Zeeland wordt in augustus voor radio en tv uitgelicht Macht in dienst van het goede Cupido raakt compromitterend het hart van de rechercheur EINDELIJK OVERZICHTSFOLDER 'MUSEA IN ZEELAND' Promotietoer Car Trouble 9 T/M 15 JUNI IN MIDDEN ZEELAND Drie weken nieuwe muziek in Middelburg Koorconcert in St. Jacobskerk Pianoconcert met 10-jarig talent en Zeeuws jeugdorkest Scholieren Criminaliteit 'SOMEONE TO WATCH OVER ME' UITREIKING FOUR FREEDOM A WARDS GEZIEN Lied van de Vier Vrijheden KINDER BOE K E N DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 8 juni 1988 Ut is» n? Hï is» IM m iw "Een van de leukste manieren om Zeeland te leren kennen is het brengen van een bezoekje aan een museum. Verspreid over de hele provincie bieden de musea vele en vaak verras sende kijkjes in het rijke Zeeuwse verleden en heden". Met die woorden wordt een be geleidend verhaaltje geopend in een folder 'Musea in Zeeland'. Afgelopen maandag overhandig de mr. J. Asselbergs, voorzitter van de vereniging Federatie van Zeeuws Musea en Oudheidska mers deze folder aan commissa ris der koningin, dr. C. Boertien, die voor deze gelegenheid de pet van voorzitter van het Anjer fonds droeg. Samen in één folder noemde Asselbergs (burgemees ter van Zierikzee) een unicum in 'een uniek jaar: het museumjaar', waarin Zeeland in augustus wordt uitgelicht voor de televisie en de radio. De lauweren voor dit produkt dat in een oplage van 45.000 wordt verspreid in de VVV-kantoren en de Zeeuwse musea kreeg de provinciaal mu seumconsulent drs. W. Scholten. De uitgave van een museumfol der was één van de doelstellin gen die de vereniging Federatie van Zeeuwse Musea en Oud heidkamers zich met de mu seumconsulent hadden gesteld. "Een kans om nu verder aan de weg te timmeren", stelde Assel bergs vast. En hij herinnerde er aan dat de folder tot stand was gekomen dankzij financiële steun van het Anjerfonds en de Alge mene Zeeuwse Verzekeringen. De folder moet verder een prakti sche leidraad zijn bij het reizen door Zeeland Museumla'nd. De in Van 16 juni tot en met 9 juli wordt in de Kloveniersdoelen het Festival Nieuwe Muziek gehou den. Bijna dagelijks- toont de avant garde in de muziekwereld welke ontwikkelingen er zich hebben voorgedaan. Er zijn workshops, er is een masterclass met John Cage en in de avond uren zijn er concerten. De optre dens worden verzorgd door mu sici die hun sporen al ruim schoots hebben verdiend. In de daarvoor bestemde rubriek in de ze krant vindt u de komende we ken wat er dagelijks te beleven is in de Kloveniersdoelen, ofwel het Centrum Nieuwe Muziek. Het interkerkelijke mannenkoor 'Com nu met Sangh' uit Middel burg verzorgt zaterdag 11 juni een koorconcert in de St. Ja cobskerk in Vlissingen. Op het programma staan werken van Palestrina, Schubert en Strauss. Het concert begint om 19.30 uur. Naast het Middelburgse mannen koor doen mee: het christelijk ge mengd koor "Eén in geest en streven' uit Serooskerke, de so praan Willy Feytel, de pianiste Lenie Stokman, de harpiste Lenie de Meij en de organist Iman de Zwarte. De toegang is gratis. De tienjarige Engelse pianist Fre derick Kempf speelt in het kader van de William en Mary festivitei ten samen met het Zeeuws Jeugdorkest. In de Burgerzaal van het Middelburgse stadhuis concerteert de jeugd op vrijdag 10 juni vanaf 19.30 uur. Op het programma staan werken van Mozart, Delibes, en Avriaga. Eerder concerteerde dit talent op de piano met het Zeeuws Jeugd orkest in Folkestone. Plaatskaar- ten zijn in voorverkoop bij Mu ziekhandel Van Damme en het Muziekcentrum, beide in Mid delburg. totaal dertig musea zijn overzich telijk samengebracht met ope ningstijden etcetera. Een kaart van Zeeland verhoogt de verbrui- kerswaarde van deze folder. Voor de presentatie in het Zeeuws Museum aan het Abdij plein waren scholieren van de Torenhoveschooi uitgenodigd. Aan Boertien werd behalve de folder ook een boekje aangebo den dat de leerlingen zelf hadden gefabriceerd. "We willen graag weten wat u van dat boekje vindt", vroeg één van de leerlin gen aan de commissaris der ko ningin. Boertien antwoordde: "Ik zal het eerst lezen en kom het dan op jullie school vertellen". De titel van het boek luidt: 'Museum'. Behalve informatie over musea die zijn te bezoeken wordt in een algemeen verhaal in vier talen Zeeuwse geschiedenis verteld. In Nederlands, Frans, Duits en En gels lezen we onder meer dat de oudste voorwerpen in de Zeeuw se musea de fossielen van plan ten en dieren zijn. Sommige zijn meer dan 150 miljoen jaar oud. In het fossielenmuseum in Oost- kapelle en in het Zeeuws Mu seum zijn ze te vinden. In het Zeeuws Museum, dat is te vin den in het Abdijcomplex in Mid delburg, staat ook een skelet van een mamoet opgesteld. En het schelpenmuseum in Zaamslag toont eveneens oudheidkundige vondsten. In Zeeuwsch-Vlaanderen - zo le zen we vervolgens - zijn 9.000 jaar geleden de eerste menselijke activiteiten waargenomen. Werktuigen die zijn te vinden in het streekmuseum Het Land van Axel herinneren daaraan. Ook het gemeentelijk Archeologisch Museum in Aardenburg toont wat in het toenmalige heel ande re Zeeuwsch-Vlaanderen viel te beleven. En de altaarstenen die de Romeinse kooplieden als dank voor de Zeeuwse kusten lieten oprichten, hebben een plaats ge vonden in het Zeeuws Museum. In museum De Vierschaar, ge vestigd in het oude stadhuis van Veere, worden de ongewenste neveneffecten - zoals de toena me van de criminaliteit- van de ontwikkeling van handel en land bouw getoond. Herinneringen aan de rechtspraak daarover le ren ons hoe de geschiedenis zich herhaalt. De Schotse Huizen in Veere laten iets zien over de ont wikkelingen van de VOC en de WIC (Verenigde Oostindische Compagnie en West Indische Compagnie). De bedreiging van de zee en wat de mens als wa pen er tegen gebruikte vinden we terug op Neeltje Jans, het Leerlingen van de Torenhoveschooi boden commissaris dr. C. Boertien een zelfgemaakt boek onder de titel 'Museum' aan. voormalige werkeiland van de Oosterscheldekering. Zeeland is van oudsher een land- bouwprovincie. In een 200 jaar oude boerenschuur in Heille is de geschiedenis van de landbouw aanschouwelijk gemaakt. Ook het landbouwmuseum in Drei- schor is geheel gewijd aan de landbouw. Verder zijn er musea waar de geschiedenis van de ei gen stad centraal staat. Naast het overzicht in de folder is ook een expositie ingericht over wat Zeeland Museumland alle maal heeft te bieden. Donderdag 10 juni wordt de tentoonstelling geopend in de Grote (of Nieuwe) Kerk in Zierikzee. De expositie daar duurt tot 8 juli. Van 8 juli tot en met 6 augustus is dezelfde expositie te zien in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg en van 11 augustus tot en met 2 sep tember in Den Hoekzak ir Oostburg. De familie Keegan houdt een feestje. Vader Michael is gepro moveerd. Hij zal zijn dag voor taan niet meer slijten als straat agent, maar als rechercheur van de afdeling moordzaken. Tegelij kertijd is een feest aan de gang ter ere van Winnie, die een liefda digheidstentoonstelling heeft op gezet. Bij dat feest is ook de beeldschone Claire. Zij is de eni ge getuige van de moord op Win nie. Michael Keegan moet haar 24 uur bewaken. Dat zijn de basisgegevens voor de film 'Someone to watch over me', die de komende dagen in het Schuttershoftheater draait. Tom Berenger en Mimi Rogers spelen de hoofdrollen. Ridley Scott tekende voor de regie. Het is voor de hand liggend dat als twee aantrekkelijke mensen veel samenzijn, amor de vrije hand heeft. Cupido treft ook hier de roos in het hart van de bewa ker en de bewaakte. Claire is doodsbenauwd om de moorde naar te identificeren. Zij doet het uiteindelijk wel als ze de belofte krijgt dat de moordenaar voor Tom Berenger en Mimi Rogers, de hoofdrolspelers in 'Someo ne to watch over me'. lange tijd achter de tralies ver dwijnt. De killer Venza wordt echter on rechtmatig gearresteerd en de rechter laat hem vrij. Claire raakt in paniek en de moordenaar gij zelt Michael's vrouw en zoontje. Hij zal ze vrij laten als hij Claire voor hen inruilt. Een compromit terende positie, waarop het ant woord des te moeilijker wordt omdat Keegan geschorst is voor zijn relatie met Claire. Frederick Kempf. Bij macht denkt menigeen aan onderdrukking en ge weld. Soms is dat niet te recht, want afgelopen za terdag werden vijf wereld burgers onderscheiden, die hun macht uitsluitend in dienst stelden van hun ideaal: verbetering van het lot van duizenden op deze aarde. Tijdens een indruk wekkende bijeenkomst, die door zeer veel promi nenten uit binnen- en bui tenland, waaronder Prin ses Juliana en Prins Bern- hard, werd bijgewoond, vond in de Nieuwe Kerk in Middelburg de uitreiking van de Franklin D. Roose velt -'Four Freedom Awards' plaats. En zoals iemand tijdens de receptie, na afloop van de plechtig heid terecht opmerkte: "Wat is het jammer, dat niet veel meer mensen in staat werden gesteld deze voor Middelburg unieke gebeurtenis mee te maken". De mannen Helmut Schmidt uit Duitsland, Teddy Koliek uit Jeruzalem, Dr. Halfdahn Mah ler uit Geneve, Dr. Armand Hammer uit de VS en die ene vrouw uit Liberia, die in onze provinciale hoofdstad hun on derscheidingen in ontvangst kwamen nemen, stonden daar niet als ex-bondskanselier, als burgemeester, als Directeur- Generaal van de Wereld Ge zondheidsorganisatie, als we relddiplomaat of ex-minister van financiën. Zij stonden daar als mens. In de toespraken, die zij na de uitreiking van de on derscheidingen, in een muisstille Nieuwe Kerk tot de honderden aanwezigen richt ten, getuigden zij van een ge loof en vertrouwen in de toe komst, die op iedereen diepe indruk maakten. Met recht kre gen zij in hun strijd voor vrij heid van meningsuiting en van geloof en vrijwaring van ge brek en vrees, deze award uit gereikt. De idealen van Fran klin D. Roosevelt en zijn vrouw Eleanor werden door deze lau reaten in de wereld met succes uitgedragen. Naast een aangrijpende spiritu al van de zwarte zangeres Gretchen Reed en enige muzi kale intermezzi van het kope rensemble Paul van Belzen zongen de jongens van de Zeeuwse Koorschool het prachtige lied van de vier Vrij heden. Het volgt hieronder en iedereen zou het moeten in lijsten. Valerie Schepers In de toekomst, die wij veilig willen stellen, kijken wij met verlan gen uit naar een wereld, die gebaseerd is op vier fundamentele menselijke vrijheden. De eerste is vrijheid van meningsuiting Overal ter wereld De tweede is vrijheid voor iedereen God te eren op zijn eigen wijze. Overal ter wereld. De derde is vrijwaring van gebrek: dat de mensen mogen leven zonder honger en armoede Overal ter wereld. De vierde is vrijwaring van angst: dat alle volkeren de vrede be waren, waardoor de mensheid vrij van angst en geweld kan leven. Overal ter wereld. BURGH HAAMSTEDE Ir. J.W. Tops-huis. "Schouwen- Duiveland", foto's. Dagelijks van 10 tot 17 uur. DOMBURG VVV kantoor Domburg (Schuit- vlotstraat 32). Klaus Wehnert, aqua rellen en tekeningen. Tijdens kan- tooruren. Opening vr. 16.30 uur. MIDDELBURG Balans 17. Nico van den Boezem, plastieken en tekeningen, wo. do. en vr. van 12 tot 17 uur, za. van 11 tot 16 uur. Galerie Basket (Schuitvlotstraat 32). Gerard Polhuis, abstracte tekenin gen. Wo. t/m za. van 13 tot 17 uur. Opening za. 16 tot 18 uur. Crêperie Le Heron (Reigerstraat). 17e eeuwse Delftsblauwe tegels van Frans de Muynck sr. Ma. t/m za. van 10tot 18uur. Galerie Dauvillier (L. Noordstraat 56). Gera Dauvillier, olieverfschilde rijen van zeegezichten en landschap. Ma. t/mza. van 9tot 18uur. Galerie Wim Vader (Gortstraat 48). Wim Vader, olieverfschilderijen van Walcheren. Ma. t/m za. van 9.30 tot 11.30 uur en van 14 tot 17 uur. Kunstuitleen (Kuiperspoort 22). Inde vitrines Ineke Otte, zuilen, schalen en sieraden. Tevens Bea Visser, schilde rijen. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur, do. van 19tot 21 uur. Rabobank (Lange Geere 3). Trees van Willigen schilderijen. Tijdens kan tooruren. Roosevelt Studiecentrum (Abdij). Le ven en werk van drie Roosevelts: pre sident Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Café-Restaurant De Schouwburg. (Molenwater 99). Leendert Beye met 8 werken. Tijdens openingsuren restaurant. Vleeshal (Markt). Tony Brown, in het kader van 'Canadian Summer' twee sculpturen, 'Two machines for fee ling' en een sculptuur 'Through the motions be tween the stars'. Di. t/mza. van 11 tot 17uur, zo. van 13tot 17uur. Woninginrichting Gerritsen (Lange- viele 27). Harold Linker, olieverfschil derijen en tekeningen. Di. t/m vr. van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot 18 uur, za. van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 uur. Zeeuwse Bibliotheek (Kousteense dijk 7). De Torah. Met foto's over de Sinaï en Israël van Richard H. Stern. Tevens Schatten uit de Nederlandse literatuur. Ma. van 17.30 tot 21 uur, di. t/m vr. van 10 tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur. Tevens vanaf wo. Van ra derboot totjumbo-ferry. Zeeuws Kunstenaarscentrum (Kousteensedijk 7). Vr. 17 uur ope ning van Kees v.d. Vossen schilderij en; Julia v. Hoven keramiek; Peter Jansen schilderijen; Theo Bos foto grafie. Ma. van 17.30 tot 21 uur, di. t/mvr. van 10 tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur. Zeeuws Museum (Abdij 3). 'Vernuft en Vlijt', De Middelburgse Tekenaca demie. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur en za.t/mma. van 13.30tot 17.00uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Museum/Natuurhistorie (Orangerie Kasteel Westhove), Duin- vlietweg 6. Saeftinghe Di. t/m vr. van 11 tot 17 uur, za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur. VEERE Grote Kerk (Oudestr. 26). 'Stadhou der Willem III en de Zeeuwen', 'Opti sche telegrafie in Zeeland', schilderij en van Engelse landschapsschilders', 'De geschiedenis en conservering van de kerk', 'Authentieke boerenwa gens van de Stichting Zeeuwse In span', Tn vitrines liggen fossielen en stenen van kunsthandel Aquamarijn uit Veere'en 'beeldhouwwerkjes van mevrouw F. van Dalen'. Ma. t/m za. van 10 tot 17 uur, zo. van 14 tot 17 uur. Potterie S (S. Oomstraat 1). Unieke collectie replica-spreeuwenpot- modellen. Ma. t/m za. van 12 tot 18 uur. De Schotse Huizen (Kaai 27). Ju/ie Heyligers 'vertellingen in naaldkunst. Opening za. 16uur. Ma. van 13tot 17 uur, di. t/m za. van 10 tot 17 uur. VLISSINGEN ABN-bank (Coosje Buskenstraat). Marcel Robbe, olieverfschilderijen. Tijdens kantooruren. T/m vr. Art-titude (Vitrinegalerie, Singel 14). Nico van den Boezem, installatie. Da gelijks van 8 tot 23 uur. Iguana (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Zo., ma. en do. van 14 t/m 17.30 u. Di., wo., vr., en za. van 10 u. tot 12.30 u. en van 14tot 17.30 uur. Stadhuis (Stadhuisplein). Resultaten van de cursussen Abstrakt teke nen/schilderen en "Sieraden ma ken" van het Inst. voor Kunstzinnige vorming VLissingen. Tijdens ope ningsuren stadhuis. Veerboot Vlissingen/Breskens. Mat- thy Murre, tekeningen (met als titel 'kosmische energie'). Tevensopdub- beldeksveerboot 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als thema 'het geven van een beeld van Zeeland als vakan tieland voor iedereen. Car Trouble speelt zaterdag 11 juni in De Pompe tijdens de Bin nenstadsfeesten in Goes. De for matie maakt momenteel een pro- motiereis in Zeeland om het pu bliek te attenderen op hun eerste single, die overigens wordt ge presenteerd tijdens Hofpop op zaterdag 25 juni. DONDERDAG 9 JUNI Els Austmann (theater), het Zuiderbaken (M. de la Pal- mastraat) Middelburg, 20 uur. VRIJDAG 10 JUNI Concert met optredens van Lee Towers, Piet Veerman, The Sisters, The Evergreens en The Ballet Dancers 'Janvier', De Zee landhallen Goes, 20.30 uur. CFO-concert m.m.v. de pianist Louis van Dijk, Rob van Dijk, het Westkappels Dameskoor o.l.v. Piet Westerweele en het Zoeter- meers Mannenkoor o.l.v. Nan van Groeningen, Concert- en Ge hoorzaal Middelburg, 20 uur. Concert van Zeeuws Jeugdor kest met de 10-jarige pianist Fre derick Kempf, Burgerzaal van het Stadhuis Middelburg, 19.30 uur. Bands 'Lycantrope' en 'Silenx- ce', Bar American, Middelburg, 20.30 uur. ZATERDAG 11 JUNI Lentefeest Bockenborgh, met o.a. groep 'Coïn Cidence'. Aan de Boomdijk tussen Nieuwland en Amemuiden. Aanvang 10 uur. Consert van Jack of Hearts met in het voorprogramma de Goese band 'Spunky Spirit', 't Beest, Goes, 22 uur. Consert van het Zeeuwse Or kest, Grote Kerk Goes, 20 uur. Groep 'Car Trouble', voor café de Pompe, Goes, ±14 uur. Koorconcert m.m.v. het Chr. Gemengd Koord "Eén in Geest en Streven" uit Serooskerke, so praan Willy Feytel, pianiste Lenie Stokman en harpiste Lenie de Meij, begeleiding samenzang door organist Iman de Zwarte, St. Jacobskerk Vlissingen, 19.30 uur. "De Soldaat" door toneel groep Impens, "De Overledene" door toneelgroep Splijtzwam en "Als de ander niet bestaat" door toneelgroep Ouwerkerk, Vest zaktheater Vlissingen, 20.30 DINSDAG 14 JUNI Band "Tricks" en "Licks", Fra- po's, Vlissingen, 20 uur. ZATERDAG 11 JUNI "Grand Theater Goes 'Doorlo pende voorstelling tekenfilm festival' 13 uur. •Schuttershoftheater Middel- burg 'De Reddertjes' 14 uur. ZONDAG 12 JUNI *Alhambra II Vlissingen 'Jungle- boek' 14uur. •Grand Theater Goes 'Jungle- boek' 14 uur. door Jan Smeekens Voor arotofielen (Grieks: arktos beer, en philo vriend) is de beer een mensensoort. Zestig procent van alle Paddingtonbe- ren wordt in Engeland gekocht door jonge vrouwen die voor het eerst op zichzelf gaan wonen, maar hun vader nog niet kunnen missen. Wie zo iets waanzin vindt en zich ook niet kan voor stellen dat beren broodjes sme ren, moet zich wel heel alleen voelen als hem of haar verteld wordt dat van de boeken die Mi chael Bond over Paddington schreef, sinds 1958 meer dan twintig miljoen exemplaren (in twintig talen) verkocht werden. In ons land hebben uitgevers zich altijd liefdevol ontfermd over de uit Donker Peru geëmigreerde beer, die sinds kort onderdak ge vonden heeft bij J.H. Gott- mer/H.J.W. Becht en het daar in de vertaling van Huberte Vrie- sendorp waarschijnlijk zeer naar zijn zin heeft. De vertaalster (van o.a. Roald Dahl) liet hem natuur lijk zijn mooie blauwe duffelse houtje-touwtje jas en eigenaardi ge hoed behouden, maar stak hem voor de rest in een geheel nieuw, eigentijds jasje. In haar BEERTJE PADDINGTON en BEERTJE PADDINGTON IS EI GENWIJS kom je (vergeleken met bijvoorbeeld de vertaling van Rob de Bruine, 1973 Van Holke- ma en Warendorf) geen overbo dige en opvallende woorden te gen. Elk woord dat ze gebruikt spreekt voor zichzelf; ze versiert niet en klinkt desondanks heel muzikaal. De beroemdste en meest popu laire beer van allemaal is Winnie- de-Poeh, en hij voelt zich in ons land het meest thuis bij uitgeverij van Goor. Daar wordt niet met hem gesold en hij begon er dank zij Mies Bouhuys in 1986 zijn tweede jeugd (zoals ik toen in deze rubriek schreef). Twee verhaaltjes uit haar vorig jaar verschenen vertaling van A.A. Milne's 'Winnie de Poeh' worden nu uitgebracht als Car- Alhambra theater, Coosje Buskenstraat 144, tel. 01184-12260 Grand theater Goes, Singelstraat 5A, tel. 01100-15165 Filmtheater Electro, Markt 79, tel. 01180-38900 Schuttershoftheater, Schuttershofstraat 1 tel. 01180-13482 Bibliotheektheater, Kousteensedijk 7, tel. 01180-30235. DONDERDAG 9 JUNI •Alhambra I Vlissingen 'Three men and a baby' 20 uur.*Alhambra II Vlissingen 'Moonstruck' 20 uur. Grand Theater Goes 'The Last Emperor' 20 uur. "Electro Middelburg 'The Last Emperor' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg 'Someone to watch over me' 20.30 uur. VRIJDAG 10 JUNI •Alhambra I Vlissingen 'Three men and a baby' 19 en 21.30 uur. "Alhambra II Vlissingen 'Batteries not included' 19 uur. 'Moonstruck' 21.30 uur. *Grand Theater Goes 'The Last Emperor' 20 uur. "Electro Middelburg 'The Last Emperor' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg 'Someone to watch over me' 20 uur. 'I've heard the mer maids singing' 22.30 uur. •Bibliotheektheater 'L'ami de mon amie' 20.30 uur\ ZATERDAG 11 JUNI •Alhambra I Vlissingen 'Three men and a baby' 19 en 21.30 uur. •Alhambra II Vlissingen 'Batte ries not included' 19 uur. 'Moonstruck' 21.30 uur. *Grand Theater Goes 'The Last Emperor' 20 uur. "Electro Middelburg 'The Last emperor' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg 'Someone to watch over me' 20 uur. 'I've heard the mer maids singing' 22.30 uur. •Bibliotheektheater 'L'ami de mon amie' 20.30 uur. ZONDAG 12 JUNI •Alhambra I Vlissingen 'Three men and a baby' 14, 19 en 21.30 uur. "Alhambra II Vlissin gen 'Batteries not included' 19 uur.'Moonstruck' 21.30 uur. •Grand Theater Goes 'The Last Emperor' 20 uur. "Electro Mid delburg 'The Last Emperor' 14 en 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg 'Someone to watch over me' 20.30 uur. MAANDAG 13 JUNI •Alhambra I Vlissingen 'Three men and a baby' 20 uur. •Alhambra II Vlissingen 'Moonstruck' 20 uur. "Grand Theater Goes 'The Last Emperor' 20 uur. "Electro Middelburg 'The Last Emperor' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg 'Someone to watch over me' 20.30 uur. •Bibliotheektheater 'L'ami de mon amie' 20.30 uur DINSDAG 14 JUNI •Alhambra I Vlissingen 'Three men and a baby' 20 uur. •Alhambra II Vlissingen 'Moonstruck' 20 uur. *Grand Theater Goes 'The Last Emperor' 20 uur. "Electro Middelburg 'The Last Emperor' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg 'Someone to watch over me' 20.30 uur. •Bibliotheektheater L'ami de mon amie\20.30 uur. WOENSDAG 15 JUNI •Alhambra I Vlissingen 'Three men and a baby' 20 uur. •Alhambra II Vlissingen 'Moonstruck' 20 uur. "Grand Theater Goes 'The Last Emperor' 20 uur. "Electro Middelburg 'The Last Emperor' 20.30 uur. •Schuttershoftheater Middel burg 'Someone to watch over me' 20.30 uur. rouselboek. AAPOEH GAAT OP VISITE en POEH EN DE BIJEN zijn in een stevige kaft met soe pele rug gestoken en kunnen achterstevoren-of is het bin nenstebuiten? - gekeerd worden. Twee lintjes houden het voor- en achterplat vast waardoor vijf driedimensionele tafereeltjes met bewegende plaatjes zichtbaar worden. Beide boekjes zijn zo vernuftig gemaakt dat elk kind er met grote ogen naar zal kijken. Een onvergetelijke ervaring voor iedere ouder, en elk boekje heeft zelfs een tweede, misschien nog wel grotere verrassing. 'Beertje Paddington' en 'Beertje Pad dington is eigenwijs' door Michael Bond. Vertaling Hubert Vriesendorp, illustraties Peggy Fortnum. Uitgeve rij J.H. Gottmer/H.J.W. Becht, Bloe- mendaal. Prijs f 12,50 per deeltje. 'Poeh gaat op visite en 'Poeh en de bijen' door A.A. Milne. Vertaling Mies Bouhuys, illustraties Ernest H. Shepard. Uitgeverij Van Goor, Am sterdam. Prijs f 14,90 per stuk.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1988 | | pagina 9