Henny Huser en haar natuur Drie nieuwe films in Middelburg Orgelen op Walcheren 3SÜM2 STUK FRENKEL FRANK IN ACTUELE JAREN '60 Beeldenroute Boulevard uitgebreid Split speelt 'Tropenjaren' 18 T/M 24 AUGUSTUS IN MIDDEN ZEELAND Saxofonist DE KUNSTENAAR GESPROKEN Wel zwaar Naturalistisch Tomaten Vara steunt Museum met live-programma Sherlock Holmuis op zoek naar vleermuis Iman de Zwarte bespeelt orgel Try out van jazzcollectief 1 Woensdag 17 augustus 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER Hï IM Hï Hïï 113 Middelburgs theater blaft tegen de maan In het Minitheater aan de Verwerijstraat in Middelburg zijn de repetities voor de zomerproduktie van de hoofdstedelijke toneelamateurs volop aan de gang. IMog maar een paar da gen hebben de spelers om de laatste restjes plankenkoorts weg te werken, want op 26 augustus is het zover. Dan brengen ze voor de eerste keer 'Blaffen tegen de maan' van Dimitri Frenkel Frank op de planken. Er zijn in totaal zes voorstellingen. "De jaren zestig zijn nog steeds actueel. Dat zie je in dit stuk", zegt de jonge regisseur Peter Kramer. "Er is momenteel zelfs een extra opleving in de belang stelling voor die tijd, waarin de mens zichzelf weer centraal wil de zien en de consumptiemaat schappij steeds meer als bedrei gend werd ervaren. In die sfeer speelt zich de vader-zoon relatie af, waar het in dit toneelstuk om draait: de oude violist met zijn overdreven bewondering voor de dirigent van zijn orkest en de zoon Wolf, die alleen volgens zijn eigen wetten leeft, maar Wie zich al afvroeg wat die twee zuilen in het water voor de Vlissingse boulevard te beteke nen hadden kan gerust zijn. Het gaat hier om een nieuw kunst werk. Een echte brandings sculptuur nog wel. 'Eruption' van Fré llgen uit Dordrecht wordt vrijdag 19 augustus op het stadhuis officieel aan de beeldenroute toegevoegd. Te gelijkertijd wordt de ten toonstelling 'Van ontwerp tot realisatie' geopend. De ten toonstelling, die tot en met 1 oktober in het stadhuis te zien is, geeft een overzicht van de totstandkoming van de sculptuur. 'Eruption' staat op zo'n vijfenze ventig meter van de kust in de branding en is even veranderlijk als het weer. Bij mooi weer staan er alleen twee zuilen, ter wijl bij zwaar weer de golven er door de speciale golfleiding bin nenin via de bovenkant uit barsten. Voor het ontwerp van Fré llgen werd in 1984 uit zesendertig in zendingen met als thema 'wind en beweging' unaniem gekozen. Hoewel de sculptuur er eenvou dig uitziet, namen technisch on derzoek, financiering en het bij elkaar krijgen van de noodzake lijke vergunningen vier jaar in beslag. Danny DeVito op moordenaarspad. In Middelburg worden deze week de filmprojectors voorzien van maar liefst drie nieuwe films. In Electro draait Throw momma from the train en in het Schuttershoftheater zijn Wallstreet en A Hora da Estrella te zien. Wallstreet (met onder andere Michael Douglas) gaat over heb zucht, yuppies en hartklachten van een 25-jarige. A Hora da Estrella is het trieste verhaal van een jonge vrouw die zich verlo ren voelt in de grote stad. De film is in Nederland uitgebracht door Cinemien. Danny DeVito doet in Throw momma from the train alle moeite om zijn ontrou we echtgenote te vermoorden. daar ook niet genoeg houvast aan heeft. Toen ik het stuk een paar keer gelezen had sprak het me enorm aan", zegt Kramer, die in zijn laatste jaar zit van de 3-jarige amateur-regie-opleiding in Middelburg. In het dagelijks leven is hij tentoonstellingsme dewerker bij Chrompack, maar het amateurtoneel neemt een minstens zo belangrijke plaats bij hem in. Freek Verdoes, de pr-man van het bestuur van het Middelburgs theater vult aan: "Het is al de derde keer dat we een stuk van Frenkel Frank spelen. Iemand uit onze toneelgroep kwam met het idee en toen de leescommissie positief adviseerde en ook onze gastregisseur bereid was mee te doen, konden we al gauw de rol len verdelen. Het lukte niet ie dereen in eigen kring te vinden. Zo troffen we een echte saxofo nist in Henk Don en ook Kees Baijens komt van buiten af de gelederen versterken. We repe teren twee maal in de week en brengen zo twee tot <*ie toneel- produkties per jaar. Het is een enorm enthousiaste groep spe lers, die ook erg goed met de re gisseur over weg kan", zegt Verdoes, die zelf ook meedoet. Aangezien het stuk in de jaren zestig speelt, hebben alle spe lers zich ingezet om decorstuk ken uit die tijd te bemachtigen. "Zelfs oude etiketten op flessen en potten werden bestudeerd om te zien of ze ook in die perio de voorkwamen en benut kon- Onlangs exposeerde ze, met Corrie Blaas en haar zus Liesbeth, in Domburg. Binnenkort (van 18 augustus tot 15 september) toont het Zeeuws Kunstenaarscentrum (ZKC) nieuw werk van haar. We hebben het over de Middelburgse kunstenares Henny Huser (1935). Hoewel Henny Huser in Vlissingen werd gebo ren, groeide ze op in Middelburg. Van jongs af aan had Henny belangstelling voor kunst, ze te kende veel. Ze koos echter voor een degelijke opleiding: de Christelijke Kweekschool in haar woonplaats, waar ze de akte LO-tekenen be haalde. "Het is eigenlijk allemaal begonnen met Jac ques Prince en diens tekenclub in de Kui perspoort", zegt Henny. De in 1973 overleden kunstenaar Jacques Prince heeft een belangrij ke rol gespeeld in het Middelburgse en Zeeuw se kunstleven in de jaren vijftig en zestig. Een en ander zou nog eens nader onderzocht die nen te worden. "Die groep, die "Coloriet" heette, kwam in de Kuiperspoort bijeen. Dins dagavond om te tekenen en op zaterdagmiddag om te schilderen. "Coloriet heeft het lang uit gehouden: van 1951 tot begin jaren zestig. Jaarlijks werden tentoonstellingen van het werk van de leden in het Middelburgse Kunst museum gehouden. Mijn zusje Liesbeth expo seerde al op haar elfde met onze groep. Dat was in 1954. Ik ben zelfs nog enige tijd voor zitster van "Coloriet" geweest. Het was een leuke vereniging die veel leden heeft gehad. Een aantal daarvan ging later aan een kunst academie doorstuderen. Zoals Els Hollebrand- se, mijn zus Liesbeth en ikzelf", vertelt Henny. Na een periode als onde.rwijzeres te Souburg vertrok Henny Huser naar Rotterdam. Overdag gaf ze les op een lagere school en 's avonds studeerde ze aan de Akademie voor Beeldende Kunsten. "Dat was wel zwaar hoor. Van 1961 tot 1965 volgde ik avondonderwijs. Daarna heb ik er nog een jaar dagonderwijs aan vast kun nen knopen. Toen leerden we onder meer "Blij- dorptekenen" (in de dierentuin dus) en grafische technieken. Pierre Jansen was in die tijd directeur van de Rotterdamse academie". Henny's jongere zuster Liesbeth volgde in die zelfde jaren de dagopleiding. Tot 1972 bleef Henny in Rotterdam wonen. Toen keerde ze te rug naar Middelburg, waar ze zich als beeldend kunstenaar vestigde. Ze werd lid van de kunste naarsgroep Web, waar ze ook mee ging expose ren, onder andere in de Vleeshal. Henny Huser maakt over het algemeen geen grote werken, gebonden als ze is door een be scheiden atelierruimte. Haar technieken zijn grafiek (linosneden), tekenen en -soms- schil deren. Haar thema's eigenlijk altijd de natuur: planten, bloemen en vruchten. "Het opgroeien van een plant boeit me. Je stopt een zaadje in een pot, volgt het groeiproces, en legt dat dan Henny Huser vast. Daarom doe ik ook zo lang over een teke ning. Soms wel een half jaar". Het resultaat van deze observaties zijn mooie, naturalistische tekeningen en prenten. Gede tailleerd weergegeven, met -in een aantal gevallen- een verrassend kleurgebruik. Zoals een helder rood radijsje tegen een wit/groene achtergrond van tuinkers. Henny houdt ook van bijzondere planten, bijvoorbeeld de Reuzen- paardestaart, waarvan een tekening in een ka lender van dit jaar is opgenomen. "Ik ben graag buiten en beeldt de natuur graag af. Daar zijn geschikte onderwerpen te vinden. Toch zou ik best abstract willen werken, maar het is moeilijk om je los te maken van het figu ratieve. Ik zou mijn werk meer willen abstrahe ren, maar wel met behoud van mijn eigen signatuur. Hopelijk kan ik daar nog verder in groeien". Momenteel is ze met tomaten bezig. Doorsne den, groepjes en stillevens (van onder andere tomaten op pedaalemmer- en vuilniszakken). Deze nieuwe werken zullen in het ZKC, in het souterrain van de Zeeuwse Bibliotheek, te be zichtigen zijn. De provincie Zeeland en de kunstuitleen (SBK) in de Kuiperspoort bezitten werken van haar. Henny's kunst spreekt veel mensen aan. Gek scherend is wel eens gesproken van "keuken kunst". Vanwege het feit dat haar prenten nogal eens in keukens hangen en mede door de afgebeelde onderwerpen (groenten en fruit). Voor alles valt echter de heldere toonzetting op, want grauwe of sombere tinten krijgen geen kans in het werk van Henny Huser. Peter Sijnke Twee repetities per week. den worden", vertelt de regis seur. "ledereen voelt zich erg betrokken bij dit stuk en zet zich voor honderd procent in. Ik werk met ervaren mensen, die weten wat er van hun verwacht wordt". De zeven spelers, die in 'Blaffen tegen de maan' ten to nele verschijnen zijn Gerard Baijens, Kees Baijens, K. Poste- ma, Ineke Verduin, Jo Julianus, Freek Verdoes en Henk Don. De uitvoeringen vinden plaats op 26 en 27 augustus en 2, 3, 9 en 10 september in het Minitheater aan de Verwerijstraat in Middel burg, steeds om 20.30 uur. Wie gewend is om op zaterdag ochtend naar Radio 2 te luiste ren, zal er zich in ieder geval niet aan hoeven te storen dat al les zo ver weg gebeurt. De Vara is die ochtend namelijk live van uit Middelburg in de ether. Presentator Bert Molenaar doet dan onder meer een oproep aan de luisteraars om de collectie van het Zeeuws Museum te ver rijken met rariteiten, munt- vondsten en Zeeuwse sieraden. Een panel van deskundigen is in het museum om de gebrachte spullen te beoordelen. Tussen 8.45 en 12 uur wordt vijf keer verslag gedaan van de op brengst. Jos Vogel verzorgt zaterdag 20 augustus vanaf 20 uur een or gelrecital in de Nederlands her vormde kerk in Grijpskerke. Op het programma staan werken van Bach, Blow, Heron, Walther en Mozart. Jaap Kronenburg or- gelt dinsdag 23 augustus in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Vanaf 20 uur speelt hij werken van onder anderen Bach, Han del, Guilmant en Young. Geheel in het Nederlands is de spannende jeugdfilm De Speur neuzen, die in Alhambra draait. Daarin gaat Sherlock Basil Hol muis op zoek naar een reuze vleermuis, die een zeer knappe poppendokter heeft ontvoerd. Basil weet op de vele vragen die bij het zoeken opduiken altijd wel een antwoord. De vleermuis schijnt trouwens het hulpje te zijn van een professor met louter slechte invloeden. Dat kietelt de meesterspeurder nog meer om de dader(s) op te sporen. DOMBURG VVV kantoor Domburg (Schuit- vlotstraat 32). Klaus Wehnert, aqua rellen en tekeningen. Tijdens kan tooruren. Badhotel Domburg (expositiege bouwtje) beeldend vermogen, Dom- burgse Schilder- en tekenclub. Wo. en vr. van 10.00 tot 12.00 uur en 19.30 tot 21.30 uur, za. en zo. van 14.00 tot 17.00 uur. GOES Maria Magdalenakerk 'Het Gebaar', sculpturen en installaties van Harry Boom, Nicole v.d. Heijden, Jacky van Dessel en Niekje v.d. Lavoir. Ma. t/m za. van 10tot 16uur. Galerie La Strada (St. Jacobstraat 48). Albert Verburg, 'Das Abend- land, deel I'. HAAMSTEDE Zeeuws museum natuurhistorie (Weststraat 18). Zeehonden in de Zeeuwse wateren. Ma. t/m za. 13.30 tot 16.30 uur. HOOGELANDE Kapel vanSt. Maarten. Marten Molle- ma, kleurpotloodtekeningen. Di. t/m zo. van 11.00 tot 18.00 uur. (t/m 22 augustus). MELISKERKE Gemeentehuis Mariekerke (Dorpsstraat 3). Ko Brouwer, foto's met als thema "Ontmoeting met de natuur". Ma. t/m vr. van 9 tot 17 uur. (t/m 22 augustus). MIDDELBURG Galerie Dauvillier (L. Noordstraat 56). Al het figuratieve werk van Gera Dauvillier en Wim Vader. Ma. t/m za. van 9 tot 18 uur. Galerie Wim Vader (Gortstraat 48). Al het abstrakte werk van Gera Dau villier en Wim Vader. Ma. t/m za. van 9.30 tot 11.30 uur en van 14 tot 17 uur. De Kloveniersdoelen. "Daglicht". Kunstwerken van Jan Dibbets, Al- brecht Dürer, Nankoku Hidai, Raoul de Keyser en Marlow Moss. Ope ningstijden: 's avonds (wisselend verschuiven door de veranderde tij den van het ondergaan van de zon met het verstrijken van de zomer). Roosevelt Studiecentrum (Abdij). Le ven en werk van drie Roosevelts: pre sident Theodore Roosevelt (1858-1919), presidentFranklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Kapittelzaal (Abdij' 9). New Deal schilderkunst, muurschilderingen uit de Verenigde Staten gemaakt in de periode 1933-1943. Ma. t/m vr. van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Schouwburg (café en restaurant) Ge rard Menken, aquarellen en olie verven. De Vleeshal (Markt). Tom van den Boomen beelden. Di. t/m za. van 11 tot 17 uur, zo. van 13 tot 17 uur. Rabobank (Hal hoofdkantoor) For pleasure only Philip Veurink, olieverf schilderijen met als onderwerp "Mo de en landschappen". Openingstij den van de bank. Zeeuwse Bibliotheek (Kousteense- dijk 7). In de expositieruimte: Van ra derboot tot jumbo-ferry. Ma. van 17.30 tot 21 uur, di. t/m vr. van 10 tot 21 uur, za. van 10tot 13 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum (Kousteensedijk 7). Annelies Plan- teijdt, sieraden en Robert Mc Neally, black box serie, mixed media. Ma. van 17.30tot21 uur, di.t/mvr. van 10 tot21 uur,za. van 10tot 13uur. Zeeuws Documentatiecentrum (Kousteensedijk 7). Bunkers, funktie en inhoud, ma. van 17.30 tot 21 uur, di. t/mvr. van 10tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur. Zeeuws Museum (Abdij 3). Oog op de deltawerken. Di. t/m vr. van 11.00 tot 17.00 uur, za. t/m. ma. van 13.30 tot 17.00uur (Vanaf 19 augustus. NEELTJEJANS Ir. J.W. Tops-huis. Schouwen- Duiveland, foto's. Dagelijks van 10 tot 17 uur. OOSTBURG Cultureel Centrum Den Hoekzak. Zeeuwse Musea Tentoongesteld. Di. t/m vr. van 10.00 tot 17.00 uur, za. van 10.00 tot 12.00 uur. OOST-SOUBURG Watertoren (Rijksweg N58). Alex Vermeulen. Objecten, foto's en teke ningen. Di. t/m zo. van 11 tot 18 uur. (t/m 21 augustus). OOSTKAPELLE Zeeuws Museum/Natuurhistorie (Orangerie Kasteel Westhove, Duin- vlietweg 6). Saeftinghe Tevens Piet Rijken, schilderijen. Di. t/m vr. van 11 tot 17 uur, za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur. SEROOSKERKE IMed. Herv. Kerk. Schilderijen van Walcherse kerken. 20 augustus, doorlopend. TERNEUZEN Stadhuis (Oostelijk Bolwerk 4). Ex positie beeldhouwwerken, olieverf schilderijen. Ma. t/m vr. van 09.00 tot 12.00uuren van 13.00tot 16.00uur. VVV-kantoor (Burg. Geillstraat 2B). Oude schoolprenten. Ma. van 13.00 tot 17.00 uur, di. t/m vr. van 9.30 tot 12.00 uur, 13.00 tot 17.00 uur, za. van 9.30 tot 12.00 uur. VEERE Grote Kerk (Oudestr. 26). 'Stadhou der Willem III en de Zeeuwen', 'Opti sche telegrafie in Zeeland', schilderij en van Engelse landschapsschilders', 'De geschiedenis en conservering van de kerk', 'Authentieke boerenwa gens van de Stichting Zeeuwse In span', Tn vitrines liggen fossielen en stenen van kunsthandel Aquamarijn uit Veere'en 'beeldhouwwerkjes van mevrouw F. van Dalen'. Verbeeld ver leden; tekeningen rond het thema V.O.C. van Leendert van der Pool. Te vens in diverse vitrines foto's en teke ningen over de historie en de sloop van het Ramschip de "Schorpioen". DONDERDAG 18 AUGUSTUS Klank- en lichtspelvoorstel ling, Abdij, Middelburg, 21.00 uur. Try-out, Zeeuwse Jazz collec tief, Café Dangeroe, Vlasmarkt 39, Middelburg, 21.30 uur. VRIJDAG 19 AUGUSTUS Orgelconcert: Imen de Zwar te, St. Jacobskerk, Vlissingen, 12.00 uur. Klank- en lichtspelvoorstel ling, Abdij, Middelburg, 21.00 uur. ZATERDAG 20 AUGUSTUS Muziekvereniging Caecilia, het Middelburgs muziekkorps, "Der Boede" Koudekerke, 12.00 uur. Dansgroep Walacra en Scal- dis Squaris, "Der Boede", Kou dekerke, 12.00 uur. Apollo, Weststraat/Schelp- weg. Domburg, 19.00 uur. Blaasorkest Achtersteveuren, Binnenstad, Vlissingen, 14.00 uur. Alt-sopraan Marianne Wit kamp, Ned. Herv. Kerk, Seroos- kerke, 14.00 uur. Zigeuner en Schramlorkest "Siperkov", Grote Kerk, Veere, 20.00 uur. Orgelrecital: Jos Vogel, Ned. Herv. Kerk, Grijpskerke, 20.00 uur. DINSDAG 23 AUGUSTUS Orgelconcert: Jaap Kroonen- burg, Nieuwe Kerk, Middelburg, 20.00 uur. WOENSDAG 24 AUGUSTUS Orgelconcert: Charles de Wolff, Hervormde kerk, Renes- se, 20.00 uur. Klank- en lichtspelvoorspel ling, Abdij, Middelburg, 21.00 uur. Split, toneelgroep, Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg, 20.00 In de serie middagpauzeconcer ten tijdens de weekmarkt bespeelt Iman de Zwarte uit Souburg vrijdag 19 augustus het orgel van de Vlissingse Sint Jacobskerk. Het concert begint om 12 uur. De Zwarte laat de volgende wer ken horen: Praeludium in C-dur. van J. Chr. Kellner, Monologo, Preambolo en Cantilene uit Quattro Pezzi per Organo van Henk Badings en Fantasie uber den Choral 'Ein feste Burg ist unser Gott' van Max Reger. Wie een primeur wil zien en ho ren moet donderdag 18 augus tus naar Café Dangaroe in Mid delburg. Daar spelen vier heren en 'n dame jazz in de bobjazz- stijl (na 1940). Het is een try out en het begint om 21.30 uur. De Zeeuwse toneelgroep Split speelt woensdag 24 augustus het toneelstuk Tropenjaren van Adriaan van Dis. Het stuk - dat nog niet eerder werd gespeeld door een amateurgezelschap - wordt opgevoerd in het kader van de Zomeruniversiteit Zee land. De voorstelling wordt ge houden in de Zeeuwse Biblio theek en begint om 20 uur. Ma. t/m za. van 10 tot 17 uur, zo. van 14 tot 17 uur. Potterie S (S. Oomstraat 1). Unieke collectie replica-spreeuwenpot- modellen. Ma. t/m za. van 12 tot 18 uur. VLISSINGEN Iguana (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Zo., ma. en do. van 14 t/m 17.30 u. Di., wo., vr., en za. van 10 u. tot 12.30 u. en van 14tot 17.30uur. Openbare Bibliotheek. (Lange Zelke 91). Museum '88uitgebeeld. Ma. van 13.30tot20uur. Di., wo. envr. van 10 tot 20uur, za. van 10tot 12.30uur. Scheldesmederij (Walstraat). Beel den 1981-1988, door Rien Halters, Gerhard Lent ink en Gert jan Even huis. Di.t/mzo. van 11 tot 18 uur. Vanaf za. Stedelijk Museum. (Bellamypark 19). Betje Wolff 1738-1988. Ma. t/m vr. van 10tot 17 uur, za. en zo. van 13tot 17 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Ju liana' zeven wissellijsten met toeristi sche promotie, met als thema'het ge ven van een beeld van Zeeland als va kantieland voor iedereen. Tevens Wim de Maat gemengde technieken. Café Soif (Bellamypark 14). Jos Brou wers, fotografiek-zeefdruk. DONDERDAG 18 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen, 'Ram- bo 3' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Hon- neponnetje' 19.00, 'Crocodile Dundee 2' 21.30 uur. Grand theater Goees, 'Police Academy 5' 20.00 uur. Electro Middelburg, 'Trow momma from the train' 19.00 uur, 'A prayer for the dying' 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'A hora da estrela' 20.30 uur. Bibliotheektheater Middel- burg, 'Maurice' 20.30 uur. VRIJDAG 19 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen, 'Ram- bo 3' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Hon- neponnetje' 19.00 uur, 'Croco dile Dundee 2' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Police Academy 5' 19.00 uur, 'Gooi samen uit de trein' 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Throw momma from the train' 19.00 uur, 'A prayer for the dying' 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Wall Street' 20.00 uur, 'A hora da estrella' 22.30 uur. Bibliotheektheater Middel- burg, 'Maurice' 20.30 uur. ZATERDAG 20 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen, 'Ram- bo 3' 19, 21.30 en 23.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Hon- neponnetje' 19 en 21.30 uur, 'Crocodile Dundee 2' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Police Academy' 19.00 uur, 'Gooi mamma uit de trein' 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Throw momma from the train' 14 en 19.00 uur, 'A prayer for the dy ing' 21.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Wall street' 20.00 uur, 'A hora da estrella' 22.30 uur. Bibliotheektheater Middel- burg, 'Maurice' 20.30 uur. ZONDAG 21 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen, 'Ram- bo 3' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Hon- neponnetje' 19.00 uur, 'Croco dile Dundee 2' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Avon tuur met een staartje' 14.00 uur, 'Police Academy 5' 19.00 uur, 'Gooi mamma uit de trein' 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Throw momma from the train' 14 en 19.00 uur. Schuttershoftheater Middel- burg, 'Wall Street' 20.30 uur. MAANDAG 22 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen, 'Ram- bo 3' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Hon- neponnetje' 19.00 uur, 'Croco dile Dundee 2' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Gooi mamma uit de trein' 20.00 uur. Electro Middelburg, 'Throw momma from the train' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel- burg, 'Wall Street' 20.30 uur. DINSDAG 23 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen, 'Ram- bo 3' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Hon- neponnetje' 19.00 uur, 'Croco dile Dundee 2' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Gooi mamma uit de trein' 20.00 uur. Electro Middelburg, 'Throw momma from the train' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel- burg, 'Wall Street' 20.30 uur. WOENSDAG 24 AUGUSTUS Alhambra I Vlissingen, 'Ram- bo 3', 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Hon- neponnetje' 19.00 uur, 'Croco dile Dundee 2' 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Avon tuur met een staartje' 14.00 uur, 'Gooi mamma uit de trein' 20.00 uur. Electro Middelburg, 'Throw momma from the train' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Wall street' 20.30 uur. 22 ZATERDAG 20 AUGUSTUS Schuttershoftheater Middel burg, 'My little pony' 14.00 ZONDAG 21 AUGUSTUS Schuttershoftheater Middel burg, 'My little pony' 14.00 uur. Alhambra II Vlissingen, 'De Speurneuzen' 14.00 uur. WOENSDAG 24 AUGUSTUS Alhambra II Vlissingen, 'De Speurneuzen' 14.00 uur.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 9