Bij Schroebrug en Statenlaan Funderen in een bebouwde omgeving Sint Laurens Hinderwet Verkeer Bestemmingsplan Colofon Redactie: Bureau Voorlichting van de gemeente Middelburg. Telefoon: (01180) 26251Reacties van harte welkom. Week VAM-vaten Commissies Emancipatie "Tafeltje Dekje" Schroebrug Funderen op staal Funderen op schroefpalen Funderen op betonnen (hei-)palen Tenslotte Schroeweg/Statenlaan Wanneer Tot slot Woensdag 12 oktober 1988 DE FAAM I iorhet oog van de Lam Op 1 december wordt een informatie-avond gehouden over het gebruik van de VAM- compostvaten. In de maand no vember kunt u daarover meer be richten verwachten. Nu de herfstvakantie weer aan breekt en daarmee de tijd van het winterklaar-maken van de tuin, willen we alvast vermelden dat er nog steeds VAM-vaten te bestel len zijn bij de balie van Gemeen tewerken in de Vlissingsestraat. De vaten kosten f 120,daar van betaalt de gemeente f 50, Voor u blijft een prijs over van f 70,—Per gezin kan slechts één vat worden gekocht. In de komende week vergaderen de volgende commissies: Commissies Volksgezondheid 12 oktober om 16.00 uur en 20 okto ber om 16.00 uur; Verkeerscommissie 12 oktober om 19.30 uur; Bestuurscommissie voor Culture le Zaken 13 oktober om 15.45 uur; Commissie Sociale Zaken 13 ok tober om 20.00 uur; Commissie Gemeentewerken 17 oktober om 19.30 uur; Commissie Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu beheer 18 oktober om 19.30 uur; Bestuurscommissie voor het Wel zijn 19 oktober om 16.00 uur. De bovenstaande vergaderingen zijn openbaar. De agenda's en an dere stukken liggen ter inzage bij bureau Voorlichting en de commissie-secretaris. Wilt u ge bruik maken van het spreekrecht, maakt u dan een afspraak met de commissiesecretaris, telefoon 26251. Op donderdag 13 oktober wordt om 20.00 uur in de trouwzaal van het stadhuis een informatie avond gehouden over het emanci patiebeleid dat door de gemeente Middelburg wordt gevoerd, nu en in de toekomst. Iedereen is welkom om deze avond te komen bijwonen. Als u opmerkingen heeft of aanbevelin gen over het gemeentelijk emanci patiebeleid, dan krijgt u hiervoor de gelegenheid. Na de gedachtenwisseling staat het onderwerp "basiseducatie" centraal. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer Wisse, af deling Welzijnszaken, telefoon 26251. "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen en zieken, die zelf niet voor een war me maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan dag en donderdag tussen 8.45 en 9.15 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met nummer 01180 - 38570. Het bezorgen ge beurt ook op deze dagen. Menu van 17 oktober 1988 tot en met 22 oktober 1988. maandag zuurkool met worst dinsdag kwartponder, sperziebonen, aardappelen woensdag macaroni met ham en kaas donderdag gehakt, bloemkool, aardappelen vrijdag kabeljauw, wortelen, aard appelen zaterdag spaghetti bolognese met saus Nieuwe verkeerslichten Er wordt druk gewerkt aan de modernisering van de verkeerslichten op de kruispunten Schroeweg/Statenlaan en rondom de Schroebrug. De huidige verkeerslichteninstallatie is bijna 17 jaar oud en begint ge breken te vertonen, die niet goed meer te repareren zijn. De verkeersaf- handeling was ook niet beïnvloedbaar door het verkeer, hetgeen bij de modernere installaties wel het geval is. Door automatisering is een snel lere doorstroming van het verkeer mogelijk, omdat de lichten direct reageren op het aanwezige verkeer, doormiddel van in het wegdek aan gebrachte lussen. Op deze manier wordt zo snel mogelijk gereageerd op het zich aandienende verkeer, waardoor onnodig tijdverlies wordt voorkomen. Daarom heeft de gemeenteraad besloten de bestaande installaties door moderne, verkeersafhankelijke automaten te vervangen. Met name op het kruispunt Schroeweg/Statenlaan zal de verandering goed merkbaar zijn, omdat daar gekozen kon worden voor een zo volledig mogelijke verkeersafhankelijkheid. Op de drie kruispunten bij de ka naalkruising van de Schroebrug is het moeilijk om grote veranderin gen aan te brengen. We hebben hier te maken met de brug en de spoorwegovergang, maar ook het afslaand verkeer dat vanuit de stad de Kanaalweg op moet rijden en daarmee het verkeer vanaf de Schroeweg in de richting bin nenstad kruist. Toch zal de situa tie op dit kruispunt veranderingen ondergaan. Veranderingen: Het tot nu toe vaste patroon van de verkeersregeling, met een vaste volgorde van op groen springende lichten zal anders worden. Ook de tijd dat de lichten groen blijven zal veranderen. Met uitzondering van de voetgan gers zullen alle verkeersdeelne mers door de lussen in het. wegdek worden gesignaleerd. De voetgan gers dienen zich aan door gebruik te maken van de bekende druk knoppen. Van de veranderingen is niet veel te zien. De bestaande masten, portalen en lampen blijven ge handhaafd. Wel zijn er inmiddels grotere verkeerslichten aange bracht aan de poten van het por taal. Deze vervangen de kleinere onderlampen, die vaak kapot wa ren. De verandering heeft veel meer betrekking op de regeling zelf. Het meest opvallend daarbij is de Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen, die bij gemeente werken binnenkomen, over hei werkzaamheden in de binnenstad, zet de heer ing. M.C. Louws uit een welke funderingen toegepast kunnen worden in een bebouwde omgeving. De heer Louws is hoofd Bouw- en Woningtoezicht en Milieuzaken van de gemeente Middelburg. "Veel Middelburgers hebben ge zien dat in juli begonnen is met bouwwerkzaamheden op de hoek van de Koestraat-Varkensmarkt- Gortstraat. Eerst werden enkele lage opstallen verwijderd, vervol gens werd er gegraven om resten oude vloeren, keldermuren en funderingen te verwijderen. Na de bouwvakvakantie werden vooraf gemaakte betonnen palen geheid. Wellicht hebben passanten zich afgevraagd: "wat gebeurt hier?"; kan dat zomaar in een bebouwde omgeving en dan ook nog vlak naast monumentenwoningen?". Met deze vragen worstelen ook bouwkundigen en funde ringstechnici reeds lang. De keuze van de fundering is bij de bouw op de hoek van de Var- kensmarkt, na de voors en tegens overwogen te hebben, gevallen op geprefabriceerde betonnen palen. Hieronder zal ik proberen duide lijk te maken waarom. Daarvóór wil ik in het kort ingaan op drie verschillende funderingstypen. In vaktermen betekent dat funde ren zonder te heien; dus gewoon bouwen op een metselwerkfunde ring of op een betonnen strook al of niet versterkt met betonnen balken. Ook wordt een grote be tonnen funderingsplaat, die on der een gebouw wordt gemaakt, een fundering op staal genoemd. Voor niet al te hoge en te zware bouw was dit type fundering in Middelburg mogelijk. In deze en vorige eeuwen zijn de meeste ge bouwen in de binnenstad dan ook op staal gefundeerd. Daarbij ging het ook wel eens mis of bijna mis; dat is te zien aan verzakkingen die met het blote oog te zien zijn. Oude gebouwen zijn niet erg zwaar; dat komt door de lichte houten vloeren. De klei- en veen- bodem in de binnenstad kan als een "dikke brij" worden be schouwd die praktisch overal on der gelijke druk staat. Grote ver zakkingen kwamen dan ook niet voor. Tegenwoordige nieuwbouw is zwaarder; dat komt door het ge bruik van zwaardere materialen als gewapend beton voor vloeren en ook wel voor wanden. Dit zwaarder bouwen is een gevolg van nodige geluidisolatie en is ook goedkoper. Wordt nu een hoek of een gat in gevuld met nieuwbouw en zou op staal gefundeerd worden, dan kunnen problemen ontstaan. Ver hoogde gronddruk geeft zetting, die voor het gebouw dat dan in z'n geheel zakt, niet schadelijk behoeft te zijn, maar wel kan schade komen aan de omringende bestaande bebouwing, die onge lijk kan zakken. Meestal wordt daarom op heipa len gefundeerd. De mening is, dat heien, vroeger met een stoomblok en nu met een dieselblok, van voorafgemaakte betonnen palen naast belendingen trilschade aan de belendingen ver oorzaakt. Daarom dacht men dat de schroefpaal, die begin jaren 70 op de markt kwam, de ideale oplossing was. Het trillingvrij in schroeven merkt immers nie mand. Dat is ook zo. Toch is in Middelburg dit type paal nimmer bevorderd; waarom niet? In de eerste plaats omdat deze paal kwalitatief niet te inspekteren is; het schroeven en vullen met beton is uiterst uitvoeringsgevoelig. Maar de grootste antipatie die ik tegen schroeven heb, is dat de on dergrond wordt verstoord. Kijk eens naar een appelboor waarmee het klokhuis uit een appel gehaald wordt. Er vormt zich een mooi rond gat in de appel; de ronde zij wanden zijn gaaf. Probeer nu ook eens met een schroefboor een gat te boren in dikke yoghurt, dan wordt veel meer yoghurt opge hoord dan nodig is voor het gat. Wat gebeurt er nu met het opper vlak- van de yoghurt in de schaal? Dit oppervlak zakt! De apparatuur, waarmee trillingen worden gemeten. De hei-installatie. In het groot gebeurt hetzelfde in de bodem onder de bouw en de belending. Er wordt veel meer grondspecie naar boven geboord dan nodig is voor de paalschacht. Er treedt dan ontspanning op in de bodem en het maaiveld zakt in mindere of meerdere mate. Dat is nog versterkt het geval in zandla gen, ook in harde zandlagen waar soms doorgeboord moet worden. Er is (veel) meer kans op schade door schroeven dan door heien. De conclusie van het in 1987 ge houden symposium "Heien of schroeven" was dan ook: "Heien is vriendelijk voor de belendende bebouwing, maar hinderlijk voor de omwoners. Schroeven is vrien delijk voor de omwoners, maar nadelig voor de belendingen". Beduchtheid voor het gevaar van ongelijk zakken en ook voor scheuren van de omgevingsbe bouwing is de achtergrond, waar om ik in de meeste gevallen ak koord ben met de toepassing van een heifundering. Wel adviseer ik dan: "Gebruik gladde slanke, zo dun mogelijke, voorafgemaakte betonnen palen en hei deze met een - schrik niet - zo zwaar moge lijk heiblok. Dat geeft namelijk de geringste trillingen. Deze constructie is in augustus toege past op de hoek van de Var- kensmarkt. De heitrillingen wer den gemeten en getoetst aan grenslijnen. De grenslijnen voor monumenten werden niet over schreden; dan is schade, ook aan slechte belendingen, uitgesloten. Het rinkelen van een kopje of het trillen van glas zegt niets, dat kan ook door het dichtslaan van een deur. Stadsvernieuwing is een voortdu rend proces; daarvoor zal ge bouwd en ook gefundeerd moeten worden. Daarbij staat voor mij vast dat het schroeven van funde ringspalen zoveel mogelijk verme den dient te worden. De keuze van het type fundering is afhan kelijk van de opbouw van de bo dem. Per geval is studie nodig en overleg met omwonenden". regeling van de problemen dat het linksafslaande verkeer vanaf de Schroebrug naar de Kanaalweg heeft met het vanaf de Schroeweg komende verkeer van auto's en fietsers. De bestaande situatie is vooral voor fietsers erg gevaar lijk. In de nieuwe regeling is hier voor een extra verkeerslicht toe gevoegd. Verder is op het kruispunt de opeenvolging van de verkeersrich- tingen veranderd, omdat dit een snellere verkeersafwikkeling be vordert. Voor bepaalde richtingen komen de lichten per cyclus vaker op groen te staan, een wijziging waarvan met name de fietser zal profiteren. Het verkeer dat vanaf de Kanaalweg de Schroebrug oprijdt, zal merken dat het licht langer dan vroeger op groen blijft staan. De verandering op de vierde krui sing, Schroeweg/Statenlaan zal het grootste zijn. Vaker groen per cyclus, diverse combinaties van tegelijk op groen staande lichten, een sterk wisselende volgorde, kortom een verkeerslichten rege ling die zich aanpast aan het aan bod van verkeer. Een dergelijke maximale ver keersafhankelijkheid is hier mo gelijk omdat het een alleenstaand kruispunt betreft, waar alleen au to's en geen fietsers en voetgan gers passeren. Sinds augustus wordt er gewerkt aan het slijpen van lussen in het asfalt en leggen van kabels. Sinds september worden de ver- keerslantaarns omgebouwd en slechte onderdelen vervangen. Deze (en volgende) week worden er lussen aangebracht in het weg dek op de kruispunten Schroe weg/Statenlaan en Schroe- weg/Kanaalweg. De volgende data, die worden ge noemd, zijn de data volgens de huidige planning. Hiervan kan door omstandigheden worden af geweken. De oude automaten worden in fa sen verwijderd. De vervanging vindt de daaropvolgende dag plaats. Dit betekent dat maximaal 2 dagen geen verkeersregeling plaats vindt op het betreffende kruispunt, wat kan leiden tot een stagnatie op de betreffende da gen. De voorlopige data waarop de automaten worden vervangen zijn: 17 en 18 oktober voor het Burgemeester en wethouders maken bekend, dat inspraak wordt geopend over de eerste herziening van het bestem mingsplan Sint Laurens. Deze herziening betreft een wijziging van de bij het bestem mingsplan behorende plankaart, en heeft met name tot doel wo ningbouw mogelijk te maken op de gronden ten westen en ten zuiden van de Burgemeester Baaslaan. Ook zijn in de wijziging enkele percelen aan de Singelweg en de Noordweg opgenomen. Het voorontwerp van de herziening ligt met ingang van vrijdag 14 oktober 1988 gedurende één maand voor belanghebbenden ter inzage bij het Buro Voorlichting, Stadhuisstraat 2. Indien hiertoe belangstelling bestaat kan voor dit bestemmingsplan een inspraakprocedure worden gevolgd. Toelichting Het inwonertal van St. Laurens is sinds de jaren zeventig gelei delijk afgenomen. Op 1 januari 1980 woonden er 1.568 men sen, op 1 januari 1987 waren dat 1.519 inwoners. Deze afname wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een vertrek- en sterfte- overschot. Ook het ontbreken van voldoende woningbouwmo- gelijkheden in de kern kan er toe hebben geleid dat mensen el ders op zoek gingen naar een woning. De woningvoorraad van St. Laurens is sinds 1985 niet meer toegenomen maar blijven staan op 563 woningen. Het huidige bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden meer voor uitbrei ding van de woningvoorraad. Om in de woningbehoefte van de inwoners van St. Laurens te kunnen voorzien en zo tenminste het inwonertal in stand te kun nen houden, is vastgesteld dat er jaarlijks 5 woningen moeten worden gebouwd. Als we er van uitgaan dat de uitvoeringduur van een plan ongeveer acht jaar is, betekent dit dat er nu de mo gelijkheid voor de bouw van 40 woningen moet worden gescha pen. Om deze reden wordt het bestemmingsplan Sint Laurens herzien. Deze herziening houdt de volgende mogelijkheden in: - Aan de Singelweg worden acht woningen gebouwd op de plaats waar vroeger twee boerderijen stonden; - Aan de Noordweg, ongeveer ter hoogte van de kruising met de Leliëndaalseweg, worden twee woningen gebouwd ter vervan ging van een bestaande landbouwschuur; - Ten westen en zuiden van de Burgemeester Baaslaan worden ongeveer 25 (vrijstaande) woningen gebouwd. In de toelichting op de herziening van het bestemmingsplan wordt nadrukkelijk gesteld dat vooral bij de Burgemeester Baas laan rekening gehouden moet worden met de landschappelijke overgang van de bebouwde kom naar het buitengebied. Informatie-bijeenkomst Voor diegenen die meer informatie wensen over de herziening van het bestemmingsplan Sint Laurens wordt een bijeenkomst georganiseerd op donderdag 3 november om 19.30 uur in het wijkcentrum van Sint Laurens. Wethouder mevrouw E.M.J. van Brummelen en een aantal ambtenaren van de gemeente zijn dan aanwezig om een toelichting te geven. Bij bureau Voorlichting, Stadhuisstraat 2, ligt het voorontwerp van de herziening vanaf 14 oktober gedurende één maand ter in zage. Hier zijn ook formulieren verkrijgbaar, waar men schrifte lijk opmerkingen kan maken over het voorontwerp. kruispunt Statenlaan, 24 en 25 oktober de Schroebrug en 26 en 27 oktober het knooppunt Poe- lendaelesingel. De nieuwe situatie wordt dan op 27 oktober bereikt. De eerste paar dagen zal nog wel wat moeten worden bijgeschaafd om tot een goede afstelling van het systeem te komen. Zowel de gebruiker als de beheerder zullen nog wel enige tijd aan het nieuwe systeem moe ten wennen. Eén ding is vooraf in ieder geval zeker. Ook met een nieuwe ver keerslichtenregeling zal het druk blijven rondom de Schroebrug. Dat kan door een nieuwe regeling niet worden voorkomen, maar wel kan ervoor worden gezorgd dat de "groentijd" van de lichten beter wordt verdeeld, zodat een snellere doorstroming wordt bereikt. De driehoekjes geven de bouwlokatie aan. Burgemeester en wethouders van Middelburg maken ingevolge het bepaalde in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne be kend, dat: 1de heer B. van Damme, Buitenruststraat 22 te 4337 EH Mid delburg een vergunning ingevolge de Hinderwet heeft aange vraagd voor het oprichten en in werking hebben van een hotel restaurant op het perceel Buitenruststraat 22 te Middelburg, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie O, nummer 1451; 2. Loontjes Automaten B.V., Dam 21 te 4331 GE Middelburg een vergunning ingevolge de Hinderwet heeft aangevraagd voor het oprichten en in werking hebben van een reparatiewerk plaats en opslag van speelautomaten en biljarts op het perceel Braakmanstraat 11 te Middelburg, kadastraal bekend gemeen te Middelburg, sectie S, nummer 2176 (ged. en dat zij voornemens zijn de gevraagde vergunningen te verle nen onder voorschriften. Ingaande heden liggen de aanvragen met de daarop betrekking hebbende stukken alsmede de ontwerp-beschikkingen elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur ter inzage op de afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie, Lange Noordstraat 1 te Middelburg tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikkin gen op de aanvragen. Genoemde aanvragen met de daarop be trekking hebbende stukken en de ontwerp-beschikkingen liggen hier eveneens gedurende een maand buiten de werkuren ter in zage op donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur. Indien op die avond inzage wordt verlangd dient dit van tevoren telefonisch te worden aangevraagd, telefoon 01180-26251, toestel 413. Bij de stukken ligt een mededeling waar en wanneer een monde linge toelichting kan worden verkregen. Schriftelijke gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de vergunningen kunnen bij hun college worden ingediend tot 12 november 1988. De persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, worden indien daarom wordt verzocht, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk, tegelijkertijd met het bezwaarschrift worden in gediend. Indien daarom wordt verzocht (telefoon 01180-26251, toestel 413) kan in de periode van 27 oktober tot en met 4 november 1988 een openbare zitting worden gehouden, waarop monde linge bezwaren naar voren kunnen worden gebracht en waarbij tevens gelegenheid zal worden gegeven tot een gedachtenwis seling. Zij vestigen er de aandacht op, dat op, dat degenen die gebruik hebben gemaakt van één of meer van genoemde mogelijkheden tot het indienen van bezwaren en degenen die aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest later beroep kunnen instellen bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State tegen de genomen beschikkingen. Burgemeester en wethouders hebben besloten het gedeelte van de Simpelhuisstraat, gelegen tussen de Bodenplaats en de Pen- ninghoek, in de richting van de Penninghoek te sluiten voor voertuigen of combinaties van voertuigen die, met inbegrip van de lading, een lengte van 6 meter te boven gaan. Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen 30 dagen na heden beroep instellen bij de Kroon. Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin, doch moet wor den ingediend bij de Commissaris van de Koningin in Zeeland, Sint Pieterstraat 42 te 4331 EW Middelburg. Het volledige ver- keersbesluit ligt bij het bureau Voorlichting, Stadhuisstraat 2 te 4331 PK Middelburg ter inzage. Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 1 9 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Sportveldencomplex teneinde de bouw mo gelijk te maken van een berging aan het verenigingsgebouw van de S.K.W.M. aan de Nassaulaan. Het bouwplan en het schetsplan van de voorgenomen herzie ning van het bestemmingsplan liggen met ingang van vrijdag 14 oktober 1 988 gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder, die bezwaar heeft tegen de uitvoering van dat voornemen, zijn be zwaren schriftelijk aan ons kenbaar maken.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 5