MASON— WftL nationaa jeugd fonds W 12 KLAGEN BIJ DE GESCHILLENCOMMISSIE NUTSBEDRIJVEN, WAT ZIJN UW KANSEN? Sociaal/Milieu Cultuur Sport Maatschappij Er op uit Buurt/Wijk Gezondheid Meer Korte Informatie op onze pagina Abdij- nieuws. Clubs Cursus Rommelen DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 12 oktober 1988 UW BONT- EN HOEDENSPECIALIST Papegaaistraat 9-H. Goes, 01100 S 28231 Feest - De Vlissingse loco burgemeester D.J.P. Bruinooge had het druk deze week. Afge lopen maandag mocht hij de Vlissingse Margrietha Schunselaar-Lute met haar hon derdste verjaardag feliciteren en afgelopen dinsdag was Ca- tharina de Groot-Boon uit Vlis- singen aan de beurt. Zij werd honderdzes. Vandaag (woens dag) bezocht Bruinooge Abra ham Wielemaker en Christina Akkermans uit Oost-Souburg. Het echtpaar is zestig jaar ge trouwd. Wetenschap - Onder het mot to Wetenschap op zicht zijn op de Nationale Wetenschapsdag, zondag 16 oktober, musea en sterrenwachten geopend. Die dag zijn er speciale lezingen, rondleidingen en dia- en film voorstellingen in het teken van wetenschap en techniek. In Middelburg vertoont de Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen, aan de Heren gracht 52, om 1 3, 14.30 en 1 6 uur de film 'Astronomie op zicht'. De sterrenwacht is geo pend van 12 tot 23 uur, de mu sea van 1 2 tot 23 uur. Meer in formatie is verkrijgbaar bij de VV's en de bibliotheken. PCOB - De afdeling Middelburg van de Protestants Christelijke Ouderenbond heeft op woens dag 26 oktober de maandelijkse ledenvergadering in De Schakel aan de Middelburgse Bach- tensteene. De vergadering be gint om 14 uur. Na het huishou delijk gedeelte vertoont het bu reau Voorlichting van de ge meente de films 'Middelburg, duizend jaar jong' en 'Activitei- ten in Middelburg in 1986'. Familie van homo's - De COC's regio Walcheren en de Bevelanden houden woensdag 19 oktober een avond voor ouders en familieleden van ho- mosexuelen. Op het program ma staat een film over het the ma vrijheid van keuze. Een fo rum van deskundigen geeft een inleiding en beantwoordt vra gen uit de zaal. De avond begint om 20 uur in de Eigen Haardstraat 2. De toegang is gratis. Het is de bedoeling dat er meer van dit soort avonden volgen. Invaliden - De soosavond van de afdeling Walcheren van de Algemene Nederlandse Invali den Bond is op donderdag 13 oktober in het dienstencentrum voor ouderen in Middelburg. A. van de Hoop-Mooy uit Middel burg geeft om 19.30 uur een le zing met dia's over gezonde voeding en het hart. Daarna is er bingo. Delta Expo - De Delta Expo, de expositie over 2000 jaar water bouw in Nederland, is onderge bracht op het voormalige werkeiland Neeltje Jans in de Oosterschelde. Bij de entreeprijs zijn vier attracties opgenomen: een filmvoorstelling over de Del tawerken, een expositie in het Ir. J.W. Topshuis, een bezoek aan de kering en een boottocht langs de kering. Van 1 november tot en met 17 maart wordt de boot uit de vaart genomen. Dat bete kent een verlaging van de en treeprijs voor volwassenen van tien naar acht gulden en voor kinderen van f 7,50 naar f 5,50. Kaarten zijn ook verkrijg baar bij lijn 104 van de ZWN. Een kaartje kost daar voor een volwassene zes gulden en voor kinderen tot en met twaalf jaar vier gulden. Puzzelrit - Automobilisten en motorrijders kunnen zaterdag 1 5 oktober hun puzzelkennis la ten zien bij de puzzelrit van Motor- en Autoclub De Zeeu wen uit Vlissingen. De tocht voert de deelnemers met een snelheid van 24 kilometer per uur over goed begaanbare Wal- cherse binnenwegen. Zowel le den als niet-leden kunnen mee rijden in de A-klasse voor niet- leden kunnen meerijden in de A- klasse voor ervaren rijders en de B-klasse voor beginners. In schrijving van 13 tot 14 uur in de kantine van de sporthal aan de President Rooseveltlaan in Vlissingen. De eerste deelne- mer vertrekt om 13.31 uur. Stripboekenbeurs - Het Strip schap houdt op 4, 5 en 6 no vember voor de tweede maal een stripdriedaagse in het Con gresgebouw in Den Haag. Deze stripboekenbeurs, met de onder meer laatste nieuwtjes op strip- gebied, tentoonstellingen en optredens, staat bekend als de grootste van Europa. Zeeuwse liefhebbers kunnen er zaterdag 5 november met de Molukse Welzijnsstichting Mae-Uku per bus naar toe. Het reisje kost, in clusief de toegang en enkele consumpties, twintig gulden. Inschrijven is mogelijk tot 17 oktober op het kantoor van de stichting in wijkcentrum De zwaan aan de Kromwegesingel 1 te Oost-Souburg. Het tele foonnummer van de stichting is 01184-70800. Poppen - Poppen in allerlei soorten en maten. Het cultureel centrum de prins van Oranje in Goes staat er zaterdag 1 5 okto ber vol mee. Op deze poppen- beurs annex expositie laten vijf endertig poppenmaaksters hun werk zien. Het accent van de beurs ligt op het zelf maken van poppen en teddyberen. De pop penmaaksters kunnen daar ui teraard alles over vertellen. Ook de poppendokter, antieke pop pen, poppenhuizen en miniatu ren zijn van 10.30 tot 16.30 uur in de Prins van Oranje te vinden. Zaterdag poppenbeurs in Goes. Oostkapelle - De Stichting Be- jaardenbelangen Oostkapelle hield in maart een enquête over de wensen en problemen in de woon- en leefsituatie van oude ren in Oostkapelle. De gege vens uit deze enquête worden dinsdag 18 oktober door een fo rum gepresenteerd in De Halve Maan in Oostkapelle. De aan vang is om 14 uur. Na de pauze is er een filmvertoning over de bevrijding van Walcheren. Paauwenburg - Het Vlissingse wijkcomité Paauwenburg ver gadert dinsdag 18 oktober om 19.30 uur in Bachten Komme aan de Badhuisstraat. Op de agenda staan onder meer de brieven van het comité aan de Basco en de gemeenteraad over de geluidsoverlast in de Van Brugghenstraat, de glascontai ner op de hoek Troelstra- weg/Van Bossenstraat en het milieuactieplan 1988. Het wijk comité vindt dat er in het milieu actieplan te weinig aandacht aan de zware vervuiling van de Westerschelde wordt besteed. Speeltuin - De Vlissingse jeugd kan zich in de herfstva kantie van zaterdag 17 tot en met woensdag 21 oktober weer uitleven bij de jaarlijkse spelvijf- daagse van speeltuinvereniging Vlissingen-Oost. De kinderen hebben daar natuurlijk wel ver- kleedkleren, knutseloverhem- den, lappen stof en oude lakens voor nodig. Deze spullen kun nen van maandag tot en met vrijdag van 1 5 tot 17 uur in de speeltuin op de hoek Van den Helstlaan/lrislaan worden af gegeven. Stadsvernieuwing - De Stich ting Opbouwwerk Vlissingen heeft nog al wat kanttekeningen bij de verdeling van de middelen van het Vlissingse Stadsvernieu wingsfonds 1989. In een brief aan b. en w. vraagt de stichting hoe hoog de toegezegde tege moetkoming voor herinrichtings kosten na verbeterings- en groot-onderhoudswerkzaamhe- den precies is. Daarnaast wil de SOV weten hoe de f 70.000,— voor de contactpersoon wordt besteed en hoe b. en w. het gat in de stadsvernieuwingsbegro- ting van f 21.000,— denken op te vullen. Ook mist de stichting een reservering voor de actieve bewonersgroepen binnen de ge meente. De brief is onderschre ven door het wijkcomité Paauwenburg, het Vlissings Plat form Huurderscomités en de Op- bouwcommissie Oost Souburg. Geschillen over de levering van gas, water of elektriciteit kunt u voorleggen aan de Ge schillencommissie Openbare Nutsbedrijven. Wel moet u eerst zelf geprobeerd hebben een oplossing te vinden met het Nutsbedrijf, lost deze het niet naar tevredenheid op dan kunt u zich wenden tot de ge schillencommissie. Dit moet u doen binnen drie maanden na het ontstaan van de klach ten. Het mag niet gaan over een bedrag hoger dan f 5.000,— en het mag geen betrekking hebben op ziekte of lichamelijk letsel ontstaan door de normale levering van energie. De klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De indiener moet het klachtengeld beta len, op het moment bedraagt dit f 45, voor leden van de consumentenbond f 35, Daarop ontvangt u een vra genformulier dat u moet invul len en opsturen. De leveran cier krijgt een kopie van de klachtenbrief en het vragen formulier en krijgt vervolgens een maand tijd om hierop te reageren. U ontvangt de reac tie van de leverancier en krijgt veertien dagen tijd om hierop te reageren. De leverancier krijgt een kopie van deze reac tie. Gaat het geschil over geld dan moet u dat bedrag op een aparte rekening van de com missie storten. Deze betaalt later het geld aan degene die gelijk heeft gekregen. In uit zonderingsgevallen kan hier van worden afgeweken. Ver volgens neemt de commissie de klacht in behandeling, u kunt op de zitting aanwezig zijn. Soms zal de commissie een onafhankelijke deskundige in schakelen om bij de consu ment thuis een kijkje te ne men. Partijen krijgen een copie van het rapport van de des kundige. De zittingen worden in Den Haag, Zwolle of Eind hoven gehouden. Op de zit ting worden u en de tegenpar tij gehoord en op basis van de leveringsvoorwaarden. En naar redelijkheid en billijkheid oordeelt de commissie bij meerderheid van stemmen. In deze commissie zit een verte genwoordiger van de consu mentenbond en een onafhan kelijk voorzitter. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Bent u het toch niet eens met de uitspraak dan kunt u naar de rechter stappen maar deze bekijkt alleen maar of de uit spraak niet zozeer in strijd is met de redelijkheid en billijk heid dat de commissie niet in redelijkheid tot deze uitspraak had kunnen komen. Heeft u gelijk gekregen maar komt de Door mr. Jan van der Velde Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen tegenpartij de uitspraak niet na dan zal de commissie hem sommeren dit alsnog te doen. Gebeurt dit niet dan kunt u alsnog naar de rechter. Het is wel raadzaam u bij te la ten staan door een raadsman, een geschil kan vrij ingewik keld zijn. Een globale greep uit de praktijk leert dat de kansen op succes groter zijn als het gaat om voorlichting, navor deringen en herberekeningen die niet duidelijk uitgelegd en aangekondigd zijn en bij afslui ting moet de leverancier zorg vuldig te werk gaan, bijvoor beeld als de kosten van op nieuw aansluiten veel hoger zijn dan het openstaande be drag kan afsluiten onder om standigheden onzorgvuldig zijn of als het afsluiten niet ruim van tevoren duidelijk is aangekondigd. De kans op succes is vrij klein als u beweert dat de meter foutief aanwijst, een hoger vebruik heeft dikwijls als oor zaak een verandering in de ge zinssituatie, of als u het niet eens bent met de hoogte van de voorschotten. Landschapsverzorging - De Stichting Landschapsverzor ging Zeeland zoekt vrijwilligers voor onderhoudswerkzaamhe den aan hoogstamfruitbomen, meidoornheggen, het knotten van wilgen en populieren, maai en en het opschonen van drink putten op Walcheren en Zuid- Beveland. De werktijden, voor een, twee of drie dagen per week, worden in onderling overleg geregeld. Voor vervoer en deskundige begeleiding wordt gezorgd. Sinterklaas - De Nationale Vereniging De Zonnebloem en de KRO-radio houden dit jaar voor de drieënveertigste keer de Sint Nicolaas-actie 'Zon in de schoorsteen'. Bij deze actie maken gezonde Nederlanders een Sinterklaascadeautje voor mensen die doorhun ziekte of handicap dreigen te vereenza men. Het gaat hierbij om een kleine, feestelijk verpakte atten tie met een gedicht, brief of te kening. Wie mee wil doen kan een briefje (met een losse post zegel van 75 cent erbij) sturen naar De Zonnebloem, Postbus 5000, 4550 KA Sas van Gent. De nodige gegevens worden dan na 15 november toe gestuurd Beton en scouting - De stich ting Kazan de Wolfgroep, een scoutinggroep uit Middelburg, heeft van het Nationaal Jeugd- fonds van Jantje Beton een be drag van vijfduizend gulden ont vangen. Het bedrag is bestemd voor de bouw van een nieuw groepshuis, dat wordt gereali seerd in het kader van het rijks werkgelegenheidsproject Jon geren bouw voor Jongeren. Het geld is afkomstig uit de jaarlijk se nationale jeugdcollecte. De volgende collecte wordt van 7 tot 13 november gehouden. Waterschap - De waterschap pen Walcheren, Schouwen- Duiveland en Tholen gaan sa menwerken aan het waterbe heer. Het waterschap Noord- en Zuid-Beveland voert de water- schapstaken in eigen beheer uit, terwijl ook de drie water schappen in Zeeuwsch- Vlaanderen voor een samen werkingsverband hebben geko zen. Provinciale Staten Zeeland besloten tot deze water schapsstructuur op advies van Gedeputeerde Staten. Vrijwillig - Het aantal organisa ties dat gebruik maakt van de diensten van de Vrijwilligers Vacature Bank neemt toe. De VVB is daarom op zoek naar vrijwilligers op het gebied van werkzaamheden op het gebied van voorlichting, huiswerkon dersteuning, landschapsonder- houd, toezicht houden, kleding maken en club- en kinderwerk. Belangstellenden kunnen zich melden bij het Buro Baanlozen Service, Stadhuisstraat 1 in Middelburg, telefoon 01180 - 35790. ACM - Bij het Activiteiten Cen trum Middelburg wordt op dins dag 18 oktober een lezing met dia's over de Middelburgse historie gegeven. Op donderdag 20 oktober is er een spelmid- dag. Beide activiteiten worden van 13.30 tot 16.30 gehouden in het ontmoetingscentrum Dauwendaele aan de Middel- burgse Vrijlandstraat. Slechthorenden - Op de bij eenkomst van de afdeling Zee land van de Nederlandse Vere niging voor Slechthorenden geeft de molenaar mevrouw van Leijen van de vereniging De Zeeuwse Molen een lezing met dia's over de bouw en funktie van de molens in Zeeland. Ook niet-leden zijn welkom op de middag, die om 14.30 uur begint. De Zwaan - De medewerkers en bezoekers van buurthuis De Zwaan in Oost-Souburg hebben hard aan de nieuwe jongerenac- commodatie gewerkt. Dat het resultaat er mag zijn is voor het eerst te zien op vrijdag 14 okto ber. De ruimte wordt dan om 14 uur geopend met een jam session. Ook 's avonds is er weer gelegenheid om gezamen lijk te musiceren, daarnaast is er een krachtsportdemonstratie en een disco. Dinsdag 18 okto ber is er van 14 tot 17 uur een tafeltennistoernooi, een com- puterhoek, muziek en gelegen heid tot krachtsport. Op vrijdag 21 oktober worden de activitei ten afgesloten met een spelen- middag en een disco-avond om 20 uur. De toegang is bij alle ac- tiviteiten vrij. Computers - De hobby Com puter Club regio Zeeland besteedt maandag 17 oktober aandacht aan videographics, waarbij beelden die live worden opgenomen met een videoca mera via de computer door de printer worden afgedrukt. De bijeenkomst begint om 20 uur in het Vlissingse wijkcentrum Open Hof. Bingo - De supportersvereni ging van VC Vlissingen Rood- Wit, laat vrijdag 14 oktober de balletjes weer rollen. De bingo avond begint om 20 uur in het clubhuis van VC Vlissingen. Lieve vrouwtjes - De ten toonstelling Maria ter Eer biedt allerlei aan Maria opgedragen voorwerpen, zoals posters, lite ratuur, muziek, postzegels en rozenkransen. Deze devotiona- lia zijn te zien op zaterdag 1 5 en zondag 16 oktober in het wijk centrum Open Hof aan de Vlis singse Alexander Gogelweg. Op zaterdag 15 oktober wordt ook het boek 'De lieve vrouw tjes van Zeeland' gepresen teerd. De tentoonstelling is za terdag geopend van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur en zondag van 12 tot 17 uur. Reisverslag - A. Veldkamp trok met het expeditieschip de Plantius door het Caribische ge bied. In een lezing voor de Vere niging Vrienden van het Stede lijk Museum vertelt hij donder dag 1 3 oktober meer over deze reis en over het eiland Tobago, dat in de zeventiende eeuw door de Vlissingse broers Lamp- sins werd gekoloniseerd onder de naam Nieuw Walcheren. Daarnaast vertoont hij een film over de Waraou Indianen in het deltagebied van de Orinoco ri vier in Zuid Amerika. De aan vang is om 20 uur in het Stede lijk Museum aan het Vlissings Bellamypark. Delta Cultureel - Het gaat goed met de Stichting Delta Cultureel. Terugblikkend op het jaar 1987 blijkt dat het aantal bezoekers van de exposities stabiel blijft en dat het aantal bezoekers van de manifestaties toeneemt. Voor de toekomst overweegt de stichting meer tentoonstellingen met een spe ciaal thema en buitenlandse in zendingen om de aantrekkelijk heid voor buitenlandse bezoe- kers te verhogen. Carillon - Het carillon van de lange Jan in Middelburg laat vanaf half oktober een aantal nieuwe melodieën horen. Op de hele uren staat Air van H. Pur- cell op het programma. Om kwart over een motief van het volkslied. Op de halve uren klinkt een motief uit Le Tam- bourin an J.Ph. Rameau en om kwart voor een motief uit Bour- rée van J.F. Handel. Culturele Raad - De Zeeuwse Culturele Raad is op zoek naar nieuwe leden voor zijn secties. Een sectie is een commissie van maximaal negen personen waar in de besluiten van de raad wor den voorbereid. De secties komen zes keer per jaar bij el kaar. De raad zoekt met name kandidaten voor de secties alge mene zaken, wooncultuur, beel dende kunst, professionele podiumkunsten en amateuristi sche kunstbeoefening/kunstzin nige vorming. Deze twee laatstgenoemde secties komen in de plaats van de secties thea ter en muziek. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de Zeeuwse Culturele Raad, Post bus 407, 4330 AK in Middel burg. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het secretariaat, telefoon 01180-85200. Cultuur-commissie - De Mid delburgse Bestuurscommissie voor Culturele Zaken behandelt in de vergadering van donderdag 13 oktober onder meer de nota popmuziek in Zeeland. De verga dering begint om 15.45 uur in de maquettekamer van het stadhuis. AIDS - Teleac herhaalt vanaf woensdag 26 oktober de cur sus 'AIDS: medisch en sociaal'. Deze cursus is bestemd voor mensen die beroepsmatig met AIDS te meken hebben of krij gen. Na afloop worden er regio nale workshops over dit onder werp gehouden. De program ma's worden dagelijks uitge zonden via nederland 3 van 18.30 tot 19 uur. De radioles- sen zijn vanaf 27 oktober op dinsdag van 1 8.30 tot 1 9 uur te horen. Het cursusboek is ver krijgbaar bij Teleac en in de boekhandel. Penningmeester - Voor vrou wen die een bestuurlijke functie vervullen heeft de Zeeuwse Vrouwenraad een penning meesterscursus opgezet. De cursisten leren onder meer een kasboek opzetten, een begro ting maken en een jaarrekening opstellen. De cursus wordt ge geven op woensdag 1 5 novem ber in Hotel Terminus in Goes. Opgave vóór 1 november bij de Zeeuwse Vrouwenraad, Postbus 429, 4330 AK Middel- burg, telefoon 01180-34733. Kleding/handwerk - De UW Vlissingen houdt woensdag 19 oktober een kleding- en hand werkbeurs in De Houtenschool aan de Vlissingse Rembrandt- laan. De beurs is geopend van 10 tot 14 uur. Winterkleding, waarvan een kwart van de op brengst voor de UW is, kan worden ingeleverd op dinsdag 1 8 oktober vaan 14 tot 19 uur. Kleding/speelgoed - De helft van de opbrengst van de kinder kleding- en speelgoedbeurs van kerkcentrum De Schaapskooi in het Vlissingse Papegaaienburg is voor een goed doel. De beurs wordt gehouden op vrijdag 14 oktober van 9.30 tot 11 uur. Koopwaar is welkom op dins dag 11 en woensdag 12 okto ber tussen 9 en 10 uur. Herfstwandeltocht - De herfst is bij uitstek geschikt voor een wandeling, vindt Wan delsportvereniging Marathon en houdt daarom elk jaar herfst- wandeltochten. Zaterdag 15 ok tober zijn er weer een paar. De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 25, 15, 10 of 5 ki lometer. Het vertrek voor de 25 kilometer is om 10 uur, voor de 15 kilometer om 11 uur en voor de overige afstanden om 11.30 uur. Het startbureau, in het club huis van Marathon aan de Vlis singse Bosweg, is vanaf 9.30 uur geopend. Wie meer wil we ten kan bellen naar 01184-64509. Boulevardloop - VSV Mara thon uit Vlissingen verwacht zaterdag 15 oktober bij de drieënvijftigste Boulevardloop vele honderden atleten uit binnen- en buitenland. De jongste categorieën starten om 13.30 uur. De grote senioren loop begint om 15.10 uur. On middellijk na de wedstrijden wordt een prestatieloop van 4 kilometer verlopen. De wedstrij den worden aan elkaar gepraat door Pierre Eysackers. Inschrij ving tussen 13 en 1 5.30 uur op het secretariaat in de badcabi- nes van het badstrand. De prijs uitreiking is om 1 6.30 uur in het clubhuis 'De Boerderij' aan de Vlissingse Bosweg. Voetbal - Als voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd te gen Zwitserland voetbalt de na tionale ploeg van België vrijdag 11 oktober tegen een Zeeuwse selectie. De wedstrijd wordt ge houden op het terrein Boersan- de in Breskens en begint om 1 9 uur. De Belgen komen onder meer met Leo Clijsters, Jan Ceulemans en Bruno Versaevel. De Zeeuwse selectie bestaat onder andere uit Ronald van Oe- veren en Paul Schipper van VC Vlissingen, Diederich Hiensch van Kloetinge en Kees Wester- weele en Ron van Rosevelt van RCS. Scheidsrechter is Jef van Vliet uit Sprundel. De KNVB presenteert tijdens de wedstrijd de door Oranje gewonnen EK- cup voor landenteams. Liefheb bers kunnen er vanaf 17 uur mee op de foto. VV Arnemuiden De voetbal vereniging Arnemuiden timmert hard aan de weg voor de verbe.r tering van de accommodatie. Onlangs werd de verlichtingg van het trainingsvel verdubbeld met twee lichtmasten met schijnwerpers van 2000 watt. Eerder werden een nieuw club gebouw en twee kleedkamers in gebruik genomen. De vereni ging heeft verder nog een wedstrijdverlichting voor één van de speelvelden en een tribu ne bij het hoofdveld op het ver langlijstje staan. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. AAGTEKERKE: Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. R.W. van Mourik, knd. 19 uur. ARNEMUIDEN: Hervormde Gemeente. Markt 12. Zo. 9 uur: kand. J.J. Verwoord, 15 uur: ds. P.H. van Trigt. BIGGEKERKE: Hervormde Gemeente. Kerkplein 1. Zo. 15 uur: ds. Köther. DOMBURG: Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. A.P. Nauta, 19 uur: ds. A.W. Mol, gez. dienst in Herv. Kerk. Rooms-Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19.15 uur. GAPINGE: Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. E.V.E. Wijnands, 14.30 uur: ds. E.V.E. Wijnands, gez. dienst in Veere. Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: ds. A.C. den Hol lander GRIJPSKERKE: Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 en 14.30 uur: ds. Jac. Griffioen uit Klundert. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 14.30 uur: ds. J. de Bie uit 's Gravenpolder. KLEVERSKERKE: Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: ds. Meijer, 17 uur: ds. E.V.E. Wijnands. KOUDEKERKE: Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: ds. L. de Koo. Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. G. Otta MELISKERKE: Gereformeerde Gemeente. Valken burgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 14.30 uur: drs. J.C. v/d Putte uit A'dam. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 9 uur: ds. Köther. MIDDELBURG: Bahé'i Gemeenschap Walcheren. Informatie-avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. K.T. de Jonge. Evangelische Baptisten Gemeente. Damplein 12. Zo. 10 uur: ds. Lok. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwe- rijszstraat 6, 9.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, 17 uur: ds. W.A. vd. Berg. Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: ds. W.A. v.d. Berg, 14.30 uur: ds. D.W. Dondorp. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. D.W. Dondorp, 17 uur: ds. L.J.G. IJkel. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groenmarkt. 10 uur: mevr. A.J. van Gondel-Emmen. Oostkerk, Oostkerkhof, 9.30 uur: ds. M. de Boer. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: A. Korth. Thomaskapel, Vrijlandstraat, 9.30 uur: ds. J. Dubbink. Engelse Kerk, Simpelhuisstraat 19, 19 uur: ds. M. de Boer. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde kerk, Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst, ds. C.E. vd. Ploeg. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: drs. R.B. Grool. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse kerk, Simpel huisstraat 19. Zo. 9.30 uur en 17 uur: ds. H. Smit uit Barendrecht. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Remonstran ten. Koorkerk, Koorkerkhof. Zo. 10.15 uur: ds. G. Ch. Duinker uit R'dam. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lom bardstraat 2, zo. 10 uur. De Hoeksteen, Rozenburglaan 22. zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente lEglise Wallone). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: ds. A. Laureys. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: br. G. v. Engelenhove uit Soest. NIEUW- EN ST. JOOSLAND: Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: dhr. J. Jeroense uit Houten. OOSTKAPELLE: Hervormde Gemeente, Waterstraat 4. Zo. 10 uur: ds. J. Pannekoek uit Burgh-Haamstede. RITTHEM: Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: dhr. J. Je- roense uit Houten. SEROOSKERKE: Gereformeerde Kerk. Ds. van Wou westraat 41. Zo. 10 uur: ds. L. Th. Witkamp, 17 uur: ds. J. de Bie. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Di. 19.30 uur: Interkerkelijke Bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse Hervormde Gemeente, Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. A. v/d Ban, 19 uur: ds. J. de Bie ST. LAURENS: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cittersstraat 69. Zo. 9 uur: ds. A.C. den Hollander. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: M.V.J. de Craene, 19 uur: dhr. A. van Westen. SOUBURG: Gemeente Sion. Ritthemsestraat 43A. Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Gemeente. Zo. Kanaalstraat, 9.30 uur: ds. P. Melse knd. 1-5 jr. Oranjeplein, 9.30 en 19 uur: ds. R.E.R. v. Buiren. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, zo. 19 uur: ds. P. Melse. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, zo. 10 uur: ds. J.W. Glashouwer. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, za. 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur: Parochiekoor. VEERE: Gereformeerde Kerk. Kaai 53. Zo. 10 uur: J.L. 't Hart, 14.30 uur: ds. E.V.E. Wijnands. Hervormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. 11 uur: ds. Geers. VLISSINGEN: Anglicaanse Kerk, The Missions to Sea men. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: zr. Gorter. Gereformeerde Kerk IVrijgemaaktDe Lannoystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. G. Zomer. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Zo. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: ds. de Boer. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Makkinga, 17 uur: hr. Jorritsma. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur, ds. Klijnsma. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: hr. Jor ritsma. De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: hr. Heems kerk, 19 uur: mw. ds. vd. Putte Ophir, Badhuisstraat 186, 10 uur: ds. v. Bork. Jehovah's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehovah's Getuigen Gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, ds. W.J. Lentink. Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, ds. W.J. Lentink. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Wal cheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. J.W. Glas houwer. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogel weg 57, zo. 11 uur: eigen zanggroep. Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur: Lambertuskoor, zo. 9.30 uur: Dameskoor. Bethesda-St. Joseph Ziekenhuis, Koudekerkseweg 88, zo. 11.15 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwestraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER: Rooms-Katholieke Kerk. Fort den Haackweg, zo 14 uur: ds. G.H. Otte. WESTKAPELLE: Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Van de Vrie, 19 uur: ds. Spaans. ZOUTELANDE: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk. Willibrordusplein 2. Zo 9.30 uur: mw. ds. N. Kö- ther uit Biggekerke. Do. 13 t/m 19 okt. HUISARTSEN MIDDELBURG: vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: S.A. van den Haack, Rouaansekaai 47, tel. 12637. Zondag tot 24 uur: J. de la Hayze, Bellinkplein 3, tel. 28574. Vi sites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur (zonder afspraak). VLISSINGEN: zaterdag tot 24 uur: R.M. Tiadens, Zui- derbaan 23, tel. 64633. Zondag tot 24 uur: A.J. Mijn- lieff, N. Beetslaan 15, tel. 12525. Visites aanvragen voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. SOUBURG, NIEUWLAND, ARNEMUIDEN, MIDDELBURG-ZUID: zaterdag: Th. Bloos, Kanaalstraat 70, O. Souburg, tel. 01184-61212. Zondag: J.C. Ponten, Oude Rijksweg 6, Nieuwland, tel. 01182-1340. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende ge vallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. GRIJPSKERKE, GAPINGE, OOSTKAPELLE, SEROOS KERKE, VROUWENPOLDER, VEERE EN ZANDDIJK: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: G.C.M. Rul- lens/M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. 01188-1276. WESTKAPELLE, DOMBURG, AAGTEKERKE, ZOUTE LANDE, MELISKERKE, BIGGEKERKE EN KOUDEKER KE: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: B. Vaandra ger, Weststraat 7, Domburg, tel. 01188-1271. OOST- EN MIDDEN-WALCHEREN: zaterdag en zondag: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: D. Ruissen, Kanaalstraat 91, Souburg, tel. 01184-61347. APOTHEKEN MIDDELBURG: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Ringeling, Lange Delft 133, tel. 12538. VLISSINGEN: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Paauwenburg, Troelstraweg 2A, tel. 70717. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN EN OOST-SOUBURG: A.M. Gaay, tel. 71768. MIDDELBURG: van vrijdag 18.00 uur tot zo. 24 uur: Mw. de Crom, tel. 27325. DIERENARTSEN KLEINE HUISDIEREN: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: Mw. C.J. Brink, Middelburg, tel. 01180-11011. DIERENARTSENPRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huis dieren: tel: 01180 - 33803. Visites aanvragen van 8.00 - 9.00 uur. PRAKTIJK OOSTKAPELLE: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel: 01188 - 1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. WIJKVERPLEEGKUNDIGEN KRUISVERENIGING WALCHEREN-OOST, (MIDDEL BURG, ARNEMUIDEN, NIEUW- EN ST. JOOSLAND): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444; KRUISVERENIGING VLISSINGEN/SOUBURG (VLIS SINGEN, WEST- EN OOST-SOUBURG EN RITTHEM): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444; KRUISVERENIGING PLATTELAND WALCHEREN: be reikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentra- le. tel. 01184-14444. ALGEMEEN KRISIS OPVANGCENTRUM "COURT OX- HOOFT", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01180-38000. NOODOPVANG WALCHEREN LEGER DES HEILS bij crisissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. nr. 01180 - 12000. GGD ZEELAND: Middelburg Dam 39-41; Vlissingen, Rozengracht 6. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: tel: 01180 - 34085. GESLACHTSZIEKTENBESTRIJDING: Dam 39-41, ma., wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel: 01180 - 34085. AIDS-INFOLIJN: 01180 - 38384. ALLE VRAGEN OVER GEZONDHEIDSVOORLICHTING: 01180 - 34085. TUBERCULOSEBESTRIJDING: tel: 01184 - 18395. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK: de dienst doende maatschappelijk werker is bereikbaar via het te lefoonnummer 01180-84000 BUREAU VERTROUWENSARTS KINDERMISHANDE LING: tel. 01180-28800. NVSH - MIDDEN ZEELAND: Weidezicht 59, tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. STICHTING "BLIJF VAN M'N LIJF ZEELAND": Post bus 5215, 4380 KE VLissingen. Dag en nacht voor op name en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose), Rozengracht 6: maandag en vrij dag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395).

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 13