Ondanks tegenwerking overheid groeit het speciaal onderwijs Alles over linnen op de Linnen Zomermanifestatie DIJKWEL Bruidshuis Fiësta als hobby begonnen Gratis nieuw gezicht in Middelburgse Hema KvK: Grond waterwet moet bedrijfs leven sparen Mode-ontwerpers storten zich op het porcelein Verhuizing Sinke Komejan: vooruitgang voor consument NIEUWE BLUEBIRD! Eerste Hollandse Nieuwe voor Veerse burgemeester Honderdvijftig kinderen tekenden Winnie de Poeh VIJFTIG JAAR PRINSES IRENESCHOOL Tempo De Postbank verdiept zich in de vakantie Inlichtingen en korting tijdens toernee van NS CAOK JANNEKE DIERXSCHOOL Demonstratie anti voetklacht veer Nachtmarathon en Zweminstuif in Sportfondsenbad Van El NISSAN v.a. f 24.795,- natuurlijk bij 'Het moet een nette zaak worden' Voor de kinderen, leerkrachten en ouders van de Prinses Irene- school in Middelburg breken vrolijke tijden aan. Van 5 tot en met 10 juni viert deze school voor speciaal onderwijs aan moeilijk lerende kinderen haar vijftig jarig bestaan met een mu sical van de leerlingen, een feestprogramma met poppenkast en een dag schatgraven op het strand. Daarnaast vindt de feestelijke heropening van de verbouwde school plaats en is er een reünie van oud-leraren en leerlingen. Directeur Frans Wolf vertelt hoe het lang geleden allemaal begon. "Vijftig jaar terug zorgde de 'Ver- eeniging tot Stichting en Instand houding van Christelijke scholen voor zwakzinnige kinderen op Walcheren" voor de eerste op vang van debiele en imbeciele kinderen, zoals deze zwakbe- gaafden toen nog werden ge noemd", zegt Wolf, zelf sinds negen jaar aan de school verbon den. "Via allerlei afsplitsingen ontstond ook onze school voor moeilijk lerende kinderen van zes tot ongeveer dertien jaar. Deze kinderen hebben zowel pedago gisch als didactisch een andere benadering nodig dan in het ba sisonderwijs wordt geboden". "Wat voor kinderen in het gewo ne onderwijs als vanzelfsprekend gaat, vraagt bij onze groep een De Postbank heeft in samen werking met de Verkeersbu- reau's van Groot Britannië, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië de Blauw Reiskrant sa mengesteld. In de krant wordt speciale aandacht besteed aan gebieden die nog niet worden overspoeld door toeristen. De Blauwe Reiskrant is gratis ver krijgbaar op de postkantoren. Behalve zon, zee en landschap pen spelen de financiën natuur lijk ook een belangrijke rol in de vakantie. Daarom staan er in de krant tal van nuttige tips op het gebied van bijvoorbeeld reisver zekeringen, girobetaalkaarten en travelers cheques. Reisgeld is te verdienen met de bijzonde re wedstrijd in de krant. Om de reizigers nog eens extra attent te maken ,op voordelige trein-mogelijkheden trekt de NS informatie-auto door het land. Speciaal voor deze auto gooiden de spoorwegen een Seniorenkaart-Proefabonnement, de Tienertoerkaart en de Ge zinstoerkaart in de aanbieding. De informatie-auto staat maan dag 6 juni in Middelburg tussen 10 en 12 uur in de Generaal Ha- kewill Smithlaan en tussen 13 en 16 uur in winkelcentrum Dau- wendaele. Vrijdag 10 juni doen de NS van 9 tot 16 uur de Vlis- singse Lange Zelke aan. In het grondwaterbeleidsplan van Gedeputeerde Staten wordt voorgesteld de verplichtingen in het kader van de Grondwaterwet en de Wet Bodembescherming te koppelen. Een goede zaak, vin den de Samenwerkende Kamers van Koophandel Zeeland, die he lemaal past in het streven naar integraal waterbeheer. De onderzoekskosten voor de Grondwaterwet worden voor de komende vijf jaar geraamd op f 420.000,— per jaar. De Sa menwerkende Kamers vinden dat deze kosten uit algemene middelen dienen te worden be taald. Dit om de concurrentiepo sitie van de Zeeuwse bedrijven ten opzichte van de bedrijven in Noord-Brabant niet te verzwak ken. Ongeveer vijftig procent van het grondwater wordt door het bedrijfsleven verbruikt. Een grondheffing zou dan ook een lastenverzwaring van f 210.000,— per jaar beteke nen. Dit bedrag is tien keer zo groot als in Noord-Brabant. Daar naast vermoeden de Kamers dat de inning door middel van een aparte heffing een jaarlijkse kostenstijging van de onder zoekskosten als gevolg zal hebben. bijzondere aanpak of specifieke hulp. Het leertempo ligt, hoewel het om de zelfde vakken gaat, la ger. Dat betekent dat de leerlin gen van onze school vaak ook minder ver komen. Het grootste gedeelte stroomt door naar indi vidueel gericht voortgezet onder wijs op technisch, huishoudelijk en agrarisch gebied". De school telt momenteel 99 leerlingen die in niveaugroepjes van twaalf tot vijftien kinderen zijn onderge bracht. Binnen deze groepen krij gen zij, indien nodig, ook nog in dividuele begeleiding. Hoe komt een kind nu op deze bijzondere school terecht? De ouders en leerkrachten in het ba- Leerlingen van de Prinses Ireneschool. sisonderwijs zijn meestal de eersten die merken dat er moei- Weggaan uit de Lange Delft in Middelburg, na zoveel jaren, stemt de familie Outermans van Bruidshuis Fiësta toch wel wat weemoedig. Vandaag is het zo ver en wordt de nieuwe zaak, in het momumentenpajid aan de Dam, met een feestelijke recep tie geopend. Als Trudy Outer mans terugdenkt aan hoe het allemaal begon moet ze er een beetje om lachen. "In de vijftiger jaren merkte ik dat er vraag was naar het huren van een bruidsjurk voor één dag. Ik dacht: dat kan ik en kocht drie lappen stof op de markt. Daarna plaatste ik een advertentie om te zien of er klandizie was en toen zich een aanstaande bruid meldde heb ik de jurk gemaakt. Zo ben ik in de verhuurderij gerold. In 1957 trokken wij in het pand aan de Lange Delft, waar de winkel aanvankelijk veel kleiner was dan nu. Daar hing ik mijn zestien zelfgemaakte bruidsjurken te pronk voor de verhuur. Tot er plotseling een klant kwam, die een jurk wilde kopen", weet Tru dy Outermans zich te her inneren. De groei die Bruidshuis Fiësta heeft doorgemaakt is enorm. In het nieuwe pand kan de klant niet alleen kiezen uit 250 ver schillende modellen van bruids jurken. Ook stoffen zijn er te kust en te keur te krijgen. Feest kleding voor heren kan men niet alleen kopen, maar ook desge wenst huren, evenals pakjes voor de bruidsjonkers. In de zo genaamde coctailkamer kan men voor ailerlei soorten avond kleding terecht. Zoon Rudi en zijn vrouw Conny hebben de zaak inmiddels overgenomen, maar van de steun en adviezen van moeder Outermans maken zij voorlopig nog graag gebruik. SERVIEZENSHOW BIJ VAN DE WOESTIJNE Het is eigenlijk een hobby van hem: porcelein. Ralph Over- weel, eigenaar van Speciaal zaak van de Woestijne in Mid delburg heeft er een ware stu die van gemaakt. Zo weet hij te vertellen, dat het eerste Chi nese porcelein ons land via on ze Zeeuwse hoofdstad binnen kwam (in 1602) en niet via Amsterdam zoals velen den ken. De zaak, waarin hij nu al weer ongeveer dertig jaar de scepter zwaait, biedt de klant alles wat hij zich maar wenst voor een mooi gedekte tafel: bestek, glaswerk en serviezen. En om dat laatste gaat het in de week van 3 tot en met 11 juni. Negen verschillende ser viezen van de bekende porce- leinfabriek Hutschenreuther zullen dan ter bezichtiging uit gestald worden. Deze Duitse fabriek heeft beroemde mode ontwerpers in de arm geno men voor het ontwerpen van exclusief tafelporcelein. Cou turiers als Leonard, Lagerfeld (van modehuis Chloé) en Pierre Cardin bleken niet alleen geni aal met stof, maar ook in het ontwerpen van schitterende serviezen. Het resultaat laat van de Woestijne graag zien aan de (toekomstige) klant. Als extra service geeft de zaak iedere koper van een zespersoons-servies van Hut schenreuther in die periode een gratis aanvulling tot negen personen. Dezelfde gratis uit breiding geldt bij aankoop van een negen- naar twaalfper- soons servies. Meer over dit bijzondere ser vies in onze rubriek Produktin- formatie. zijn van die dagen dat één blik in de spiegel genoeg is om het hoofd st een treurige zucht af te wenden. Een bezoekje aan de Middel- rgse Hema zou dan geen kwaad kunnen. Daar staan tot en met 11 juni elke vrijdag en zaterdag de schoonheidsspecialistes/visagistes Laura, Jolanda, Petra, Annemiek en Marion te popelen om met hun kwasten en penselen aan de slag te gaan. Even slikken en in de stoel dus, om er na twintig minuten weer met een heel ander gezicht uit te komen. Gratis. De Hema presen teert hiermee de nieuwe serie huidverzorgingsprodukten van het eigen merk Miss Helen voor de droge/gevoelige en de vet te/gecombineerde huid. Na een grondige reiniging van de huid wordt het gezicht opgemaakt met de nieuwste kleuren. Oogschaduw, blush, mascara, lippenpotlood en oogschaduw, geen middel wordt ongebruikt gelaten. Het resultaat mag er dan ook zijn. Tussendoor maken de dames van de gelegenheid ge bruik om hun klanten allerlei schoonheidsgeheimpjes, tips en adviezen toe te fluisteren. De vi- sagistes zijn vrijdagmiddag van 14 tot 17 uur en zaterdag van 9 tot 1 7 uur in de winkel te vinden. lijkheden zijn met een kind. Zijn deze problemen niet zelf op te lossen dan is hulp van buitenaf geboden. Wordt plaatsing op een bijzondere school overwogen dan zal de Centrale Aanmeldings- en Onderzoek scommissie (CAOK) worden in geschakeld. Hierin hebben ver schillende directeuren van bijzon dere scholen zitting, alsmede een psycholoog, orthopedagog, een maatschappelijk werkster en een arts. Een onderzoek moet uitwij zen waar het kind het beste op zijn plaats zal zijn. Volgens directeur Wolf is de 'Het nieuwe onderkomen van Sinke Komejan De Middelburgse makelaardij Sinke Komejan verhuisde in april van het Gouden Harnas naar de Gistpoort. Een oversteek van Damplein 34 naar Damplein 1a, 1b en 1c dus. Afgelopen vrijdag werd het gerestaureerde en ver bouwde middeleeuwse pand of ficieel geopend door burgemees ter Chris Rutten. De zaak is in de afgelopen jaren zo hard gegroeid dat de oude behuizing te klein werd. Ook voor de klant van Sinke Ko mejan betekent de verhuizing een grote vooruitgang. De klan tenbehandeling en de papierwin kel die daar bij komt kijken zijn nu namelijk apart ondergebracht. Op Damplein 1b zijn alle inlichtin gen over de huizenmarkt, be drijfspanden, hypotheken, verze keringen en taxaties te vinden. In een uitgebreide foto-collectie wordt het huizenaanbod gepre senteerd. Mensen die meer over huurwoningen willen weten kun nen voortaan terecht op Dam plein 1c. Wie een woning wil hu ren/verhuren belandt in de com puter. De computer zoekt met de gestelde woonwensen het meest geschikte huis uit. vraag naar een plaats op zijn school enorm toegenomen. Hoe wel er vanuit het Ministerie van Onderwijs steeds meer druk wordt uitgeoefend op het basis onderwijs om kinderen met pro blemen zelf binnen de eigen school te helpen, lukt dat steeds minder door gebrek aan facilitei ten en tijd. Anderzijds onderken nen de basisscholen veel vroeger de problemen en sturen de kinde ren eerder door. Niettemin wordt er door de overheid verwacht dat de groei van het buitengewoon onderwijs wordt gestopt en liefst ook nog wordt teruggedrongen en dat is een onmogelijke zaak denkt Hans Wolf. In PZC-Weekbladen van vo rige week stond een artikel over de opening van de nieu we huisvesting van de Jan- neke Dierxschool. In het algemeen gaf dit arti kel een zeer duidelijk beeld van wat de school wil en kan zijn voor vrouwen. Twee zaken wil ik echter graag ter correctie onder de aandacht brengen. In het artikel stond dat door de komst van de Janneke Dierxschool ook het aantal cursisten van het CBB zelf is toegenomen. Natuurlijk is deze toename een gevolg van het beleid van het CBB zelf - de groei heeft zich vol trokken sinds de komst van de Janneke Dierxschool, waardoor de huisvesting al gauw veel te klein was. Verder werden in het artikel de opleidingen genoemd die in het komende cursusjaar aan de Janneke Dierxschool gevolgd kunnen worden. Van één van de genoemde opleidingen staat dat echter nog niet definitief vast. De drie Zeeuwse G.A.B.'s die zorg dragen voor de finan ciering van onze school heb ben vraagtekens geplaatst bij de arbeidsmarktrelevan tie van de geplande oplei ding Adviseur Microcomputers/Pro grammeren. Op verzoek van de Janneke Dierxschool hebben de GAB-directeuren hun besluitvorming over het wel of niet doorgaan van deze opleiding uitgesteld tot 2 ju ni a.s. Vrouwen die zich voor die opleiding hebben aange meld zijn hiervan reeds in kennis gesteld. Gedurende de maand mei is de school in de gelegenheid gesteld alsnog via een eigen ar beidsmarktonderzoek in de regio de arbeidsmarktrele vantie van de opleiding aan te tonen. Op grond van de resultaten van dit onderzoek zien bestuur en mede- werk(st)ers van de Janneke Dierxschool deze herover weging overigens met ver trouwen tegemoet. Nora Blomsteel-Voorwald, directeur Janneke Dierx school. De Fussgold Vibrion-veer maakte in Duitsland en Amerika al furore als vervanging van de klassieke steunzool. Deze Zweedse vin ding heeft een heilzaam effect op rugklachten, verstevigen de ban den en spieren in de voet en geeft het voetvlak bij elke stop een complete massage. De veer, die in bijna elke mode schoen past, wordt vrijdag 3 juni bij Kik Schoenmode in de Sou- burgse Kanaalstraat en vrijdag 10 juni bij Schoenmode De Arend aan de Nieuwe Burg te Middelburg gedemonstreerd. Veertien ploegen brengen vrijdag 3 juni de moed op om de jaarlijk se Nachtzwemmarathon van het Vlissingse Sportfondsenbad uit te zwemmen. De start is om 22 uur. De bedoeling is dat de zwemmers het tot de volgende morgen 10 uur uithouden. Een dweilbandje moedigt ze van 22 tot 1 uur aan. Zaterdagmiddag is er in het zwembad een gratis zweminstuif voor alle kinderen die tijdens de Zwemvierdaagse geld voor Uni cef bij elkaar hebben gezwom men. De instuif begint om 14 uur. Het opgehaalde bedrag wordt om 15 uur symbolisch overhandigd aan Jaap van der Doef, die behalve burgemeester van Vlissingen ook ere-voorzitter van het Walcherse Unicef-comité is. Ook de mensen die de groot ste bedragen hebben opgehaald worden dan in het zonnetje gezet. Door de opkomst van de synthe tische materialen in de jaren zestig raakte het natuurprodukt linnen wat op de achtergrond. De laatste jaren dook deze stof echter steeds vaker in het mode beeld op. Boulevard Aksenten en Mode Aksenten uit Vlissingen zijn daar blij mee. Zo blij dat ze zaterdag 4 juni een hele dag aan het fenomeen besteden. De Lin nen Zomermanifestatie '88 wordt tussen 10 en 17 uur ge houden in het Strandhotel aan de Vlissingse Boulevard Evertsen. Mede-organisatoren zijn de Zeeuwsch Vlaamse Vlassers- bond en het voorlichtingsbureau Vlaslinnen uit Amsterdam. De bezoekers kunnen zich bij de workshop zowel actief als pas sief bezig houden. De film 'Van zaad tot linnen' wordt de hele dag vertoond. Maesschalck Koewacht Linnen (Makolin) is present met linnen mode en huishoudelijk linnen, waaronder tafel- en beddelinnen. De edelsmid Harry Hutjens uit Goes laat zijn moderne sieraden van goud, zilver en briljant zien. Een afgevaardigde van de Stro- vlashandelaren beantwoordt alle vragen over de procedure van vlas tot linnen. Ook kan hij meer vertellen over de sociale en eco nomische betekenis van vlas voor Zeeland. Zeeland, en dan met name Zeeuwsch Vlaande ren, is namelijk het enige gebied in Nederland waar vlas tot vlaslinnen wordt bewerkt. Maar het is niet alleen linnen wat de klok op de manifestatie slaat. De workshop Presentatie '88 leert de bezoeker alles over de presentatie van het uiterlijk. Gri- meuse Jenny schminkt de be zoekers. Schoonheidssalon La- ban demonstreert een nieuwe harsmethode en de waterproof make-up van Chanel. Kapper Christian Coiffures toont mooie en makkelijke kapsels voor aan het strand. Opgetut? Dan op de foto bij de Vlissingse fotoclubs Flitsparaplu en de Schelde. Een gedeelte van de opnames van deze dag worden 1 september tentoongesteld in het Strandho tel. Daarnaast worden er ook video-opnames gemaakt. AUTO WALCHEREN DIJKWEL B.V. Veerseweg 104 - 01180-38880 - Middelburg De nietsvermoedende bezoeker van de Veerse gemeentesecretarie kon er bij binnenkomst al niet om heen: hier werd haring gegeten. Nieuwe, wel te verstaan. Met uien. Vorige week woensdag was hel weer tijd voor de traditionele rondgang van de Zeevisgroothandel Poppe uit Veere. Alle werknemers van de gemeente kregen de kans om zich (gratis) te 'vergrijpen' aan de eerste Hollandse maatjes. De allereerste was voor burgemeester G.W. van Montfrans-Hartman. "Oeh, get, deze glibbert vreselijk", was haar commentaar terwijl ze de haring met smaak naar binnen liet glijden. Ook wethouder W.J. Sanderse en secretaris J. Wattel smulden van de door directeur Bert Luijk en ad ministratief medewerkster Koos Poppe aangeboden delicatesse. Niemand weigerde dit jaar. "Door jullie leren we ze eten", merkte wethouder A.T.J. Bax-Broeckaert dan ook op. Meer over deze lekkernij in onze rubriek Produktinformatie. De steeds populairder wordende beer Winnie de Poeh stond cen traal in de tekenwedstrijd van het kunsthuis De Vier Windekes aan de Middelburgse Lange Delft. "Poeh", zullen de eigenaren Jo sé en Aarnout Dorleijn ook wel even hebben gedacht toen er af gelopen maandag in de winkel een invasie van de prijswinnaars was. Van de honderdvijftig in zendingen werden er negen be kroond. In de leeftijdscategorie van nul tot 6 jaar ging de Middelburgse Claartje van der Hoop er met de AHe prijswinnaars bij elkaar. eerste prijs vandoor. Maaike de Werk, eveneens uit Middelburg, sleepte in de leeftijdscategorie van zeven tot 9 jaar de hoofdprijs in de wacht. Beiden wonnen een echte Winnie de Poeh. De twaalfjarige Arnemuidenaar Jan Arie Baaijens won een verfdoos met doek. De leukste tekeningen zijn te bezichtigen bij de Vier Windekes. Gezien het succes van de wedstrijd probeert Aar nout Dorleijn de importeur van al le Poeh-spulletjes (en dat zijn er heel wat) warm te maken voor een landelijke strijd. EERSTE CAFÉ-BILJART IN PAAUWENBURG Heel wat tegenslag hebben Henk en Elly Wijgergangs te verduren gekregen de afgelopen maanden. Naast hun cafétaria Remco aan de Visserstraat in Vlissingen wilden zij een auto matenhal beginnen. Toen de vergunning praktisch rond was kwam er toch een kink in de ka bel en ging de hele zaak niet door. De buurtbewoners verzet ten zich fel uit angst voor over last en lawaai. Alle voorbereidingen voor de inrich ting waren echter al getroffen en dat leek een financiële strop te worden. Een nieuw plan werd geboren: een café-biljart in plaats van een automatenhal. Afgelopen vrijdag vond de feestelijke opening plaats. Het echtpaar Wijgergangs heb ben met hulp van hun kinderen Monique en Nathalie en de vaste assistente Marina, keihard gewerkt om alles op tijd klaar te hebben. Een aannemer kwam er niet aan te pas. Eigenaar Wijger gangs: "Het was eerst wel een klap dat de automatenhal niet door kon gaan. Ik heb er dos siers vol brieven over verzameld. Toen het nieuwe plan van het café-biljart echter geboren was kreeg ik hulp van de Kamer van Koophandel en kon er met de gemeente een regeling worden getroffen. Het ziet er nu ook pri ma uit: Ik ben de eerste met vier biljarts, waarvan één op wedstrijdformaat. De hele in richting is modern in rood, wit en zwart. Er zijn banken rondom en zitjes. De jukebox zorgt voor de muziek. Nu krijg ik ook heel wat positieve reacties, na alle moeilijkheden in het beginstadi um. Ik denk dat het zal aan slaan, want het moet hier een nette zaak worden. In Paauwen- burg is nog geen café-biljart, en met het cafétaria er aan vast is dat een prima combinatie", stelt de eigenaar tevreden vast. Henk en Elly Wijgergangs in hun verbouwde zaak. t

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 13