f Statenzaal op schaal Subsidies IDe Schorpioen Dienstregeling veerboten Zeehonden A Mondelinge geschiedenis VANU VIAONS NAAR HEN. 'Daar maak je foto's van': handige fototips geboekt Studenten-voetbalteam: hakwerk en een hoop lol Overlevering Voor de restauratie van het ramschip De Schorpioen wordt een bijdrage van de provincie gevraagd. Het voorstel aan de staten luidt in totaal 165 duizend gulden beschikbaar te stellen, te putten uit twee provinciale fondsen. Museum Fondsen COM MISSIES IN BEROEP HET IS ZO SIMPEL. U GEEFT EN HET RODE KRUIS DOET HET WERK. Woensdag 25 mei 1988 ABDIJ DE FAAM - DE VLISSINGER IEUWS en dan een interview willen houden. Geluidsapparatuur en banden zijn bij het Documentatiecen trum beschikbaar. De vrijwilli gers kunnen aanspraak maken op een reiskostenvergoeding van veertig cent per kilometer dan wel de kosten van open baar vervoer. Belangstellenden, dus zowel in terviewers als te interviewen oud-kraamhulpen, costumières, bakers, kleermakers en vroed vrouwen kunnen zich melden bij het Zeeuws Documentatie centrum, p/a Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg, tel. 01180-30285. Het Zeeuws Documentatiecentrum in Middelburg zoekt vrijwilli gers voor het verzamelen en op geluidsband vastleggen van gege vens over oude en doorgaans verdwijnende beroepen in de pro vincie. De bedoeling is alledaagse informatie te vergaren - gegevens over het doen en laten van bijvoorbeeld kraamverzorgsters, bakers en vroedvrouwen. Een andere beroepsgroep, waarvoor het Documen tatiecentrum belangstelling heeft, wordt gevormd door naaisters (zelfstandig en in loondienst bij atelier of fabriek) en kleermakers. Aan de hand van vraaggesprek ken worden geluidsbanden ge maakt, waarop alle gegevens dan in het archief van het Docu mentatiecentrum bewaard blij ven. Op die manier zijn de we derwaardigheden, zoals werk omstandigheden, beloning en gereedschappen, van landarbei ders, dienstmeisjes, vissers, boeren en ambachtslieden al vastgelegd. Behalve met interviewers wil het Documentatiecentrum ook in contact komen met mensen, die de informatie kunnen leve ren: oudere inwoners van Zee land die in de kraamzorg hebben gewerkt of die als naaister of kleermaker zijn werkzaam geweest. Het project mondelinge ge schiedenis van het Zeeuws Do cumentatiecentrum is één van de manieren om veranderingen in de Zeeuwse samenleving in woord, beeld en geluid vast te leggen - de taak van het cen trum, dat onderdeel is van de Zeeuwse Bibliotheek. In het ar chief van het Documentatiecen trum zijn voorhanden boeken, tijdschriften, foto's, dia's, prentbriefkaarten, topografi sche kaarten en video- en ge luidsbanden. Van radiopro gramma's over Zeeland, lezin gen, dialecten en vraaggesprek ken bestaat al een geluidsar chief van duizend uur. Vrijwilligers met een opleiding of ervaring in de journalistiek, het onderwijs of de geschiede nis wordt gevraagd of zij zo nu Zondag 29 mei treedt een nieu we dienstregeling in werking voor de veerboten over de Westerschelde. Alleen op het veer Vlissingen- Breskens is er verandering. De halfuur-dienst wordt er met vijf minuten vervroegd. Dat betekent, dat alle boten op die lijn nu om tien voor het hele en tien voor het halve uur ver trekken, zowel van de Vlissing- se als van de Breskense kant. De wijziging in de halfuur-dienst houdt verband met de vertrek tijden van de treinen uit Vlis- singen. De dienstregeling op het veer Kruiningen-Perkpolder blijft he lemaal ongewijzigd. De nieuwe dienstregeling is voor 35 cent te koop op de veerpleinen. 89 Een maquette van de te verbouwen statenzaal in het Abdijcomplex van Middelburg is te zien in het informatiecentrum van de pro vincie. Architect Dam uit Amsterdam heeft de verbouwingsplannen voor de statenzaal aangepast nadat de minister een vergunning had ge weigerd voor de eerste versie. Op het schaalmodel is te zien, dat de aanbouw is gehandhaafd, maar dat die nu los staat van de zaal. Er komen drie doorgangen tussen zaal en aanbouw. Twee daarvan zijn nu al deuren. Een raam boven één van de deuren zal bij de verbouwing in oude luister wor den hersteld. De kap van de aanbouw wordt aan de kant van de statenzaal in glas uitgevoerd. Aan de tuinkant komt een zinkplaten bedekking. De twee zithoeken in de aanbouw worden bekroond met spits toe lopende, dubbele glazen kappen. De binnenkap van de torentjes wordt van melkglas. De schouw in de statenzaal wordt gehandhaafd. De provincie moet de verbouwingsplannen nu verder bespreken met de rijksdienst voor de monumentenzorg. De maquette in het informatiecentrum is op werkdagen te zien van 9.30-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. Het ramschip De Schorpioen is al ruim honderd jaar oud. In 1868 werd het in Toulon ge bouwd bij de Société des For ges et Chantiers, in opdracht van de Nederlandse marine. Het dagelijks bestuur van de provin cie schrijft aan provinciale sta ten, dat het schip een goed voorbeeld is van industriële ar cheologie. De technische ont wikkelingen van de negentien de eeuw kunnen eruit worden afgeleid: ijzer in plaats van hout, stoomvoortstuwing met hulpzeilvermogen, bepantse ring, ramsteven en draaibare geschutstoren. Het schip is eigendom van de stichting Ramschip Schorpioen. Met behulp van vrijwilligers en tijdelijke medewerkers via scholings- en arbeidsvoorzie ningsmaatregelen is al een goed deel van de restauratie gebeurd. Het is de bedoeling De Schorpi oen in het toeristenseizoen 1989 in gebruik te nemen als maritiem museum. Het schip zal daartoe afgemeerd worden aan de Loskade in Middelburg, ter hoogte van de Goese Koren markt. Getoond zal worden hoe het schip in zijn gloriedagen heeft gefunktioneerd en hoe de zeelieden leefden en werkten. Het museum krijgt ruimte in het onderruim en een deel van het tussendek. Op het tussendek komen verder een film- en vi deoruimte en een ruimte voor wisselexposities. Op het hoofd- dek worden een koffieshop en een scheepswinkeltje ingericht. De commandantskajuiten wor den in de oorspronkelijke staat teruggebracht en de stoomma chines en geschutskoepels zul len zo worden nagemaakt, dat zij onderdeel van de expositie kunnen zijn. Gedeputeerde staten houden de staten voor, dat twee belan gen uit het provinciale beleid zijn gediend met De Schorpi oen. Het toerisme wordt uitge breid met een elkweervoorzie- ning met een cultuur-historisch karakter en de cultuur wordt ge diend met een drijvend monu ment. De openstelling van het schip voor het publiek moet een zo groot mogelijke tijd van het jaar beslaan, opdat ook kan worden gesproken van een sei- zoenverlengende attractie. Ver wacht wordt, dat er jaarlijks zo'n negentigduizend bezoe kers zullen 'inschepen', die per volwassene vijf en per kind drie gulden moeten betalen. De ex ploitatie is dan sluitend. De stichting heeft een provin ciale bijdrage van 250 duizend gulden gevraagd. Ook is subsi die gevraagd bij het rijk. Gedeputeerde staten hebben met het gemeentebestuur van Middelburg overleg gevoerd over De Schorpioen. Uitkomst daarvan was, dat de provincie bereid is 165 duizend gulden te betalen, op voorwaarde, dat de gemeente Middelburg net zo'n bedrag eraan besteedt. Het pro vinciale geld moet voor een ton komen uit het toeristisch- rekreatief ontwikkelingsfonds en voor 65 mille uit het wel- zijnsfonds. Een andere voor waarde is betrokkenheid van de provincie bij de inrichting en op zet van het museum. Al bij voorbaat wordt bepaald, dat in eventuele exploitatietekorten niet zal worden bijgedragen. Provinciale staten beslissen op 24 juni. In mei komt het voor stel in de verschillende staten commissies aan de orde. Hl Maandag 30 mei zijn er drie commissies uit provinciale sta-' ten die vergaderen. De commissie waterstaat en verkeer begint om 10.00 uur. Als ingekomen stuk staat op de agenda een brief van de direktie van de PSD over het ziektever zuim van het personeel van de bootdiensten. De commissie bespreekt de jaarstukken 1987 van de nv Westerschelde Oeververbin ding en de nv Provinciale Zeeuwse Brug Maatschappij. De samenwerking tussen de Zeeuwse waterschappen staat ook op het vergaderprogram ma, evenals de verbetering van het kruispunt bij Vrouwenpol der (Dammenroute). Ter kennis neming krijgt de commissie aangeboden het bestrij- dingsplan muskusratten en het landinrichtingsplan Sluis- Oostburg. De commissie welzijn vergadert om twee uur 's middags. Bij de samenstelling van deze rubriek was de agenda nog niet be kend. Wel al beschikten de commissieleden over het ver zoek van onderwijsgedeputeer- de drs. R.C.E. Barbé de sector vorming en vernieuwing in het middelbaar beroepsonderwijs te bespreken. De statencommissie voor eco nomische zaken sluit de rij om 16.00 uur. Subsidievoorstellen voor het rampschip Schorpioen (165 duizend gulden) en de zo- meruniversiteit (40 duizend gul den) staan op de agenda. De commissie bespreekt verder de nota werkgelegenheidsprojec ten minderheden en de verga derstukken van de havenschap pen Vlissingen en Terneuzen. De commissievergaderingen worden in het provinciehuis ge houden, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. De commissie geestelijke ge zondheidszorg en zwakzinni genzorg uit de provinciale raad voor de volksgezondheid verga dert donderdag 2 juni, 9.45 uur, in Terminus, F. den Hollander laan 37, Goes. Aan de orde is het advies uit Zeeland voor een nieuw te bou wen internaat voor zwakzinni gen, uitgaande van de Gerefor meerde Gemeente, in Gouda. Alle vergaderingen beginnen met spreekrecht voor het publiek. H Dinsdag 31 mei is de ten toonstelling Zeehonden in de Zeeuwse wateren te zien in de landbouwhaven in Kamperland. De Zeeuwse klipper Avontuur ligt maar één dag in Kamper land. De volgende stop is Vlis singen. De Avontuur ligt daar aan de Piet Heinkade op Het Ei land en wel van 2 tot 6 juni. De tentoonstelling bestaat on der meer uit opgezette exem plaren van de zeehond, een video-presentatie en een blok kenspel. De openingstijden op de Avon tuur zijn van tien tot vijf uur. Al leen op zondag is de ten toonstelling te bezichtigen van 1 3.30 tot 1 7.00 uur. De klipper is te herkennen aan een groot spandoek aan het dek. De toegang tot de expositie ruimte - in het ruim - is gratis. Ook groepen kunnen de exposi tie bezoeken. Voor groepsreser- veringen wordt gevraagd con tact op te nemen met bureau Voorlichting van de provincie, tel. 01180-31394. De tweede kamer uit gedepu teerde staten behandelt twee beroepschriften over algemene bijstandszaken. De zittingen worden gehouden op dinsdag 31 mei. De eerste is om 10.00 uur en betreft een beroep van een Middelburgse inwoner op een besluit van zijn gemeente bestuur. De tweede zitting begint om 10.20 uur. Hier is een Vlissin- ger het niet eens met zijn ge meentebestuur. De zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Hip-Hop - Donderdag 26 mei is er een Hip-Hop avond in jonge- rengebouw Poortershove, Poor- tershove 1 te Middelburg. Naast de juiste muziek is er ook een de monstratie van enkele rappers. De best geklede Hip-Hopper wint een prijs. De aanvang is om 20 uur. Fancy Fair - De peuterspeelzaal Het Baken houdt op 4 juni een fancy fair/Kleding- en Speelgoed beurs in het gebouw aan de Oost Souburgse Irenestraat. Op de fancy fair, die om 10 uur begint, zijn ook kinderspelen. Verder is er een verloting. Kleding en speelgoed voor de beurs kunnen woensdag 1 juni van 13.15 tot 15.15 uur en van 19 tot 21 uur op hetzelfde adres worden inge leverd. Vijftig procent van de op- brengst is voor de speelzaal. Vijfenvijftig plus - Donderdag 26 mei zijn er twee informatieve bijeenkomsten voor vijfenvijftig plussers in de Openbare Biblio theek Vlissingen aan de Lange Zelke. Mede-organisatoren zijn de Gemeentelijke Archiefdienst en de Stichting Welzijn voor Ouderen. Op het programma van de beide bijeenkomsten staan een rondleiding door de biblio theek, informatie van de Ge meentelijke Archiefdienst en de film 'Verwoesting en wederop bouw Vlissingen 1940-1945'. 's Morgens begint de bijeenkomst om 10.15 uur, 's middags om 14.15 uur. Deelnemers kunnen een kwartier voor aanvang van het programma gezamenlijk ver trekken vanuit Bachten Komme aan de Badhuisstraat. In dat pand staat een informatiestand van de bibliotheek. Zangavond - De stichting Woord en Daad viert zaterdag 28 mei het vijftien-jarig bestaan met een koor- en zangavond in de Nieuwe Kerk te Middelburg. Me dewerking aan deze avond wordt verleend door het koor Deo Can- temus uit Rotterdam, de sopraan Femmy van der Weg en organist Jan van Weelden. Dominee van Bennekom uit Goes opent de avond om 1 9.30 uur. PCOB - De maandelijkse leden vergadering van de afdeling Mid delburg van de Protestants Christelijke Ouderen Bond is op maandag 30 mei in De Schakel, Bachtensteene 14 te Middel burg. Na het huishoudelijke ge deelte vertoont mevrouw H.J. Adriaanse-van Iren dia's van het vooroorlogse Middelburg. De aanvang is om 14 uur. VVV - De VVV-Middelburg houdt woensdag 1 juni om 20 uur de jaarlijkse Algemene Le denvergadering in hotel restaurant De Huifkar aan de Middelburgse Markt. Naast de jaarverslagen komen ook de sa menstelling van het algemeen bestuur en de begroting 1989 aan de orde. In het algemeen bestuur is de heer J.H. Hennink volgens het rooster aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. De heer J.B. Bijleveld is niet meer be schikbaar als bestuurslid. Zijn plaats staat nog open. Verder stelt het bestuur voor om de heer F.P. d'Huy in plaats van Simon Thomas te benoemen en de he ren J.A.F. Jonas en C.H. Brink man en mevrouw R. Kruse-ter Avest in het bestuur op te nemen. Reuma - Dr. van Fraassen, or thopedisch chirurg te Goes, ver telt vrijdag 27 mei op uitnodiging van de Reumapatiëntenvereni ging meer over zijn werk in het Afrikaanse Zaire. Hij licht zijn le zing toe met dia's. De lezing vindt plaats in De Stenge te Heinkenszand en begint om 20 uur. Na de pauze is er bingo. Alle leden, eventueel met begeleider, zijn welkom. Tuinaanleg - De regiogroep Walcheren van de Agrarische Vrouwen verdiept zich woens dag 25 mei in het onderwerp 'tuinaanleg'. De avond begint om 20 uur in Hotel Walcheren te Koudekerke. In aansluiting op de ze avond gaan de dames vrijdag 27 mei een tuin bezichtigen. Wie belangstelling heeft kan zich op geven bij A. Blankers, telefoon 01189-2995 en bij M. Dekker, 01189-1457. Naturisten - Naturisten (er zijn er zo'n anderhalf miljoen) streven naar een heroriëntatie van de mens op de natuur. Het lichaam wordt daarbij als natuurlijk gege ven beschouwd. In de praktijk komt dat neer op het naakt re creëren en sporten in de vrije na tuur en het in stand houden van die natuur. De naturistenvereni ging Zeelandia doet dat op haar eigen terrein, De Belt, aan de Oostelijke Bermweg te Vlissin gen. Daar kan iedereen een kijkje komen nemen tijdens de open dag van de vereniging op zondag 29 mei tussen 14 en 17 uur. De open dag valt samen met de We- reldnaturistendag. Jeugdtoernool - Het bestuur van SV Walcheren geeft zater dag 28 mei inhoud aan haar jeugdbeleid door een internatio naal voetbaltoernooi voor A, B en C junioren te houden. Ploegen uit Engeland, België, Duitsland en Nederland voetballen die dag om een aantal bekers. Walcheren heeft sinds vorig jaar een wel overwogen jeugdplan om in het Zeeuwse voetbal wat hoger te kunnen eindigen. Het toernooi met internationale bezetting is er een vervolg op, waardoor de ei gen jeugd zich kan meten met leeftijdgenoten in het buitenland. Jeugd en Museum - Woens dag 1 juni kunnen kinderen tus sen 10 en 12 jaar terecht in het Zeeuws Museum. Tussen 14 en 16 uur kunnen ze video bekijken, ze worden uitgenodigd om te schilderen en te tekenen en ze krijgen een rondleiding bij de ten toonstelling van de Middelburgse Tekenacademie. Rijkswaterstaat - Het nieuwe kantoor van Rijkswaterstaat aan de Middelburgse Koestraat kan iedereen donderdag 26 mei bekij ken. Verder wordt er tijdens het open huis, van 15 tot 21 uur, met films, foto's en demonstra ties een indruk van de bezighe den van Rijkswaterstaat gege ven. Het Rijkswaterstaatsorkest geeft de bezoekers een muzikaal onthaal. Het kantoor wordt 's morgens officieel geopend. Milieu - Op de thema-avond van de FNV afdeling Vlissingen op donderdag 26 mei in 't Anker aan de Vlissingse Bonedij- kestraat doen diverse specialis ten hun zegje over het milieu. C.F.W. Rietveld praat namens Bokalis Westminster NV over een afvaleiland in de monding van de Westerschelde. A. Matze van Greenpeace vertelt meer over de vervuiling van de Westerschelde en het vervoer van gevaarlijke stoffen en H. Ve nekamp, PvdA statenlid, spreekt over het provinciaal milieubeleid. Na de pauze wordt er gediscus sieerd. De avond begint om 20 uur. Ronde - De profs die deelnemen aan de Ronde van Midden Zee land komen zaterdag 28 mei tus sen ongeveer 13 en 14.50 uur door Walcheren. De finish wordt verwacht tegen 17.30 aan de Bergweg in Goes. De amateurs komen dit 'eiland' ongeveer een uur eerder op. Wandelen - Willen is kunnen uit Vlissingen tekent zaterdag 28 mei voor de organisatie van de wandelmars 'Mars rond Walche ren'. Start en finish zijn in het clublokaal aan de Oranjestraat in Vlissingen om 9 uur. Raad Arnemuiden - De heer J.H. Stroy mag geen berging bouwen bij zijn woonhuis aan Oranjeplaat 50 in Arnemuiden. Zijn plannen passen niet in het bestemmingsplan, menen b en w van de vissersplaats. De berging moet minstens 4,90 verder naar achter, aldus het college. De Stroy had trouwens kunnen we ten waaraan hij begon, want het bestemmingsplan heeft zes jaar geleden voor iedereen ter inzage gelegen, argumenteert het dage lijks bestuur van de gemeente verder. Of het gehele bestuur dat vindt? Daarover spreekt de raad zich uit tijdens de vergadering op maandag 30 mei, aanvang 1 9.30 uur. Tuinfeest - het is een soort sport geworden voor The Flying Angel Guild, de werkgroep die jaarlijks het tuinfeest in het Zee manshuis in Scheldepoort orga niseert, om jaarlijks steeds meer geld bijeen te brengen. En meer is nodig, want dé exploitatie van het zeemanshuis kost jaarlijks meer geld. Tijdens het tuinfeest op zaterdag 28 mei, dat overi gens wordt geopend door cap tain Neil Blair van Defence atta ché op de Britse ambassade in Den Haag, zijn dan ook weer al lerlei aantrekkelijke activiteiten georganiseerd waarbij ook prij zen zijn te winnen. Cactus - Een aantal leden van de afdeling Zeeland van de cac tusvereniging Succulenta stelt zaterdag 28 mei hun kassen open voor alle belangstellenden. Hier zijn veel bloeiende cactus sen te bewonderen, ledereen is tussen 10 en 16 uur welkom op de volgende adressen: J. Mesu, Nachtegaalstraat 12 te Middel burg, P. Dekker, Noordweg 467 te Middelburg, R. Wondergem, Dorpsstraat 38 te Biggekerke, C.A. Markusse, Koos Vor- rinkstraat 31 te Goes, H.m. van de Linde, Dorpsstraat 57 te Hein kenszand en G. Spee, Diepe- neestraat 4 te Borssele. Meer in lichtingen via 01180-14726 of 01105-2595. Atletiek - AV '56 verwacht deelnemers vanuit heel Neder land en België op de jaarlijkse NIS en C/D juniorenwedstrijd op za terdag 28 mei op de kunststof- baan te Zierikzee. Dit evenement kwam tot stand in samenwer king met Sportgehandicapten Bevelanden en Delta sport. Op het programma, dat om 12 uur begint, staan onder meer loop-, spring- en werpnummers. Woensdag 1 juni kunnen C/B/A junioren, senioren, veteranen en NIS atleten vanaf 18.30 uur te recht op een avondinstuif- wedstrijd in sportpark Het Schenge te Goes. Daar kunnen ze lopen, ver- en hoogspringen en werpen. Origami - Op de tweemaande lijkse vouwavond van Origami Zeeland kan iedereen die de Ja panse vouwkunst beheerst te recht. De avond begint om 20 uur in Hotel Walcheren te Koude kerke. Behalve vouwen kunnen de deelnemers ook hun eigen materiaal ten toon stellen. Daar naast is er volop Origami- materiaal verkrijgbaar. Voor in formatie over de cursussen die begin september in Arnemuiden en in Heinkenszand beginnen kan worden gebeld naar 01196-12703. Ypsilon - Ypsilon, de vereniging voor ouders en andere familiele den van chronisch psychotisch of schizofrene mensen, heeft woensdag 1 juni een bijeen komst in Amicitia, Willemstraat 2 te Kloetinge. De heer J. Bakker, psychiater, geeft vanaf 19.45 uur antwoord op vragen als symptomen, medicatie en hou ding. Nadere informatie is ver krijgbaar bij het hoofdkantoor van Ypsilon, 010-4183050 en bij de afdeling Zeeland, 01100-12221. Basisonderwijs - De Stichting voor Basisonderwijs op Algeme ne Grondslag te Middelburg geeft 31 mei tijdens een informatie-avond in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg een toelichting over de per 1 augus tus te starten nieuwe school. Ook kunnen de bezoekers kennis maken met het onderwijsteam. Inschrijving van leerlingen is al mogelijk. -De aanvang is om 20 uur. GIRO 6868,T.N.V. HET NEDERLANDSE RODE KRUIS. DEN HAAG Zo'n foto is te maken dankzij de tips in het fotoboekje. 'Daar maak je een foto van' is de titel van een fototipboek dat sinds gisteren bij zo'n duizend fo tospeciaalzaken in Nederland te krijgen is. Het bureau voorlich- Ze zijn halverwege het voetbalseizoen begonnen en werden toch nog kampioen. In de laagste, vierde klasse weliswaar, maar dat mag de pret niet drukken. Het HEAO-studentenvoetbalteam uit Vlissingen stortte zich voor Zeeland Sport in de strijd tegen de 'boereteams' zo als ze dat zelf op hun eigen laatdunkende wijze uitdrukken. Voor de lol. En dat in plaatsen waar ze soms nog nooit van hadden gehoord. Afgelopen zondag speelden ze de beslissende wedstrijd in Heinkens zand tegen de gelijknamige ploeg. Resultaat: 5-2. In 22 wedstrijden maakte het team 97 doelpunten tegen 42. Gevolgen: leverabcessen, gekneusde enkels en ribben en een in elkaar geslagen gezicht. Plus de nodige rode kaarten. Commentaar: "Gewoon hakwerk. Als de te genstanders ons eenmaal kennen gaan ze flink tekeer". Dat beloofd wat voor de derde klasse. Sponsor Café Frapo's uit Vlissingen vierde de overwinning door de helden op een barbecue en champagne te trakteren. Champagne en een barbecue voor de overwinning ting foto, film en video tekent voor de uitgave die talrijke prakti sche tips bevat met kleurige voorbeeldfoto's. Daarnaast wor den evenementen vermeld zoals straattheaters, bloemencorso's, airshows en strandraces. Verder wordt een opsomming gegeven van pret- en dierenparken. Een van de elf onderwerpen is 'fotograferen op de camping'. In die vakantiesfeertjes kunnen vaak treffende kieken worden gemaakt. Een stok van de tent die verkeerd staat, of de vragen de blik bij een vervormde ha ring... Nonchalant de camera hanteren betekent een dijenklet ser voor het thuisfront. Wie de bergen intrekt tijdens de vakantie kan adembenemende foto's maken. Staalblauwe luch ten en sneeuwtoppen tegenover diepgroene alpenweiden. In de stad kunnen steegjes en parken aantrekkelijk worden gefotogra feerd en in de dierentuin zijn gi raffen, apen en leeuwen dankba re objecten. Hoe dat alles het beste op de plaat kan worden ge schoten is allemaal te lezen in het boek dat dus momenteel in de fotohandel ligt.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1988 | | pagina 13