m si k SMfB AIMWB-Technocentrum viert 40-jarig bestaan met acties Zijnen toonde veel combinaties met blazers Gehandicaptenbeleid Hoorzitting verpleeghuisplan Stremming Kruiningen-Perkpolder Vorige week woensdag is de actie Letten op landbouwtrek kers begonnen. De passagiers op de veerboot Prinses Christina kregen om vier uur en om half vijf een sticker uitge reikt met daarop het motto van de actie. Ongelukken (OM M issi i:s Politiek Allerlei Nieuwe kindermode bij Be Bop Woensdag 12 oktober 1988 ABDIJ ledereen, die een reactie heeft gestuurd aan de provincie op het voorontwerp-verpleeghuis plan Zeeland, kan die reactie vrijdag 14 oktober toelichten tij dens een hoorzitting in Middel burg. Het nieuwe verpleeghuisplan moet gaan gelden voor de jaren 1988 tot 1995. Er worden twee uitvoeringstermijnen aangehou den: 1988-1991 en 1992-1995. De eerste jaren moet uitvoering worden gegeven aan de uitbrei ding van dagbehandelingsplaat sen in Der Boede, Koudekerke (3), de Corneliastichting in Zie- rikzee (8; zijn al in gebruik), de Blaauwe Hoeve, Hulst/De Stelle, Oostburg (5), de bouw van een verpleeghuis op Tholen met 45 bedden en 5 plaatsen voor dag behandeling, uitbreiding van Ter Schorre in Terneuzen met 30 bedden en 5 bedden voor jonge re, lichamelijk zieke verpleeg huispatiënten en een verpleeg huisafdeling bij het bejaarden oord Nieulande in Krabbendijke met 45 bedden. De afdeling is de eerste aanzet tot de vervan ging van Maria Terweel in Goes en De Werfkampen in Rilland. In de tweede periode wordt de vervanging voltooid met de bouw van een verpleeghuis in Goes met 130 bedden. Verder zijn in de jaren 1992-1995 voor zien een nieuw verpleeghuis in Middelburg met 115 bedden (waarbij de afdeling Herengracht in Middelburg dan wordt geslo ten), een verpleeghuisafdeling van 30 tot 45 bedden bij bejaar denoord Ter Mantelinge in Dom burg en inkrimping van Der Boede in Koudekerke van 370 naar 280 bedden. Door verpleeghuisafdelingen bij bejaardenoorden te bouwen, wordt ingespeeld op de veran derde vraag naar zorg. Ouderen wonen steeds langer zelfstan dig en dat heeft tot gevolg, dat de verzorging in bejaardenoor den de laatste jaren veel inten siever is geworden dan vroeger - toen bejaardenoorden eigenlijk meer een pension voor ouderen waren. Op het moment dat de ouderen lichamelijk ziek worden of geestelijk achteruit gaan, zijn zij aangewezen op de zorg die verpleeghuizen bieden. Door nu afdelingen bij de bejaardenoor den te bouwen, kunnen de ouderen in dezelfde omgeving blijven en toch de noodzakelijke zorg krijgen. De verpleeghuisaf delingen werken onder verant woordelijkheid van een verpleeghuis in de buurt. Zij staan dus in feite los van het be jaardenoord. Andere zaken, die in het ver pleeghuisplan aan de orde ko men zijn de verhouding tussen de verpleeghuizen en andere vormen van gezondheidsvoorzie ningen, zoals de ziekenhuizen en de huisartsen en wijkverpleging of de revalidatie. Ook de rechten van de verpleeghuispatiënten komen aan bod. Een samenvatting van het ver pleeghuisplan is gratis verkrijg baar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9, Mid delburg. De hoorzitting over het ver pleeghuisplan is op vrijdag 14 oktober, 10.00 uur, in de film zaal, Abdij 9, Middelburg. De bijeenkomst staat onder voor zitterschap van gedeputeerde W. Don voor volksgezondheid. Zondag 16 oktober en zondag 6 november is het veer Kruiningen- Perkpolder gestremd voor autoverkeer. Op de twee zondagen wordt onderhoudswerk uitgevoerd aan de afmeerinrichting in Krui- ningen. Voor fietsers en voetgangers wordt het schip Stad Zierikzee ingezet. Voetgangers en fietsers kunnen via de zijsteiger in Kruiningen en Perkpolder aan en van boord. De Stad Zierikzee begint in Kruiningen om 8.00 uur en de eerste vaart vanaf Perkpolder is om 8.30 uur. De vaarten van 7.00 uur van af Kruiningen en 7.30 uur vanaf Perkpolder vervallen. Verder wordt de normale zondagsdienst aangehouden. De kaartverkoop is aan boord en de tarieven zijn onveranderd. Op het veer Vlissingen-Breskens zal vanf 14.20 uur (Vlissingen) met twee boten worden gevaren om het autoverkeer, dat niet van de dienst Kruiningen-Perkpolder gebruik kan maken, vlot te kunnen ver werken. Een ander alternatief voor automobilisten is de route over Antwerpen. Verwacht wordt, dat de werkzaamheden op 16 oktober en 6 no vember hun beslag kunnen krijgen. Reizigers die de daaropvolgen de maandagochtenden vroeg met de boot over willen, wordt verzocht zondagavond nadere informatie te vragen bij de Provincia le Stoombootdiensten Zeeland: 01130-1466 of 01148-1234. Als zich speciale omstandigheden voordoen, zullen die worden bekend gemaakt via de radio-verkeersinformatie. DE FAAM - DE VLISSINGER IEUWS Letten op landbouwtrekkers Gedeputeerde J.D. de Voogd van waterstaat en verkeer opende de actie om vier uur tijdens de over tocht van Perkpolder naar Krui ningen. Doel van de actie Letten op landbouwtrekkers is snelver keer, langzaam verkeer en de groep die daar tussenin zit - kort om alle weggebruikers - weder zijds begrip te vragen voor hun gedrag in het verkeer. Organisa toren zijn de rijkspolitie in Zee land, het district Zeeland van Veilig Verkeer Nederland, de ge westelijke raad voor Zeeland van het landbouwschap en de provincie. In 1987 zijn zeventig ongelukken gebeurd buiten de bebouwde kom met voertuigen die niet har der kunnen of mogen rijden dan twintig kilometer per uur. Daarbij zijn twee doden gevallen en veertien gewonden. Het zwaar tepunt van de ongelukken ligt in de maanden augustus tot en met november. In het totale Zeeuwse verkeer vielen in 1987 46 doden. Gedeputeerde De Voogd zei tij dens zijn toespraak op de veer boot, dat het landbouwverkeer niet als grote boosdoener mag worden aangemerkt, ledereen weet, dat er in de oogstperiode veel langzaam verkeer op de weg zit en automobilisten moe ten daarmee net zo goed reke ning houden als de trekkerbestuurders met het snel verkeer. De gedeputeerde riep ook de fietsers op zich aan de verkeersregels te houden. Behalve het gedrag van de weg gebruikers spelen elementen mee als mist en regen en als ge volg daarvan vervuilde wegen. Na de toespraak van de gedepu teerde deelden informatrices van Veilig Verkeer Nederland stickers uit met daarop de tekst Letten op landbouwtrekkers. Het Regio naal orgaan verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) bood de passa giers en de genodigden tijdens de overtocht een consumptie aan. Het ROVZ verzocht auto bestuurders af te zien van het drinken van een alcoholische drank. Hetzelfde programma werd herhaald op de terugtocht van Kruiningen naar Perkpolder. Tot het einde van de bietencam pagne - het slotstuk van het oogstseizoen - zullen auto's van provinciale en rijkswaterstaat en van de waterschappen zijn voor zien van magnetische stickers met daarop de tekst Letten op landbouwtrekkers. Dezelfde slo gan is afgedrukt op affiches, die zijn verspreid over de scholen voor voortgezet onderwijs, de openbare bibliotheken en de ge meentehuizen in de provincie. Ook de ANWB-vestigingen in Zeeland zijn van het affiche voorzien. De informatrices van Veilig Ver keer Nederland zullen op ver schillende punten in de provincie met de stickeractie verder gaan. Posters - in wit en fel oranje - kunnen worden besteld bij pro vinciale waterstaat. Het Groene Woud 1, postbus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 01180-35920, toestel 227. Vrijdag 25 november wordt in De Vroone in Kapelle een werkconfe rentie Gehandicaptenbeleid in Zeeland gehouden. Doel van de conferentie is punten aan te dragen voor de opzet van een provinciale nota over het beleid voor lichamelijk gehandicap ten. Duidelijk zou moeten worden welke problemen er zijn en hoe de provincie - samen met degenen, die het werk uitvoeren - die pro blemen kan oplossen. De conferentie is daarom vooral bedoeld voor vertegenwoordi gers van gehandicaptenorgani saties, werkers in de revalidatie, politieke vertegenwoordigers van de provincie en de gemeen ten en ambtenaren die zich be zighouden met het gehandicap tenbeleid. Ook mensen, die niet zijn georganiseerd via bijvoor beeld organisaties of werkgroe pen, zijn van harte welkom. Tijdens de werkconferentie wor den inleidingen gehouden over verschillende facetten in het ge handicaptenbeleid. Directeur F. Mulders van de Zeeuwse stich ting voor revalidatie zal praten over de integratie in het dagelijks leven van burgers met een han dicap, directeur A. Vriethof van de Vereniging gehandicap tenorganisaties Rotterdam spreekt over aangepaste arbeid, vertegenwoordiger G. Heykamp van de stichting Fokus Neder land heeft als onderwerp het aangepast zelfstandig wonen en de woonprojecten met 24-uurshulp en secretaris H. Noordhoek van de werkgroep toegankelijkheidsbevordering op Schouwen-Duiveland geeft in zicht in de problemen die zich voordoen om gebouwen in Zee land toegankelijk te maken voor bijvoorbeeld rolstoelers. De bijeenkomst wordt besloten met discussie aan de hand waar van conclusies worden getrok ken en aanbevelingen zullen worden gedaan voor het provin ciale beleid. Het programma duurt van tien uur 's morgens tot kwart over vier 's middags. Voor 1 november kunnen deel nemers aan de werkconferentie zich melden bij de Zeeuwse stichting voor revalidatie, Bea- trixlaan 24, postbus 79, 4460 De provinciale commissie voor het waterbeheer vergadert vrij dag 14 oktober, 10.00 uur, in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. De commissie bespreekt een rapport over de ontzilting van het Zoommeer, het ontwerp- grondwaterbeleidsplan Zeeland en een tienjarenplan van de Ver eniging van exploitanten van waterleidingbedrijven in Neder land (VEWIN). De commissie vergadert in het openbaar. AB Goes, tel. 01100-15931 of 15892. De conferentie kan gra tis worden bijgewoond. Wie wil meedoen aan de lunch betaalt tien gulden. Gevraagd wordt bij de aanmelding eventuele dieet- wensen kenbaar te maken. De hoorcommissie bestem mingsplannen houdt vrijdag 14 oktober tweemaal zitting. Om 10.00 uur is aan de orde het bestemmingsplan ,,'t Laantje" van de gemeente Hontenisse. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut, de Hervormde gemeente Hontenisse en een aantal particulieren hebben bij de provincie een bezwaarschrift tegen het plan ingediend. De bezwaren zijn vooral gericht te gen de aantasting van de land schappelijke en cultuurhistori sche waarde van het gebied. Ook wordt gevreesd, dat het woongenot van de huidige be woners van 't Laantje wordt aangetast. De bezwaarden en het gemeentebestuur worden gehoord. Om 10.30 uur worden het actie comité Westhavendijk en het ge meentebestuur van Wissenkerke gehoord over het bestem mingsplan Kamperland, havens en omgeving. Het comité vindt, dat de bereik baarheid van het havengebied niet goed geregeld wordt in het bestemmingsplan, waardoor er voor de omwonenden verkeers overlast blijft bestaan. Verder vindt het comité, dat de bedrij vigheid moet worden gestopt en zeker niet uitgebreid. De twee hoorzittingen worden in het provinciehuis, Sint Pie terstraat 42, Middelburg, gehou den. De zittingen zijn openbaar. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 I 1 V r-v Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg VL/SS/NGSE EERSTE BURGER COMPLETEERT ZEEUWSE VIDITEL In 1948 begon de ANWB met zogenaamde 'Technomobiel'. In de eerste technocentra keuringen aan huis. De 'keur- 1 951 werden in Den Haag, Eind- geopend, ders' kwamen aan huis met het hoven, Groningen en Enschede Kostschoolstijltje weer terug. Vee! trenchcoats bij Zijnen. Pensioen - De afdelingen Vlis singen en Middelburg combine ren voortaan hun activiteiten voor de groep gepensioneer den, VUT-, Flex-uit- en FLO- leden en wachtgelders van de AbvaKabo. De eerste gezamen lijke bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 18 oktober in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. De voorlichter van het ABP, J. Hensgrens, geeft een inleiding over onder meer pensioenrechten en de inbouw van de AOW. Na de pauze is er gelegenheid tot vragen stellen. De bijeenkomst begint om 14 uur. CDA - De afdeling Middelburg van het CDA heeft maandag 17 oktober een algemene ledenver gadering in de Zeeuwse Biblio theek in Middelburg. Op het programma staan een bestuurs verkiezing, een stemming over de CDA-kandidatenlijst voor het Europees Parlement en een korte inleiding van fractievoorzitter Jos Douwes over de zaken die in de toekomst in Middelburg gaan spelen. De aanvang is om 20 uur. Inkomsten - De FNV afdeling Middelburg heeft op woensdag 19 oktober een informatiemid dag voor mensen die een inko men hebben buiten het arbeidsproces. De middag wordt gehouden in het Zuiderbaken in Middelburg en begint om 14 uur. H.J.C. de Heer, directeur van de Sociale Dienst Vlissingen geeft een inleiding over de werkwijze van haar dienst, J. Nagelhout en arbeidskundig adviseur bij de GMD vertelt meer over de af- schattingen in de WAO en de Wet Arbeid Gehandicapte Werk nemers. Het geheel staat onder leiding van M.L. Strous, district bestuurder van de FNV Zeeland. Windmolens - B en w van Vlis singen staan niet afwijzend te genover het plan van de firma East Asiatic Timber Holland in Baarn, die negen 31 meter hoge windmolens wil plaatsen bij de Westhavendam bij de Sloeha- ven. Maar dan moet wel het bestemmingsplan worden ge wijzigd. In een brief vraagt het college aan belanghebbenden of ze bezwaar hebben. Tot 21 ok tober kan schriftelijk worden ge- reageerd. Aquaria - Omdat het zaterdag 1 5 oktober de landelijke aquari umdag is, hebben de aquarium verenigingen Barbus Conchoni- us uit Middelburg en De Purper- kop uit Vlissingen die dag van 10 tot 1 7 uur open huis. De Pur- perkop toont in het clubhuis aan de Hellebardierstraat een aantal fraai ingerichte aquaria en de monstreert daarbij meteen hoe ze ingericht moeten worden. Ook het maken van glasbakken en het verzorgen van vissen Wi 4*1 'v: «iWf- j-M 'f ffl|| komt aan de orde. Barbus Con- chonius heeft in het clubge bouw aan de Herengracht 52 vijftien showbakken met een groot aantal siervissen staan. De eerstvolgende bijeenkomst van de nauw met elkaar samen werkende verenigingen is op vrijdag 21 oktober. De werk groep van de Nederlandse Bond Aqua Terra geeft dan in het ge bouw aan de Herengracht een lezing over het inrichten van een paludarium. De aanvang is om 20 uur. Helderziend - Lenie van der Heijden vertelt donderdag 13 oktober alles over haar helder ziende waarnemingen. Zij doet dat om 20 uur in het pand naast het schoolgebouw aan de Ver- werijstraat 53 in Middelburg. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Loeks Boekhan del aan de Middelburgse Nieu- we Burg. Film - SKW De Hayman uit Middelburg viert de herfstva kantie met tekenfilm voor kin deren van vier tot en met acht jaar en een avonturenfilm voor kinderen van negen tot en met twaalf jaar. De film voor de jongste kinderen wordt op dins dag 18 oktober om 10 uur in ontmoetingscentrum Dauwen- daele en op woensdag 19 okto- Vlissingen heeft er sinds drie weken een nieuwe kindermode zaak bij: Be Bop op de Kleine Markt. Niet helemaal nieuw, want Rob en Ineke Imanse heb ben jaren lang in het zelfde pand Buffie Jeugdmode gerund. Be Bop is echter anders. Er is flink met de verfkwast ge zwaaid en ruimte en licht ge- ber om 10 uur in het Zuiderba ken vertoond. De ouderen zijn donderdag 20 oktober in Dau- wendaele om 10 en in het Zui derbaken om 14 uur aan de beurt. Vogels - Wie alles wil weten over het houden en kweken van vogels, of vogels wil ruilen, ko pen of verkopen, kan terecht op de ruil- en verkoopbeurs van de Vereniging De Vogelliefhebbers uit Vlissingen. De beurs wordt op zaterdag 15 oktober van 9.30 tot 12 uur gehouden in de Gerbrandystraat 46 te Vlis- singen. Gevonden - stoffen tasje, op schrift PTT; inh. gymspullen, pa- rapluie, rood/beige; sporttas, rood/wit, inh. 1 pr. voetbal schoenen, merk Quick, etc.; sleutelring 6 sleutels; parel collier plm. 50 cm.; sleutelring Nixdorf-computer 8 sleutels; jack, nylon, geel/groen/donker blauw; dozen ijs 1 spuitbus slagroom; bril, bruin montuur; portemonnaie, zwart leder, ledig; schakelarmband, goudkleurig; horloge, zwart plastic; hand schoen, zwart vinyl met rode strepen; boodschappentas, kunstleer, zwart/grijs; 65 -pas; herenportemonnaie, bordeaux rood, leder; sweater, donker groen, maat M; bankbiljet van f 25,—; damestas, bruin leder, inh. tupper ware, etc.; alpinopet, blauw; damestasje, bruin met inh.; bouwlamp, halogeen; da- mesportemonnaie, zwartleder, knip met inh.; kindertuigje, wit. Dieren: 1 parkiet, blauw, (part.); 1 dwergkonijn, bruin/grijs; 1 poes, laDjes (part.). maakt om de collecties de juiste aanblik te geven. Bekende mer ken als McGregor, Pointer en Mexx voeren de boventoon, waarbij vooral combineren be langrijk is. Attent is dat ook rek ken met een kleiner prijskaartje voorhanden zijn. Het stijltje van de winkel is, zoals dat dit jaar betaamt. De doelgroep van Be Bop is het publiek tussen maat 92 en medium. De ANWB verwacht dit jaar haar twee miljoenste autokeu ring. Het Technocentrum in Vlissingen hoopt vurig dat die bijzondere keuring in zijn ge bouw zal plaatsvinden. En tech- nokeuringen bestaan dit jaar 40 jaar. En daar wil Vlissingen met zijn gloednieuwe technocen trum graag een extra stempel op drukken. Overigens wordt het 40-jarige bestaan in Vlissingen gevierd met koffie en toebehoren voor de bezoekers, die daaraast een kleine attentie krijgen aangebo den. Wie die feestdag Vlissingen bezoekt kan ook deelnemen aan een prijsvraag. Een gratis auto keuring is de hoofdprijs. Burge meester Jaap van der Doef van Vlissingen komt 's middags om twee uur naar het Technocen trum om de Viditelschakeling voor Zeeland compleet te ma ken. Via Viditel worden door gaans de APK-keuringen aange meld bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Landelijk bemoeit Nelie Smit Kroes, minister van verkeer en waterstaat, zich met de viering. In het Amsterdamse Techno centrum zal zij via de PTT Vidi telschakeling alle technocentra feliciteren. Verder geeft zij het startsein voor de actie "Zicht op snelheid". In het kader van die actie gaat de ANWB met zes au to's het land in, waarop een voor de andere automobilisten duidelijk waarneembare digitale snelheidsmeter is geplaatst. Daardoor kunnen de automobi listen de afwijking op hun eigen snelheidsmeter constateren. Vanwege het veertigjarig bestaan van de technokeuringen kunnen automobilisten gratis één onderdeel van hun auto la ten keuren in de technocentra. Verder wordt een jubileumpak ket aangeboden met allerlei in formatie. Damesmodezaak Zijnen in Vlis singen presenteerde dit jaar zijn nieuwe herfst- en wintercollec tie in de eigen zaak. Onder be geleiding van ladyspeaker Wil van Son werd de collectie afge lopen vrijdag drie keer getoond aan het publiek door manne quins van uiteenlopende leef tijden. Het publiek, dat veelal uit voor bijgangers bestond, zag vooral doorsneejurken met prints, broe ken met wijde pijpen in combi natie met korte blazers, 'oudere' versies van het zakenpakje, maar ook jeans met truien en jacks. Mooi waren de mantels van wol en cashmere. Het voe tenwerk kwam van Schoenen huis Roelse, dat in staat bleek net zo veel stijlen tevoorschijn te toveren als Zijnen. De doelgroep van Zijnen bestaat uit dames tussen de 20 en 100 jaar. Vandaar dat de algemene modetrends minder duidelijk uit de verf kwamen. Zijnen geeft aan waarom. "Er zijn al zoveel winkels voor een jong, trendge voelig publiek. Bij ons ligt de na druk op de groep tussen de veer tig en zestig. Dat betekent dat we wel de trends volgen, maar alleen de hoofdlijnen.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 9