Studiefinanciering Beiaardconcert Hinderwet Bestemmingsplan 33 Werk in uitvoering Fietsen te kijk Verkoop Rijwielen Colofon Redactie: Bureau Voorlichting van de gemeente Middelburg. Telefoon: (01180) 26251Reacties van harte welkom. WGGk Tegemoetkoming in de studiekosten Wet Studie Financiering 18+ (WSF 18 "Tafeltje Dekje" Woensdag 17 augustus 1988 DE FAAM tor het oog van de Lange Jan A In verband met reconstructie en herst rating is de Noord weg tussen het Hoogelandse wegje en de Pres. Roosevetlaan afgesloten voor alle verkeer. Om dezelfde reden is ook de Piet Heinstraal lussen de Dorus Rij kersstraat en de de Ruyterstraat afgesloten voor alle verkeer. Op donderdag 18 augustus houdt de gemeentepolitie weer een kijk dag voor gevonden fietsen zonder- postcode. Degenen, die aangifte hebben ge daan van de vermissing van hun fiets kunnen dan tussen 11.00 en 12.00 uur terecht op de binnen plaats van het Middelburgse poli tiebureau, Achter de Houttuinen 10. Voor wie? Voor kinderen vanaf de basis school tot en met het kwartaal waarin ze 18 geworden zijn (bijv. iemand wordt 18 op 11 augustus, hij/zij kan tot en met september onder deze regeling vallen). Die een door studiefinanciering er kende opleiding volgen (ook HBO en WO) en in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Aanvraag? Ouder(s) vragen aan en ontvan gen de toegekende bedragen (de kinderbijslag loopt door). De aanvraag voor schooljaar 1988-1989 kan tot 31 december 1988 worden ingediend. De aan vraagformulieren zijn via school verkrijgbaar. Degenen die al "be kend" zijn bij Groningen krijgen de formulieren toegestuurd. In dien de aanvraag verwerkt is ont vangt men een formulier (B-2), waar het belastbaar inkomen 1 jaar voorafgaand van het school jaar, wordt gevraagd (voor schooljaar 1988-1989 is dit dus 1987). Hoogte van de tegemoetkoming? Die is afhankelijk van het belast baar inkomen van de verzorgende ouder(s) en het aantal afhankelij ke kinderen op 31 december voor afgaand aan het schooljaar. Waar bestaat de tegemoetkoming uit? - tegemoetkoming in de directe studiekosten (boeken en leer middelen); - tegemoetkoming in de reis kosten (indien de enkelvoudige afstand van het centrum van de woonplaats tot het centrum van de plaats waar de school is ge vestigd meer dan 8 km is); - tegemoetkoming in de meer kosten van het uitwonend zijn; - tegemoetkoming in de overige studiekosten (uitsluitend voor leerlingen die op 31 juli van het schooljaar 16, 17, of 18 jaar zijn; - tegemoetkoming in het wettelijk verschuldigd lesgeld (leerlingen die op 31 juli voorafgaand aan het schooljaar 16 jaar of ouder zijn, moeten lesgeld betalen;) - tegemoetkoming in het colle gegeld. Voor wie? - voor degene die bij aanvang van een kwartaal 18 jaar of ouder zijn; - voor degene die een voltijds dagopleiding volgt aan een school voor VSO, LAVO, MAVO, HA VO, VWO, LBO. MBO, HBO of universiteit, bekostigd en erkend door het ministerie van O W; - voor degene die een gestructu reerde deeltijdopleiding van meer dan 18 lesuren overdag per week volgt. Aanvraag? - ruimschoots op tijd! (ongeveer 3 maanden voorafgaand aan het kwartaal); - d.m.v. een blauw Ao-formulier voor de onbekende klant; - d.m.v. een Ab-formulier voor de bekende klant (indien er voor dien tegemoetkoming studie kosten is aangevraagd krijgt men dit formulier automatisch); - de student/leerling vraagt zelf aan, krijgt de maandelijkse beta lingen op eigen rekeningnummer. Financiering Groningen maakt voor iedere stu dent een financieel plaatje. Voor de verschillende onderwijssoorten zijn normbedragen vastgesteld: - kosten van levensonderhoud; - boeken en leermiddelen; Het vakantieseizoen loopt ten ein de en daarmee ook de serie zo- meravondbeiaardconcerten die ook dit jaar weer op de beiaard van de Lange Jan werden gege ven. Er resten er nog twee, waar van het eerste op donderdaga vond 18 augustus. De 49 klokken van de Middelburgse beiaard zul len dan tussen 19.30 en 20.30 uur worden bespeeld door Boudewijn Zwart. Deze beiaardier van Am sterdam, Ede, IJsselstein en Zee- woide studeerde aan de Neder landse Beiaardschool te Amersfoort. Het programma, dat werken van diverse componisten omvat, zal worden besloten met een werk van de beiaardier zelf dat de titel heeft Giocoso Frescamente. Het laatste concert uit de serie wordt gegeven op donderdag 25 augustus door de eigen Middel burgse stadbeiaardier Henk van Putten. - onderwijsbijdrage; - ziektekostenverzekering. Indien er alleen een basisbeurs wordt aangevraagd is de hoogte van de beurs onafhankelijk van het inkomen van de ouders. Bij aanvullende financiering is dit wel afhankelijk van het inkomen van de natuurlijke ouders. Dus: 1. Basisbeurs: A. gift: 1. uitwonend ƒ605,40 (uitwo nend is niet wonen bij de natuur lijke ouder(s); 2. inwonend 266,48; B. toeslagen op de basisbeurs (gift): 1. reiskostenvergoeding (thuiswo nenden); 2. partnertoeslag; 3. een-oudertoeslag; 2. Aanvullende financiering. De ze bestaat uit: - rentedragende lening; - aanvullende beurs (gift). Is geheel afhankelijk van het in komen van de natuurlijke ouders ouderlijke bijdrage. Bepalend voor de ouderlijke bijdrage: a. belastbaar inkomen 2 jaar voorafgaand aan het studiefinan cieringstijdvak (voor het jaar 1988 wordt dus naar het jaar 1986 gekeken); b. overige kinderen die op 1 janu ari van het studiefinancie ringstijdvak jonger zijn dan 18 jaar en de basisschool hebben ver laten en een door de overheid be kostigde, aangewezen of erkende instelling van onderwijs be zoeken; c. de maandelijkse termijnen van de terugbetaling van de rentedra gende lening (wsf 18 of het renteloos voorschot (oude rijksstudietoelage) van de ouders. Rentedragende lening: - per onderwijssoort is er een maximum bedrag; - rente wordt pas berekend vanaf 1 januari na beëindiging van de studie: a. 2 jaar aanloopfase (er hoeft niets terugbetaald te worden maar de rente loopt wel door); b. 15 jaar aflosfase (er moet te rugbetaald worden, bij onvol doende inkomen kan draag krachtmeting aangevraagd worden). Aanvullende beurs: - gift NB. Eigen inkomen en/of van de partner kan leiden tot korting (zelfs op de basisbeurs). Voor nadere informatie kunt u te recht bij liet Steunpunt Studiefi nanciering. Dit is gevestigd op het Edisonweg 4 te Vlissingen. Het te lefoonnummer is 06-4991122 en per 1 september wordt het 06-3212157. Het steunpunt is geo pend op werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Dit is ook in de schoolvakanties het ge val. Bij het bureau Voorlichting van de gemeente zijn ook folders en aanmeldingsformulieren ver krijgbaar. Met ingang van 1 augustus 1988 worden gevonden (brom)fietsen, waarvan geen eigenaar bekend is, bij afslag verkocht aan mensen wiens bromfiets is gestolen. Dit zal plaatsvinden op elke 3e don derdag van de maand. Vanaf 1 augustus a.s. zal een ie der, die aangifte doet van vermis sing van zijn of haar (brom)fiets een zogenaamd "aankoopcertifi caat" ontvangen. Dit certificaat moet goed worden bewaard. Als de politie er in slaagt de ver miste fiets weer op te sporen, dan krijgt betrokkene daarover uiter aard bericht. In dat geval zal er naar worden gestreefd, dat het voertuig weer ter beschikking komt. De mogelijkheid is aanwezig, dat de brommer of fiets door een an der is gebruikt om zich eenmalig gemakkelijk te kunnen verplaat sen, waarna het voertuig ergens anders is achtergelaten. Zulke on beheerd aangetroffen fietsen of brommers komen veelal na enige tijd als "gevonden voorwerp" bij de politie terecht. Vaak ontbreken ten aanzien van "gestolen voertuigen" de essen tiële gegevens - met name het fra menummer - die het mogelijk ma ken vast te stellen, dat een gevon den fiets of brommer identiek is aan een ontvreemd exemplaar. De eigenaar van zo'n voertuig zal zijn eigendom natuurlijk gemak kelijk kunnen herkennen. Daar om wordt elke 3e donderdag van de maand 's ochtends van 9 tot 10 uur aan alle aangevers de gelegen heid gegeven bij het politiebu reau, Achter de Houttuinen 10, Middelburg, de daar aanwezige (brom)-fietsen te bekijken om te zien of het vermiste voertuig daar misschien bij is, zodat teruggave kan plaatsvinden. Mocht ook dat niet het geval zijn, dan worden door diefstal gedu peerden op dezelfde donderdag van 11.00 - 12.00 uur in de gele genheid gesteld een (brom)fiets te kopen uit de voorraad gevonden voertuigen die al langer dan twee maanden tevoren zijn gevonden en waarvoor nog geen eigenaar is komen opdagen. Die verkoop geschiedt bij afslag uitsluitend aan wegens (brom)fietsdiefstal gedupeerden tegen contante betaling. U ont vangt dan een aankoopcertifi caat, dat U dus goed dient te be waren. De verkoop zal geschieden door een deurwaarder. Bij aankoop van een gevonden fiets of bromfiets wordt daarvan een aantekening gemaakt op dit certificaat. De betreffende fiets of brommer zou door de oorspron kelijke eigenaar van de koper kunnen worden teruggevorderd. Burgemeester en wethouders van Middelburg; gelet op artikel 37, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; maken bekend, dat zij voornemens zijn tot wijziging over te gaan van de door hen op: 1. 7 februari 1984 aan SKS-Staalbouw te Middelburg verleen de vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een machineconstructiewerkplaats op het perceel Kleverskerkseweg 69a en 71 (voorheen Kleverskerkse- weg 69) te Middelburg; 2. 1 november 1966 aan J.C. Vinke en Zn. te Middelburg ver leende vergunning ingevolge de Hinderwet voor het uitbreiden en wijzigen van een machinale houtbewerkinginrichting op het perceel Oude Koudekerkseweg 51 te Middelburg. De reden hiervoor is dat de huidige voorschriften onvoldoende zijn ter voorkoming van bodemverontreiniging en geluidhinder. De voorgenomen wijziging houdt in dat aan de vergunningen nieuwe voorschriften worden verbonden, onder gelijktijdige in trekking van de huidige voorschriften. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 1 september 1988 schrifte lijk bij ons college worden ingebracht. Degene die een bezwaar schrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet be kend te maken. De burgemeester van Middelburg maakt ingevolge artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de goedkeu ring van het bestemmingsplan HOFPLEIN - LANGE DELFT, vast gesteld bij raadsbesluit van 9 juni 1 986 onherroepelijk is gewor den t.a.v. die onderdelen van het bestemmingsplan, waartegen beroep kon worden vastgesteld bij de Kroon. Bij Koninklijk Besluit van 1 juli 1988 no. 26 zijn de beroepen te gen het bestemmingsplan verworpen. Het plan ligt met de daar bij behorende toelichting voor een ieder op de gemeentesecreta rie, afdeling algemene zaken, ter inzage. Mocht zich het geval voordoen, dat betrokkene daartoe door een derde wordt aangesproken dan wordt hij verzocht, samen naar het politiebureau te gaan. De oor spronkelijke eigenaar krijgt dan de keuze: a. hij stelt prijs op teruggave van de (brom)fiets. In dat geval ont vangt de koper uit de gemeente kas, waarin de opbrengst van de verkopen wordt bewaard ten be hoeve van de rechthebbende, de aankoopsom terug tegen overleg ging van dit certificaat, inclusief betaalde opknapkosten, tegen overlegging van de betreffende nota's; b. hij stelt prijs op de bestede koopsom, welke dan uit dezelfde kas aan hem wordt gerestitueer- den vanaf dat ogenblik kan be trokkene zich eigenaar van het voertuig noemen. Vindt betrokkene buiten de poli tie om de vermiste (brom)fiets te rug, dan dient dit onmiddellijk te worden gemeld aan het politiebu reau onder overlegging van het aankoopcertificaat. "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen en zieken, die zelf niet voor een war me maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan dag en donderdag tussen 8.45 en 9.15 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met nummer 01180 - 38570. Het bezorgen ge beurt ook op deze dagen. Menu van 22 augustus 1988 tot en met 27 augustus 1988. maandag rundervlees, andijvie, aard appelen dinsdag saucijsjes, rode bietjes, aard appelen woensdag karbonade, spinazie, aardappelen donderdag kuikenborstfilet, appeltjes, aard appelen vrijdag nassi-goreng speciaal met saté zaterdag wat de pot schaft Zeeland, een eiland groter, huis-aan-huis met de Zeeland Combinatie De vertrouwde bladen van de Zeeland Combinatie; De Faam, De Vlissinger, de Bevelander en het Zeeuwsch Vlaams Ad vertentieblad hebben versterking gekregen. De ijzersterke combinatie bestaat nu uit het Zeeuwsch- Vlaams Advertentieblad, voor geheel Zeeuwsch-Vlaande- ren, De Faam en De Vlissinger die geheel Walcheren dekken, De Bevelander, voor Zuid- en Noord Beveland, het nieuws blad De Eendrachtbode die gelezen wordt op Tholen en St. Philipsland en de Nieuwsbode Extra voor Schouwen Duive- land en Goeree/Overflakkee. Een uitbreiding die tegelijk een verbetering betekent voor de adverteerder die Zeeland huis-aan-huis plus 'n eiland ver der wil bereiken. Met hun gezamenlijk bereik van 160.480 ex. is dit meteen de grootste dekking die in Zeeland te realiseren is. Wie beter dan de Zeeuwen zelf kent de problemen van een optimale verspreiding en de leesbehoefte van de gezinnen die per re gio zo sterk verschillen. De Zeeuwse lezer kan zich uitste kend vinden in het brede aanbod van deze bladen die advertentioneel en redaktioneel 'op hun huid zijn geschre ven'; al vele tientallen jaren. Dat kwaliteit niet altijd duur moet zijn komt tot uitdrukking in de mm-prijs. Enéén opdracht volstaat voor al deze bladen. Informatie: 01100-14110. OVERFLAKKEE SCHOUWEN OudoTonoe DUIVELAND IT PHIUI ^WiSSenkerkO NOORD-BEVELAND THOLEN WALCHEREN wefr-e' ZUID-BEVELAND OOST ZEEUWSCH-VLAANDEREN Se'gen op zoom Sims WEST ZEEUWSCH VLAANDEREN Oos to u 10

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 5