De veelzijdigheid van interieurkunst Succes voor Vlissingse fotograaf Siwa Lima origineel Moluks in Schouwburg Maatschappij Politiek Beurs Allerlei Rommelen Politiek Sport Cultuur Gezondheid Er op uit Cursus Sociaal/Milieu Clubs INTERIEURADVISEURS i Woensdag 2 november 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER teliiiii Postzegels - Filatelisten kun nen zaterdag 5 november hun hart ophalen tijdens de halfjaar lijkse postzegelruilbeurs van de IV Philatelica in de kantine van de rijksscholengemeenschap Scheldemond in Vlissingen. Op de beurs, die om 10 uur begint, zijn een tiental handelaren aan wezig. Om 1 5 uur is er een vei ling met 1 75 kavels. Om 1 6 uur worden de prijswinnaars van de verloting bek end gemaakt. Snuffelmarkt - In de sporthal van het internaat van de Zee vaartschool aan de Vlissingse Van Hogendorpweg valt zater dag 5 november weer heel wat te rommelen. Een groot aantal particuliere kooplui ontdoet zich tussen 9 en 1 7 uur van overtolli ge spullen. Natjes en droogjes zijn er volop. Rommelmarkt - Het drum bugle corps Blue Spirit houdt op zaterdag 5 november een over dekte rommelmarkt op het par keerterrein naast de molen in Middelburg-Zuid. De aanvang is om 8 uur. Bazar - In de kerk aan Klein Vlaanderen 75 in Middelburg is op zaterdag 5 november een ba zar. Op de bazar, die van 10 tot 16 uur is geopend, worden handwerken en tweedehands kleding verkocht. Ook is er een rommelmarkt. Avondruilbeurs - Voor verza melaars die wat te ruilen hebben of andere verzamelaars willen ontmoeten is er vrijdag 4 no vember weer een avondruil beurs in café-pension De Goede Verwachting in Lewedorp. Op de beurs zijn onder meer mun ten, oude ansichten en postze gels te vinden. De zaal is vanaf 19.1 5 uur geopend. Westkapelle - De gemeente raad van Westkapelle behandelt in de vergadering van dinsdag 8 november de begroting voor 1989. De vergadering begint om 20 uur. Singelloop - Av Dynamo Mid delburg houdt op zaterdag 5 no vember de zevenentwintigste Singelloop. Het secretariaat, in de kantine van het Middelburgse sportpark De Nadorst aan de Na- dorstweg, is geopend vanaf 12.30 uur. Start, vanaf 13.30 uur, en finish zijn op de Noord singel. Aan de Singelloop doen zowel senioren als junioren en pupillen mee. De loop wordt om 16 uur afgesloten met een aan tal prestatielopen van een tot vier ronden. Zaalvoetbal - De zaalvoetbal vereniging Groene Ster Maroc, dat bestaat uit in Nederland wo nende Marokkanen, krijgt van het Comité Zomerpostzegels een cheque om de aanloop kosten van de vereniging te kun nen betalen. Mevrouw Telle van het lokale comité overhandigt de cheque vrijdag 4 november om 20 uur in het Woltershuis aan de Hogeweg in Vlissingen aan het bestuur van de vereniging. Maeneblusserstocht - De Maeneblusserstocht van de Zeeuwse Wandelsport Bond bestaat uit afstanden van 30, 5, 10 en 15 kilometer. De tocht wordt verlopen op zaterdag 5 november. Inschrijving en start bij ontmoetingscentrum Dau- wendaele, Vrijlandstraat 51 in Middelburg. De start voor de 30 kilometer is om 10 uur en voor de overige afstanden om 12 uur. Denksport - Voor het 'betere denkwerk', dammen en scha ken dus, kunnen de bewoners van de Vlissingse Scheldebuurt vrijdag 4 november om 20 uur terecht in het buurthuis. Bij vol doende belangstelling zet het buurthuis aan de Verkuil Quak- kelaarstraat een dam- en schaakclub op. Tafeltennis - Het tafelten- nisteam Chrompack/MZ komt in de tweede ronde van het Euro pacup II tafeltennis uit tegen ASK Mladost Ribomaterial uit het Joegoslavische Zagreb. De wedstrijd wordt gespeeld op za terdag 5 november in Sportcen trum De Slaghvaert aan de Mid delburgse Kruitmolenlaan en be gint om 16 uur. Het Joegoslavi sche team, als vierde geplaatst, staat bekend als zeer sterk. De sterkste speelster is de negen tienjarige Jasna Frazlic, Euro pees juniorkampioene en num mer 1 van de Joegoslavische ranglijst. Zij versloeg onlangs Bettine Vriesekoop. De dames van Chrompack/MZ, Ingrid van Osselaer, Ankie Kersten en Inge Trebusch, die zich via het win- tercircuit bij de zestien beste speelsters van Nederland plaatsten, zullen er een harde dobber aan hebben. De wed strijd wordt beslist in vijf gewon nen partijen. Er is geen return- wedstrijd. Buskrant - In alle ZWN bussen die naar Rotterdam-Zuidplein gaan is sinds vorige week het Algemeen Dagblad te koop. Dit navolging van de NHZ, het streekvervoerbedrijf in Noord- Holland. De verkoop van het AD is nu nog een experiment. Als de proef slaagt, gaat de ZWN de krant ook op andere lijnen verkopen. Uitvindwedstrijd - Goed nieuws voor Willy Wortels. We gens het overweldigende suc ces van drie jaar geleden herha len Themans bv en het maand blad Doehetzelf de uitvind wedstrijd. Een goed gereed schapsidee kan een zonnige va kantiereis opleveren. De inzen dingen worden beoordeeld door een deskundige jury. Inzendin gen, die kunnen bestaan uit een tekening met beschrijving en/of een model kunnen tot 1 decem ber worden gestuurd naar The mans bv, ter attentie van de heer J. Kooyman, postbus 11 5, 7200 AC Zutphen. Het telefoon nummer van Themans is 05750-16241. Aanvullende in formatie is op hetzelfde adres verkrijgbaar. Alle inzendingen worden vertrouwelijk be handeld; Gevonden - In de periode van 1 oktober 1988 tot en met 15 oktober 1988, zijn bij de ge meentepolitie Middelburg de volgende voorwerpen als ge vonden aangegeven: bankbiljet, sleuteletui zwart, gouden zegel ring, dameshorloge, sleuteletui, calculator, plastic tas, gouden ring, tas Miss Etam, plastic tas "Steps", taxi-transparant, spij kerjack, sjaal wol, rood etui met pasfoto's, gouden trouwring, parapluie, paar herenschoenen, sweater donkerblauw, regen pak blauw/grijs, regenjas, plastic tas, 1 haarborstel, speel goed aapje bruin, armband zil ver, skateboard, trui blauw, knuffelpopje. Dieren: poes, anthracietkleurig; poes, cyper se, 4 mnd.; duif, Turkse tortel. Gevonden - Bij de Gemeente politie te Vlissingen zijn in de periode van 1 9 tot 26 oktober 1988 de volgende voorwerpen aangegeven: bankbiljetten, fietstas, schroevendraaier, da meshorloge, damesportemon nee, damesportemonnee met inhoud, nylon portemonnee met inhoud, tas met schoenen, di verse sleutels, plastic tas met handdoek en kleding, verzeke ringsplaatje bromfiets en een wieldop. Bij het dierenasiel te Vlissingen is in die periode niets aangegeven. Cultuurbehoud - De sectie cul tuurbehoud van de Zeeuwse Culturele Raad vergadert don derdag 3 november om 15.15 uur in het kantoor op de Middel burgse Dam 31Behandeld wor den onder meer de subsidiever zoeken van het Koninklijk Zeeuws Genootschap voor een historische studiedag en het ar chief en de discussienota pro vinciale monumentenzorg en ar cheologie; Bazar - In de recreatiezaal van het verzorgingshuis Jacob Rog geveen Buitenrust aan de Mid delburgse Buitenruststraat is zaterdag 5 november van 1 0.30 tot 1 6.00 uur een bazar. De bazar bestaat uit een rom melmarkt, een verloting en een handwerkverkoop. Oliebollen zijn er in overvloed. Bazars - De afdeling Zeeland van de Algemeen Nederlandse Vrouwenvereniging Tessel- schade Arbeid Adelt heeft een hele serie bazars. In Goes zijn er twee: op woensdag 9 novem ber van 1 9 tot 21.30 uur en op donderdag 10 november van 10.30 tot 15.30 uur, beiden in het huis van N.M. van Dissel- Goudriaan, Kleine Kade 47. In Middelburg is er een op dinsdag 15 november van 10.30 tot 15.30 uur in het kantoor van Mr. C.A. van Erkel, Dam 37. Met de opbrengst krijgen aan huis gebonden vrouwen de kans om thuis te werken. De vereniging verstrekt het mate riaal en verkoopt de gemaakte artikelen vanuit depots en win kels en op verkoopdagen. Cara - Het Astma Fonds en de Astma Patiënten Vereniging verzorgen woensdag 9 novem ber een informatie-avond over het onderwerp Cara bij kinde ren. Na de lezing met dia's van de kinderarts H. Doorn is er ge legenheid tot vragen stellen. De avond begint om 19.30 uur in het verenigingsgebouw S O GPC aan de Vlissingse Bosweg. Daar mag uiteraard niet worden gerookt. Overigens is het weke lijkse sportuurtje voor Cara- patiënten op donderdagavond in het Middelburgse Vijver vreugd vervroegd: dat begint voortaan om 18.30 uur. Parkinson - Op de derde van de vier thema-middagen in Ter Valcke in Goes staat de ziekte van Parkinson centraal. De mid dag wordt gehouden op woens dag 9 november om 14 uur. De neuroloog W.V.M. Perquin, een patiënt en de fysiotherapeut A. Poelman belichten de verschil lende aspecten van de ziekte van Parkinson. Daarbij beant woorden ze vragen van het pu bliek. Verder is er een forumdis cussie en een informatiestand. Deelnemers kunnen zich opge ven bij Ter Valcke, telefoon 01100-40000, toestel 215. Alcohol - De Algemene Neder landse Drankbestrijders Organi satie (ANDO) heeft alle Neder landse gemeenten per brief ge vraagd een alcoholmatigingsbe- leid tot stand te brengen. Deze brief is het begin van de actie 'Zonder alcohol: net zo lekker, net zo feestelijk', die afgelopen zaterdag officieel begon. Hobbymarkt - Interessante hobby's zijn er volop. Dat blijkt wel op de hobbymarkt van Akti- va op dinsdag 8 november in het dienstencentrum Bachten Poorte in Oost-Souburg. Hout snijden, tekenen, schilderen, babbelaars bakken, Japanse vouwkunst, het kan niet op. De markt is geopend vanaf 14 uur. Poortershove - Met een open dag op vrijdag 4 november be ginnen in jongerengebouw Poortershove in Middelburg de dagactiviteiten voor jongeren. Jongeren kunnen leren werken met video en video-apparatuur, sleutelen aan fietsen en brom fietsen in de sleutelwerkplaats en koken. Voor (werkloze) meisjes van 16 tot 25 jaar is er het kledingproject Zij. Belang stellenden zijn welkom van 1 5 tot 1 7 uur. Origami - De tweemaandelijk se vouwavond van Origami Zeeland is op maandag 7 no vember in Hotel Walcheren te Koudekerke. Wie de Japanse vouwkunst beoefent en de ba sisvormen kent, kan zich die avond uitleven op kerstversie ringen. De aanvang is om 20 uur. Creativiteit - De deelnemers aan de cursus omgaan met creativiteit hoeven niet te kun nen tekenen. Toch leren ze hun gevoel voor vorm, kleur, ex pressie en sfeer op papier te zetten. De cursus begint half november in de Middelburgse Lange Noordstraat 56. Opgave en inlichtingen via 01180-29419. Kleuren - De Middelburger Mar ten Muller heeft voor mensen die tot zichzelf willen komen een tweedaagse workshop opgezet. De workshop, op zaterdag 19 en zondag 20 november, bestaat uit meditatief schilderen en kleurentherapie. "Via een speciale schildertechniek ont sluiten wij onze binnenwereld en brengen deze in kleuren naar buiten. Daardoor ontstaat inner lijke ruimte", legt Marten Muller uit. Om dit doel te bereiken wordt ook gebruik gemaakt van geur, klank, meditatie en opgave via 01 180-25331. Klank-dia - Dia-avonden lang dradig, saai en vervelend? Niet nodig, vindt het Vlissingse buurthuis de Paraplu. Op de maandagen 14, 21 en 28 no vember verzorgt het buurthuis een cursus klank-diaseries, waarbij de cursisten leren een hoe ze een diaserie van com mentaar en bijpassende muziek moeten voorzien. Aan de orde komen de apparatuur der sa menstelling en opbouw van een diaserie en de verdere uitwer king van het idee. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij het buurthuis, telefoon 01184-65453. Watersport - De Zeeuwse Vaarschool heeft tal van cursus sen voor watersporters. Naast de opleidingen voor bijvoorbeeld het Klein Vaarbewijs en het ma rifooncertificaat is het sinds kort ook mogelijk een complete ba siscursus navigatie bij de Vaar school te volgen. De cursisten leren hierbij in 4 tot 6 avonden hoe ze koers en vaart kunnen bepalen op ruime vaarwateren als de Zeeuwse Stromen, het IJsselmeer en op het wad. Deze basiscursus is een goede onder grond voor de cursus theoreti sche kustnavigatie. Meer infor matie is verkrijgbaar bij het se cretariaat van de Zeeuwse Vaar school, Pluimpot 12 in Hans- weert, telefoon 01 130-3224. COC - In de gespreksgroep voor meisjes en vrouwen van de COC's Walcheren en de Beve- landen wordt gesproken over het beleven van lesbische ge voelens en het daarmee omgaan in het dagelijkse leven. De introductie-avond van een serie van zes bijeenkomsten is op vrij dag 4 november om 1 9 uur in de Eigenhaardstraat 2 in Middel burg. Inlichtingen zijn op maan dag en woensdag tussen 19.30 en 21 uur verkrijgbaar op num mer 011 80-1 2280 en op andere tijden via 01 184-1 1 641 Bevrijding - Met een sobere plechtigheid herdenkt het Comi té Bevrijding Vlissingen donder dag 3 november dat de stad op die dag in 1944 werd bevrijd. Om 1 1 uur leggen burgemees ter J. van der Doef en de wet houders W. Wisse en T.R.K. Meijers kransen bij het monu ment voor de Commando's no. 4 en bij de herdenkingssteen van de 52ste lowland Divisions aan de Commandoweg. Van der Doef legt ook een krans uit naam van de Vereniging van Schotse oud-strijders, de King's Own Scottish Borderes. Ook andere organisaties en particu lieren zijn welkom. Voor de kranslegging is er een minuut stilte. Fellowship - Martie Haayer spreekt voor de afdeling Goes van de Women's Aglow Fel lowship over 'heling'. De. bij eenkomst is op woensdag 9 no vember in de Prins van Oranje in Goes. Naast lofprijs is er ook ruimte voor gebed. De aanvang is om 9.45 uur. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij H. Ekkebus, 01 180-29928 of R. Mulder, 01 100-20552. Welkomdienst - In de Getuige- niskerk in Middelburg is zondag 6 november een Welkomdienst met een eenvoudige, korte preek en bijzondere aandacht voor kinderen. Voorganger C. Holleman spreekt over 'navol ging'. Het Jongerenkoor zingt enkele liederen. Na afloop van de dienst, die om 18.45 uur be- gint, is er koffie en chocomel. Appèldienst - Ons soort men sen. Daarover praat voorganger A.V. de Nooy tijdens de appèl- dienst in de Vlissingse Sint Ja- cobskerk op zondag 6 novem ber. Het kerkkoor Lammeren- burg en organist Bram Beekman verlenen muzikale medewer king. De dienst begint om 10 uur. Vanaf 9.45 uur is er een sa menzang. Na de dienst is er ge- legenheid tot napraten. Verkrachtingsarrest - Prof. H.T.J.F. van Maarseveen belicht vrijdag 4 november de verschil lende kanten van het verkrach tingsarrest van de Hoge Raad. In dit verkrachtingsarrest auveerde de strafkamer van de Hoge Raad een arrest van het Hof Amster dam, waarbij een man werd vrij gesproken van verkrachting. Voor de man zou het niet duide- Jijk vastgestaan hebben dat de vrouw definitief haar relatie met hem wilde verbreken en daarom geen seks met hem wilde heb ben. Een golf van publiciteit volgde. Het Nederlands Ju ristenblad verweet de rechters van de strafkamer een seksisti sche beslissing en stelde voor de hen naar een minder verant woordelijke functie over te plaatsen. De lezing begint om 19.30 uur in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg. Gratis kaarten zijn daar te lefonisch te reserveren en af te halen. Opvoedkunst - 'De waarde van de Vrije Opvoedkunst voor onze kinderen nu en voor de sa menleving later'. Dat is thema dat Christof Wiechert uit Den Haag maandag 7 november voor de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst behandelt. De le zing wordt gegeven in de bo venzaal van de Concert- en Ge hoorzaal in Middelburg. De aan vang is om 20 uur. Israël - In de Getuigeniskerk in Middelburg is dinsdag 8 novem ber een toerustingsavond van de Classis Middelburg, werkgroep kerk en Israël. Thema's van de avond, die om 1 9.30 uur begint, zijn jodenhaat en jodenangst en Israël, volk, land en staat. Inlich tingen zijn verkrijgbaar bij H. Pasma, telefoon 01180 27042. Veere - De commissie financiën van de gemeente Veere bespreekt donderdag 3 novem ber de begroting 1989. De ver gadering begint om 1 3.30 uur in de gemeentesecretarie aan de Kerkstraat. Domburg - De heer P. Soder- manns uit Ubach-Palenberg (BRD) heeft de gemeente Dom burg een smeedijzeren hek, dat vroeger bij het pand 't Groentje 9 stond, geschonken. Dat hek zou mooi rond de op te richten dorpspomp en het standbeeld van dr. Mezger op 't Groentje staan, vinden b en w. Of de ge meente het hek accepteert wordt besproken tijdens de ver gadering op dinsdag 8 novem ber om 1 9.30 uur. Ook serieuze re zaken, zoals het vaststellen van de verordeningen op grond van de Wet op de Kansspelen komen aan de orde. Dit laatste in verband met de speelautoma- tenhal in de Weverijstraat, die daar volgens b en w niet thuis hoort. Vergunningen voor de ex ploitatie van deze hallen zouden, volgens b en w, alleen afgege ven moeten worden als ze deel uitmaken van een kampeer plaats. Evangelisatie - De Afrikaan Ar thur Kitonga is de oprichter en de geestelijk leider van de Re deemed Gospel Church, een van de grootste gemeenten in Nairo bi, Kenia. Deze gemeente doet veel evangelisatie- en sociaal werk, zoals het oprichten en on dersteunen van scholen, in de Mathare-valei. Kitonga vertelt zaterdag 5 november meer over zijn werk in De Hoeksteen, Roo- zenburglaan 22 in Middelburg. De aanvang is om 20 uur. Arthur Kitonga vertelt over zijn evangelisatiewerk. Vrouwencafé - In 't Pand aan de Middelburgse Kerksteeg is het vrijdag 4 november vanaf 1 9 uur vrouwencafé. Vrouwen die een warme maaltijd willen kun nen zich opgeven via 01180-16161/14608. Diaporama - Een multiscreen is een voor amateurgebruik ont wikkelde digitale overvloei- apparatuur. De ontwerpers, Klaas Vet en Andrew Plevier uit Eindhoven, vertellen maandag 7 november voor de diaporama- club regio Middelburg meer over hun uitvinding. De avond wordt gehouden in het Open Hof aan de Alexander Gogelweg in Vlis singen en begint om 20 uur. Na de pauze worden er dia-series met geluid vertoond, natuurlijk via computergestuurde over- vloeiprojectie. Voor fotograaf K. Borg van Foto Back uit Vlisisngen was het feest op de internationale Foto- beurs in Keulen. In de stand van Colour Art Photo, een interna tionale vereniging van portret fotografen, hing een bekroonde foto van deze fotograaf. Alleen al om lid te kunnen wor den van deze vereniging moet men aan de hoogste eisen van creativiteit en vakmanschap vol doen. Het was dan ook een gro te verrassing voor de fotograaf, dat hij met zijn kinderportret zo hoog scoorde en als enige Zeeuw een eervolle vermelding in de wacht sleepte. Danseressen van Siwa Lima. Begroting - Provinciale Staten behandelen de begroting 1989 in hun zitting op vrijdag 4 en dinsdag 8 november. Scholen, openbare bibliotheken, de ge meenten, instellingen voor sociaal-cultureel werk, water schappen en andere organisa ties hebben inmiddels een infor matieblad met een samenvat ting van deze begroting ontvan gen. Exemplaren zijn gratis ver krijgbaar bij het informatiecen trum van de provincie, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middel- burg, telefoon 01180-31400. PvdA Vlissingen - Twintigdui zend bewoners van Vlissingen ontvingen vorige week een ex tra editie van het PvdA- ledenblad Bakboord. In het blad, bedoeld als verslag tussen de gemeenteraadsverkiezingen door, vertellen de wethouders Bruinooge, De Keijzer en Wisse meer over het PvdA-beleid op het gebied van het uiterlijk van Vlissingen, de jeugdwerkloos heid en de volkshuisvesting. Ook de leefbaarheid van Vlissin gen, het milieubeleid en de emancipatie worden belicht. Fi n iu.'iim i i|K antwoord in i i n wkruld van compromissi KRI MURM-RAAT |V|9.(IN "1 VIURKAN III:) HliRCliN OI> ZOOM. I l l I POON «yMo- WW». Siwa Lima, een dans- en muziek groep uit de Molukken, treedt maandag 7 november op in de Stadsschouwburg in Middel burg. Deze groep onder leiding van Bob Tutupoly geeft 12 voor stellingen in Nederland en bestaat uit 35 dansers, danse ressen en musici. In het pro gramma is de authentieke cultuur van het eilandrijk onder gebracht. De voorstelling begint om 20 uur. imBi Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180 - 81000. AAGTEKERKE: Hervormde Gemeente. Markt 12.Zo. 10 uur: ds. R.W. van Mourik, knd. 19 uur: mevr. ds. C. de Boon. ARNEMUIDEN: Hervormde Gemeente Zo. 9.30 en 15 uur: ds. L.W.Ch. Ruijgrok. BIGGEKERKE: Hervormde Gemeente. Kerkplein 1. Zo. 10 uur: ds. N.J. Köther-Middelhoek. DOMBURG: Hervormde Gemeente Zo. 10 uur: ds. A.W. Mol, gez. dienst in Geref. Kerk. 19 uur: ds. C.A. Westerveen. Rooms-Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19.15 uur. GAPINGE: Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. M.V.J. de Craene, 14 uur: gez. dienst in Herv. kerk. Hervormde Gemeente, Dorpsstraat 25. Zo. 14 uur: ds. G.H. Otte. GRIJPSKERKE: Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 14.30 uur: ds. A. Spaans, gez. dienst in Geref. kerk, knd. KLEVERSKERKE: Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: ds. Meijer. KOUDEKERKE: Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: dienst van Schrift en Tafel: ds. E.V.E. Wij nands. 17 uur: ds. E.V.E. Wijnands. MELISKERKE: Gereformeerde Gemeente. Valken burgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: zen dingszondag, 10 en 14.30 uur: de heer P. Noordam uit Soest. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10 uur: mevr. A. Spaans-Molenaar, knd. MIDDELBURG: Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie-avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A.J. Otter. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 11 uur: br. T. Postma. Evangelische Baptisten Gemeente. Damplein 12. Zo. 10 uur: br. Lok. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwe rijszstraat 6, 9.30 uur: ds. R.J. Koolstra uit Leiden (do ven en slechth.l. 19 uur: ds. G.J. Schüssler. Hofpieinkerk, Hofplein 9.30 uur: ds. D.W. Dondorp, 14.30 uur: ds. L.J.G. Ykel. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, 11 uur: ds. P.A. Vlok, 17 uur: drs. A. de Koeijer. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. P. Pau lus, 17 uur: ds. P. Paulus. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groenmarkt. 9.30 uur: ds. J. Brummelkamp. Koorkerk, Koorkerkhof, 10.15 uur: dr. H.J. Adriaanse. Oostkerk. Oostkerkhof, 10 uur: ds. M. de Boer. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, 10.15 uur: ds. O. Elseman. Jongerenkapel, 10 uur: dhr. J. Birnmel. Thomaskapel, Vrijlandstraat, 9.30 uur: ds. A. Jorritsma. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde kerk, Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst, ds. C.E. v.d. Ploeg. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo.: drs. A. van Klaveren. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse kerk. Simpel- huisstraat 19. Zo. 9.30 uur: ds. Brands, 17 uur: dhr. Riemens. Remonstrantse Kring Midden-Zeeland. Koorkerk, Koor kerkhof. Zo. 10 uur: dr. H.J. Adriaanse. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lom bardstraat 2, zo. 10 uur. De Hoeksteen, Rozenburglaan 22. Zo. 11.30 uur. Evangeliegemeente 'De Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: br. C. v.d. Zanden. NIEUW- EN ST. JOOSLAND: Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. H. v. Oostende. OOSTKAPELLE: Hervormde Gemeente, Waterstraat 4. Zo. 10 uur: ds. PC. Klijnsma uit Middelburg. RITTHEM: Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. H. v. Oostende, jeugdkapel o.l.v. P. Goozen. SEROOSKERKE: Gereformeerde Kerk. Ds. van Wou westraat 41. Zo. 10 uur: ds. L. Th. Witkamp, 17 uur: ds. de. Visser. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Di. 19.30 uur: Interkerkelijke Bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse. Hervormde Gemeente: Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. E.P. Kuin, 17 uur: ds. de Visser. ST. LAURENS: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk. Van Cittersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. P. Fagel uit Veere. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 17 uur: drs. D. Westerneng. SOUBURG: Gemeente Sion. Ritthemsestraat 43A. Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Gemeente. Zo. Kanaalstraat, 9.30 uur: ds. P. Melse. Oranjeplein, 9.30 en 19 uur: ds. R.E.R. v. Buiren. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, zo. 19 uur: dhr. R. Heemskerk. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, zo. 10 uur: oogstdienst, ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, za. 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur: Parochiekoor. VEERE: Gereformeerde Kerk. Kaai 53. Zo. 10 en 14.30 uur: ds. C.H.B. Weijs. Hervormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. 11 uur: ds. Den Hollander. VLISSINGEN: Anglicaanse Kerk, The Missions to Sea men. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk, Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 11 uur: ds. Tj. Postma. Christelijke Gereformeerde Kerk Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. A, Brons. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Zo. St. Jacobskerk, Oude Markt. 10 uur: ds. de Nooy. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. v.d. Vrie, 17 uur: ds. Kerssen. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Glas houwer. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. Kalksma. De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. de Boer. Jehovah's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 15.30 tot 17.30 uur, do. van 19 tot 20.45 uur. Jehovah's Getuigen Gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. "Het Anker", Bonedijkestraat 165. Za. 9.15 uur: eredienst, 10.15 uur: bijbelstudie, ds. C.E. v.d. Ploeg. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur: Kpt. C.D. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, ds. W.J. Lentink. Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, ds. W.J. Lentink. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Wal cheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse en Past. W. v.d. Riet. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogel weg 57. zo. 11 uur: eigen zanggroep. Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur: Lambertuskoor, zo. 9.30 uur: dameskoor. Bethesda-St. Joseph Ziekenhuis, Koudekerkseweg 88, zo. 11.15 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwestraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER: Hervormde Gemeente, Fort den Haackweg 2. zo. 9.30 uur: ds. A.C. den Hollander. WESTKAPELLE: Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans. 19 uur: ds. de Boon. Do. 3 t/m 9 nov. HUISARTSEN MIDDELBURG: vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: F.J.J. Buytendijk, Noordweg 351, tel. 12460. Zondag tot 24 uur: A.P. Bruijnzeel, Herengracht 68, tel. 15814. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende ge vallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur (zon der afspraak). VLISSINGEN: zaterdag tot 24 uur: W. v. Ouwerkerk, Gerbrandystr. 6, tel. 65498. Zondag tot 24 uur: J.L.R.H. van Pelt, Julianalaan 7, tel. 12225. Visites aan vragen voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. SOUBURG, NIEUWLAND, ARNEMUIDEN, MIDDELBURG-ZUID: zaterdag: P. Kodde, Oude Vlis- singseweg 13, Middelburg, tel. 01180 - 15810. Zondag: A.G. Bouwmeester, Stationsplein 1, Arnemuiden, tel. 01182 - 1308. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. GRIJPSKERKE. GAPINGE, OOSTKAPELLE, SEROOS KERKE, VROUWENPOLDER, VEERE EN ZANDDIJK: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: E. Gunst, To renstraat 46, Serooskerke, tel. 01189 - 1212. WESTKAPELLE, DOMBURG, AAGTEKERKE, ZOU- TELANDE, MELISKERKE, BIGGEKERKE EN KOUDE KERKE: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: dr. F.M. van Eede, Casembrootstraat 24, Westkapelle, tel. 01187 - 1234. OOST- EN MIDDEN-WALCHEREN: zaterdag en zondag: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186 - 1760. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: J.M.D. Rombouts, Langeviele 47, Middelburg, tel. 01180 - 12882. APOTHEKEN MIDDELBURG: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Stromenwijk;t Zand, Maasstraat 56, tel. 01180 - 35565. VLISSINGEN: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: J.M.H. v.d. Sande, Badhuisstr. 30-34, tel. 01184 - 12066. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN EN OOST-SOUBURG: H. Klompe, tel. 01184 - 71140. MIDDELBURG: van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur: mw. de Crom, tel. 01180 - 27325. DIERENARTSEN KLEINE HUISDIEREN: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: E.F.M. v.d. Akker, O-Souburg, tel. 01184 - 60860. DIERENARTSENPRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huis dieren: tel: 01180 33803. Visites aanvragen van 8.00 - 9.00 uur. PRAKTIJK OOSTKAPELLE: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel: 01188 - 1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. WIJKVERPLEEGKUNDIGEN KRUISVERENIGING WALCHEREN-OOST. (MIDDEL BURG. ARNEMUIDEN, NIEUW- EN ST. JOOSLAND): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444; KRUISVERENIGING VLISSINGEN/SOUBURG (VLIS SINGEN, WEST- EN OOST-SOUBURG EN RITTHEM): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444; KRUISVERENIGING PLATTELAND WALCHEREN: be reikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentra- le, tel. 01184-14444. ALGEMEEN KRISIS OPVANGCENTRUM "COURT OX- HOOFT". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01180-38000. NOODOPVANG WALCHEREN LEGER DES HEILS bij crisissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. nr. 01180 12000. GGD ZEELAND: Middelburg Dam 39-41; Vlissingen, Rozengracht 6. INFECTIEZIEKTEN BESTRIJDING: tel: 01180 34085. GESLACHTSZIEKTENBESTRIJDING: Dam 39-41. ma., wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel: 01180 - 34085. AIDS-INFOLIJN: 01180 - 38384. ALLE VRAGEN OVER GEZONDHEIDSVOORLICHTING: 01180 - 34085. TUBERCULOSEBESTRIJDING: tel: 01184 18395. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK: de dienst doende maatschappelijk werker is bereikbaar via het te lefoonnummer 01180-84000 BUREAU VERTROUWENSARTS KINDERMISHANDE LING: tel. 01180-28800. NVSH - MIDDEN ZEELAND: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. STICHTING "BLIJF VAN M'N LIJF ZEELAND": Post bus 5215, 4380 KE VLissingen. Dag en nacht voor op name en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. INFECTIEZIEKTEN BESTRIJDING: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose), Rozengracht 6: maandag en vrij dag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395).

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1988 | | pagina 7