JJLESdd mpmil mét 2E ZAK HALVE PRIJS. BIJOU Adri Bontenbal: ...winkels in toeristencentra zondag open... Smetjes op oranje blazoen Kijkje in heden en toekomst met muziek en kindercircus kompleet PEETE^S OPEN DAG VL/SS/NGS ARSENAAL R+B ft WILKENS ft BSF ft CHRISTOFLE ft NMF DE BOEKEN MET DE RODE PIJL HET TOERISME: IN 2000 GROOTSTE WERKGEVER Honderdduizend ballonnen voor eeuwfeest Zwembond CASSETTES Een typerende vergelijking: 'Als het sneeuwt" in Valkenisse, weet Adri Bontenbal de landelijke pers op te spelden dat er een waar sneeuwparadijs wacht in Zeeland'. Overdreven weliswaar, maar het geeft wel weer hoe over de directeur van de provinciale VVV wordt gedacht. Hijzelf vindt dat die hang naar publiciteit werkt. "Voor het eerst in de geschiedenis werd de Pinksterdrukte in Zeeland getoond voor het acht uur Journaal. En dat is toch een mooie sterspot". die stijl verraadt Voor een gedekte GESCHENKEN* 'Ontsluiting' J.P.A. Rossël foto - video l W b a r+lf computers r K n#M iiv DE ZAAK OP DE HOEK Op zondag Golfsport Techniek Rammekens Brouwer Uitverkoop Zomermarkt IPA PZC WEEKBLADEN Goed doel "Sfeervol tafelen" Keuze uit 85 modellen bij de cassette-specialist: SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 X> iwrp&c/u>o#/eejlf~y~ 89e JAARGANG NUMMER 26 29 JUNI 1988 In zijn royale kantoor met dito vergadertafel filosofeert Bonten bal over de onlangs verschenen rapport van het Nederlands Re search Instituut voor Toerisme, het NRIT, en bespiegelt de ver wachtingen voor de toekomst. Het toerisme is in Nederland de snelst groeiende bedrijfstak bin nen de dienstverlenende sector. Ook in EEG-verband wordt een revolutionaire groei verwacht. Het jaar 2000 - zo denkt de EEG - zal de toeristenindustrie belang- Middelburg, Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 rijker zijn dan bijvoorbeeld land bouw en industrie. De cijfers tonen een curve opwaarts. Het aantai vakanties steeg vorig jaar naar 14,9 miljoen met 13,3 pro cent. In totaal verteerden de va- kantievierders zo'n 30 miljoen gulden, de Nederlandse toe ristenbranche biedt werk aan 240.000 mensen. "De groei zit er ook in Zeeland in", verwacht Bontenbal. Ook de huidige cijfers tonen al aan dat het toerisme de provincie een be langrijk aandeel levert in het Zeeuwse huishoudboekje. De omzet bedraagt één miljard gul den, er werken 10.000 mensen en er worden 15 miljoen over nachtingen geregistreerd. Jaar lijks komen meer mensen naar Zeeland. De invloed van het weer is te verwaarlozen, zo blijkt uit de reactie dit jaar, de Pinksterdrukte, waarvoor een groter aantal men sen boekte in Zeeland dan ooit tevoren. Toch moet er nog heel wat aan de weg worden getimmerd. "Er bestaat in het land nog teveel het idee dat Zeeland veraf ligt. Als hier mensen 'van buiten' komen, zijn ze altijd minstens een half tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen CDinbiFQTrj Si. Jacobsstraat 27 Vli«»ingen 01184 12300 sMaanaagsmiddags Korte Geer© 17 Middelburg 01180-37772 ookopen lange Kerkstraat 31 Goes 01100-27324 BITTERRRKOEKJES Die verrukkelijke, verse en feeste lijke bitterkoekjes van Jamin kosten gewoonlijk 2,39 per 250 gram. En tijdelijk betaalt u voor de tweede zak slechts de helft van de prijs. Zo koopt u dus een halve kilo voor maar 3,59. (exclusief disk, rolfilm en rapid). Deze speciale bitterkoekjes-aanbieding is geldig tot en met zaterdag 9 juli en zolang de voorraad strekt. V LEKKER DE LEKKERSTE y De grootste koffer-speciaalzaak van Zeeland Lange Delft 44/Segeersstraat Middelburg uur te vroeg", registreert Bonten bal. "Het is aan ons om in die op vatting verandering te brengen". Maar ook binnen Zeeland moeten we wakker blijven. "Het gaat nu goed. We moeten ervoor waken dat we niet indutten en blijven vernieuwen om onze provincie onder de aandacht te houden. We hebben veel te bieden; uitge lezen restaurants, veel attractie- punten van cultuur-historische waarde en uiteraard het strand en veel water". De groeiende belangstelling is in de pers en het speerpuntenbe leid, waarbij niet alle gemeenten een beetje, maar enkele veel steun van de provincie krijgen, zijn daar volgens Bontenbal de bet aan. Daarboven zal 'ontslui ting' (dammen) van Zeeland de deur voor 'de rest van Nederland' nog verder openen voor een kor te of langere vakantie, denkt de VVV-directeur. Bontebal vindt ook dat de menta liteit tegenover de toerist moet veranderen. Hij noemt de zon dagsrust. Bontenbal toch voor zichtig: "Je moet uiteraard beginnen met te respecteren wat mensen vinden". En: "De eigen inwoners hebben altijd een streepje voor. Daartegenover staat dat als je een modern toe ristisch beleid voert, je je ogen niet mag sluiten voor ontwikke lingen. En waar je van maandag tot en met zaterdag van profi teert, dat houdt niet op op zon dag. Denk maar eens aan het winkeibestand. Dat zou niet zo goed ontwikkeld zijn in Zeeland als er geen toeristen waren. Het respect mag geen eenrichtings verkeer zijn, wil ik maar zeggen". Bontenbal zou het in dit verband aardig vinden als de winkels in de toeristencentra open zouden zijn op zondag. "We zijn heel voor zichtig bezig. Enkele musea zijn nu ook op zondag open. Dat geldt ook voor een aantal VVV- kantoren. Vlissingen gaat op zon dag open en Renesse overweegt het". Bij de ontwikkeling van het toe risme zet tegenwoordig ook de VVV kanttekeningen. Waren het zo'n jaar of tien nog uitsluitend de milieu-organisaties die het zo langzamerhand welletjes vonden, Bontenbal en de zijnen zien dat de koek zo goed als op is. "Meer campings, daar schiet je niks mee op", oordeelt hij. "Waar we naartoe moeten is spreiding van vakanties. Daarvoor moeten we aan de weg timmeren. Dat be doel ik onder meer met vernieu wen blijven. Neem nou de ontwikkeling van de golfsport. Ook in Zeeland komen steeds meer golfterreinen. We moeten er voor zorgen dat de terreinen openbaar worden. Dan kunnen we ze gekoppeld aan cultuur historische en culinaire toppers in Zeeland onderbrengen in arran gementen. Met dergelijke pro gramma's scoor je hoog in het land en werk je aan spreiding. Dus een rem op de groei in het topseizoen, maar daartegenover groei in alle seizoenen". Nederland Europees voetbal kampioen. Volop feest, ook in de Walcherse plaatsen. Zo hier en daar wist een aantal jonge ren echter niet het verschil tus sen vreugde over de overwin- 'ning en agressie om niks. Ook op het Damplein in Middelburg dreigde het even uit de hand te lopen. Twee politie-agenten van de Middelburgse politie (rechts) hielden het hoofd koel, zodat de vandalen hun wan- praktijken beperkten tot het stiekum gooien van een bierfles op de straatstenen. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid. Adri Bontenbal, directeur Provinciale VVV Zeeland. 'Walcheren in het spoor van bedrijf en techniek' gepresen teerd. Presentatie en bespreking (rubriek 'gelezen'). Fort Rammekens gaat weer open. Historie in de notedop. Ko Brouwer (foto graaf) ontmoet de na tuur in het gemeentehuis van Ma- riekerke. De detailhandel wil weer de ouderwetse uitverkoop gaan invoe ren, maar weet dat ze het dan op moet ne men tegen het groot winkelbedrijf. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 De Scheldestad in Vlissingen houdt weer drie dagen een zomer markt. Minister Korthals Al- tes opent morgen het nieuwe IPA-huis, het landgoed Welgelegen in Serooskerke (W). ben", meent bedrijfsleider J. Schalkwijk. Na afloop kunnen ID© JFaasü Oplage: 23.155 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie/advertenties Markt 51, Postbus 5017 4330 KA Middelburg 01180-81162. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne- man, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. Vlissingen met een aantal ma quettes over de plannen voor in vulling van het Arsenaal. Het interieur van het Arsenaal nabij de Vissershaven in Vlissingen is zaterdag 9 juli te bekijken. Om 11 uur zwaaien de deuren open. Tot 16 uur kan iedereen er rondneuzen en de Vlissingse horeca ondernemers bieden er gratis een drankje aan. De jeugd wordt ge- tracteerd op het kindercircus Rijn Trijn en gezocht wordt nog naar een muziekbandje om de gezelligheid te verhogen. De voor lichters van de gemeente verzorgen met maquettess toekomstmu ziek. De opbrengst van de dag is voor de renovatie van de boule vard op schaal in Miniatuur Walcheren in Middelburg. Deze open dag in het voormalige nisatie een bestuursfunctie munitiedepot is een initiatief van de VOC, de Vlissingse Onderne mers Centrale. De voorzitter van die organisatie, Jan Lust, tevens VVD-raadslid, had dit idee al eens eerder binnen de gemeen teraad gelanceerd. Maar wet houder Daan Bruinooge (PvdA) wilde daar niet aan beginnen. Tenzij het een onderdeel zou vormen van het Straatfestival, dat jaarlijks plaatsvindt in de Vlissingen. Dat vond Lust geen goed idee. "Het zou dan een on dergeschoven activiteit wor den". "Als VOC hebben we het vervolgens doorgeschoven naar de horeca-ondernemers", legt Lust uit, die ook binnen die orga- een heeft. "Die hebben het opge pakt en hebben nu toestemming om de Vlissingers een blik in het gigantische gebouw - dat ooit moet worden verbouwd tot een onderkomen voor culturele activiteiten- te bieden. Lust en de zijnen willen deze open dag koppelen aan een goed doel. "Er is momenteel een actie aan de gang voor de boule vard in Miniatuur Walcheren. Die actie loopt niet lekker. We zetten daarom een bus of een pot bij de ingang zodat de be- Het Arsenaal zoekers daar wat in kunnen gooien. De boulevard in Minia tuur staat er miserabel bij; in elk geval in geen enkele vergelijking met de werkelijkheid. Als de miniatuur-boulevard er mooier uitziet, nodigt dat de bezoekers daar uit om ook eens naar de echte te komen kijken". Vol gens Jan Lust is een groot deel van de Vlissingse bevolking reu ze benieuwd naar de binnenkant van het Arsenaal. Hoe het in de toekomst wordt staat nog niet helemaal vast. Niettemin komt de gemeentevoorlichting van De Koninklijke Nederlandse Zwembond bestaat honderd jaar en dat wordt door honderd zwembaden van 27 juni tot en met 1 juli gevierd, Op Walche ren stort het Sportfondsenbad Vlissingen zich op woensdag 29 en donderdag 30 juni in het feestgedruis. Woensdagavond om 18.30 uur gaan er in Vlissin gen duizend ballonnen de lucht in. Verder wordt er die avond van 18.45 tot 19.45 uur weer gezwommen voor Unicef. De volgende dag zijn er tussen 16 en 21 uur allerlei demonstra ties, stands en andere activitei ten in het zwembad. Met de ballonnenwedstrijd zijn prachtige prijzen te winnen. Kin deren die mee willen doen kun nen zich vanaf 18 uur melden op het voorplein van het zwembad. Overigens laten ook de andere 99 zwembaden tegelijkertijd bal lonnen op, zodat er in totaal honderdduizend luchtballonnen over Nederland drijven. Deelna me is gratis. Ook bij het sponsorzwemmen is de toegang gratis. Wel is het de bedoeling dat deelnemers mini maal een gulden voor Unicef meebrengen. Familie en beken den kunnen de deelnemers die vijfentwintig meter moeten zwemmen, sponsoren. "Bij de zwemvierdaagse hebben we al een gigantisch bedrag voor Uni cef bij elkaar gezwommen, dus ik heb er alle vertrouwen in dat ook deze actie succes zal heb- de sportievelingen uitrusten in het Golfbad. 'Wat kun je allemaal in, op en rondom het water doen' is het thema van donderdag 30 juni. Ook het veiligheidsaspect wordt daarbij betrokken. Verschillende watersportverenigingen, brand weer en politie verlenen hun me dewerking.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 1