Milieu staat centraal bij SKW- zomeractiviteiten 'In ons land minachting voor school-prestaties' Keldertje biedt onderdak aan de grootste topwijnen Alle bekende video camera's bij Back Tien jaar Surabaya: forse uitbreiding ZEEUWSE ASFAL.TONDERNEMING UITGEBREID Varken aan spit op Lentefeest SKW niet welkom bij de reformatorische scholen Voordelig naar Delta Expo met lijn 104 Volkstuinen Levenslust staan open voor bezoek Gratis taxatie door Sotheby's Schilderijen van Verwilligen in Rabobank Trefcenter vervulde droomwensen Recepten WIJNKOPERIJ VAN LEERZEM HEROPEND 'Studie' JUBILEUM-KOOKBOEKJE UITGEGEVEN DE FAAM DE VLISSINGER Woensdag 8 juni 1988 Het Sociaal Kultureel Werk verspreidt elk jaar folders met in lichtingen over de zomeractiviteiten op de Middelburgse basis scholen. Honderden kinderen weten daardoor de weg te vin den. Behalve de leerlingen van de reformatorische basisscho len. Op deze scholen zijn de folders namelijk niet welkom. De heer G.A. Terlouw, hoofd van de op één na grootste lagere school in Middelburg, de Petrus Immensschool: "Dat is inder daad niet gebruikelijk. De reformatorische scholen hebben on derling afgesproken om één lijn te trekken en zaken die niets met het onderwijs te maken hebben buitên de deur te houden. Negen van de tien keer stroken dit soort zaken, zoals bijvoor beeld de Zwemvierdaagse, namelijk niet met onze principes". Carien Box van SKW De Hayman is het er niet mee eens. "De leerlingen van die s;cholen wordt op deze manier elke keuzemo gelijkheid onthouden". Somber landelijk beeld geldt niet voor Zeeland Onderaan de Boomdijk tussen Nieuwland en Arnemuiden viert De Bockenborgh zaterdag 11 juni het Lentefeest. Vanaf 10 uur 's morgens kunnen de bezoekers er terecht op het grote gazon. In- tientallen kraampjes tonen beoe fenaars van oude ambachten hun kunnen en hun produkten. Het wegennet in Nederland: klinkers, beton en asfalt. We staan er niet zo vaak bij stil.... ofschoon: daar waar geasfal teerd wordt zijn altijd wel een paar pottekijkers te vinden, die gefascineerd toezien hoe de dikke zwarte brei een oude weg in één dag een geheel nieuw aanzien geeft. Een bedrijf dat zich hier mee bezig houdt is de BV Zeeuwse Asfaltonderneming. Na een grondige verbouwing heeft het bedrijf nu eindelijk flink de ruimte op het Industrieterrein aan de Kleverskerkseweg in Middelburg. Naast de nieuwe verdieping op het*bestaande ge bouw werd ook het laboratorium grondig uitgebreid en aan de nieuwste eisen aangepast. Vrijdag 10 juni houdt de zaak open huis. lang om 60.000 ton asfalt per jaar te produceren. Zaak is nu hier continuïiteit in te houden. "Het is zeker niet zo dat we de hele provincie onder het asfalt willen leggen", zegt Van Son. "Maar we moeten wel blijven draaien". De suggestie dat Bel gië nog wel hier en daar een as- faltweggetje zou kunnen gebrui ken ter vervanging van de hob- belkasseien, neemt hij in dank af. Superstrandloop - Bij de tradi tionele superstrandloop van Zee land Sport op dinsdag 14 juni rennen de deelnemers van het Vlissingse Nollestrand tot de boulevard van Zoutelande en weer terug. Dat is een afstand van tien kilometer. De start is om 19.15 uur bij het strandpaviljoen De Nolle, waar ook het secretari aat te vinden is. PRIJSUITREIKING PECHINEY-SCHOLIERENCONCOURS Het is 1969 als een tiental onder nemers uit de Grond-, Weg- en Waterbouw besluit tot oprichting van de ZAD. Op de regionale markt blijkt er heel wat werk op het gebied van dijkverzwaringen, uitbreiding van het wegennet en groei van verschillende gemeen tes te zijn. Ook de industrie in het Sloegebied blijkt een goede afne mer. "De opdrachtgever komt met zijn wensen. In ons laborato rium maken we een proef monster, dat aan alle eisen moet voldoen. Ook in de waterbouw Het zal je maar gebeuren. Je gaat nietsvermoedend met je schilderijtje van zolder naar een taxatiedag van Sotheby's Am sterdam. Blijkt het een werk van Johann Bernard Klombeek te zijn. Waarde: f 69.000,—. Be nieuwd welke kunstschatten er dinsdag 14 juni in Vlissingen bo ven water komen. Sotheby's Amsterdam houdt dan tussen 10 en 17 uur een taxatie- en in formatiedag in hotel Britannia- Watertoren. De experts van Sotheby's taxe ren op deze dag kosteloos en vrijblijvend alle mogelijke kunst voorwerpen en antiquiteiten. Verder geven ze advies over de veilingmogelijkheden in binnen- en buitenland. Sotheby's, het oudste internationale veiling huis, organiseert dit soort da gen al jaren met als doel de drempel van de kunst- en an tiekwereld te verlagen. Trees Verwilligen exposeert nog tot en met vrijdag 29 juli werk in de hal van de Rabobank aan de Langeviele in Middelburg. 'Weer om kwaliteit van eigen bodem', omschrijft Rabodirecteur het werk van de Middelburgse kunstenares. Van Verwilligens hand zijn talrij ke tekeningen op kalenders ver schenen. Het zijn ragfijne pente keningen met een bijbehorende tekst. Ook geeft zij lessen, onder meer tijdens schildervakanties in Frankrijk. Portretten is een van haar favoriete bezigheden, regel matig krijgt ze opdrachten om mensen op doek te zetten. "In acht weken hebben wij deze verbouwing gerealiseerd", ver telt de eigenaar trots: "In 1963 werd het pand van buiten ge- restaureerdd, maar inwendig ver anderde er weinig. Nu heb ik een zee aan ruimte en kan de opstel ling steeds weer variëren. Het assortiment buitenlandse bieren, waar steeds meer vraag naar is, heb ik met het bijbehorende glas werk flink uitgebreid. Ook bui tenlandse destillaten verheugen zich enorm in de belangstelling. De modedrankjes wisselen elkaar af. Wat betreft de wijnen, kan ik gerust zeggen dat ik de hele top in huis heb. Of eigenlijk in het *Het nieuwe uiterlijk van Van Leerzem. kleine keldertje onder de winkel, waar de temperatuur steeds constant is". De slijterij, die al van 1948 da teert, werd indertijd door de va der van van Leerzem overgeno men. Als levensmiddelenwinkel, annex slijterij zette hij de zaak voort. Pas in 1 982 kon zoon Jo, na een moeilijke tussenperiode, waarover hij eigenlijk liever niet meer spreekt, voor zich zelf gaan beginnen. De zaak is van een buurtwinkel steeds meer uitge groeid tot een wijnkoperij, waar men ten allen tijde wijn kan ko men proeven en waar vanaf he den regelmatig ook thema avonden rond een bepaalde wijn zullen worden gehouden. "Laat niemand denken, dat wij alleen maar kostbare drank in huis hebben", zegt Jo van Leer zem, "want vanaf ongeveer vijf gulden kunnen wij wijn bieden, waar ik volkomen achter sta". programma mee. Uit de voor gaande jaren bleek al dat die in tegratie geen problemen ople vert. De benaming soms wel. Zo vroeg een jongetje ooit of dat meisje 'nou christelijk ge handicapt was'. Thuiswonende geestelijk gehandicapte kinde ren moeten van te voren wor den opgegeven bij Henriëtte Roose van de Sociaal Pedagogi sche Zorg, telefoon 01180-15051. De kosten van de zomeractivi teiten zijn een gulden per dag. De kinderen moeten zelf mid dageten en een hamer mee brengen. Voor de oudere groep rijdt er een gratis busdienst van uit de wijken Griffioen, Klaren- beek, Stromenwijk en 't Zand. Ook vanuit Sint Laurens en Nieuw- en Sint-Joosland rijden er bussen. Overigens zoekt het SKW nog part- en full time vrijwilligers van boven de zestien jaar. Lief hebbers kunnen zich opgeven bij De Hayman, 01180-29004 en bij Het Trefpunt, 01180-26359. Lilian Koppejan, Jacqueline van Hooft en Esther Buth zien hun droomwens in vervulling gaan. Half april konden alle klanten van het Middelburgse Trefcenter hun al lerliefste wens bij een wensboom in de zaak deponeren. Uit de vele honderden hartewensen, die opvallend vaak van meisjes kwamen, koos het Trefcenter er drie uit om te vervullen. De twaalfjarige Lilian Koppejan uit Nieuw en Sint-Joosland wordt bin nenkort met een Porsche van school afgehaald. Jacqueline van Hooft uit Terneuzen (20 jaar) en de Middelburgse Esther Buth(12 jaar) ver trekken zaterdag 11 juni naar Pieterburen voor een bezoek aan het zeehondencentrum van Lenie 't Hart. De keuze uit alle droomwensen was niet eenvoudig. Waarnemend bedrijfsleider Van Leeuwen die de prijzen afgelopen zaterdag uitreikte: "Er zaten natuurlijk wel wensen in de trant van 'mag ik een kwartier gratis winkelen' bij, maar de echt originele wensen hadden we allemaal wel willen vervullen". De bezoekers kunnen op De Boe kenburgh onder meer leren bier brouwen, kaas maken, boekbin den en spinnen. Daarnaast is er een imker, een zeefdrukker, een houtdraaier en een koperslager aanwezig. De kinderen kunnen zich vermaken met de dieren, waaronder twee jonge bokjes. Verder kunnen ze zelf stokbrood bakken en zich laten schminken. Uit de tuin zijn er allerlei stekjes te koop. Bij de informatiestand van 'Groei en Bloei' worden fuchsia's verkocht. Het hoogte punt van het Lentefeest is onge twijfeld om 15 uur als er een compleet varken aan het spit wordt geroosterd. De plakken vlees worden met brood en een gratis drankje uitgedeeld. Een ac cordeonist en de groep Coïnci dence zorgen voor de muziek. Onder de grond van het veld bij het Trefpunt aan de Middel burgse Nassaulaan woont van maandag 4 tot en met vrijdag 8 juli het mannetje Kweetal. Kweetals strijdkreet is 'Zokan- took'. En dat is meteen het thema van de zomeractiviteiten van het Sociaal Kultureel Werk Middelburg voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Milieu en natuur hoe ga je er mee om? Met sport en spel, toneel, handenarbeid en timmerwerk wordt dat de kinderen duidelijk gemaakt. zijn we actief. We werkten onder andere mee aan de vernieuwing van de Boulevard in Vlissingen. Maar ook een boer die een nieu we weg naar zijn erf nodig heeft kan bij ons terecht", vertelt di recteur Jan van Son, die kort ge leden zijn koperen jubileum bij het bedrijf vierde. "Zand, grint en bitumen als bind middel zijn de grondstoffen voor het asfalt", legt hij uit. "Door verschillende mengverhoudingen toe te passen kunnen we 2:0 wel 50 tot 80 verschillende recepten leveren voor allerlei soorten toe passingen van asfalt. Uiteraard zijn de eisen bij de aanleg van een fietspad heel anders dan bij voorbeeld een autosnelweg. Na de opdracht maken wij het pro- dukt, vervoeren het op 180 gra den Celsius naar de klant en N/er- werken het daar ter plaatse. Om- Jan van Son bij het nieuwe monsterapparaat. dat de massa steeds op tempera tuur moet worden gehouden kunnen we dus geen voorraden aanleggen". In tegenstelling tot de landelijke cijfers, die een steeds somberder beeld geven, lukt het de Zeeuw se Asfaltonderneming al jaren Het Meiveld trekt tijdens de zo meractiviteiten dagelijks tussen de drie- en vierhonderd kinde ren. Het Trefpunt zo'n twee honderd. De kinderen kunnen zich een week lang dagelijks van 10 tot 1 5 uur uitleven. Ook dit jaar staat het traditionele hutten bouwen - waarvoor het SKW inmiddels al vierhonderd kilo spijkers heeft verzameld- weer op het programma. Daar naast zijn er plannen om samen met de Educatieve Dienst van het Zeeuws Museum Natuur- historie een speciale dag op te zetten. Verder kunnen de kinderen van afvalmateriaal speelgoed ma ken en wordt er aan het begin van de week tuinkers ("Dat groeit zo lekker snel") gezaaid. Voor de kinderen van 4 tot en met zes jaar is er een apart ge deelte van het terrein ingericht waar ze 's morgens van 10 tot 12.30 uur terecht kunnen. De activiteiten worden afgesloten met een voorstelling van het Ludiek en uniek waren de meeste werkstukken die scholie ren van het voortgezet onderwijs hadden ingeleverd voor het vier de Pechiney-concours. De be roemde Eiffeltoren zou op zijn grondvesten hebben geschud als hij had kunnen horen wat voor avonturen de leerlingen hem hadden toebedacht. Niet alleen de mosselmaffia zocht zijn toe vlucht tot dit oude bouwwerk, maar zelfs een echte Zeeuwse koe. De Eiffeltoren op zijn kant bleek een prima vaste oeverver binding over de Westerschelde op te leveren. Afgelopen woens dag reikte commissaris dr. C. Boertien de prijzen uit aan de winnaars. In een afgeladen schouwburg kwamen de leerlingen van de derde klassen van MAVO, HAVO en VWO die aan het concours hadden meegedaan bijeen voor de prijsuitreiking. De jury, be staande uit Commissaris Boer tien, R. Koetschet van de Franse ambassade, Dr. J.G. Nijenhuis, inspecteur van het voortgezet onderwijs, A. Oosthoek van de PZC, A.M. Kannekens van de PZEM en S. Casulli, directeur Pe- chiney Nederland, waren eenstemmig in hun waardering Met de lijndienst 104 van de streekvervoermaatschappij ZWN is het in de periode van 13 juni tot en met 11 september moge lijk om tegen een gereduceerd ta rief de Delta Expo op Neeltje Jans te bezoeken. De 104 ver bindt Spijkenisse en Vlissingen met elkaar. Onderweg kan de reis op Neeltje Jans worden on derbroken. Gereduceerde kaar ten voor de tentoonstelling '2000 jaar waterbouwkunde' en de rondvaart over de Ooster- schelde zijn alleen bij de chauf feur verkrijgbaar. Ernst van Toll met één van zijn dochters. Goede wijn behoeft geen krans... maar in een mooie omgeving komt hij wel beter tot zijn recht. Bij wijnkoperij van Leerzem in Middelburg is dat nu goed te zien. Na een grootscheepse ver bouwing koos eigenaar Jo van Leerzem voor de presentatie van zijn assortiment op verplaatsbare wit gebeitste houten blokken, waardoor hij de winkel steeds weer een ander aanzien kan ge ven. Na een feestelijke receptie op woensdag werd de vernieuw de wijnkoperij donderdag heropend. Brabantse poppentheater Kris Kras en een groot kampvuur. In het kader van de integratie speelt op het Meiveld ook een groep geestelijk gehandicapte kinderen met een aangepast Ook vorig jaar vermaakten de kinderen zich uitstekend. over de kwaliteit van het inge zonden werk. De opdracht om een verhaal (in het Frans) te schrijven over een rasechte Zeeuw, die verwikkeld raakt in een avontuur op of rond de Eiffeltoren, had 336 leerlingen aan het denken gezet. De prijs die de Franse aluminiumfabriek Pechiney ook dit jaar weer had uitgeloofd was dan ook niet mis: een geheel verzorgde driedaagse reis naar Parijs. Voor 49 leerlin gen, onder wie slechts 8 jon gens, wordt deze droom op 22, 23 en 24 juni waarheid. Voor de overige deelnemers was er een reisgids om zelf de Franse hoofd stad te gaan verkennen. In zijn praatje voorafgaande aan de prijsuitreiking ging de heer K. Polinder, lid van de voorselectie commissie, in op de kritiek die nog al eens op dit soort wedstrij den wordt geuit. "Het belonen van intellectuele prestaties is ty pisch Frans en past niet bij de Nederlandse opvatting van 'doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg', zei hij. "Wie in ons land hoge cijfers probeert te halen wordt al gauw 'een studie' genoemd en door de klas met minachting bekeken. Op het gebied van sport echter worden topprestaties opeens wel zeer hoog aangeslagen en onderling vergeleken." De leerlingen in de zaal wees hij op het belang van het Frans (en het Duits), juist voor de toe komst. Op provinciaal niveau vraagt het toenemende toerisme een grotere vaardigheid in de vreemde talen en daarnaast zal, met het openstellen van de Euro pese grenzen, het handelsver keer tussen ons land en de rest van de Europese landen alleen maar meer van onze taalflexibili- teit vragen. "Kies niet alleen exact, maar kies vooral verstan dig", riep hij de leerlingen toe. De beste kwalificatie ontvingen in de categorie MAVO: Claudia Wagemakers, Jacqueline Janse, Astrid Prent en Sylvia van Aalst de vijftig beste Indonesische restaurants van Nederland. De klanten komen dan ook van hein de en verre. We hebben elke dag, behalve maandag, een Indo nesisch/Javaans rijsttafel buffet en dan is de zaak echt stampvol. Overigens is het buffet nu van 23 naar 25 gerechten uitge breid". Wie geen tijd heeft om uren te tafelen kan bij het afhaal- restaurant terecht. De afhaal maaltijden worden in hitte bestendig aluminiumfolie ver pakt, zodat ze ook in de oven kunnen. Daarnaast kan Surabaya ook de catering voor groepen van minimaal twintig tot maxi maal vierhonderd personen ver zorgen. De gerechten van Surabaya heb ben één ding gemeen: de au thentieke Indische smaak. Ernst van Toll ziet het als zijn taak om de originele recepten door te ge ven aan de jongere generatie. Daarom schreef hij het kook boekje 'De vijftig beste van Sura baya". "Het is ook een service naar mijn klanten toe", zegt Van Toll. "Sinds vijf jaar verzorg ik kookcursussen voor de Zeeuwse Volksuniversiteit. Onder de cur sisten en de klanten was veel vraag naar een boekje. Een aan tal gerechten in het boekje staat ook op onze kaart. De recepten worden op een simpele manier uitgelegd". Het kookboekje is voor een tientje bij Surabaya te koop. De belangstelling voor het volkstuinieren neemt de laatste tijd wat af. Dit tot verdriet van de Vlissingse Volkstuinvereniging Levenslust. Om de volkstuinge dachte weer nieuw leven in te blazen houdt de vereniging op de zaterdagen 11 en 18 juni tussen 10.30 en 15 uur open dagen in het complex aan de Vlissingse Gerbrandystraat. Tuinieren is leuk, vindt de vereni ging. "Niet alleen leuk, maar ook gezond", zegt secretaris L.H. Poelmeyer. "Een moestuin kan een besparing op het huishoud geld betekenen. Bovendien is de kwaliteit van zelf gekweekte groente beter en 'verserder' dan die van gekochte produkten en kan die groente zonder chemi sche bestrijdingsmiddelen wor den verbouwd". Ook snijbloe men en perkplantjes kunnen in de volkstuin worden gekweekt. Waarom de belangstelling taant is Poelmeyer niet duidelijk. "Mis schien is het de hang naar pas sieve vrijetijdsbesteding. Of vrees voor ongezonde grond. Aan de kosten kan het niet lig gen, die zijn niet onoverkomelijk hoog". Tijdens de open dagen geven bestuursleden inlichtingen en begeleiding. Voor de liefheb bers zijn er nog tuinen vrij. Vak kennis is niet noodzakelijk vol gens Poelmeyer. "De tuinbuur- vrouw of buurman geeft graag raad". Bij de camera-show van Back Hep hét storm. Na een succesvolle camerashow van alle topmerken heeft Foto Back zaterdag 11 juni in het Vlis singse filiaal aan de Sint Ja- cobsstraat een videocamera show. Ook bij deze show zijn de bekende merken zoals Sony, Phi lips, Canon, Panasonic en JVC vertegenwoordigd. De show be gint om 10 uur. Vertegenwoordigers van de fa brikanten laten zaterdag bij Back alle nieuwtjes op videocamera- gebied zien. Ook alle verschillen de systemen worden gede monstreerd. Sony heeft in een speciale bus het hele assortiment bij zich. Het promotieteam van deze firma weet er alles van. Een video-primeur is de nog nooit eerder in Nederland gede monstreerde E708 van Canon. Foto Back heeft voor elke bezoe ker een waardecheque die een maand geldig blijft. De aanbiedin gen van deze show gelden ook in de filialen in Goes en Middelburg. Als extraatje meldt Back dat alle videocamera's twee jaar gratis zijn verzekerd. Bovendien geldt de garantie twee jaar. In restaurant Surabaya aan de Middelburgse Stationsstraat was het afgelopen zaterdag feest. De familie van Toll had dan ook heel wat te vieren. Door een flinke verbouwing kreeg het restaurant er dertig plaatsen bij zodat er nu zo'n zeventig mensen tegelijk van de Indonesische keuken kun nen smullen. De toko verhuisde naar de achterkant van het restaurant. In de toko is ook het nieuwe afhaalrestaurant ge vestigd. Bovendien bestaat Sura baya op de kop af tien jaar. Ter ere van dat feit heeft eigenaar en kok Ernst van Toll een kookboek je met zijn vijftig beste recepten uitgegeven. Professor W. Dek ker, een bekend gastronoom, heropende zaterdag het restaurant. Het restaurant is eigenlijk een uit de hand geloopen hobby van Ernst van Toll. Van Toll, geboren op Oost Java, begon tien jaar ge leden met een eethuisje aan de Sint Jansstraat. Het geven van Indonesische kookcursussen aan mensen die 'zijn geheim' wilden weten lag voor de hand. De cur sisten, en natuurlijk ook andere liefhebbers, konden de typisch Indonesische ingrediënten kopen in de toko in de Segeersstraat. Het eethuisje werd al snel te klein en Van Toll week uit naar de Stationsstraat. Maar ook dat pand werd te klein. Ernst van Toll: "We behoren tot van de Sint Paulus Mavo in Vlis singen. bij de Havoleerlingen: Mirjam Harthoorn, Marije Jobse, Florentine Schepers en Nicole Koppejan van de CSW in Middel burg. In de categorie VWO: Ralph de Schipper, Richard Schot, Walter Louwerse en Feij- ke Beijer, eveneens van de CSW- Middelburg. De prijswinnaars. v

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 15