Het is nu nog tijd om het tij te keren The sea sound singers: veel gevraagd dameskoor De Tamboerijnen: al zestien jaar succes De Wellinge verzorgt het natje en droogje De oudste Zeeuwse dansgroep: present Blue Spirit kanjer van een gezelschap Johnny and the Sukkels spelen thuiswedstrijd Programma Bewoners en ex-bewoners Graaf Mauritshuis breien altijd voor een goed doel De terreinen van Vijvervreugd in Middelburg en overbuurman scho lengemeenschap De Wellinge zullen zaterdag 23 april worden omgeto verd tot een bonte kermis. Een snuffelmarkt, een fancy fair, een sponsorloop en muziek vormen de belangrijkste items. Hoofdrolspeler op die dag (einde om 23 uur) is het Foster Parents Plan waarvoor mede werkers van de SVRZ zich het vuur uit de sloffen hebben gelopen. Het Prachtige prijzen initiatief van de werknemers van de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland moet leiden tot financiële hulp aan onder meer waterboorpro- jecten in Burkina Faso, een arm land in de Sahel. Verder wordt met deze actie ook ruchtbaarheid gegeven aan een machtigingsactie: een gul den per maand geven om de armoe de in Afrika niet incidenteel maar blijvend te bestrijden. Sponsorloop SVRZ HELPT FOSTER PARENTS PLAN VERDER Avondprogramma DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 20 april 1988 Viivervreuqd host voor Foster Parents tweetal over de ervaringen in de steden. De prijzen kwamen uit de etala ges van winkeliers in Vlissin- gen, Souburg, Koudekerke, Domburg en Middelburg. Er zijn talrijke cadeaubonnen, koffie zetapparaten "en eigenlijk te veel om op te noemen". De spellen waar die prijzen zijn te verdienen variëren van bussen gooien tot een rad van avontuur, het bekende bibberspel, spij kerslaan, grabbelen, touwtje trekken, kegelbaan, fruitauto maten en een marmottenbaan, waarbij André van Duin het op neemt tegen andere bekende Nederlanders. Daarnaast is er een buttonmachine, de aanwe zigen kunnen zich laten grime ren en er is een suikerspinkraam. Martin Koster en Bruno Dankloff hebben zich de af gelopen weken met een aan tal collega's enorm ingespannen om de 23e tot een succes te maken. In een aantal plaatsen op Walche ren hielden ze - gesteund door een geluidswagen - een inzameling. Vooral de winke liers en bedrijfsleiders van fi lialen moesten er aan geloven. "En die hebben zeer gul gegeven. Ze wisten dat we zouden komen en stonden klaar met prachtige prijzen. We konden onze ogen vaak niet geloven", luidt het verhaal van het Als klap op de vuurpijl noemt de organisatie de ouderwetse draaimolen. "Van de vroege morgen tot laat in de avond kun- *Ook door de week ontvangt de afdeling consumptieve tech nieken van De Wellinge gasten, zoals hier vorige week donder dagavond toen de gasten zich te goed deden aan wat de leer lingen hadden gekookt. Een dag vol inspanning en ver makelijkheden maken een mens hongerig en dorstig. Om de gasten ook daarin tegemoet te komen heeft de organisatie ge bruik gemaakt van het aanbod van De Wellinge. De afdeling consumptieve technieken van die school voor lager beroepson derwijs verzorgt het bekende natje en droogje aanstaande za terdag. Op drie terrassen zijn al lerlei lekkernij te krijgen zoals tul band, vlaai, bakje friet, hambur ger, satétjes,zelf gebakken broodjes en de iunchpaketten van de medewerkers worden er verzorgd. De terrassen worden ingericht in de gymzaal van Vijvervreugd waar ook de fancy fair wordt ge houden, op het parkeerterrein van de SVRZ (centraal gebouw) en in de aula van de Wellinge waar het artiestenprogramma wordt afgewerktt. Tijdens het avondvullende programma wordt er in beide zalen een buffet inge richt. De consumpties kosten f 1,25 en er zal worden gewerkt met bonnen. *Op deze manier wordt in Afrika gewerkt aan de watervoorziening. Dorpelingen doen ook mee onder toezicht van FPP-medewerkers. nen u en uw kinderen genieten van een brok nostalgie", werven Dankloff en Koster. Ook de op brengst van deze scheepjesca- roussel komt ten goede aan de actie. Op het terrein wordt een aantal terrassen neergezet waar leerlingen van De Wellinge voor een hapje en een drankje zorgen. De sponsorloop - zo wordt ver wacht - is eveneens een pu bliekstrekker. Mensen die ervan houden om een eindje hard te lopen kunnen dat die dag (start 14.30 uur) tegen betaling doen; althans ze kunnen zich laten sponsorren door familie, vrien den en kennissen. "We hebben een prettige en aanvaardbare route uitgezet", zeggen Koster en Dankloff. "En voor de respectabele beginner of wel licht overmoedige sympathisant van deze actie is er op het ter rein van Vijvervreugd een ronde van circa 350 meter uitgezet. Het geld dat de SVRZ afdraagt voor projecten van het Foster Parents Plan wordt gebruikt om drinkputten te maken. In een van de armste delen van Afrika in de Burkina Faso is die orga nisatie actief. Zoals bekend houdt de onlangs op Walcheren opgerichte afdeling van FPP zich onder meer met deze Sa- helstreek bezig. Niet alleen de opbrengst van de grootscheep se aktie zaterdag komt ten goede aan FPP. Op initiatief van de SVRZ kan maandelijks een bedrag worden overgeschreven (in verband met kosten voor de bank komt dit neer op een keer per drie maanden) van de salarisrekening. Dat geldt niet alleen voor SVRZ-personeel, onder wie al 350 mensen van machti ging hebben getekend. Ook werknemers van andere bedrijven of instellingen kunnen zich aansluiten en onderstaande bon in vullen. Drinkwater is letterlijk van le vensbelang in Afrika. Met name in de Sahel is de bevolking enorm afhankelijk van wat het regensei zoen brengt. In de droge perio den moeten vrouwen dagelijks tien tot vijftien kilometer lopen naar de dichtstbijzijnde put. En die is vaak overspoeld met para sieten. De jongsten zijn in dit ge val vaak het kind van de reke ning; hun weerstand is minder dan bij de ouderen. Zou er in een dorp een heel jaar schoon drinkwater zijn, dan heb ben de vrouwen meer tijd voor het bewerken van de akker en de verkoop van de produkten en... ze kunnen gemakkelijker voor lichtingsbijeenkomsten volgen van het Foster Parents Plan. Mannen zijn als gevolg van meer water in hun omgeving niet meer gedwongen om elders werk te zoeken. FPP is van plan om in de regio's Kaya en Kongoussi in Burkina Fa so 1 20 dorpen te voorzien van Waterputten. Dorpelingen doen daar het ongeschoolde werk en speciaal opgeleide boorploegen doen de rest en instruern de dor pelingen om later eventuele repa raties uit te voeren. De mensen in de genoemde ge bieden worden ook voorgelicht over de gevolgen van ontbos sing. Dat resulteert - zo vertelt FPP aan de mensen daar - in min der opbrengst op de akkers, wind- en watererosie. Het is nu nog tijd om het tij te keren, meent FPP die in deze gebieden vertegenwoordigers heeft zitten om toe te zien dat het geld uit de rijke landen op de juiste plaats te recht komt. In Burkina Faso bouwen de dor pelingen dijkjes van steenblok ken en cement, waarachter het regenwater blijft staan. Op die plaatsen begint men met de aan plant van jonge bomen. Als dat is gebeurd worden er groentetui nen aangelegd of grasland voor het vee. Voor de erosiebestrij- ding op hun akkers worden dor pelingen getraind door FPP- medewerkers. De dorpelinen dra gen hun kennis weer over aan anderen in hun omgeving. Special Delivery herenbarbershop Behalve de beroemde dames heeft Vlissingen ook heren barbershopsingers. Het zijn Erik Rotte, Cor Kik, Pieter Paul Eppings en Luc Schoute die gevieren Special Delivery bemannen. Dit kwartet zingt haarzuiver originele barber- shopmuziek. En zoals de ken ners beweren: 'Van de hoog ste plank'. Ook zij zijn er za terdag om de SVRZ mee te helpen een stuk nood in de Sahel te ledigen. Antwoordstrook dhr/mevr./mej. woonachtig te gaat tot het moment van schrifte lijke wederopzegging, akkoord met de maandelijkse inhouding van EEN GULDEN op: zijn/haar giro-bankrekening, zijnde: girorekening..; bankrelatie.. (naam bank)rek.nr. t.b.v. S.V.R.Z. helpt verder. Postrekening 4208325 t.b.v. rek.nr. 55555 ofwel t.b.v. S.V.R.Z. helpt verder Ned. Crediet Bank M'burg rek.nr. 23.19.02.018 t.b.v. rek.nr. 55555 voor accoord: (handtekening) Deze machtiging retourneren aan: "Der Boede", ter Poorteweg 15 4371 RM Koudekerke t.a.v. de heer B. Dankloff. OF: AAN DE STAND VAN S.V.R.Z. HELPT VERDER Ze worden ook wel 'de muzikale brillantine boys' genoemd. En met recht. Bijna nergens meer klinkt zo overduidelijk de 'oer- rock and roll' als uit de instru menten van Johnny and the Suk kels, een ensemble dat werd op gericht met vooral medewerkers van Vijvervreugd e.o. Zaterdag nemen ze tijdens de SVRZ- Afrika-slotmanifestatie een avondvullend programma voor hun rekening. En te verwachten is dat er lustig op los gerock and rolled wordt. Bovendien: er is een rock and roll wedstrijd aan verbonden. Voor de alweer wat vette veerti gers herleven dankzij Johnny and the Sukkels de jaren vijftig. Mu ziek van Elvis Presley, Eddy Co chran, Jerry Lee Lewis en Bill Ha ley passeren achter elkaar de re- vu. De leden van de band staan garant voor Zeeuwse topkwali teit. Ze vulden hun muzikale ba gage in bands met naam zoals Serial, Orpheans, Black Gang, Take en Dreams die first? *Twee leden van de organisatie: Bruno Dankloff (links) en Martin Koster. Onder de publieke belangstel ling is deze ronde een of meer dere keren te lopen". De geoe fende trimmer kan zijn hart op halen op het parkoers van 5,5 km. Vanaf de Koudekerkseweg, Abeelseweg en Groeneweg wordt via de Bergweg het keer punt bereikt. Voor de echte kilo metervreters houdt het op het keerpunt niet op. Deze mensen kunnen nog richting Der Boede in Koudekerke om daar nog een rondje te lopen en vervolgens de weg richting Vijvervreugd omgekeerd te herhalen. Voor deze loop is inschrijfgeld, maar - zoals gezegd - de lopers kun nen zich ook laten sponsoren. In de aula van De Wellinge - "Het is ontzettend leuk dat die school meedoet" - is die dag een gevarieerd programma met optredens; een veelheid van zang-, dans-, en muziekgezel schappen treedt er op. Deze en sembles werken allemaal belan geloos mee. Het programma is gesplitst in drie blokken en elke blok herbergt vijf optredens (zie programma). 10.30 - 10.55 De Tamboerijnen 10.55 - 11.15 The Scaldis Squares 11.15 - 11.35 Special Delivery 1 1.35 - 12.30 Dans De Windroos 1 1.55 - 12.30 Middelburgs Muziekkorps 13.00 - 13.20 The Scaldis Squares 13.20 - 13.45 The Sea Sound Singers 13.45 - 14.00 Medioburgum 14.20 - 14.50 Blue Spirit 1 5.00 - 15.15 De Hayman 15.15 - 15.40 The Sea Sound Singers 15.40 - 16.00 The Scaldis Squares 16.20 - 16.45 De Tamboerijnen 19.30 - 23.00 Slotmanifestatie met Johnny and the Sukkels Disco Drive in Martin Rock Roll-danswedstrijd Alle programma-onderdelen vinden plaats in De Wellinge. *De breiclub in het Graaf Mauritshuis. De breiclub van het Graaf Mau ritshuis aan de Koepoortstraat in Middelburg heeft zich rot ge werkt om truien voor kinderen en volwassenen klaar te krijgen voor zaterdag de 23e april. Minstens twintig truien in allerlei maten liggen zaterdag klaar om - uiteraard- te worden verkocht. De club bestaat uit bewoners en ex-bewoners. Het zijn allemaal mensen die in een psychiatrische inrichting hebben gezeten en te rug naar de maatschappij het huis aan de Koepoortstraat ge bruiken om te acclimatiseren. "Door de breiclub krijgen ze en houden ze contact met elkaar", legt Graaf Mauritshuis-hoofd An ne van der Heide uit. "Ook raken ze niet geïsoleerd als ze eenmaal weer zelfstandig wonen". De club breit niet alleen voor zichzelf. Wel vaker is het charita tieve het doel van de produkties. Tussen de tien en twintig men sen zijn er lid van. *Medioburgum Wie kent ze niet: Medioburgum. Ze staan geboekt als Zeelands oudste en succesvolste folklo ristische dansgroep. En de toe gift van deze groep met de klom pendans en Zeeuwse rei moch ten dan ook niet ontbreken aan staande zaterdag op Vijver vreugd. De leden van Medioburgum zijn gestoken in de traditionele Mid delburgse ambachtsdracht. Op menig nationaal en internationaal dansfestival waren ze aanwezig. In Frankrijk, Italië, Griekenland en Engeland hebben de bewoners kennis kunnen maken met de Middelburgers. Ze worden bege leid door accordeonisten. Een volle prijzenkast getuigt stil letjes van het succes dat de Tamboerijnen, bewoners van Vij vervreugd, hadden. Tijdens de manifestatie zaterdag treden ook zij op. Niet stilletjes achteraf, maar volledig in het programma. En ze hebben er reuze lol in om voor de armen in de Sahel te mo gen spelen. Het Vlissingse damesbarber- shopkoor The sea sound singers is voor vele beoefenaars en toe hoorders een dierbare nalaten schap van een Amerikaanse die tijdelijk in de Walcherse Schel- destad woonde. Ook deze char mante zingende dames laten za terdag geducht van zich horen voor het goede doel. Dit derde barbershop- koor(vierstemmig a capella) in Nederland begon in 1983. En niet zonder succes. Vrij snel kon het koor een optreden regelen en onder de bezielende leiding van Rob van der Meule is dit gezel schap uitgegroeid tot een gezel schap met internationale allure. Een kleine blik op de hoogtepun- 'Biue Spirit tijdens een optreden in een stadion. ten leert dat organisatoren van evenementen dol zijn op de zin gende dames. Optredens tijdens de Zeelandbeurs een avondvul lend barbershopfestijn en eerste prijzen tijdens het Zeeuwse zan gersmanifest, kampioen van Ne derland in 1987 en optredens in het Engelse Bristol getuigen van kunde en populariteit. De drumband De Tamboerijnen werd zo'n zestien jaar geleden opgericht. Na hun eerste geïm proviseerde uniforn kregen ze snel 'echte' en sindsdien ging het j snel. Naast de drumband werd ook een huisorkest opgericht. In 1981 werden beide gezelschap pen samengevoegd en dat was voor De Tamboerijnen de eerste stap naar het grote werk. Van akoestische optredens naar elec- ziek en show zouaniy samenge bracht dat dit door een groot pu bliek gevolgd kan worden. Het korps bestaat uit drie groepen: de brass (blazers) de percussion (slagwerk) en de color guard (vlaggen en rifles). Deze uit Ame rika overgewaaide stijl oogst mo menteel bijna overal succes. De show is zonder meer spectacu lair voor zowel het oog als het oor. Bekende hits zijn voor deze show omgewerkt. "Een kanjer van een gezel schap", noemt de organisatie van de Afrikadag de groep die ook haar opwachting maakt. Drum Bugle Corps Blue Spirit is namelijk een energieke, jonge en razend enthousiaste muziek vereniging uit Middelburg. De leeftijd varieert van vijftien tot vijfentwintig jaar. De groep de monstreert tijdens haar optreden de zogenaamde 'korpsstijl'; mu- tronisch versterkte instrumenten groep succes heeft, blijkt uit het was een kleine stap. En dat de grote aantal optredens.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1988 | | pagina 9