nr I 'Je kunt alleen maar hopen dat er iets blijft hangen' Is Vlissingen illegaal bezig? Bang&Olufsen dealer! MEER KRAAMPJES,GROTER GEBIED,GOED DOEL D ERT ELFDE JEUGDKAMP VEERE-ROTTERDAM |PS1- Jjffi DE BOEKEN MET DE RODE PIJ L KvK verzorgt taalcursussen FOTO VERSCHOORE uwrfiscAoo# Geen burgemeester of wethouder maar Lenie 't Hart opent donderdag 25 augustus de Vlissing se braderie. De braderie, die tot en met zater dag 27 augustus duurt, staan namelijk helemaal in het teken van de zeehond. Het gebeuren moet uitgroeien tot een echt stadsfeest, vindt de braderiecommissie van de middenstandsvere niging Winkelcentrum Vlissingen. Nu er voor het eerst een goed doel aan is verbonden, het Bella- mypark en de Nieuwendijk dankzij de herinrich ting ook bij het braderiegebied horen en met een verdubbeling van het aantal kraampjes van 125 naar 250 stuks, ziet het er naar uit dat dat gaat lukken. De braderiecommissie is nog druk bezig met het opstellen van het programma. Commissieleden Joop Stuurwold en Rein Geer vliet geven alvast een voorproefje. Spektakelspelen Extra dimensie PZC WEEKBLADEIN televisie video-hifi Kodak Express Sixties Zonsondergang Brabants Rinkelen Muziek Rubrieken Jij |_iL,rö) LbLbQi? 89e JAARGANG NUMMER 29 'Vlissingse braderie moet uitgroeien tot stadsfeest' "De Vlissingse middenstand is over haar dieptepunt heen", stralen beide ondernemers. "Als vroeger de Flandria aanlegde vertrokken de toeristen regel recht naar Middelburg. Nu lopen er hele hordes Belgen door Vlis singen. De leegstand is bedui dend teruggelopen. De nu nog lege panden zijn op één hand te tellen. Het ledental van de mid denstandsvereniging stijgt, er wordt weer opgeknapt en ver bouwd. De inspanningen van een kleine fanatieke kern die niet opgaf werpen nu hun vruchten af: de winkeliers zien eindelijk in dat je er alleen met z'n allen maar wat van kunt maken". Samenwerking dus. Van de win keliers onderling, maar ook met Voor het bewerken van de bui tenlandse markt is het essen tieel dat de ondernemer zijn bui tenlandse talen beheerst, vindt de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden en Noord-Zeeland. Met de openstelling van de Europese grenzen in 1992 wordt dat al leen nog maar belangrijker. Vanaf september kan de onder nemer daarom zijn talen weer via de Kamer bijspijkeren. De taalcursussen commercieel Frans en Duits zijn gericht op het handelsverkeer en worden voor het tweede jaar door de Kamer verzorgt. Voor deelname is mini maal een Mavo-4 diploma met Frans of Duits of voldoende praktijkervaring noodzakelijk. In lichtingen zijn verkrijgbaar bij de heer W.A. Korstanje van de Ka mer van Koophandel, telefoon 01180-35536. instanties van buitenaf. "Het Sociaal Kultureel Werk Vlissin gen organiseerde vorig jaar voor het eerst de kinderbraderie", zegt Joop Stuurwold. "Dat doen ze dit jaar weer. De leerlin gen van de basisscholen kun nen terecht op de Oude Markt. Voor de scholieren van de mid delbare scholen worden in het Bellamypark spektakelspelen gehouden". De Horecavereniging Vlissingen speurt ondertussen naar ge schikte lokaties voor terrasjes. "Het is een stuk kennis die je in huis haalt", geeft Stuurwold toe. "Winkeliers hebben geen verstand van terrassen of kin derspelen. Zo plaatsten we vo rig jaar bij de modespecial het podium rond het terras, in plaats van het terras rond het podium. Dat zal ons bij de modespecial van dit jaar niet meer overko men". De Culturele Raad Vlis singen draagt haar steentje bij op de jaarlijkse taptoe, waar vier bands aan meedoen. Muziek is er trouwens in over vloed op de braderie. Op de drie podia treden verschillende bands op en looporkesten zor gen overal in het centrum voor een extra vrolijke noot. "Een braderie is meer dan al leen kramen buiten zetten", zegt Rein Geervliet. "We geven er een extra dimensie aan door een thema te kiezen. De zee- hondenproblematiek is heel ac tueel. Wat die dieren in de Waddenzee overkomt kan hier Joop Stuurwold en Rein Geervliet 2)© w&dzm Oplage: 23.155 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie/advertenties Markt 51, Postbus 5017 4330 KA Middelburg 01180-81162. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne- man, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland Totale oplage: 160.480 rmmA Nieuwendijk 35-39 Vlissingen (bij oude vissershaven) Tel. 01184-12209 ook gebeuren. We hebben al contact gelegd met het Zeehon dencentrum in Pieterburen. De overige plannen moeten we nog uitwerken". De Vlissingse on dernemers kunnen de zeehon den bijvoorbeeld steunen met het roemruchte klokkenspel dat wegens het grote succes van vorig jaar is geprolongeerd. Deelnemers aan het klok kenspel hebben in hun winkel een half uur lang een zeer spe ciale aanbieding. "Artikelen die echt tegen kostprijs de deur uit gaan", legt Geervliet uit. "De winkeliers moeten zelf weten of ze een percentage aan de zee honden afstaan". De commissie is erg gelukkig met de deelname van het Bella mypark en de Nieuwendijk aan de braderie. "Bezoekers kunnen nu tenminste weer een echt rondje Vlissingen maken. De middenstanders daar zijn ver schrikkelijk enthousiast en doen zonder uitzondering mee. Vroe ger kon dat niet omdat de stoe pen te smal waren. Met de herinrichting is dat gelukkig goed gekomen", zegt Stuur wold. Toch ziet de braderiecom missie de deelname van de straten als een proef. Rein Geer vliet: "Als het enthousiasme MaBaaHHiniiMjiiaMBEirowBWflfii EMHBBKS2S blijft is dat geen probleem. Al organiseer je de zaken nog zo goed, het succes hangt toch van de mensen die meedoen af". Bijbelkring - Wat voor dagelijks brood kan nog uit de bijbel wor den gehaald? Wie zich interes seert voor dit vraagstuk kan twee keer per maand terecht bij de bijbelstudiekring in Koudeker- ke. Dinsdag 2 augustus begint de kring om 20.00 uur. Adres: J. van Wettum, Braamhof 28, Koudekerke. mnnHfc-xxfe&sHi urn i iimanannnai Een invasie van veertig Rotterdamse schoffies in Veere. Adri Fran ke verheugt zich er op. En met hem eigenlijk het hele stadje. De herinneringen zijn prima. Natuurlijk vooral bij de kinderen, die on derdak vinden in de kampeerboerderij van Staatsbosbeheer. Het Jeugdkamp Veere-Rotterdam is voor hen - afkomstig uit de zoge naamde probleemgezinnen - de enige mogelijkheid om er eens lek ker tussenuit te zijn. Het kamp wordt gefinancierd door de Veerse kerken en particuliere giften. Hoewel er al een behoorlijk bedrag binnen is, is er toch nog een tekort van ongeveer tweeduizend gul den. De organisatie hoopt dan ook op meer giften. Hoofdleider Adri Franke legt uit waarom die giften zo goed besteed zijn. dat we met het kamp in een klei ne gemeenschap zitten. We kunnen op iedereen een beroep doen. Medewerking van de ge meente, chauffeurs die gratis rij den, zelfs een tuinder die alle groente voor niks levert. En dat is natuurlijk fantastisch". Wie het jeugdkamp Veere-Rotterdam wil steunen kan een bijdrage storten op de bankrekening var de organisatie bij de Rabobank in Veere, 36.52.16.798. Het gi ronummer van de bank ij 296.308. "Die kinderen hebben het, zeker naar onze begrippen, erg slecht thuis. Vaak zijn er problemen in de huiselijke sfeer en financiële zorgen. Soms worden ze met vijf gulden de straat opgestuurd waar ze hun eigen boontjes maar moeten zien te doppen. Tijdens het kamp krijgen ze aan dacht en geborgenheid en zien ze dat het ook anders kan. Je kunt alleen maar hopen dat ze er iets van blijft hangen. Voor la ter". Het kamp wordt georgani seerd door de Stichting Club- en Buurthuizen De Voorpost uit Rotterdam en de Veerse Kerken. "Absoluut niet om zieltjes te winnen", zegt Franke. "Maar om ze uit de rommel weg te ha len en ze te laten genieten". Wilde Westen Was het vorig jaar nog een boe- venkamp, dit jaar staat de week in het teken van het wilde wes ten. Tijdens de themadag op maandag 25 juni staat heel Vee re op zijn kop. Er komen zelfs paarden aan te pas. Een ander hoogtepunt is het eten bij Veer se gastgezinnen. De kinderen, in de leeftijd van zes tot en met twaalf jaar, zijn niet de makke lijksten volgens Franke. "Op die leeftijd kunnen ze behoorlijk lastig zijn. Bovendien zijn ze veel mondiger. Een twaalfjarige staat gelijk aan een veertienjarige hier. Er zijn ook wel eens problemen, maar die vangt de leiding spelen derwijs op. Sommige kinderen willen na afloop niet eens meer naar huis". De huur van de kampeerboerde rij vormt de grootste kosten post. "Na de renovatie van twee jaar terug ging de huur van f 1250,- naar f 3500,-. Erg duur dus. Daar staat tegenover BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Quality control service A 20 JULI 1988 Het Vlissingse Sixties- festival kent ook zijn solisten. Peter Nette bijvoorbeeld. Hij vindt dat het festival ook het Vlissingse uitgaan scentrum (Bellamy park) moet bruisen. Vijf kunstenaars expo seren in de Kloveniers doelen. De openingstijden zijn aangepast aan het wisselende licht. Een Brabants carna valsdrankje is de spe cialiteit van het huis. 't Schrobbelerke in an dere handen. Het belletje bleef rin kelen en de zaak bleek te klein. José en Ce- ciel verhuisden met hun huidverzorgings instituut naar de Noordstraat. Leren spelen na aan schaf van het intru- ment. Dat kan bij Muziekcentrum Mid delburg, de zaak die onlangs een paar hui zen verderop opnieuw opende. Film, Podium, Exposi tie, Kerkdiensten, Weekeinddiensten, Korte Informatie en Autonieuws. De Culturele Raad in Vlissingen heeft voor haar Straatfestival dit jaar de zaken weer keurig voor elkaar. Ruim een week wordt ons Zeeuwen en de geachte toerist een fantastisch programma aangeboden met - vooral -talent, waarvan nu al vaststaat dat het binnen korte tijd nationaal en internationaal van zich doet spreken. Een vlekje ontsiert echter het blazoen van deze gemeentelijke instelling: men doet zaken met een commerciële in Nederland niet geaccepteerde omroep. En groots kondigt men het nog aan ook: Radio Noordzee krijgt een studioruimte in het Arsenaal. Voor de duidelijkheid: Ra dio Noordzee heeft in België een zendmachtiging. Hij mag daar - volgens die machtiging - in een straal van een kilome ter of zeven prutsen - hobbyen, zo u wil - met een zendertje. Radio Noordzee kocht evenwel een veel sterkere zender en - zo beweert men van die zijde tegenover adverteerders - zelfs in Rotterdam zijn de tophits, reclameboodschappen en gestolen nieuwsgaring van ANP te horen. Radio Noordzee zit in België niet echt fout, maar in Nederland is het een ordinaire piraat, waartegen de overheid machteloos staat omdat de Belgen niet ingrijpen op hun grondgebied. Het hele Neder landse grensgebied wordt vervuild door dit soort zenders. Zo af en toe sluiten de Belgen een dergelijk zender, maar in ver houding tot hun inspanningen is dat dweilen met de kraan open. Eigenaar van het stationnetje in Watervliet is een Zeeuws- Vlaming, die er een flinke duit aan wil verdienen. En met de mededeling dat de zender legaal in de lucht is, liegt men ad verteerders bij elkaar, die rond het nieuwsblok, even na het hele uur, a/s het ANP zijn boodschappen aan de luisteraars heeft doorgegeven, over ons heen worden gestrooid. Een jaar of twee geleden probeerden de gezamenlijke dagbladuit gevers een stokje voor de activiteiten van deze -vaak- goed verdienende amateurs te steken. Zonder succes, want onze verantwoordelijke minister Brinkman kreeg geen poot tussen de Belgische omroeper. De dagbladuitgevers hebben overi gens hun aktie gestaakt, omdat het advertentievolume van hun kranten niet echt werd aangetast. Wat over blijft is dat een gemeentelijke overheid in de personen van de ambtena ren van de Culturele Raad Vlissingen in zee gaat met een voor Nederlandse begrippen illegale zender. De vraag is nu of de Nederlandse justitie de gemeente Vlissingen kan aanpak ken. Om de zuiverheid te waarborgen zal een officier van justitie toch iets moeten vinden? De 'schoffies' hadden vorig jaar de grootste lol.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 1