Grootwarenhuis hoeft niet altijd doorsnee te zijn Nieuwe naam in Vlissingen Zeeuwse KvK's brengen groot en klein bijeen Prins Willem Alexanderstichting ten onrechte in kwaad daglicht Nieuwe sponsors voor Walcherse elftallen GOUDSWAARD AL 24 JAAR IN SPEELGOED Suzuki/Cevaal Wereldwinkel in Souburg besteedt aandacht aan actie 'Honger hoeft niet' 1 ;P Oorlog MODE EN SHOW VAN MARGRIET EN C A JUWELIER VAN DE REE MOD/JEFSKI Mannen Teachers worden Interacademie KvK stelt vraag: 'wel of geen bv?' CONTACTDAG '(TOE)LEVEREN EN UITBESTEDEN Bibliotheek mij m Woensdag 12 oktober 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER 'Een goedkope prul heeft ook In de bijna vierentwintig jaar dat hij een speelgoedzaak runt zag W.A. Goudswaard generaties kinderen komen en gaan. Of er iets veranderd is in al die jaren? Niet veel. Hoewel. "De mentaliteit. Als ze iets moois zien, dan moeten ze het heb ben, koste wat het kost". Maar dat is dan ook het enige. Wat spelen betreft heeft Goudswaard het volste vertrou wen in het kind zelf. Dat is ook de reden waarom hij nog steeds met even veel plezier in zijn zaak aan de Middelburg se Nieuwe Burg staat als in het prille begin. "Van dit vak moet je houden. Als je geen kindervriend bent, moet je er van je leven niet aan beginnen", zegt hij. nut' Goudswaard begon in de Korte Noordstraat. Toen de winkel te klein werd week hij uit naar de Nieuwe Burg. "Alles wat speel goed heet is er. Het aanbod is behoorlijk toegenomen. Er is al tijd veel geld aan speelgoed uit gegeven. Ouders hebben het er voor over, als het maar goed is, als een kind er maar echt wat mee kan doen". Hoewel goed speelgoed belangrijk is, kan een goedkoop prulletje op zijn tijd Vorige week besteedden wij aandacht aan het Suzuki- dealerschap van Autobedrijf Ce- vaal te Middelburg. Wellicht nog ten overvloede: de naam 'Auto- rama Walcheren' is een toege voegde handelsnaam en het merk Toyota wordt nog steeds door het Middelburgse bedrijf verkocht. volgens Goudswaard helemaal geen kwaad. "Natuurlijk, zo iets belandt binnen de kortste keren in de vuilnisbak. Maar dat is he lemaal niet erg. Het kind dat vandaag iets kapot maakt, doet dat morgen niet meer". Kinderen corrigeren zichzelf, weet Goudswaard. Voorbeelden heeft hij te over. Dat kinderen door de opkomst van de tv en de computerspelletjes niet meer zouden kunnen spelen, bijvoor beeld. "Het kassie kijken gaat op de lange duur vervelen. Het zelfde geldt voor computerspel letjes. Ze zijn er een tijdje hele maal aan verslaafd, maar als ze de kans krijgen om gezellig sa men een spelletje te doen, leg gen ze het aan de kant. De ge zelligheid is gelukkig weer terug". Het echtpaar Goudswaard. Over het ultramoderne oor logsspeelgoed maakt hij zich evenmin zorgen. "Schadelijke invloeden? Welnee, 't Is maar een spelletje, een periode. Ik ben zelf opgegroeid in de oorlog. Als ik een Duitser zag riep ik ook 'pang pang'. Maar denk je dat ik hem echt dood wilde schieten? Als'ie zich omdraaide liep ik heel hard weg", lacht de speelgoed winkelier na bij de gedachte. "Natuurlijk respecteer ik de ouders die hun kinderen oor logsspeelgoed verbieden. Maar Vrolijke kleding voor de vrouwen, de mannen lopen er wat achteraan. Mode en show. Daar ging het om afgelopen dinsdag in de Middelburgse schouw burg. C A en het jubileren de vrouwenblad Margriet brachten er de nieuwe herfst- en wintermode voor een stampvolle zaal. Presentator Hans van Willigen- burg nam het publiek niet mee door kilometers rekken. Er kwam een beperkt aantal series op de planken dat de collecties goed representeerde. Appetijte lijke zangacts, waarvan vooral de meidengroep Sisters aan sloeg, waren een verfrissende afwisseling. Zowel C A als Margriet heb ben een brede doelgroep en dat kwam terug in de show. Niet al leen huis- tuin- en keukenkleding maar ook ski- en feestkleding passeerden de revue. Margriet liet telkens een bepaald patroon in verschillende stoffen verschij nen met de boodschap dat kleu ren en materialen een patroon het gezicht geven. Kleding van een grootwarenhuis hoeft niet altijd doorsnee te zijn. Dat bewezen de mantels. Als het aan C A en Margriet ligt wordt het straatbeeld kleurig: het felle blauw-roze van Schia- parelli, kobaltblauw, dieppaars, purper, vermiljoenrood, alles Show, met Hans van Willigenburg die toont óók andere kwaliteiten te bezitten. Juwelier Van de Ree Modij- efski is de nieuwe naam van een Vlissings bedrijf dat al meer dan honderd jaar bestaat. Philip en Hilde Modijefski hebben de zaak overgenomen. Modijefski dien de Van de Ree vier jaar als be drijfsleider. Van de Ree Modijefski her bergt een groot aantal speciali teiten. Het echtpaar Modijefski heeft samen meer dan 35 jaar ervaring. In de toekomst, zullen ze nog flink aan de weg timme ren, zo voorspellen beiden. Tij dens de feestdagen worden shows en exposities georga niseerd. kan. De lange mantels lopen niet meer strak toe, maar klokken juist. De korte zijn halve cirkels met een elegante pellerine-kraag (cirkelkap om rug en schouders). Een beetje fifties dus. Niet alleen fifties-kleding is hier mode, maar ook de manier van lopen. Van Willigenburg adviseert korte, ko kette sprongpasjes, zoals Mari lyn Monroe dat zo goed kon. Hierbij sloten de mantelpakjes a la Garbo en de Dietrich-broeken mooi aan. Wat een beetje tegenviel bij al die zwier was de mannenafde- ling. Met de pakken zijn de man nen niet zo best af. Klassiek, zo niet tuttig, in bruin en beige. Ribcords met gebreide vesten. In bruin natuurlijk. Naast de eleganterieën was er ook een country-lijn voor de da mes. Veel tricot, maar niet meer aansluitend, zoals vorig jaar. Soepele zachte stof die het li chaam volgt in zandkleuren, ge combineerd met violetten, werd soms gedecoreerd met Noorse motieven. De country-lijn is sportief en losjes. Sokken, rok ken, maillots, slobbermaillots, alles wordt over elkaar gedra gen. Liefst nog gecombineerd met grote sjaals over de schou ders. En omdat alles eigenlijk kan deze winter verschenen ook de recht-toe-recht-aanrokjes met korte jasjes. Omdat "voordelig" de achter naam is van C A hoeft dat niet te betekenen dat er alleen maar morsige alledaagjes te koop zijn. Bij de feestkleding viel vooral de strapless trend op. Weer een fif ties detail waren de lange hand schoenen, de strakke lijfjes en - eindelijk ook in de provincie - de zoutloperhakken van Jan Jan sen. Margriet had ruwe zijde ge bruikt voor de avondjurken. Ook in de fiftiesstijl natuurlijk. Mis schien ook een beetje voor hun 50-jarig bestaan. Er werd mas saal op het horloge gekeken toen Van Willigenburg het slot- cabaret introduceerde. Nu al? Kortom, een geslaagde show. aan de andere kant, het prikkelt die kinderen juist. Ze lenen het toch wel van een vriendje". Hoewel de kinderen dus meestal zelf heel goed weten wat ze wil len hebben, blijft Goudswaard een goed advies belangrijk vin den. "Soms komen er ouders die voor een kind van drie een artikel voor een kind van zes wil len hebben. Zo'n kind is daar nog helemaal niet aan toe, dus ik geef het dan ook liever niet mee. De klanten stellen een goed ad vies trouwens ook erg op prijs". Overigens komen volwassenen net zo vaak om speelgoed voor zichzelf. "Treinen, modelbouw, dat zijn machtig mooie hobby's. Ook zijn er meer spelletjes voor volwassenen gekomen. En dan heb je natuurlijk nog de ouders die een radiografisch bestuurba re auto voor hun kinderen kopen en er dan hoofdzakelijk zelf mee spelen". De Stichting Teachers is opge- gaan in de Vereniging Interaca- I demie. Het instituut voor bedrijfstrainingen en beroeps opleidingen aan de Se- geerstraat in Middelburg gaat onder die naam samenwerken met de Leidse Onderwijsinstel lingen, de afdeling mondeling onderwijs en een aantal andere instituten. In totaal zullen elf in stellingen in Nederland gaan werken onder die naam. Opge leid wordt voor een LOI- diploma. Het belangrijkste doel van de sa mensmelting tot de Vereniging Interacademie is 'duidelijkheid verschaffen naar de markt en uniformiteit van lesmateriaal, studieprogramma's en di ploma's. De Interacademies richten zich op het geven van mondelinge dagopleidingen, waaronder die voor secretaresses, manage ment en administratief werk. Een bv uit- of afbouwen. Die vraag wordt behandeld tijdens een bijeenkomst van de Kamer van Koophandel en het CIMK, het coördinerend instituut midden- en kleinbedrijf. "Ook na het oprichten van een bv blijft de vraag actueel of de gekozen constructie wel de beste is", ar gumenteert de KvK. De bijeen komst vindt plaats op woensdag 19 oktober in het gebouw van de Kamer in Middelburg en begint om 14 uur. De onderwerpen die worden be handeld zijn toegespitst op de praktijk en zullen voor een groot aantal bv's van toepassing zijn. Er zullen uitgewerkte voorbeel den aan de orde worden gesteld. Ook worden goed doordachte modellen aan de hand gedaan waarmee ondernemers uit de voeten kunnen, aldus de kamer. Een groot aantal elftallen voetbalt het nieuwe seizoen dankzij sponsoring van het bedrijfsleven in een nieuwe outfit. De Kamers van Koophandel in Zeeland hebben een unieke ont moetingsdag in petto op maan dag 17 oktober. Onder het thema 'toeleveren en uitbeste den' is een bijeenkomst georga niseerd waar de grote uitbestedende bedrijven en in stellingen en de vaak kleinere (toe)leveranciers elkaar ont moeten. De KvK's houden deze dag omdat uit onderzoek is ge bleken dat het midden- en klein bedrijf meer ingeschakeld kan worden bij grote investe ringsprojecten en onderhouds werk van grote bedrijven en instellingen. Deze contactdag wordt gehouden in Hotel Goes en loopt parallel met de Bedrij- vencontactdag, die op dat mo ment in de Zeelandhallen aan de gang is. Vooral ondernemers uit de metaal-, bouw- en transportsec tor zijn uitgenodigd. Maar ook ondernemingen die niet tot die categorie behoren, doch vaak aan grote bedrijven (toe)leveren kunnen deelnemen. Volgens mr. R. de Blij, secretaris van de Ka mer in Midden en Noord-Zeeland en drs. J.J.A.M. Bruurs, stafme dewerker van de Kamer in Zeeuwsch-Vlaanderen is deze contactdag uniek omdat deelna me de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf de kans geeft met directieleden of inko pers van grote Zeeuwse bedrij ven in contact te komen. Het tweetal vindt bovendien dat de deelnemers tijdens de dag op de hoogte kunnen worden gebracht van de nieuwste ontwikke lingen. Voorzitter H.Pors van het KNOV (Koninklijk Nederlands Onderne mers Verbond) opent de bijeen komst om 15 uur. Drs. J. Biesheuvel van de Nederlandse herstructueringsmaatschappij bespreekt vervolgens het hoofd thema. Daarna zijn diverse workshops met gespecialiseerde sprekers. In het beursrestaurant van de Zeelandhallen wordt ge zamenlijk een koud buffet genut tigd, waarna de Bedrijvencontactdag bezocht kan worden. Er is - zo leggen De Blij en Bruurs nog uit - gekozen voor een locale aanpak van de te bespreken on derwerpen. Zeeland neemt met dit initiatief trouwens de aftrap voor meer contactdagen die la ter dit jaar op initiatief van het ministerie van economische za ken worden gehouden. Vorige week werd in deze krant gewaarschuwd voor de oneerlij ke praktijken van een man die kaarten en kalenders aan de deur verkoopt voor een zoge naamd goed doel. Daarbij viel de naam van de Prins Willem Alexanderstichting. De stich ting die zich inzet voor zowel li chamelijk als geestelijk gehan dicapte kinderen kwam aldus op een zeer negatieve wijze in het nieuws. En wat nog erger is, degene die nu al meer dan zes jaar dagelijks op pad is als vrijwilliger om geld voor dit no bele doel te vergaren, voelt zich in zijn goede naam aangetast. Klaas van der Meyden is de eni ge wederverkoper van de Prins Willem Alexanderstichting op Walcheren en hij wil benadruk ken dat hij altijd met zijn legiti matiebewijs op zak loopt. "Ik kom over heel Walcheren ze ker wel bij 25.000 gezinnen aan de deur", zegt de 34-jarige Van der Meyden. "Toen ik in 1982 ziek werd en uiteindelijk ook af gekeurd voor mijn werk in een herenmodezaak, viel mij dat heel zwaar. Ik was te jong om stil te zitten en kreeg contact met dit vrijwilligerswerk door iemand in Brabant. Het doel van de Stich ting sprak mij aan: Lichamelijk- en geestelijk gehandicapte kin deren een fijne vakantie bezor gen in de Prins Willem Alexander Hoeve in Roden. Daarvoor ga ik nu dagelijks op pad met wens kaarten en Oranje kalenders. Ik weet dat het geld rechtstreeks gebruikt wordt voor dat doel en dat er niets aan de 'strijkstok' blijft hangen", zegt hij overtuigd. "De verkoop van wenskaarten loopt van januari tot eind augus tus en daarna zijn de Oranje kal- denders aan de beurt. De stich ting heeft dus een vergunning om langs de huizen te gaan ge durende het hele jaar. Dit in te genstelling tot de collectes, waar speciaal toestemming voor moet worden gevraagd. Daar naast hou ik contact met scho len en bejaardenhuizen, die ook grotere aantallen afnemen. Sommige mensen doen hun bestelling al een half jaar van te voren, wetende dat ik de enige hier ben die deze kalenders te bieden heeft", vertelt Van der Meyden met groot enthou siasme. Het is te hopen dat er in de toe komst geen lieden meer op pad zullen gaan, die onder het mom van liefdadigheid alleen hun ei gen zak willen spekken. Maar één ding staat vast. Wie Klaas van der Meyden aan de deur krijgt weet zeker dat het geld daar komt waar het hoort: bij de gehandicapten van de Prins Wil lem Alexanderstichting. En vraag hem gerust om een legi timatie. De Wereldwinkel Souburg besteedt aandacht aan de actie week 'Honger hoeft niet'. Hij doet dat door zeven produkten uit Derde Wereld-landen extra in de schijnwerper te plaatsen. Koffie, vlees, margarine, melk, cola, tropisch hout en frontlijn- produkten zijn die produkten die er volgens de medewerkers van de Wereldwinkel debet aan zijn dat er honger is in bepaalde lan den. Bij deze produkten wordt aangegeven welk alternatief er mogelijk is voor duurzame land bouw, eerlijke handel en de strijd die boeren en landarbei ders voeren tegen honger en onrecht. Staatsloterij - De televisie trekkingen van de Nederlandse Staatsloterij zijn verhuisd. De eerste en tweede trekking wor den vanaf oktober door de Staatsloterij gepresenteerd via Nederland 3. Wie benieuwd is naar het half miljoen kan de der de trekking volgen via Tros Ak- tua Geld, dat op dinsdagavond live wordt uitgezonden. "Maar er kan ook veel in de ei gen omgeving worden gedaan", houden de medewerkers van de Wereldwinkel ons voor. "Als ac tief lid van een milieu-, landbouw- of Derde Wereld organisatie kan een ieder druk uitoefenen op de Nederlandse regering om daadwerkelijk iets te doen". In samenwerking met de biblio theek in Oost-Souburg is er van 24 tot en met 31 oktober een poster-tentoonstelling te zien in de bibliotheek. In het gebouw De Ark naast de hervormde kerk aan het Oranjeplein wordt don derdag 13 oktober van 19 tot 21.30 uur aandacht besteed aan de actieweek. De tentoonstel ling 'Honger hoeft niet' is die avond eveneens te bezichtigen. Overigens is de Wereldwinkel zelf geopend op donderdag (19 tot 21 uur) en op zaterdag van 10 tot 12 uur. De voetballers van VCK B1 uit Koudekerke, uitkomend in de hoofd klasse, kregen hun kleding van Van Donge Kebra Meubel bv uit Kou dekerke. Frituur 't Stadhuis uit Vlissingen stak de eerste selectie van GPC voor de komende drie seizoenen compleet in het nieuw. Behalve de eerste selectie sponsort eigenaar Ronald Harte ook de jeugdelftallen van GPC. De B1 jeugd Oostkapelle voetbalt voortaan in shirts, broeken, kou sen en trainingspakken van bakkerij De Zeeuwse Mik uit Oost kapelle. WBBaBBSmmm ABI Warmtetechniek, met vestigingen in Breda en Vlissingen, nam de nieuwe outfit van RCS1 voor rekening. RCS1, die het tenue van Willy van de Boom van ABI ontving, is gepromoveerd naar de derde klas. RCS2 vond een nieuwe sponsor in Sunlux Rolluiken. Kees Snepvangers van Sunlux reikte de shirts en de tassen uit. IÜ; i -3 AA Het jeugdige elftal van VCK-5 (gemiddelde leeftijd nog geen 45 jaar) kreeg een nieuw pakje van Schipper Accountants, met vestigingen in Goes, Hulst, Tholen, Vlissingen en Zierikzee. De nieuwe outfit was een initiatief van vennoot Piet Boone, tevens speler van VCK. Maartense Tapijt uit Middelburg verzorgde de kleding van de F- pupilen van vv Veere.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 21