brief van de stichting worden dan als agendapunt behandeld. Vlissingen heeft volgens de brief 777 geschikte woningen voor ouderen. Dat is 31,5 minder dan de landelijke norm aangeeft. De stichting zet echter vraagtekens *Opus One brengt in Over the Top een combinatie van jazz- en tapdans met zang en mime. Een dansmusical dus. Donderdag 1 december om 20 uur in de Stadsschouwburg in Middelburg. jMa® Oplage: 23.155. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 46.605 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51. postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. De fotoclub Fiitsparaplu in het gelijknamige clubhuis in Vlissin gen heeft naar aanleiding van haar tienjarige bestaan een pro vinciale fotowedstrijd uitge schreven. Foto-amateurs van zestien jaar en ouder èn jonge ren tot zestien jaar kunnen deelnemen. De geselecteerde foto's worden geëxposeerd in de ruimte Zelke Negen Een in Vlissingen. Voor de jeugdige deelnemers is een aparte hoek gereserveerd. Het onderwerp is vrij. De leukste en de beste foto's worden beloond. Wie wil deelnemen heeft nog maar tot 1 december de tijd om de foto's in te zenden. Basco heeft eerder dit jaar in een notitie om een samenhan gend gemeentebeleid gevraagd en de ouderenorganisaties ver zocht aan te geven op welke wijze zij zouden kunnen deelne men aan een samenwerkings verband. Ook de Basco kwam tot de conclusie dat een werk groep gevormd moest worden die dan nieuwe initiatieven zou kunnen nemen. Bejaardencomplex Ter Reede in Vlissingen. bij de Vlissingse cijfers omdat er ook ouderenwoningen worden verhuurd aan anderen. "Het te kort aan ouderenhuisvesting zit met name in de betaalbare ge schikte huurwoningen, maar ook in de koopsector is er een tekort," schrijven stichtings voorzitter A. Beun en secretaris D. Schoonen. Wie als oudere een geschikte huurwoning zoekt, moet minstens drie vier maanden op een wachtlijst, stellen beide bestuursleden vast. "Dat overi gens zonder dat een duidelijke urgentiebepaling aanwezig is." Ook de samenwerking tussen de diverse woningbouwverenigin gen in de vorm van een geza menlijke wachtlijst ontbreekt. "Dat alles veroorzaakt vaak schrijnende situaties bij ouderen die aangepaste huisvesting hard nodig hebben." En door al deze zaken verhuizen ouderen nog wel eens naar een andere stad of dorp in de omgeving, aldus Beun en Schoonen. In de te vormen adviesgroep die nen zowel ouderen als ter zake deskundigen te zitten, menen de schrijvers van de brief. De te vormen commissie zal onder meer knelpunten moeten onder zoeken en bouwstenen aandra gen voor een gemeentelijk oude renbeleid. Huisvesting voor die groep moet voortdurend onder de aandacht worden gebracht van beleidsmakers, woning bouwverenigingen, verhuurders en ouderen zelf. Omdat er snel iets moet gebeuren, bevelen Schoonen en Beun aan om de adviescommissie zo snel moge lijk op te richten. tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor siechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraak 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen Goed loon moet gewoon'. Met die slogan probeert de Jonge renbeweging verbonden met FNV een campagne op gang te brengen die is gericht tegen de soms slechte rechtspositie van het winkelpersoneel. Volgens de jongerenbeweging neemt een aantal winkeliers het niet zo nauw met de rechten van hun winkelmeisjes of -jongens. "De CAO's worden lang niet altijd nageleefd". De campagne duurt tot volgend jaar november. Dan presenteert de jongerenbeweging een rap port over de binnengekomen klachten en aanbevelingen voor verbeteringen. Medewerkers van de jongerenbeweging die het predikaat 'deskundig' dra gen controleren bijvoorbeeld sa men met het winkelpersoneel het loonstrookje waar nodig worden ook klachten onder de loep genomen. Wie vragen heeft kan daarom op woensdag 7 en 14 december en maandag 12 december terecht in het 'honk' van de jongerenbe weging aan de Dam 12-14 in Middelburg. C. Heijkoop verzamel de maritieme gege vens over 125 jaar, en boekte dit. Recente Zeeuwse scheepvaart. Het Rode Kruis boert slecht; het ledental zakt. 'We zijn niet echt neutraal. We kiezen voor het slachtoffer'. Jan Zwemer beschrijft de partij van Bram Janse in de crisisja ren. In navolging van Den Haag wordt ook in Middelburg het festival 'film fashion' gehou den van 7 tot en met 14 decem ber. Tijdens het festival worden zeven films gedraaid waarin het costuum een belangrijke rol heeft gespeeld. Op vrijdag 9 de cember is er een lezing. Voor de organisatie er van tekent de Stichting Filmtheaters Middel burg. Decor voor dit couture- festijn is het Bibliotheektheater. In Middelburg is slechts een ge deelte van het festival van Den Haag te zien. Daar maakte de or ganisatie indruk met de beroem de actrice Audrey Hepburn, die het festival opende. Niettemin volgen de Middelburgers de lijn die al een tijdje geleden werd in gezet, namelijk een festival hou den rond een thema. Vorig jaar bijvoorbeeld stond de architec tuur centraal. Het is een poging - aldus verwoordt de stichting haar doelstelling in de stencil waarop het programma staat af gedrukt - om aandacht te schen ken aan minder bekende ele menten in de film. De rol van de costuumontwer- per wordt van woendag tot en met woensdag belicht in het Bi bliotheektheater, behalve op zondag. Geopend wordt met 'Blow up' met ontwerpers, man nequins en modellen centraal. Deze film uit 1966 draait om Als het mooiste anarchistische gedicht van 1988 wordt 'Het vlot' van Wim Hofman ge noemd. Bert Altena stuurde een inleiding in over de geschiede nis van het anarchisme. De anarchistische poëzie wordt toegelicht door Psziko Jacobs. Jan Bervoets geeft een per soonlijke poëzie-opvatting en een beknopt overzicht van he dendaagse anarchistische stro mingen. Kortom: de redactie van het literaire tijdschrift Bal- lustrade stelt de anarchistische literatuur in zijn achtste editie centraal. "Het is voor de eerste keer dat we een thema hebben", licht re dactielid Theo Raats toe. Waar om? "Zo maar", antwoordt de Middelburger. "Het thema is ontstaan nadat ik met Altena over dat onderwerp had gespro ken". Het betekent overigens niet dat Ballustrade zich vastpint op een politieke stroming. Inte gendeel. Dit Zeeuwse literaire blad wil naast een allegaartje van literatuur, zo af en toe een thema toelichten. Het kan een volgende keer best over jeugdli teratuur gaan". Ballustrade is in principe Zeeuws. Talent of wie meent dat te hebben kan er penne- vruchten in kwijt. Ook beelden de kunstenaars krijgen een kans om er op A3-formaat wat te to nen. Is dit periodiek dan niet een doublure van de Slib-reeks, de boekjes van het Zeeuws Kunste naarscentrum waar - in principe - Zeeuwen kunnen debuteren? Raats meent van niet. "Slib In het Zeeuws Biologisch Mu seum in Oostkapelle is de ko mende maanden de ten toonstelling 'Duimelijntje' te zien. Bij deze kindertentoonstel ling, samengesteld door het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden, staan planten en dieren uit het sprookje van Hans Christian Andersen centraal. Het gaat bij deze tentoonstel ling, met name geschikt voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs, vooral om 'het zelf ontdekken'. Met behulp van on der meer kijkdozen, knuffeldie ren en geprepareerde dieren kunnen de kinderen zich verdie pen in de natuurhistorische the ma's uit het sprookje. En dat zijn er nog al wat. De gerstekorrel die de kiem vormt voor de tulpebloem waar Duime- Duimelijntje en de mol lijntje uitkomt en haar notedop- wiegje bijvoorbeeld, of de pad die haar ontvoert, de vlinder die haar redt en de zwaluw die Dui melijntje meeneemt naar war mere oorden, waar ze trouwt met haar bloemenkoning. De tentoonstelling loopt door tot en met zondag 26 februari. heeft een hogere drempel", is zijn overtuiging. "Neem het amateurschrijversfestival dat kortgeleden werd gehouden in Vlissingen. Ik ben daar naartoe gegaan om talent voor Ballustra de te zoeken. En ik heb het ge vonden. Die mensen zouden waarschijnlijk nooit voor een Slib-boekje in aanmerking ko men. In dit themanummer is werk van de amateurschrijvers die ik goed vond opgenomen. "Toevallig, zegt hij met een iro nische lachje, "waren dat niet de winnaars van het festival". Daarmee onderstreept Raats zijn stelling dat "in Zeeland sluime rend talent zit dat de kans onvol doende benut om te publiceren. Ik zou ze willen oproepen om met ons mee te doen". Heeft Ballustrade dan geen kwa liteitsnorm? Raats denkt diep na. Na een slokje koffie formuleert hij voor zichtig: "Als je beoordeelt, voelt dat beetje aan als Sinterklaas. Zo van: zing nou maar eens een liedje. En je moet niet bang zijn om een besluit te nemen over kwaliteit. Goed. Het is subjectief en je hebt je eigen normen. En er zijn algemene maatstaven die refereren aan taalnormen die worden gesteld aan poëzie. Maar dat wil niet zeggen dat je zomaar nieuwe zaken afwijst. Het kan zijn dat het taalkundig of gewoon maar gevoelsmatig mooi is. En wat proza be treft...Och. Ik denk dat alles wat gepubliceerd wordt al eens is gepubliceerd". De redactie van Ballustrade heeft nu na acht nummers een wat vastere, lijn gevonden. De lay-out is volgens Raats een vast gegeven, maar qua invul ling zal er nog wel het een en an der veranderen. "Het is een kwestie van blijven groeien. Dus een vaste structuur hebben we nog niet". een modefotograaf die in de donkere kamer ontdekt dat hij zonder het te weten een moord op de film vastlegde. De tweede film, 'The damned' op donder dag 8 december gaat over kostuumontwerpers, waarin het Macbeth gegeven (een ambi- tiëuze schoondochter vermoordt haar schoonvader) wordt ver plaatst naar het Nazi-Duitsland. Corlijn Farnon Bol verzorgt vrij dag 9 december een lezing over de imagebuilding van een ster. Bol is docente kunstgeschiede nis en costuumgeschiedenis aan de Academie Montaigne in Am sterdam. 'Breakfast at Tiffany' wordt gedraaid na de lezing. Au drey Hepburn speelt in deze film een meisje uit de provincie dat modiste wordt in New York. In de film 'The great Gatsby' (zaterdaa 10 december) doet ■W Glitter en glamour een jongen van eenvoudige komaf al het mogelijke om maar op de rijkelui te lijken. De vrolijke musical van Gershwin, 'An American in Paris' is eveneens verfilmd en kreeg onder meer een Oscar voor de costuums. Maandag 1 2 december is de film te zien. Een dag later weer een musical: 'My fair lady', waarbij de costuums eveneens een be langrijke rol speelden. 'How to steel a million' is de laatste film van het festival. Hij is te zien op woensdag 14 december. Bij het festival is een boek ver schenen onder de titel 'Kos tuumontwerp in de twintigste eeuw'. Bij boekhandel Fey en aan de kassa is het boek te koop. DE ZAAK OP DE HOEK Lange Delft 44/Segeersstraat Middelburg V VERWENWINKEL J Deze aanbieding is geldig t m zaterdag 12 novembeK

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1988 | | pagina 1