Kopen bij Postorder bedrijven: opletten «kSlEKS Actiedag renovatie kerkbanken Concert van zigeuner- en schramlorkest Zeeuws Kampioenschap trimmers op Boulevard CURSUS CAFÉBEDRIJF f 295; zo kan uw geld óók rollen A VO-Nederland Aangetekend Termijnbetaling Klachten EN TOCH ZIJN ER NOU NOG «2| MENSEN DIE Glashupjn HET NIET DOEN öel&w Zeeuwse Atletiek Kampioenschappen Voor een gratis Brochure of aanmelden, bel Stichting Horeca Onderwijs 076 - 710078. 1 Woensdag 17 augustus 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER Prestatieloop - De Souburgse buurtvereniging Van Duyven- voorde en Marathon uit Vlissin- gen hebben vrijdag 26 augustus een aantal prestatielopen over de Souburgse buitenwegen uitge zet. Deelnemers kunnen zich uit leven op afstanden van 2.5, 5, 10 en 16 kilometer. Inschrijving vanaf 18.30 uur en start om 19.30 uur bij wijkgebouw De Schuur, Middelburgsestraat 113 in Oost Souburg. Hans Nieuw- kamp, 01184-67346 beschikt over meer informatie. Tuinfeest - Op het jaarlijkse tuinfeest van verpleegtehuis Der Boede op zaterdag 20 augustus staan een ringrijderijwedstrijd van de Koudekerkse ringrijders en een oude ambachten-markt centraal. Daarnaast zijn er de monstraties scheepsmodelbouw, Jeu de Boules en optredens van de muziekvereniging Caecilia uit Oost Souburg, het Middelburgs Muziekcorps, Koperen Ko en de dansgroepen Walacra en Scaldis Squaris. Voor kinderen tot en met 13 jaar uit Koudekerke is er een vrijmarkt. Radio Der Boede verzorgt live-uitzendingen. De activiteiten beginnen voor de be woners om 10.30 uur en voor bezoekers om 12 uur. Solliciteren - Goed solliciteren is niet eenvoudig. De jongerenorga nisatie WJ-CNV wijdt er daarom een hele cursus aan. Van adver tentie tot brief, van gesprek tot arbeidsovereenkomst, vrijwel al les wat met solliciteren te maken heeft wordt in de cursus behan deld. Jongeren tot 28 jaar kun nen van vrijdag 12 tot en met zondag 14 september terecht in Vormingscentrum De Crabbehof in Dordrecht. De cursus kost f 40,—leden betalen de helft. Reiskosten worden vergoed. Aanmelding en informatie via Bert van Boggelen, 01100-20310. Stadhuistoernooi - Het Stad- huistoernooi belooft een span nende strijd te worden. Zaterdag 20 augustus treden de voetbal verenigingen Vlissingen en Halsteren (beiden uitkomend in de hoofdklasse zondagcompeti tie), Arnemuiden (2e klasse za terdagcompetitie) en Middelburg (2e klasse zondagcompetitie) met elkaar in het strijdperk. De wedstrijden worden gespeeld op de sportcomplexen De Nadorst en De Sportlaan, aan de Middel burgse Nadorstweg. Het pro gramma van de standaardteams ziet er uit als volgt: 13 uur Middelburg-Vlissingen op veld 1, en Arnemuiden-Halsteren op veld 2. De verliezersronde is om 14.30 uur op veld 1, de finale om 1 5.45 uur op hetzelfde veld. De A-junioren van Middelburg en Vlissingen spelen om 13 uur te- In en om de Nederlands her vormde kerk in Serooskerke is zaterdag 20 augustus van alles te doen. Met een bazar, een rommelmarkt, een verloting, een expositie van Jo den Her der, concerten en allerlei spel letjes probeert de kerkeraad zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de renovatie van het inte rieur van de kerk. De banken in de kerk zijn na zo'n honderd jaar op. De kerkeraad schat dat een renovatie meer dan zeventigduizend gulden gaat kosten. Een renovatieplan wordt waarschijnlijk tijdens de actiedag gepresenteerd. Jo den Herder schilderde voor deze ge legenheid de Walcherse kerken. Alt-sopraan Marianne Witkamp zingt om 14 uur de sterren van de hemel. Haar man begeleidt haar op het kerkorgel. De dag wordt afgesloten met een geza menlijke barbecue. gen elkaar op veld 3. Die van Ar nemuiden en Halsteren om 13 uur op veld 5. Om 14.30 uur is de verliezersronde op veld 3 en de finale op veld 2. Alle wedstrij den duren twee keer dertig minuten. Afscheid - De Provinciale Ver eniging Het Zeeuwse Kruis neemt vrijdag 19 augustus af scheid van de provinciaal consu lent Meer Bewegen voor Oude ren, Jan Eversdijk. Eversdijk heeft in elf jaar tijd de dienst Meer Bewegen voor Ouderen van de grond af opgebouwd. Zeeland telt op dit moment 269 MBvO-groepen (gymnastiek, zwemmen en volksdans) met ruim 5500 deelnemers in de leef tijd van zestig jaar en ouder. Daarnaast zijn er nog 38 groepen met ongeveer 650 deelnemers die zich wekelijks bezighouden met spelactiviteiten. De af scheidsbijeenkomst wordt tus sen 15.30 en 17 uur gehouden in stadsrecreatiepark De Holland- sche Hoeve in Goes. Opvoeden - Opvoeden is een levenskunst, vindt de Kruisver eniging Vlissingen/Souburg en Platteland. Leuk, gezellig, maar het valt niet altijd mee. De Vere niging heeft daarom een cursus opgezet waarin ouders met des kundigen kunnen praten over de opvoeding van hun peuter. In de zes bijeenkomsten komen zaken als zindelijkheid, straffen en belo nen en slapen aan bod. De eerste bijeenkomst is donderdag 8 sep tember van 19.30 tot 21.30 uur. Inlichtingen en aanmelding voor 24 augustus bij de wijkverpleeg kundige, bereikbaar tussen 16.30 en 17 uur via 01184-13769 en tussen 12 en 13 uur via 01187-1629. PCOB - De afdeling Middelburg van de Protestants Christelijke Ouderen Bond heeft woensdag 31 augustus een ledenvergade ring in gebouw De Schakel, Bachtensteene 14 in Middelburg. Voor de pauze worden de gebrui- Naam: Adres: Johan L. kreeg als gepensioneerd chauffeur een hersenbloeding. Zijn liefste wens was om toch zijn weke lijks uitje te blijven houden. Dankzij een aanvullende bijdrage van AVO- Nederland heeft hij nu een rolstoel waarmee hij naar zijn harmonieclub kan gaan. Als wettelijke regelingen niet toe reikend blijken, kunnen vele gehan dicapten op AVO-Nederland reke nen. Steun ons werk. Word lid! vereniging voor arbeid en welzijn voor mensen met een handicap Postcode/plaats: Deze bon in gesloten envelop zenden naar AVO- I Nederland, postbus 850, 3800 AW Amersfoort Postbus 850, 3800 AW Amersfoort. Tel. (033) 63 52 14. Giro 625000 Winkelen bij een postorderbedrijf is heel gemakkelijk. Gezellig thuis de gids doornemen, een keuze maken en dan in maandelijkse termijnen betalen. Heeft u de ver keerde keuze gemaakt dan stuurt u het artikel eenvoudig terug. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. In de praktijk blijkt dan ook dat er vrij veel problemen ontstaan rond het winkelen per post. Bestelde artikelen mag u enige tijd op zicht houden. Wanneer u ze terug stuurt hoeft u uiter aard niets te betalen. Soms stuurt het bedrijf toch een re kening omdat het artikel niet binnen is gekomen of niet als retourzending is geboekt. Dan moet u - meestal via een ellen lange correspondentie - bewij zen dat u het artikel hebt te ruggestuurd. Beter is het daarom om op het postkantoor een bewijs van retourzending te vragen. Stelt het postorderbedrijf u aan sprakelijk voor een zoekge raakt artikel kunt u met een kopie bewijzen dat u het wel degelijk hebt teruggestuurd. Heeft u geen bewijsstuk, stuur dan onmiddellijk een aangetekende brief naar het bedrijf waarin u stelt het arti kel te hebben geretourneerd. Bewaar van elke brief een kopie. Komt u er op deze manier niet uit dan is er als laatste middel nog een vermissingsverklaring van de PTT. Hierbij doet u aangifte bij de postale recher che dat het artikel waarschijn lijk bij de PTT is gestolen of zoekgeraakt. Vrijwel altijd kunt u maande lijks betalen bij postorderbe drijven. Een ingewikkelde ad ministratie is het gevolg. Be waar altijd de afschriften om aan te kunnen tonen dat u de nota hebt betaald. Klopt er iets niet, bijvoorbeeld na een retourzending, reageer dan di rect schriftelijk, dus bewijs baar. Uiteraard kunt u even bellen, maar bevestig dat schriftelijk. In de betalings- Door mr. Jan van der Velde Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen 01184-17810 voorwaarden staat namelijk dikwijls dat een rekeningover zicht vast staat als er niet bin nen vier weken schriftelijk te gen is geprotesteerd. Betaalt u in termijnen, besef dan wel dat u een hoge rente betaalt, die soms op kan lopen tot zo'n dertig procent. Er zijn goedkopere manieren om geld te lenen en contant te kopen bij het postorderbedrijf. Een aantal postorderbedrijven is lid van de Nederlandse Postorderbond. Deze bond heeft regels opgesteld waar aan de leden zich moeten hou den. De prijzen van artikelen mogen gedurende de looptijd van de catalogus niet worden veranderd en de aangeboden artikelen moeten duidelijk en waarheidsgetrouw worden af gebeeld. Het adresbestand mag geen persoonlijke of mo gelijk discrimenerende gege vens bevatten. Alle klachten moeten vlot worden afgehan deld: het bedrijf moet binnen dertig dagen op een klacht reageren. Handelt een postorderbedrijf een klacht niet naar tevreden heid af, kunt u zich wenden tot de Postorderbond, die het bedrijf onder druk kan zetten om de klacht alsnog correct op te lossen. Levert dit geen resultaat op dan kunt u het beste contact opnemen met een rechtshulpverlener of een consumentenorganisatie. Klachten hebben dan vaak een snel resultaat. kelijke agendapunten afgewerkt, na de pauze geeft oud brandweerman J. Antheunisse voorlichting over brandpreventie. De vergadering begint om 14 uur. Belangstellende ouderen zijn welkom. Seamen - De algemene leden vergadering van de vereniging The Missions to Seamen in de provincie Zeeland is op woens dag 24 augustus om 20 uur in de Flying Angel Club, Scheldepoort. Het belangrijkste punt op de agenda is de veranderingen en mutaties in de verenigingsstruc tuur. De vereniging roept alle le den op om aanwezig te zijn en wijst erop dat de Secretaris Ge neraal van The Missions to Sea- De atletiekverenigingen AV '56 uit Goes en Dynamo '70 uit Middelburg houden zaterdag 20 en zondag 21 augustus de Open Zeeuwse Kampioen schappen individueel voor Seni oren en A en B junioren. De wedstrijden vinden plaats op de kunststofatletiekbaan van het sportpark aan de Middelburgse Nassaulaan en beginnen elke dag om 12 uur. Zaterdag storten de senioren en de junioren zich op de 100 en 400 meter hardlopen. Daarnaast is er verspringen, kogelstoten en speerwerpen. De mannelijke se nioren en A-junioren lopen 1 500 meter, de mannelijke senioren en veteranen 5000 meter. De vrouwelijke senioren en juni oren lopen zondag 100 meter horden. De mannelijke senioren en junioren plakken daar nog tien meter aan vast. Verder zijn er hardloopwedstrijden van 200 en 800 meter, hoogspringen en discuswerpen. Ook zijn er hard loopwedstrijden van 3000 me ter en tien kilometer. men uit Londen, de Reverend Canon W.J.D. Down zoveel be lang hecht aan dit punt dat hij de vergadering bijwoont. MIVA-collecte - Veel hulp in de derde wereld komt te laat of zelfs helemaal niet aan door ge brek aan degelijke transportmid delen, stelt de Missie Ver keersmiddelen Aktie. De op brengst van de jaarlijkse inzame lingsactie van de MIVA in de week van 22 tot en met 28 au gustus wordt dan ook niet be steed aan voedsel of medicijnen voor de derde wereld maar aan vervoersmiddelen. Via kerkelijke kanalen en 517 missionarissen en landeigen krachten bereikt de vervoershulp rechtstreeks het ontwikkelingsland. Wie de col lectebus mist kan een bijdrage storten op giro 27 22 49 of bank 70 70 70 61 9, ten name van Ml- VA, Breda. Gevonden - Bij de gemeente politie te Vlissingen is in de pe riode van 03 tot 10 augustus 1 988 het volgende aangegeven; bankbiljet, zonnebril, fotocame ra, agenda, rubberlaarzen, 10 sleutels aan 2 ringen, 1 sleutel in een bruin etui, 9 sleutels aan een ring, tankdop met sleutel, 10 sleutels aan een rin, een sporttas met inhoud. Bij het die renasiel te Vlissingen is in die periode een rooie kater aan- gegeven. Verhuisd - De stichting Bouw- winkel Zeeland is verhuisd naar Seisdam 8 te Middelburg. De medewerkers van de Bouwwin- kel geven gratis advies op het gebied van onderhoud, restaura ties, nieuwbouw en subsidiëring van woningen. Het spreekuur is elke donderdag van 16 tot 18 uur en op telefonische afspraak tussen 19 en 21 uur. De stich ting is dagelijks tussen 8.30 en 17 uur bereikbaar via 01180-27962. Vrijwilligers - Sociaal Kultureel Werk De Hayman begint het nieuwe seizoen in september vol frisse moed. Het SKW, dat werkzaam is in Middelburg-Zuid, werkt dan wekelijks weer zo'n vijfentwintig activiteiten af voor kinderen van 4 tot 12 jaar, jon geren vanaf 12 jaar en volwas senen. Zonder hulp van vrijwilli gers zou dat niet mogelijk zijn. Door verhuizing, studie of werk is het bestand behoorlijk uitge dund. Nieuwe vrijwilligers voor de begeleiding van de kinder- of jongerengroep, de pr, de organi satie van vakantie- en eenmalige activiteiten, onderhoud of admi nistratie zijn dan ook van harte welkom. Eventuele uitkeringen komden door dit werk niet in ge vaar. Medewerkers kunnen zich melden bij De Hayman, Rent meesterlaan 245, telefoon 01180-29004. MELANCHOLIE IN GROTE KERK VEERE Het zigeuner- en schramlorkest Siperkov bespeelt zaterdag 20 au gustus ongetwijfeld de gemoederen van de toeschouwers in de Gro te Kerk van Veere. Het is voor het derde achtereenvolgende jaar dat dit ensemble in Veere te gast is. Het geheel staat onder leiding van de zoon van Gregor Siperkow, Gregororowitz. Het ensemble bestaat uit twee amateur- en twee beroepsmuzikanten, die gemeen hebben dat ze te allen tijden bezwijken voor de zigeunermuziek. Het concert begint om 20 uur. De trimmers die zijn aangeslo ten bij de Stichting Trimbelan- gen Midden-Zeeland treden za terdag 20 augustus aan voor het Kampioenschap Zeeland op de Vlissingse Boulevard. Het wielerkampioenschap begint om 12 uur. De veteranen, waaronder Joop Smet, Jan Filius en oud-prof Cees van der Horst, leggen veer tig kilometer af. Ook de C- trimmers moeten om 13.15 uur aan de veertig kilometer gelo ven. Kanshebbers zijn hier onder andere Jaap en Leon Westrate uit Goes. De B-trimmers starten om 14.30 uur voor de vijftig ki lometer. Bij deze tocht moet vol gens de organisatie rekening worden gehouden met Johan de Punder, Ton Verhulst, Daaf van de Vliet en de Halema-ploeg. De plaatselijke renners die niet bij de TMZ zijn aangesloten, ko men om 1 5.45 uur aan bod. De A-trimmers zorgen vanaf 16.30 uur voor het klapstuk van de wielerdag. Deze trimmers moe ten maar liefst zeventig kilome ter wegfietsen. Het hele gebeu ren wordt gesponsord door Su- lux Zonwering, de ABN Bank en SKS staalgebouw uit Middel burg. Trimmers kunnen zich op geven bij organisator Frans Wassink, 01184 - 1 5183 of via de TMZ infolijn, 01102 - 3400. Prijsuitreiking en inschrijving in Hotel Britannia. Binnenkort start in Middelburg, Vlissingen en Goes de cursus Cafébedrijf. Deze opleiding duurt 10 wekelijkse lessen van elk 2 1/2 uur. De totale cursus- kosten bedragen f 295,— en men kan zich nog aanmelden. Voor hèn die de ko mende wintermaanden zinvol willen besteden èn een Rijkserkend Diploma willen behalen, bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan deze beslist niet saaie cursus. Een vooropleiding is niet nodig en het Examen is op 5 jan. 1989. De cursus wordt vaak zowel door vrouwen als mannen uit pure hobby gevolgd. Sommigen hebben in hun achterhoofd om ooit nog eens een eigen Horecabe- drijf(je) te beginnen. Er is een groot tekort aan gediplomeerd personeel in de Horeca. De lesstof bevat o.a. Bier, Wijn, Hygiëne en Apparatuur. De lessen wor den levendig gebracht met o.a. Dia's, vrijblijvend wijnproeven etc. Ook bezoekt men gezamenlijk een Brouwerij. Met het Diploma kan men zelfstandig een Café, Petit-Restaurant, Disco etc. beheren. Mariekerke - De gemeenteraad van Mariekerke vergadert woensdag 24 augustus om 19.30 uur in het gemeentehuis. Aan de orde komt onder meer een voorstel van b en w om met de gemeente Vlissingen samen te werken bij bijzonder onder zoek op het gebied van de uit voering van de sociale zeker heidswetten. In de gemeente wonen ongeveer vijfentwintig uitkeringsgerechtigden. Dat zijn er 975 te weinig om in aanmer king te komen voor de Bijdrage regeling bijzonder controle van het Rijk. De gemeente Vlissin gen heeft drie ambtenaren bij zonder onderzoek (zonder opsporingsbevoegdheid) in dienst en kan de vergoeding voor het aantal uitkeringsge rechtigden in de gemeente Ma riekerke in ieder geval tot 1 janu ari 1990 bij het Rijk declareren. Voor Mariekerke zijn er dus geen kosten aan verbonden. Scheldebuurt- De gemeente Vlissingen heeft te weinig voor lichting over de omvang en de gevolgen van de rioleringswerk zaamheden in de Singel en de Scheldestraat gegeven, vindt wijkcomité Scheldebuurt. Een verzoek aan de gemeente om alsnog een voorlichtingsbijeen komst te organiseren werd niet ingewilligd. Het comité houdt daarom zelf op donderdag 18 augustus om 20 uur een bijeen komst in het gebouw van de Stichting Opbouwwerk Vlissin gen aan de Badhuisstraat. Ver tegenwoordigers van de ge meente en het uitvoerende be drijf De Voogd bv geven uitleg over de gevolgen van de werk zaamheden, die volgens het wijkcomité variëren van scheu ren in de muren en plafonds door de trillingen van het bouw- verkeer tot het gebruik van de Singel als racebaan door de ver- breding van de rijweg. Ypsilon - Ypsilon, de vereniging voor ouders en andere familiele den van chronisch psychotische of schizofrene mensen, heeft woensdag 24 augustus een contactavond. In het pand aan de Vlasmarkt 6 te Goes wordt vanaf 19.45 uur gepraat overde problematiek van het naaste fa milielid. Nadere informatie is verkrijgbaar bij het hoofdkan toor, 010-418350 of bij de con tactpersoon van de afdeling Zeeland, 01100-12221. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180 - 81000. AAGTEKERKE: Hervormde Gemeente. Dorpsplein 4. Zo. 10 uur: ds. R.W. v. Mourik, knd. 19 uur: ds. R.W. van Mourik. ARNEMUIDEN: Hervormde Gemeente, Markt 12. Zo. 9.30 en 15.00 uur: ds. L.W. Ch. Ruijgrok. BIGGEKERKE: Hervormde Gemeente. Kerkplein 1. Zo. 10.15 uur: ds. N.J. Köther-Middelhoek. DOMBURG: Rooms Kath'olieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19.15 uur. Hervormde Gemeente, Markt 8. Zo. 10.00 uur: ds. C.A. Westerveen, 19.00 uur: ds. A.W. Mol. GAPINGE: Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. J.W. Schokking uit Veere, 19.00 uur: ds. C.H.B Weijs. Gez. dienst te Gapinge. Hervormde Gemeente, Dorpsstraat 25. Zo. 9.00 uur: ds. Spaans uit Westkapelle. GRIJPSKERKE: Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 en 19.00 uur: ds. J. Vlaardingerbroek. Hervormde Gemeente. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. G. Jonkers uit Utrecht, 14.30 uur: ds. C. de Baan. KLEVERSKERKE: Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 10.30 uur: ds. Corbijn uit Wijchen. KOUDEKERKE: Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: ds. J.M. Abels de Ronde uit Harderwijk, 19.00 uur: ds. M.J.T. Bursma uit Heinkenszand. Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. M. Jansen. MELISKERKE: Gereformeerde Gemeente. Valken burgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 en 19 uur: Ds. W. Haverkamp uit Nijkerk, knd. 4-7 jaar. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 9.00 uur: ds. N.J. Köther-Middelhoek. MIDDELBURG: Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie-avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: drs. H.G.L. Peels. Evangelische Baptisten Gemeente. Damplein 12. Zo. 10 uur: ds. Bol. Gereformeerde Gemeente in Neder/and. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwe- rijszstraat 6, 9.30 uur en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Ontmoetingkerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: ds. 0. El- seman en ds. L.J.G. IJkel, 19 uur: J.H. Meyer. Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: ds. W.M. de Bakker uit Deventer, 14.30 uur: ds. L.J.G. IJkel. Oostkerk, Oostkerkplein, wachten. Nieuwe Kerk, Groenmarkt. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, zo. 9.30 uur: ds. M.J. van Reenen uit Harderwijk, 19 uur: ds. W.M. de Bakker. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groenmarkt. 10.00 uur: ds. J. Dubbink. Koorkerk, Koorkerkhof, 10.15 uur: ds. R.J. Jenner. Oostkerk, Oostkerkhof, 9.30 uur: ds. E.V. Wijnands. Hofpleinkerk, Hofplein, 11 uur: ds. H.J. Donken, 18.30 uur: ds. G.K. Korporaal. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: ds. L.J.G. IJkel, 19 uur: J.H. Meyer, Sow-dienst. Thomaskapel, Vrijlandstraat, 9.30 uur: ds. O. Elseman en ds. J.M. Snijders. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde kerk. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst, ds. C.E. v/d Ploeg. Leger des Heiis. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: ds. B de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: ds Van Tuyll uit Serooskerke. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse kerk, Simpel- huisstraat 19. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. J.D. Houtman uit Apeldoorn. Remonstrantse Kring Midden-Zeeland. Koorkerk, Koor kerkhof. Zo. 15 uur: ds. Friederiech. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lom bardstraat 2, zo. 10 uur. De Hoeksteen, Rozenburglaan 22. zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallone). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: ds. Laureys. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: ds. C. v/d Zanden. NIEUW- EN ST. JOOSLAND: Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: ds. A.P. Nauta. OOSTKAPELLE: Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duin weg 36A. Zo. 10 uur: ds. M. van Oei uit A'dam, knd. jongste en middelste groep, 19 uur: ds. M. van Oei. Hervormde Gemeente, Waterstraat 4. Zo. 10 uur: ds. B.M. Heyting, 19 uur: ds. J. de Boer, 8.45 uur: Duits- Evangelische Kerkdienst in de Duitse taal, Pfarrer Hoff- mann uit Duitsland. RITTHEM: Hervormde Gemeente. Zo. 9.00 uur: ds. A.P. Nauta. SEROOSKERKE: Gereformeerde Kerk. Ds. van Wou westraat 41. Zo. 10 en 19 uur: ds. E.V.E Wijnands uit Le- melerveld. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Di. 19.30 uur: Interkerkelijke Bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10.00 uur: voorganger niet bekend, 17.00 uur: ds. L.Th. Witkamp. ST. LAURENS: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cittersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. A. Spaans uit Westkapelle. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: ds. P.J. Westerneng uit Barneveld. SOUBURG: Gemeente Sion. Ritthemsestraat 43A. Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Gemeente. Zo. Kanaalstraat, 9.30 uur: ds. P. Melse. Oranjeplein, 9.30 uur: ds. R.C.A. van Voorst Vader, 19 u.: Mevr. van der Vlies-Takke. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, zo. 19 uur: ds. H. Hondius. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, zo. 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, za. 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur: Parochiekoor. VEERE: Gereformeerde Kerk. Kaai 53. Zo. 9.30 uur: ds. C.H.B. Weijs, 19.00 uur: ds. C.H.B. Weijs. Gez. dienst te Gapinge. Hervormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. 9.00 uur: ds. Kopmels uit Delft. VLISSINGEN: Anglicaanse Kerk, The Missions to Sea men. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. Brons. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. O.J. Douma. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Zo. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: ds. Otte. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Makkinga. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Glas houwer, 19 uur: ds. van Bork. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. Pan- nekoek. De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. Sies. Ophir, Badhuisstraat 186, 9.30 uur: ds. van Bork. Jehovah's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 15.30 tot 17.30 uur, do. van 19 tot 20.45 uur. Jehovah's Getuigen Gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. "Het Anker", Bonedijkestraat 165. Za. 9.30 uur: predikatie, 10.30 uur: bijbelstudie: ds. C.E. v/d Ploeg. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, ds. W.J. Lentink. Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, ds. W.J. Lentink. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Wal cheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogel weg 57, zo. 11 uur: eigen zanggroep. Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur: Lambertuskoor, zo. 9.30 uur: dameskoor. Bethesda-St. Joseph Ziekenhuis, Koudekerkseweg 88, zo. 11.15 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwestraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER: Hervormde Gemeente. Fort de Haackweg 2. Zo. 9.00 uur. WESTKAPELLE: Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Haasnoot uit Lisse, 19 uur: ds. Spaans. ZOUTELANDE: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk. Willibrordusplein 2. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. J. Lans uit Zeddam. Do. 18 t/m 24 aug. HUISARTSEN MIDDELBURG: vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: P.F. de Doelder, Bellinkplein 1, tel. 11721. Zondag tot 24 uur: J.K. Dominicus, Dam 30, tel. 12830. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur (zonder afspraak). VLISSINGEN: zaterdag tot 24 uur: W. van Ouwekerk, Gerbrandystr. 6, tel. 65498. Zondag tot 24 uur: R.M. Thiadens, Zuiderbaan 23, tel. 64633. Visites aanvragen voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. SOUBURG, NIEUWLAND, ARNEMUIDEN, MIDDELBURG-ZUID: zaterdag: J.C. Ponten, Oude Rijks weg 6, Nieuwland, 01182-1340. Zondag: J.F.M. Bergen, Kanaalstr. 89, O-Souburg, 01184-61500. Visites aan vragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. GRIJPSKERKE, GAPINGE, OOSTKAPELLE, SEROOS KERKE, VROUWENPOLDER, VEERE EN ZANDDIJK: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: G.C.M. Rul- lens/M.J.M.E. Mol Dorpstr. 2, Oostkapelie, 01188-1276. WESTKAPELLE, DOMBURG, AAGTEKERKE: van vrij dag 18.00 tot zondag 24.00 uur: B. Vaandrager, Weststraat 7, Domburg, tel. 01188-1271. ZOUTELANDE, MELISKERKE, BIGGEKERKE EN KOU DEKERKE: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: PK. Noorlander, Middelburgsestraat 94, Koudekerke, tel. 01185-1231. OOST- EN MIDDEN-WALCHEREN: zaterdag en zondag: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, 01186-1760. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: H. Oosterhof/M. Smallegange, Gerbrandystr. 176, Vlissin- gen, 01184-65326. APOTHEKEN MIDDELBURG: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Ringeling, Lange Delft 133, 01180-12538. VLISSINGEN: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Papegaaienburg 24-26, 66345. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN EN OOST-SOUBURG: H. Klompe, 71140. MIDDELBURG: Vrijdag 18.00 tot zondag 24.00 uur, J. Drijdijk, tel. 26045. DIERENARTSEN KLEINE HUISDIEREN: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: Th. J. Driehuis-van Haselen, Vlissingen, 01184-66548. DIERENARTSENPRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huis dieren: tel: 01180 - 33803. Visites aanvragen van 8.00 - 9.00 uur. PRAKTIJK OOSTKAPELLE: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelie, tel: 01188 - 1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. WIJKVERPLEEGKUNDIGEN KRUISVERENIGING WALCHEREN-OOST, (MIDDEL BURG. ARNEMUIDEN, NIEUW- EN ST. JOOSLAND): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444; KRUISVERENIGING VLISSINGEN/SOUBURG (VLIS SINGEN, WEST- EN OOST-SOUBURG EN RITTHEM): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444; KRUISVERENIGING PLATTELAND WALCHEREN: be reikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentra le, tel. 01184-14444. ALGEMEEN KRISIS OPVANGCENTRUM "COURT OX- HOOFT", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01180-38000. NOODOPVANG WALCHEREN LEGER DES HEILS bij crisissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. nr. 01180 - 12000. DISTRICTSGEZONDHEIDSDIENST ZEELAND: Middel burg Dam 39-41; Vlissingen, Rozengracht 6. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: tel: 01180 - 34085. GESLACHTSZIEKTENBESTRIJDING: Dam 39-41, ma., wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel: 01180 - 34085. AIDS-INFOLIJN: 01180 - 38384. ALLE VRAGEN OVER GEZONDHEIDSVOORLICHTING: 01180 - 34085. TUBERCULOSEBESTRIJDING: tel: 01184 - 18395. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK: de dienst doende maatschappelijk werker is bereikbaar via het te lefoonnummer dat door het antwoordapparaat wordt opgegeven van de telefoonnummers 01180-11255 of 26951 en 01184-19820. BUREAU VERTROUWENSARTS KINDERMISHANDE LING: tel. 01180-28800. NVSH - MIDDEN ZEELAND: Weidezicht 59, tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. STICHTING "BLIJF VAN M'N LIJF ZEELAND": Post bus 5215, 4380 KE VLissingen. Dag en nacht voor op name en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose), Rozengracht 6: maandag en vrij dag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395).

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 13