'Het moeten wel ontwerpers hebben' Uitreiking Roosevelt Awards in Middelburg Het land van Saeftinghe getoond met verrassingen zijn die iets te bieden 'Het verschil zit 'm in de details' Prijsvraag: gun de zeehonden hun rust Verenigde Spaarbank kiest voor kanosport Zeelandloop: opmaat voor groots evenement Alle grote merken onder één dak bij Firma Dert Royal Trail: Willem en Mary in acht gemeenten Nieuwe uitrusting voor Duo's eerste damesteam MODEMANIFESTATIE MIDDELBURG EXPOSITIE OVER UNIEK LANDSCHAP IN NATUURMUSEUM RESTAURANT VAN SPE/JK IN VL/SSINGEN Uitbreiding fietsenhandel Kluijfhout V DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 25 mei 1988 Teddy Koliek *Ellen Johnson Helmut *Dr. Armand 'Dr. Halfdan Sirteal Schmidt Hammer Mahler "Wij hadden het idee dat door het Jazzfestival minder bezoe kers zouden komen. Gelukkig is dat niet uitgekomen. Misschien gaan veel mensen om een borrel na de Manifestatie". En met een giechel: "Net zoals wij", zegt Gemma van der Hoogte van Stichting Modac, die net als vo rig jaar tekende voor de organisa tie van de enige show van nieu we ontwerpers die Zeeland rijk is. Waarom zo weinig ontwerpers? Gemma: "Vorig jaar hebben we gewoon alle inschrijvers op de planken gezet. Dit jaar hebben we gekozen voor méér kwaliteit, en er bleken maar drie ontwer pers te zijn die aan onze eisen voldeden. Er is ook minder mu ziek, want de mensen komen tenslotte voor de mode". De leerlingen van het MDGO be ten na de opening door mevrouw Ineke Rutten vlot, speels en sexy de spits af. Ze toonden op crea tief en technisch kunnen te bo gen dankzij ontwerpen in soepe le, glanzende stof. Zwart- en grijstinten voerden de boventoon en vooral de jas in een overdre ven X-lijn (dus smalle taille, breed in de schouders en wijd uitlo pend naar beneden) sprong eruit. Het MDGO leverde tevens de modellen voor alle shows. Gem ma van der Hoogte hierover: "Vorig jaar hadden we een mo dellenbureau. Het MDGO heeft in de eigen show zijn eigen model len. Dat vonden wij er zo goed uitzien dat ze ook de rest voor hun rekening genomen hebben. Bovendien konden we Tineke Boomsma, die is regisseuse, charteren voor de choreografie van balletten en sketches". Presentator Lex Maes had beslo ten al zijn karakters ten tonele te voeren. De ene keer als tennisc rack, de andere keer als Phil Col lins, als diens producent. Als kei zer Nero wilde hij een winkeltje beginnen in de wikkels die hij droeg, maar gaf toe stevige con currentie te vrezen van bijvoor beeld Wilma de Groot en Karin Goulooze. Wilma de Groot uit Koudekerke maakt hoofdzakelijk leren kleding die zowel zakelijk als sportief is. Kopstuk: een pak waarbij allerlei strookjes verwisseld konden worden en dat dus steeds een ander beeld kreeg. De kleding van Karin Goulooze (19 jaar) had 'Alle grote merken onder één dak' is het motto van de videoca merashow van 1 tot en met 4 ju ni bij de firma Dert aan de Vlis- singse Nieuwendijk. Sony, JVC, Panasonic, Canon, Sharp, Philips en Pentax zijn allemaal present. Het leuke van videofilms maken is de montage, vindt de firma. De mogelijkheden op het gebied van creatieve video's maken worden steeds groter. Ook voor de ama teur verschijnt er steeds meer apparatuur op de markt. Deze randapparatuur staat centraal op de video-info-avond van de zaak op vrijdag 3 juni. Het mengen van videofilms was tot voor kort alleen weggelegd voor kapitaalkrachtige professio nals. Een mengpaneel kostte zo rond de honderdduizend gulden. In juni komt er een videomixer op de markt die niet meer kost dan een goede camcorder. Met deze mixer kunnen ook speciale digi tale effecten worden behaald. Of de mixer aanwezig zal zijn tijdens de informatie-avond is nog niet voor honderd procent zeker. In ieder geval zijn er diverse Video Processors waarmee kleur-, helderheid-, contrast- en andere fouten kunnen worden verhol pen. Een specialist geeft er een lezing over. De firma Dert ver wacht veel belangstelling voor de avond en raadt liefhebbers aan tijdig te reserveren. Van een barbershopkoor tot Phil Collins, van toneelkostuums tot complete balletten. Het was allemaal te zien tijdens de Mo demanifestatie afgelopen vrijdag in de Middelburgse Concert en Gehoorzaal. Breed van opzet, maar de mode centraal, luid de het uitgangspunt. De organisatie blikte na afloop terug op een geslaagd festijn; de Gehoorzaal had voor deze gelegen heid eigenlijk Gehoor- en Spektakelzaal mogen heten. KENNISMAKINGSWEEKEND OP ZEEUWSE WA TEREN ln zijn historische toespraak in 1941 voor het Amerikaanse Congres pleitte Franklin Delano Roosevelt voor vrijheid van me ningsuiting en godsdienst en vrij heid van gebrek en vrees. Sinds 1951 reikt het Franklin and Elea nor Roosevelt Institute jaarlijks de Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards uit aan men sen die zich hun hele leven voor deze principes hebben ingezet. Onder toeziend oog van prinses Juliana en prins Bernard ontvan gen zaterdag 4 juni in de Middel burgse Nieuwe Kerk Helmut Schmidt, Ellen Johnson Sirleaf, Teddy Koliek, Halfdan Mahler en Armand Hammer deze onder scheiding. De bijeenkomst begint om 10.30 uur. Hammer. Hammer heeft elke president, van Hoover tot Rea gan en van Lenin tot Gorbatsjov gekend. Hij speelde een belang rijke rol in de verspoepeling van de communicatie tussen de bei de grootmachten. De Ameri kaanse historicus professor Ar thur M. Schlessinger jr. reikt de Award aan hem uit. Sinds 1982 worden de onder scheidingen tijdens oneven jaar tallen in New York en bij even ja ren in Middelburg uitgereikt. In Middelburg is het Provinciaal Bestuur van Zeeland gastheer van het gebeuren. De uitreiking vindt plaats in Zeeland omdat de Roosevelts in de zeventiende eeuw vanuit deze provincie naar de Verenigde Staten emi greerden. Een kano is eigenlijk het enige echte pleziervaartuig, vindt Re creatiesport, de sport- en spelaf- deling van de Verenigde Spaar bank. In samenwerking met ka nocentrum Time Out organiseert Recreatiesport sinds april kano- kennismakingsweekenden op de Zeeuwse wateren voor mensen van 16 tot 50 jaar. De kennismaking begint op za terdagmorgen om 9 uur. Na wat theorie varen de deelnemers (maximaal 18) meteen weg. On derweg wordt er geluncht. Doel van de tocht is een recreatiepark waar wordt gegeten en gesla pen. De volgende dag leren de sportievelingen hoe ze behalve zichzelf ook anderen kunnen red den. Na de lunch gaan de kano's weer richting startpunt. Onder het genot van een glaasje en stokbrood wordt het weekend afgesloten. Meer informatie over deze kano-weekenden is te vin den op de kantoren van de bank. *Kok Frans van Westenbrugge achter de bar. Wie bij café-restaurant Van Speijk een kopje thee bestelt, krijgt een schaaltje met minstens zes verschillende soorten thee zakjes voor zijn of haar neus. Naast suikerklontjes wordt er ook een kuipje honing bijgele verd. Broodjes komen bij de zaak aan het Vlissingse Beursplein rechtstreeks uit de oven. "Het verschil zit hem in de details", meent kok Frans van Westen- brugge. "Ook met de grote kaart proberen we ons te onder scheiden". De eigenaren van Van Speijk (in derdaad, de zeeheld), Ton Fok- kingk en Eugène Berns, bezitten in Delft en Rotterdam diverse (eet)café's. Het prachtige punt aan het Beursplein gaf de doorslag om ook naar Vlissingen te komen. Het restaurant opende bijna drie weken geleden de deu ren. Het pand, waar voorheen restaurant Noordzee was ge vestigd, onderging een grondige verbouwing. "Op de gevel na is alles veranderd", zegt Van Westenbrugge. Beneden, in het café-gedeelte, worden de kleinere hapjes zoals broodjes, tosti's en ijs geser veerd. Uiteraard is er ook een klein, overdekt terras, dat na de afsluiting van de werkzaamhe den aan de Koopmanshaven weer helemaal in oude luister wordt hersteld. Op de bovenste verdieping kunnen zo'n veertig mensen terecht voor een lunch of diner. "Een Frans/Italiaanse mix met Duitse invloeden. Een constante aanvoer van alleen de beste spullen zorgt ervoor dat al les altijd vers is". Restaurant Van Speijk is elke dag geopend. Willem en Mary (Johan Bodrij en Sitah Lampert van het Middelburgs Theater) overhandigden vorige week dinsdag in het Middelburgse stadhuis het eerste exemplaar van de 'Royal Trail' aan staatssecreta ris René van der Linden. Rotterdam, Rhoon, Brielle, Hellevoetsluis, Middelburg, Vlissingen en Zierikzee en Veere geven in deze krant een overzicht van de tot in oktober doorlopende evenementen in het ka der van de Willem en Mary herdenking. Centraal staat de Engels- Nederlandse samenwerking. De krant verschijnt dan ook in een opla ge van 20.000 Nederlandse en 50.000 Engelse exemplaren. De acti viteiten variëren van wandel- tot fietstochten en van expositie tot sixties-festival. Opvallend is dat sommige activiteiten die al jaren bestaan, zoals bij voorbeeld de Midzomernachtmarkt in Vlissingen en de Old-timers rondrit over Walcheren, opeens in de geest van Willem en Mary wor den gehouden. Voor de echte geschiedenis-liefhebbers staan in de krant verschillende Royal Trailroutes vermeld die per fiets, te voet of per boot kunnen worden afgelegd. De routes doen verschillende plaatsen aan waar William en Mary ook zijn geweest. De krant is ver krijgbaar bij de plaatselijke VVV's. Het zag er heel even naar uit dat de halve marathon die de KNAU jaarlijks organiseert van de wedstrijdkalender kon worden geschrapt. Dankzij 'n sponsor. Roompot Recreatie bv, kon de afdeling Zeeland van de KNAU de wedstrijd handhaven, zij het in beperkte vorm. Zaterdag 28 mei gaat derhalve de eerste Zee landloop van start nabij het zwemparadijs van de Roompot in Kamperland over de afstanden 21, 10, 7 en 3 kilometer. Gestart wordt om 15.05. Volgens één van de organisato ren van de Zeelandloop stevende de KNAU-wedstrijd regelrecht af op een dramatisch einde omdat de grote sponsors, PZC en de Verenigde Spaarbank, zich vori ge jaren hadden verslikt in het dure randgebeuren. Beide onder nemingen haakten af. "Maar we zijn op dit moment bezig om weer een aantal grote geldschie ters binnen te halen", zegt Hof man, die optimistisch is over de afloop van de onderhandelingen. "Er zijn zelfs gesprekken met een Engelse firma". De deelnemerslijst wordt niet ge sierd met grote namen. "Stom weg omdat we geen aantrekkelij ke prijzenkast hebben", argu menteert Hofman. Niettemin wordt er gelopen in wedstrijdver band. "Dankzij enkele kleine sponsors en de hoofdsponsor Roompot kunnen we de deelne mers toch nog wat bieden". On der meer voor de winnaars van tussensprints waarvoor de ge meente Wissenkerke een bedrag beschikbaar heeft gesteld. Recreatielopers en wedstrijdatle ten starten door elkaar zaterdag. Er wordt een klassement opge maakt. En gezien de omgeving waar het gebeurt - zo verwacht Hofman - kan het ook voor be zoekers weer een aantrekkelijke dag worden. Een zeehondenmoeder zoogt haar jongen op zandplaten in het water. Daar is bijna de hele laag- waterperiode voor nodig. Het is dan ook heel belangrijk dat moe der en jong niet door langsvaren de jachten of wandelaars op de plaat worden afgeschrikt. Deze noodzakelijke rust staat centraal in de prijsvraag van het voorlich tingsproject 'Zeehonden in de Zeeuwse wateren'. De bedoeling is dat de deelnemers een affiche maken dat de mensen aanspoort de zeehonden hun rust te gun nen. Jongeren van 9 tot en met 18 jaar kunnen meedoen. De deelnemers worden onder verdeeld in de leeftijdsategorieën 9 tot en met 12,13 tot en met 15 en 16 tot en met 18 jaar. In elke leeftijdscategorie zijn drie tweedaagse reizen naar de zee hondencrèche te Pieterburen, twee boeken van Lenie 't Hart en vijf exemplaren van het boekje 'Zeehonden in de Zeeuwse wa teren' te winnen. Alle deelne mers ontvangen een attentie. De jury bestaat uit L. Snelders, grafisch ontwerper, S. van der Linde van het bureau voorlichting provincie Zeeland, B. Bouwman, consulentschap NMF te Zeeland en M. Wedts-de Zwart van de educatieve dienst Zeeuws Mu seum Natuurhistorie. Een selec tie van de inzendingen wordt in het najaar tentoongesteld. Het affiche (tussen A4 en A2 formaat) moet vóór 1 oktober binnen zijn bij Bureau Voorlich ting provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Via het telefoonnummer 01180-31394 kan een formulier met meer informatie over de prijsvraag worden aangevraagd. Dit formulier is ook verkrijgbaar op de tentoonstelling 'Zeehon den in de Zeeuwse wateren'. meer - en meer eigen - stijl. Ze zette avondkleding in zwart, rood en wit op de planken, waar bij strikken en pofmouwen vaste elementen waren. Damast als materiaal voegde een couture- tint toe. Na de haarmodedemonstraties van Zuid-West Nederland, opge vrolijkt met een ballet dat recht uit een videoclip leek te komen, werden enkele toneelkostuums van Carla van Hoek getoond uit "Vreemde Gasten" (theater DODD). Van Hoek: "Als ik die kleding van bijvoorbeeld MDGO zie, heb ik best zin om weer eens gewone kleding te maken. Maar bij theaterkleding kun je je creati viteit veel meer uitleven. Meer nog dan bij gewone kleding heeft het te maken met het verduidelij ken van een type. Met wie heb je te maken" Een hebberig snoepend meisje beeldt ze daarom uit met een enorme roze kussen rondom en een transparante plastic tas, waarvan de opening een lijfbrede mond is. Daarin stopt ze, zorg vuldig genietend, enorme Engel se droppen, die types als de bo- dybuildjongen (enorme schou ders en spieren die tussen de rit sen van zijn pak uit kunnen klap pen) en een klatergoudfiguur pro beren af te pakken. Vanwege zijn inspanningen voor de democratie op zowel binnen lands als buitenlands niveau krijgt oud-Bondskanselier Helmut Schmidt de Award uit handen van de zoon van president Roo sevelt, Franklin D. Roosevelt jr. en de kleinzoon van Winston Churchill, Winston S. Churchill M.P.. De schoondochter van de predident overhandigt de Free dom of Speech Award aan Ellen Johnson Sirleaf, voormalig mi nister van Financiën in Liberia. Gevangenisstraffen, aanslagen en bedreigingen konden deze vrouw niet tegen houden te vechten voor de democratie in haar land. De burgemeester van Jeruzalem, Teddy Koliek, ontvangt de Free dom of Worship Award van zijn Amsterdamse collega Ed van Tijn. De Deen dr. Halfdan is Directeur-Generaal van de We reldgezondheidsorganisatie. On der zijn leiding groeide het WHO uit tot de meest gerespecteerde en actieve Verenigde Naties in stantie. De voorzitter van de af gelopen assemblee van de WHO, dr. J. van Londen en oud ambassadeur mr. H. Scheltema overhandigen hem de Freedom from Want Medal. De Freedom from Fear Award is voor de Amerikaanse industrieel, privé-diplomaat, filantroop en kunstverzamelaar dr. Armand Voor het programma, de uitvoe ring, aankleding en organisatie niets dan lof. Maar volgens jaar wellicht een andere titel? Gem ma: "We hebben liever meer ontwerpers. Het publiek bestaat vooral uit mensen die van te vo ren gereserveerd hebben en dus echt interesse hebben in mode, en zelfmaakmode. Maar ja, het moeten wel ontwerpers zijn die iets te bieden hebben". Camping Westhove uit Aagtekerke heeft het damesteam van Duo I van een nieuwe uitrusting voorzien. De dames komen uit in de eerste klas van de Middelburgse bedrijfs-volleybalcompetitie. Vlnr. staand: trainer/coach Willem de Brabander, Suzan Berents, Marjan van de Graaf, Anne Wisse en Anja Kamerling. Zittend: Greta Richard. Nel de Hoop. Anneke van Splunder, Ineke Wijkhuis. Het Zeeuws Museum/Natuurhistorie in Oostkapelle gaat in een uitgebreide expositie in op de vele aspecten van het unie ke brakwater biotoop Saeftinghe. Het behoud van dit natuur gebied in Zeeuwsch-Vlaanderen is - zo zegt conservator W. Phaff - van mondiaal belang. Liefhebbers konden bij Kluijfhout de meest vreemdsoortige rij wielen uitproberen Fietsenverhuur in een oude schuur. De basis van de zaak van Sam en Suzan Kluijfhout aan de Kaapduinseweg 14a in Dishoek. Sinds vorige week beschikken ze over twee nieuwe loodsen van een oud trans portbedrijf. Daar hebben ze zoveel ruimte, dat de zaak flink is uit gebreid. Het echtpaar verkoopt en verhuurt nieuwe en tweedehands fietsen. Ook voor tandems, trapkarren en bolderwagens kan de sportieveling bij hen terecht. Regenkleding en strandartikelen maken het pakket compleet. Twee huur-ligfietsen vormen de grootste attractie. Burge meester W.J. Plomp van Valkenisse gaf het goede voorbeeld door op de openingsdag van de nieuwe zaak op één van deze fietsen door een lint te rijden. In de avonduren, toen de winkel open huis hield, kon de bezoeker een ritje maken of trapkar. De tentoonstelling van het ver dronken land van Saeftinghe kent een lange lijst meewerken de instanties en particulieren, subsidiegevers en fotografen. De opbouw van de expositie is lo gisch en begint met een paneel waarop de namen van de mede werkers staan vermeld. Vervol gens wordt in een vitrine de flora van 'de schorre' behandeld. Maar niet alleen de planten die zich onder extreme omstandig heden in leven moeten houden krijgen aandacht, ook de insec ten en hun larven die - soms - met bijzondere kunstgrepen in dit niemandsland een plaats ver wierven. 'Doortrekkers en wintergasten' is een volgend onderwerp, 's Winters strijken talrijke vogels op doortrek naar warmere streken neer in dit natuurgebied van Zeeuwsch-Vlaanderen. De grote mantelmeeuw is in het gezel schap gevederden een opvallen de verschijning. Met meer dan anderhalve meter spanwijdte is het de grootste meeuw in ons land. Ook veel waterwild zoals ganzen en eenden pleisteren in het verdronken land. Enkele zeldzame vogels als de eitgesterde blauwborst en de waaierstaartstrietzanger broeden er hun eieren. Er is - aldus Phaff - voldoende voedsel en nestmo gelijkheid. Op de tentoonstelling worden ze getoond. Maar wie een wandeling onder geleide maakt in het gebied, zal deze zeldzame vogelsoorten waar schijnlijk niet tegenkomen, ver wacht Phaff. Een aantal andere vogelsoorten daartegenover wel. Vooral het baltsgedrag en de nestactiviteiten zullen niet onop gemerkt blijven. De vitrine 'verscholen overvloed' bevat een aantal verrassingen. Met een kiesschijf kan de bezoe ker zelf actie ondernemen waar na de vitrine zijn geheimen prijs geeft. We gaan er hier uiteraard niet op in, want dan is het ver rassingseffect weg... Naast de vitrine onderwerpen be handelt de tentoonstelling ook archeologie, vangmethoden op het slik, vissen van Saefthinge, het schor als voedselbron en de Het land van Saeftinghe groei van het schor. Op een vlon der staat een aantal ganzen, zo als ze voorkomen in het verdron ken land. De bedreiging van de oprukken de industrie - aldus Phaff - uit het havengebied Antwerpen is even eens een onderwerp dat de aan dacht krijgt. Vooral de vervuiling van de fabrieken en de steeds grotere schepen die Antwerpen als haven aandoen zijn gevaarlijk voor het unieke landschap. Ook voor deze tentoonstelling heeft het Zeeuws Museum/Na tuurhistorie samenwerking ge zocht met organisaties met 'een groen signatuur'. Tot 14 decem ber dit jaar kan men er gaan kij ken. Onderzocht wordt of de ex positie daarna in Antwerpen is op te stellen. Mogelijk wordt nog in een aantal lokaties in Zeeuwsch-Vlaanderen de ten toonstelling ingericht. Onder leiding van een gids kan men excursies maken door het verdronken land van Saefthinghe. Van te voren aanmelden dient aanbeve ling. De data: 22 juni - 14 uur, 6 juli - 13 uur, 13 juli - 9 uur, 20 juli - 13 uur, 27 juli - 9 uur, 3 augustus - 13 uur, 10 augustus - 9 uur, 17 au gustus - 13 uur, 24 augustus - 9 uur, 31 augustus - 13 uur, 14 september - 13 uur, 15 oktober - 10 uur, 13 no vember - 10 uur en 24 de cember - 10 uur. Vertrekpunt is Café Het Ver dronken Land aan de Konin ginnestraat 21, Emmadorp in de gemeente Hulst. Er is een aantal voorwaarden aan de trip verbonden. Er mogen geen kinderen onder de tien jaar mee en mensen die slecht ter been zijn kunnen maar beter niet deelnemen. Ook hartpatiënten wordt ont raden om mee te lopen. Spul len die nat mogen worden wordt als kleding aangera den. En goed passende knie hoge laarzen en in de zomer schoeisel dat eventueel nat mag worden zijn geen over bodige luxe. De tocht duurt drie a vier uur.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1988 | | pagina 19