Toneel uit drie Zeeuwse regio's in Vestzaktheater PLANNEN VOOR TOERNOOI IN VLISSINGEN Groeneveld hoortoestellen Technisch vernuft in nieuwe film van Spielberg Woensdag 8 juni 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER Mm mrnrnm Excursie - De Stichting Oude Zeeuwse Kerken bezoekt zater dag 25 juni de Grote Kerk in Dor drecht en de Sint Geertruidskerk in Bergen op Zoom. Koffie en lunch zijn bij de excursieprijs van vijftig gulden inbegrepen. Inlich tingen en inschrijving (voor 17 juni) bij de secretaris van de stichting, L. Louwerse, telefoon 01184-14981. Hoechst - De ondernemings raad van de vestiging Vlissingen van Hoechst Holland hield zich in 1987 hoofdzakelijk bezig met het voorgenomen besluit tot stil legging van de natuurzuurrei- ningsfabriek en de fosfaatbeper- kende maatregelen voor de Ne derlandse oppervlaktewateren. Door de verminderde afzet en la gere verkoopprijzen van de fos- forprodukten moest de NZR- fabriek worden stilgelegd. Daar naast kwam er een bespa ringsplan voor alle afdelingen. Dit plan zou 150 banen kosten. Na dat in Duitsland een extractiefa- briek afbrandde werd van de stil legging afgezien. De Duitsers die door de brand hun baan kwijt rakten werden naar de NZR- fabriek gehaald. De fabriek bleef daardoor dus draaien maar de af slanking ging onverminderd door. De adviesaanvraag aan de OR was toen al ingetrokken. Bejaarden-alarm - Het aantal abonnees van de Stichting bejaarden- (en gehandicap- ten)alarm Zeeland is volgens het jaarverslag in 1987 bijna verdub beld. De stichting begon op 1 ja nuari 1987 met 242 aansluitin gen. Daar gingen in de loop van het jaar 90 adressen af, terwijl er 270 nieuwe bij kwamen. Het jaar werd afgesloten met in totaal 422 abonnees. Eind maart '88 stond het totaal op 453 aanslui- tingen. CDA-Vrouwenberaad - Het CDA-Vrouwenberaad Zeeland vergadert maandag 13 juni in de Prins van Oranje aan de Nieuwstraat te Goes. Op deze jaarvergadering komt onder meer een verslag van de Stille Tochten en de bestuursverkiezing aan de orde. Na de pauze is er een toespraak van de landelijk voor zitster van het Vrouwenberaad, A.A. van Ardenne-van der Hoe ven. Het Tweede Kamer-lid M.G.H.C. Oomen-Ruyten uit Maasbracht spreekt over het on derwerp 'milieu'. Dit als aanzet tot de discussie die het Vrou wenberaad hierover landelijk gaat voeren. Het openbare ge deelte van de vergadering begint om 20.1 5 uur. Afscheid - De heer A. Pouwel- se, momenteel hoofd algemene zaken Stichting Maatschappelij ke Dienstverlening Walcheren en daarvoor directeur van de Stich ting voor Gezinsverzorging te Vlissingen neemt afscheid. De stichting biedt hem vrijdag 10 ju ni tussen 16.30 en 18 uur een afscheidsreceptie in het Brittan- nia Watertoren Hotel aan de Vlis- singse Boulevard Evertsen aan. Rommelmarkt - In het Wijkcen trum aan de Van Cittersstraat te Sint Laurens valt zaterdag 11 ju ni heel wat te rommelen op de rommelmarkt van de kofbalver- eniging Ondo en de zangvereni ging De Lofstem. Er is ook een grote verloting. De rommelmarkt begint om 9 uur. Diabetes - Op de diabetes poli kunnen diabeten terecht voor in formatie, controle en het uitwis selen van ervaringen. De poli is elke derde woensdag van de maand in het Middelburgse Gast huis en elke eerste woensdag middag van de maand in Bethesda-Sint Joseph te Vlissin gen. De openingstijden zijn in beide ziekenhuizen van 14 tot 16 uur. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij mevrouw de Hoop, 01180-16817 en mevrouw Bri- ars, 01184-70852. Ruilbeurs - Oldtimers, traktoren, ziekenvervoer, brandweerwa gens, het is allemaal in miniatuur te zien en te ruilen op de interna tionale miniatuurautootjes en blikken speelgoed ruilbeurs in Bergen op Zoom. De beurs in café-restaurant J. den Ronden Rembrandstraat 58 is van 10 tot 1 5 uur geopend. Wie zijn blikken speeltjes op de beurs kwijt wil kan contact opnemen met Rob van den Bovenkamp, telefoon 01134-1642. Anjercollecte - De jaarlijkse An jercollecte is van 6 tot en met 19 juni. De opbrengst van vorig jaar was bijna vijfenzeventigduizend gulden. Dat resulteerde in een flinke gift van het landelijk Prins Bernhardfonds, waarvan het An jerfonds een afdeling is. Vorig jaar werd er door het fonds in to taal driehonderdvijftigduizend gulden aan subsidies aan het Zeeuwse culturele leven uit gekeerd Turnhoutstraat - Het huurders comité WSWyVan Turn houtstraat en omgeving verga dert donderdag 9 juni om 19.30 uur in Wijkcentrum Middenhof aan de Kanaalstraat in Oost- Souburg. Op de agenda staan onder meer de stand van zaken rond de woonbuurtverbetering, het schoorsteenvegen en de vochtproblemen. Nagasaki - Van donderdag 9 tot en met zaterdag 11 juni bezoekt een delegatie van 47 personen uit de Japanse stad Nagasaki de gemeente Middelburg. Dit in het kader van het tien-jarigbestaan van de zusterstadrelatie. De dele gatie bezoekt uiteraard de storm vloedkering. Verder staat er een bezoek aan de Kamer van Koop handel voor Midden- en Noord- Zeeland en aan de bedrijven Chrompack en De Schelde op het programma. Jeu de Boules - De sportclub van de NV PZEM nam dit voor jaar het initiatief tot een bedrijfs- competitie Jeu de Boules. Zestien bedrijven streden op de baan aan de Kruitmolen om een wisselbeker en andere prijzen. Het team van ADZ werd dit jaar eerste. PZEM-1 behaalde de tweede prijs en de Verenigde Spaarbank de derde. De compe titie wordt een jaarlijks terugke- rend evenement. Gevonden - De Zeeuwse Biblio theek verzamelde de gevonden voorwerpen en bracht ze naar de gemeentepolitie Middelburg. Daar zijn af te halen: een regen jack, een tricot jack, kinderhand schoentjes, diverse wanten, da meshandschoenen, een zelfbin- der, een mutsje, diverse sjaals, een kinderrugzak en diverse tassen. Experimentele dienst - Voor ganger L.T. Witkamp spreekt zondag 12 juni over 'heelheid van de schepping' tijdens een ex perimentele dienst in de Middel burgse Hofpleinkerk. De aanvang van de'dienst is om 16.30 uur. Zaalvoetbaltoernooi - Zaterdag 11 juni wordt het achtste sc To rna toernooi in sporthal Basken- burg te Vlissingen gehouden. De zaalvoetbalvereniging uit Oost Souburg is er weer in geslaagd om een sterke bezetting bij el kaar te krijgen. Deelnemende teams zijn onder meer Ceverbo uit Dordrecht, Ullath uit Eist, Maartense Tapijt uit Middelburg en El Toro uit Goes. Het toernooi begint om 11 uur, de kruisrondes om 15.30 uur en de finale om 17.11 uur. Kom uit je huis - Donderag 9 juni is de slotavond voor deel neemsters en andere belang stellenden van de vrouwen groep Kom uitje huis. Els Aust- mann verzorgt een optreden. De avond begint om 20 uur in het Zuiderbaken, M. de la Pal- mastraat te Middelburg. Voorjaarsnota - De commissie financiën van de gemeente Mid delburg behandelt 21 juni de voorlichtingsnota van b. en w. In de nota zijn diverse wensen, zo als een verhoging van de auto kostenvergoeding van de burge meester, een budgetverhoging van de dienst Gemeentewerken en de dienst Welzijnsaccomoda- ties, opgenomen. In totaal leve ren deze wensen een eenmalige overschrijding van f 163.143,00 en een structureel tekort van f 682.331,00 op de begroting op. Om deze tekorten te dekken stellen b en w voor om onder meer een greep uit de post onvoorziene uitgaven en het fonds eenmalige middelen te doen. Avondvierdaagse - Zanddijk Veere en Wandelsportvereniging 't Zand hebben er voor gezorgd dat de liefhebbers ook in Veere een Avondvierdaagse kunnen lo pen. De te lopen afstanden zijn 5 en 10 kilometer. De start is op 14 juni om 1 9 uur vanuit 't Praet- huus, het gebouw van de wijk- vereniging. De secretariaten van de beide verenigingen, telefoon 01181-356 en 01180-28602, kunnen er meer over vertellen. Ritthem - De rioolzuiverings installatie is het hoofdthema van de openbare vergadering van het dorpscomité Ritthem op woens dag 8 juni. De heren S.M. Nijboer en M. Rijk van het Waterschap Walcheren geven in het gemeen schapshuis Ons Leven aan de hand van dia's een toelichting op het functioneren van de installa tie. De vergadering begint om 19.45 uur. Ir. Knaap trofee - Tweehon derd Zeeuwse atleetjes verschij nen zaterdagmiddag op de kunststof atletiekbaan in Vlissin gen voor de derde pupillencom- petitiewedstrijd om de Ir. Knaap trofee. De wedstrijd bestaat uit een balwerpen of kogelstoten, ver- of hoogspringen, 40 of 60 meter sprinten en 1000 meter hardlopen. De organisatie is in handen van AV '56 en de AWOC Vlissingen. Culturele Raad - De Culturele raad Vlissingen wil in septem ber een tentoonstelling van schilderwerk van verstandelijk gehandicapten in Zelke Negen- Een inrichten. Omdat een subsidie-aanvraag van f 3000,00 door de gemeente werd geweigerd is er geen geld voor de inrichting van deze ten toonstelling. Door een bijdrage van een drukkerij kunnen er in ieder geval uitnodigingen wor den verstuurd. De Culturele Raad verzoekt het algemeen bestuur dan ook een bedrag van f 450,00 ter beschikking te stellen voor de inrichtings kosten en een affiche. De aan vraag wordt behandeld tijdens de vergadering op donderdag 9 juni om 20 uur in welzijnscen- trum Bachten Komme. Domburg - De firma Karna uit Domburg heeft bij de officiële opening van de doorgaande route door Domburg de ge meente een dorpspomp aange boden. B en w zijn er blij mee. Uiteraard moet de gemeente raad op 14 juni nog even verga deren of ze deze schenking ac cepteren. Verder komt er bij de vergadering, die om 19.30 uur begint, een voorstel tot verle ning van gemeente-garantie aan de Stichting Gemeen schapsbelangen Domburg- Oostkapelle aan de orde. Snuffelmarkt - De Vlissingse Delta Band spekt woensdag 15 juni tussen 18.30 en 21.30 uur de kas met een snuffelmarkt in de voormalige jeugherberg aan de Breewaterstraat in Vlissingen. Jazz en turn - De leden van de sportvereniging Serooskerke ge ven vrijdag 10 juni jazz- en turn- demonstraties op het sportveld in de Zandput te Serooskerke. De demonstraties beginnen om 19.30 uur. Muzikale medewer king wordt verleend door mu ziekvereniging EMM. De toegang is gratis. VVD - De jaarlijkse ledenverga dering van de afdeling Middel burg van de VVD is op maandag 13 juni in de Huifkar op de Mid delburgse Markt. Het openbare gedeelte begint om 21 uur. Er wordt dan een film vertoond over de recentelijk gerealiseerde projecten in de gemeente. De le den van de raadsfractie van de VVD beantwoorden na afloop vragen over deze projecten en de nog uit te voeren werken. Fietstocht - Burgemeester Chris Rutten geeft zaterdag 11 juni tussen 8 en 9 uur voor het stad huis het startschot voor de 'AMEV London to Amsterdam Bike Ride'. Vijfhonderd Engelse fietsers plus een aantal Neder landse rijdt in het kader van de Willem en Mary viering via Delft naar Amsterdam. De opbrengst is voor de Stichting Redt de Kin deren. Bij de start zijn Willem en Mary en de folkloregroep Medio- burgum aanwezig. Kwalleballen: lekker rauzen zonder regels Wie schopt, tackelt, bijt, klemt of nekslagen uitdeelt vliegt er uit. Verder is eigenlijk alles toegestaan. Er wil dan ook nog wel eens bloed vloeien bij het kwalleballen. Vooral toen het zo'n vijf jaar geleden bij de zogenaamde randgroepjongeren werd geïntroduceerd. Via Peter-Jan Mulder heeft deze merkwaardi ge sport, een soort rugby, Vlissingen bereikt. Na enkele expe rimenten op zijn leerlingen maakt de HEAO-sportleraar nu plannen voor het eerste echte Zeeuwse kwallebal-toernooi dat eind augustus plaats moet gaan vinden op het braakliggende terrein naast het Vlissingse Strandhotel. Een kwallebal-wedstrijd is kort maar krachtig. Twee teams van vijf personen spelen twee keer zeven minuten op een veld van 25 bij 12,5 meter. Het onder werp van de gezamenlijke agres sie is een juten zandzakje van vier kilo, de kwal. Het doel waar de kwal in terecht moet komen is een grote speciebak met water. Eenmaal nat neemt de kwal nog een paar kilo in gewicht toe. Simpel maar uitputtend. En voor al heel erg leuk vindt Peter-Jan Mulder. Mulder trad zelf als scheidsrechter op bij het kwalle ballen van de eerste-jaars HEAO- studenten tijdens de introductie dagen van vorig jaar. "Een schaafwond, bloedneus of een uit de kom geraakte vinger moet je kunnen hebben", zegt hij. "Het kwalleballen werd begin deze eeuw op de Twentse dorpspleinen gespeeld. Sinds een jaar of vijf worden er in Leeuwar den nationale kampioenschap pen georganiseerd door een jon gerencentrum. De deelnemers daar zijn randgroepjongeren die drinken en roken als een ketter en die weigeren zich bij een club aan te sluiten. Bij het kwallebal len kunnen ze zich uitleven en hun agressie kwijt". Jan-Kees Mol, een trouw kwalleballer, is het met Mulder eens. "Je moet geen mietje zijn want het gaat Spielberg toont in 'Batteries not included' weer eens hoe verge vorderd de speciale effecten in films al zijn. De ufootjes zijn stuk voor stuk juweeltjes, maar met een vleugje mens. Onder ande ren Hume Cronijn, Jessica Tandy en Frank McRea zijn de hoofd rolspelers in deze film, die de ko mende week in Alhambra in Vlis singen draait. Centraal in de film staan mensen die niet hun huis uit willen. Ook niet met steekpenningen van de belegger die er luxe koopflats voor in de plaats wil zetten zijn ze om te kopen. Hun redding komt - als het vuur aan hun voe ten wordt gelegd - uit het heelal: twee vliegende schotels ter grootte van een soepbord komen de woning binnen en worden de wapens in de strijd tegen de be legger. De strijd wordt echter ge mener en gemener. Ook de 'kleintjes' lijken het onderspit te moeten delven hard tegen hard. Als je tegenover elkaar staat is het enige wat je denkt 'die moet ik pakken'. Op dat moment heb je echt een he kel aan elkaar'". Volgens Mol, die op de HEAO kennis maakte met het 'kwallen',is conditie wel een vereiste. "Anders sta je na twee minuten met je tong op je knieën. Het is geen voetbal waarbij je alleen hoeft te lopen. Je bent met je hele lichaam be zig. Dat is ook het leuke van het kwalleballen: niet zozeer dat je op een ander kunnen beuken maar dat door kunnen rauzen. Als je door de lucht zweeft en je krijgt die kwal in de bak geeft dat een enorme kick". Gezien het succes van het kwalleballen bij de HEAO-studenten nodigt Peter-Jan Mulder voor het toer nooi in ieder geval de hoogste klassen van de middelbare scho len en de Zeeuwse HBO en MBO-studenten uit- "Maar ook anderen kunnen meedoen", al dus Mulder. "Al wil ik het nu nog niet te groot aanpakken. Eerst eens kijken hoe het valt' en dan zie ik volgens jaar wel weer". Trainen voor het kwalleballen hebt kun je het", zegt Mulder. *Enkele Heao-ers aan het kwalleballen op de jaarlijkse zei/dag van hun school. Het Vestzaktheater in Vlissingen biedt zaterdagavond 11 juni plaats aan drie voorstellingen door het amateurtoneel uit drie verschillende regio's in Zeeland. Het programma biedt voorstellin gen van: "De Soldaat" door To neelgroep Impens uit Zeeuwsch- Vlaanderen; "De Overledene" door Toneelgroep Splijtzwam uit Vlissingen en "Als de Ander niet bestaat" door Toneelgroep Ou- werkerk (Schouwen-Duiveland). Fervente voorliefde voor de to neelhobby ligt ten grondslag aan het initiatief van deze groepen om zich in het Vestzaktheater te presenteren. De eerste kontak ten tot deze eenmalige samen werking werden gelegd tijdens het ZCA-eenakterfestival in Ter- neuzen enkele weken geleden. Genoemde groepen onderscheid den zich daar met hun verrassen de voorstellingen. Reden de krachten eens te bundelen ten behoeve van een avondvullende presentatie in het oergezellige Vestzaktheater. "De Soldaat", een verhaal van Herman Pieter de Boer, kreeg een fraaie toneelbewerking van Peter Impens, één van de drie ge diplomeerde middenkader regisseurs in Zeeland. Het ver haal vertelt over de soldaat Ja nos, die er genoeg van heeft en... over hetgeen op dat besluit volgt. "De Overledene" van René Obaldia biedt een brokje zeer ver rassend toneel door twee actri ces van de groep Splijtzwam on der regie van Jimmivan de Zan den. Twee dames ontmoeten el kaar en er ontspint zich een merkwaardig gesprek, waarin de toeschouwer voortdurend op het verkeerde been wordt gezet. "Als de Ander niet .bestaat", is Hulpdienst - De hulpdienst van de wijkvereniging Middelburg Zuid voor de oudere bewoners van de wijk is in te schakelen voor bijvoorbeeld behang- en schilderwerk, tuinonderhoud, het invullen van belastingbiljetten en voor autovervoer. De hulp is gra tis. Alleen materiaal- en benzine- kosten moeten worden vergoed. De contactpersonen van de hulp dienst zijn de heer C.J. Roze- mond, J. Lesagestraat 1, tele foon 27550 en de heer A. Schier, Meanderlaan 132, tele foon 16371. Sponsorloop - De voetbalver eniging sv RCS uit Oost Sou burg bestaat in 1989 zestig jaar. Dat moet natuurlijk wor den gevierd. RCS heeft daar een hele feestweek voor in ge dachten. Om die week te kun nen financieren houdt de vere niging vrijdag 10 juni een spon sorloop. De start is om 18.30 uur. Sponsorkaarten zijn af te halen bij Jan de Lange, Oost zeestraat 7, Henry de Jong, Ka naalstraat 40 en bij het clubhuis van RCS aan de Spoorstraat, al len te Oost-Souburg. ALLE GERENOMEcRDE MERKEN HOORTOESTELLEN VRIJBLIJVEND OP PROEF OOK THUISBEZOEK AANGESLOTEN BIJ ALLE ZIEKENFONDSEN VLISSINGEN. Lange Zelke 93 OOSTBURG, Burchtstraat 13 de titel van een bloeiend initiatief van de Toneelgroep Ouwerkerk: auteur Ad van Geesbergen schreef een stuk op basis van het verhaal "De Zachtmoedige" van F.M. Dostojewski. In nauwe samenwerking met regisseur Ri- nus Pankow en met de spelers groep ontstond een voorstel ling,die zich duidelijk onder scheidt binnen het amateur toneel. Deze gevarieerde toneelavond in het Vestzaktheater begint om 20.30 uur. Scène uit 'Als de ander niet bestaat', uitgevoerd door Toneel groep Ouwerkerk. AAGTEKERKE: Gereformeerde Gemeente. Prelaatweg 17. Zo. 9.30, 14 en 19 uur: leesdienst. ARNEMUIDEN: Gereformeerde Gemeente in Neder land. Langebeekestraat 16. Zo. 9.30, 14.30 en 19 uur: Hervormde Gemeente. Markt 12. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. L.W.Ch. Ruijgrok. BIGGEKERKE: Hervormde Gemeente. Kerkplein 1. Zo. 10.15 uur: ds. N.J. Köther-Middelhoek. Viering Heilig Avondmaal. Crèche in het Klokuus. Collecte: algemeen kerkewerk (pastoraat en eredienst). DOMBURG: Rooms-Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19 en zo. 10 uur. GAPINGE: Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. mevr. Spaans uit Westkapelle, 19 uur: ds. P. Melse uit Souburg. Gez. dienst. GRIJPSKERKE: Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: dr. A. Jobsen, kindernevendienst, 19 uur: ds. O.G. Haasnoot uit Kruiningen. Gez. dienst. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. C.D. Otte, 19 uur: ds. O.G. Haasnoot, gez. dienst in Geref. Kerk. KLEVERSKERKE: Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9 uur: ds. Wisse uit 's-Heer Arendskerke. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180 - 81000. KOUDEKERKE: Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: dhr. E. Wind, past. ass. te Apeldoorn, 19 uur: ds. K.W. Kakes te Goes. Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. M.J. de Jong. Rooms-Katholieke Kerk. Dishoek. Zo. 10 uur. MELISKERKE: Gereformeerde Gemeente. Valken burgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: kand. T.L. van Dijke uit Amsterdam, 19 uur: kand. T.L. van Dij- ke Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 9 uur: ds. N.J. Köther-Middelhoek. Viering Heilig Avondmaal. Col- lecte: algemeen kerkewerk (pastoraat en eredienst). MIDDELBURG: Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie-avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. K.J. Velema. Experimentele dienst. Hofpleinkerk, Hofplein. Zo. 16.30 uur: ds. L.Th. Witkamp. Thema van de dienst is 'heel heid van de schepping'. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwe- rijszstraat 6, 9.30 uur: ds. P. Paulus, 14.30 uur: past. Rosenberg, dienst voor geestelijk gehandicapten. Hofpleinkerk, Hofplein 9.30 uur: ds. J.L. 'Hart. Sow- dienst, 14.30 uur: ds. P. Paulus. Oostkerk, Oostkerkplein 10 uur: ds. M. de Boer, Sow- dienst. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, 10 uur: ds. N. Paap te Alme lo, Sow-dienst. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. D.W. Dondorp, 19 uur: br. L.P. Westhoff. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groenmarkt. 10 uur: ds. N. Paap uit Almelo. Koorkerk, Koorkerkhof, 10 uur: prof. dr. J. Sperna Wei land uit Rotterdam m.m.v. de Cantorij. Oostkerk, Oostkerkhof, 10 uur: ds. M. de Boer, H. Avondmaal. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: ds. O. Elseman m.m.v. de Zuiderzangers. Thomaskapel, Vrijlandstraat, 9.30 uur: mevr. A.J. van Grondel-Emmen, 11 en 18.30 uur: ds. W.J. Gorissen uit Voorthuizen. Geref. Bondsdiensten. Engelse Kerk, Simpelhuisstraat 19, 19 uur: ds. K. Hen- drikse uit Zierikzee. Interkerkelijke dienst. Getuigeniskerk, Adr. Lauwe- rijszstr. 6. Dienst is afgestemd op verstandelijk minder begaafden. Zo. 14.30 uur: voorganger is pastoor G. Ro senberg. Muzikale medewerking: koperensemble Conda Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde kerk, Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst, ds. C.E. v.d. Ploeg. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. geen dienst, zie Vlis singen. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse kerk, Simpel huisstraat 19. Zo. 9.30 uur: dhr. Blijdorp, 17 uur: dhr. Riemens. Remonstrantse Kring Midden-Zeeland. Koorkerk, Koor kerkhof. Zo. 10 uur: prof. dr. J. Sperna-Weiland uit Rot terdam. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lom bardstraat 2, zo. 10 uur. De Hoeksteen, Rozenburglaan 22. zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente lEglise Wallone). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: Past. A. Laureys. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: br. H. Dik. NIEUW- EN ST. JOOSLAND: Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: dhr. J.M. Schot. OOSTKAPELLE: Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duin weg 36A. Zo. 10 uur: dr. L.Th. Witkamp uit Serooskerke. Viering H. Avondmaal, kindernevendienst jongste en middengroep, 19 uur: ds. J.L. 't Hart uit Middelburg, voortz. H.A./dankz. Hervormde Gemeente, Waterstraat 4. Zo. 10 uur: dhr. A. Jorritsma uit Vlissingen, kindernevendienst. RITTHEM: Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: dhr. J.M. Schot. SEROOSKERKE: Gereformeerde Kerk. Ds. van Wou westraat 41. Zo. 10 uur: ds. E.J. Nijhuis uit Ouwerkerk, 19 uur: ds. P. Paulus uit Middelburg. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Di. 19.30 uur: Interkerkelijke Bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse. ST. LAURENS: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cittersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. A. Fox uit Am sterdam. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 19 uur: drs. D. Westerneng (voorber. H.A.). SOUBURG: Gemeente Sion. Ritthemsestraat 43A. Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Gemeente. Zo. Kanaalstraat, 9.30 uur: ds. P. Melse, kinderneven dienst gr. 1-5. Coll. Geestelijke verz. koopvaardij en bin nenvaart. Oranjeplein, 9.30 uur: ds. R.E.R. van Buiren, Coll. Alge meen Kerkewerk en diakonie. Jeugddienst en H. Doop m.m.v. Gospelgroep, 19 uur: ds. R.E.R. van Buiren. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, zo. 19 uur: dhr. R. Heemskerk. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, zo. 10 uur: ds. W.B. Obbink. De Ark, Kinderkerk 4-12 jr. Kn. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, za. 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur: Parochiekoor. VEERE: Gereformeerde Kerk. Kaai 53. Zo. 9.30 uur: voorganger niet bekend, 19 uur: ds. P. Melse uit Sou burg. Gez. dienst te Gapinge. Hervormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. 10.30 uur: ds. Otte uit Gapinge. VLISSINGEN: Anglicaanse Kerk, The Missions to Sea men. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. M.W. Nieuwenhuyzen. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. geen dienst. Evangelisch-Lutherse Gemeente. Walstraat 23. Zo. 10 uur: dhr. Schoenmaker. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. G. Zomer. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Zo. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: dienst. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. de Boer. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: dhr. Alle- wijn, 19 uur: ds. Haeck. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. van Reenen. De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. de Nooy. Ophir, Badhuisstraat 186, 10 uur: ds. van Bork. Jehovah's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 15.30 tot 17.30 uur, do. van 19 tot 20.45 uur. Jehovah's Getuigen Gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, ds. W.J. Lentink. Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, ds. W.J. Lentink. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Wal cheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. W.B. Obbink. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogel weg 57, zo. 11 uur: eigen zanggroep. Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrou wenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur: Lambertus- koor, zo. 9.30 uur: dameskoor. Bethesda-St. Joseph Ziekenhuis, Koudekerkseweg 88, zo. 11.15 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwestraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER: Rooms-Katholieke Kerk. Fort den Haackweg, zo. 10 uur. WESTKAPELLE: Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans. 19 uur: ds. Van Boven uit Mid delburg; ZOUTELANDE: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk. Willibrordusplein 2. Zo. 9.30 uur: J.W. Glashouwer uit Vlissingen. Rooms-Katholieke Kerk. Catharinakerk, za. 19 en zo. 10 Do. 9 juni t/m wo. 15 juni HUISARTSEN MIDDELBURG: vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: J.K. Dominicus, Dam 30, tel. 12830. Zondag tot 24 uur: J.L.F. Wortelboer, Kromme Weele 7, tel. 33946. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende ge vallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur (zon der afspraak). VLISSINGEN: zaterdag tot 24 uur: E. Kant, Sabalaan 3, tel. 71017. Zondag tot 24 uur: R.M. Thiadens, Zuider- baan 23, tel. 64633. Visites aanvragen voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. SOUBURG. NIEUWLAND, ARNEMUIDEN, MIDDELBURG-ZUID: zaterdag: P. Kodde, Oude Vlis- singseweg 13, Middelburg, tel. 01180-15810. Zondag: J.F.M. Bergen, Kanaalstraat 89, Oost-Souburg, tel. 01184-61500. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. GRIJPSKERKE. GAPINGE, OOSTKAPELLE. SEROOS KERKE, VROUWENPOLDER, VEERE EN ZANDDIJK: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: J.W. Ooster hof, Markt 10, Veere, tel. 01181-271. WESTKAPELLE, DOMBURG, AAGTEKERKE, ZOUTE LANDE. MELISKERKE, BIGGEKERKE EN KOUDEKER KE: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: A. van der Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282. OOST- EN MIDDEN-WALCHEREN: zaterdag en zondag: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: A. Peeters, Pijpstraat IA, Middelburg, tel. 01180-12565. APOTHEKEN MIDDELBURG: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: L. v.d. Boogert, Vrijlandstraat 79, tel. 27471. VLISSINGEN: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Papegaaienburg, Papegaaienburg 24-26, tel. 66345. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN EN OOST-SOUBURG: Mevr. H. Klompe, Doornenburg 91, tel. 71140. MIDDELBURG: Mevr. J. Drijdijk, Grootmede 62, tel. 26045. Ingaande vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur. DIERENARTSEN KLEINE HUISDIEREN: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: A. Ruys te Middelburg, tel. 01180-13118. DIERENARTSENPRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huis dieren: tel: 01180 - 33803. Visites aanvragen van 8.00 - 9.00 uur. PRAKTIJK OOSTKAPELLE: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel: 01188 - 1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. WIJKVERPLEEGKUNDIGEN KRUISVERENIGING WALCHEREN-OOST. (MIDDEL BURG. ARNEMUIDEN, NIEUW- EN ST. JOOSLAND): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444; KRUISVERENIGING VLISSINGEN/SOUBURG (VLIS SINGEN, WEST- EN OOST-SOUBURG EN RITTHEM): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444; KRUISVERENIGING PLATTELAND WALCHEREN: be reikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentra le, tel. 01184-14444. ALGEMEEN KRISIS OPVANGCENTRUM "COURT 0X- HOOFT", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01180-38000. NOODOPVANG WALCHEREN LEGER DES HEILS bij crisissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. nr. 01180 - 12000. DISTRICTSGEZONDHEIDSDIENST ZEELAND: Middel burg Dam 39-41; Vlissingen, Rozengracht 6. INFECTIEZIEKTEN BESTRIJDING: tel: 01180 - 34085. GESLACHTSZIEKTENBESTRIJDING: Dam 39-41, ma., wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel: 01180 - 34085. AIDS-INFOLIJN: 01180 - 38384. ALLE VRAGEN OVER GEZONDHEIDSVOORLICHTING: 01180 - 34085. TUBERCULOSEBESTRIJDING: tel: 01184 - 18395. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK: de dienst doende maatschappelijk werker is bereikbaar via het te lefoonnummer dat door het antwoordapparaat wordt opgegeven van de telefoonnummers 01180-11255 of 26951 en 01184-19820. BUREAU VERTROUWENSARTS KINDERMISHANDE LING: tel. 01180-28800. NVSH - MIDDEN ZEELAND: Weidezicht 59, tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. INFECTIEZIEKTEN BESTRIJDING: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose), Rozengracht 6: maandag en vrij dag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395).

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1988 | | pagina 7