Bukowski's Barfly: kiezen voor inspirerende zelfkant Leven als een hond Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 13 april 1988 Huurders - De Stichting Op bouwwerk Vlissingen herhaalt dit jaar de cursus Volkshuisves ting. Op de cursus, die uit zes bij eenkomsten in mei en juni bestaat, komen zaken ais huur en verhuur, de wooncorporatie, makelaarskantoor, subsidies en huurrecht aan de orde. Opgave uiterlijk 1 5 april bij de stichting, postbus 51, 4330 AB Vlis- singen. Vogelbeurs - De Vlissingse vo gelliefhebbers hebben zaterdag 16 april hun maandelijkse ruil- en verkoopbeurs in het pand aan de Gerbrandystraat 46. Behalve rui len en verkopen kan iedereen in formatie krijgen over het houden en kweken van vogels. De beurs is geopend van 9.30 tot 12 uur. Sprookje - Johannes Kemkens vertelt vrijdag 1 5 april het Russi sche volkssprookje "Marja Mer- jéwna, dochter van de zee" voor de Vrije School Zeeland aan de W. Arondeusstraat 59 te Middel burg. De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. Ook voor volwassenen is het verhaal interessant. Oorspronkelijk wa ren de Russische sprookjes na melijk alleen voor hen bestemd. De voorstelling begint om 20 uur. Geslaagd - Afgelopen rrtaandag ontvingen 13 cursisten van het Middelburgse Rode Kruis hun EHBO-diploma. De geslaagden zijn: S. Hokke, N. Ingelse, M. van Iwaarden, J.W. Janse de Jonge, R. Kempees, T. Koopmans, N. Kruis, H.L. van Loon, L.A. de Priester, M.D. Scherpenisse, J.M. van Sorge, J.M. Tempe- laars en M. de Visser. Windmolenpark - De Koopera- tieve Windenergie Vereniging Zeeuwwind U.A. neemt zaterdag 16 april het eerste windmolen parkje aan de Westerscheldedijk bij Bath op Zuid-Beveland in ge bruik. De drie molens met een capaciteit van 75 KW voorzien vanaf april ongeveer 550 wonin gen en gebouwen in een deel van hun energiebehoefte. De of ficiële ingebruiknamehandeling wordt om 14.45 uur verricht door Gedeputeerde W. Don. Om 15.00 uur verzorgen Engel Rein- houdt en muziekvereniging Ril- landia het muzikale gedeelte van de opening. Dit alles vindt plaats in een tent bij de molens. Daar is ook een tentoonstelling te be- zichtigen. Afscheid - De heer D.J. Wierin- ga, medisch directeur van de Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis en van de Stich ting Provinciale Kraamzorg Zee land gaat per 1 mei met ver vroegd pensioen. Wieringa kwam, na twintig jaar als huis arts in Vlaardingen gewerkt te hebben, in 1977 in dienst als hoofd sociaal medische dienst verlening en werd in 1978 me disch directeur. Het Algemeen Bestuur biedt hem op vrijdag 29 april tussen 16.1 5 en 17 uur een afscheidsreceptie aan in het Lunchcafé "Stadhuis" te Goes. Tijdwinst - Half april worden in het Kanaal door Walcheren de zij-openingen voor de recreatie vaart opengesteld. Tijdwinst voor de scheepvaart dus, maar ook voor het wegverkeer want de draaibruggen zullen naar ver wachting 1 5% korter en minder vaak open hoeven te staan. Tot nu toe ging alle scheepvaart door de hoofdopening. Door techni sche aanpassingen kunnen de re creatieschepen met een diep gang van minder dan twee meter door een zij-opening. Deze ope ningen worden maar voor één richting opengesteld: bij Souburg voor zuidgaande en bij Middel burg voor de noordgaande scheepvaart. In de tegengestelde richting gaat de reoreatievaart door de hoofdopening. Opvoeden - Het opvoeden van een peuter valt niet altijd mee. De Kruisvereniging heeft daarom een cursus opgezet waarin de deelnemers met deskundigen over dit onderwerp kunnen pra ten. Aan bod komen onderwer pen zoals grenzen en regels, ja loezie en agressie en spel, speel goed en veiligheid. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van 9.15 tot 11.15 uur op de dinsdagen 3, 10, 17 en 31 mei en 7 en 14 juni in het Wijkge zondheidscentrum aan de Roo- zenburglaan in Middelburg. Tele fonische inlichtingen zijn op werkdagen van 9 tot 12 uur ver- krijgbaar via 01180 - 14366. Oppasdienst - Humanitas start binnenkort een "oppasdienst" voor chronisch zieken en gehan dicapten in Middelburg, Vlissin gen en Oost Souburg. Huisgeno ten en partners hebben zo nu en dan behoefte aan enige uren ont lasting van de dagelijkse verant woording en druk. Bij de oppas dienst werken vrijwilligers die terdege zijn voorbereid op hun taak met een bijscholing. Elke aanvraag wordt zorgvuldig door gepraat met een coördinatrice zodat de hulpverlener alle nood zakelijke inlichtingen krijgt. Infor matiefolders zijn te vinden in wachtkamers en verenigingsge bouwen. Mevrouw H. Vermunt, 01188 - 1-896, geeft telefoni sche inlichtingen. Computerclub - De bijeen komst van de Hobby Computer club Zeeland op maandag 18 april gaat over de spreadsheet (het elektronisch rekenblad) dat elk computermerk wel in zijn softwarepakket heeft zitten. Hoewel de details verschillen is de opzet van zo'n programma vrij universeel. Zoals gebruikelijk is het tweede deel van de avond bestemd voor het uitwisselen van ervaringen. De avond begint om 20 uur in wijkcentrum Open Hof te Vlissingen. De zaal is van- af 19.30 uur geopend. Intercultureel voetbal - Het zaalvoetbaltoernooi van buurt huis De Paraplu op maandag 18 april heeft als doel het begrip tus sen verschillende bevolkings groepen door middel van sport te bevorderen. Aan het toernooi doen onder meer Molukkers, Su- rinamers, Nederlanders, Hin doestanen en Marrokanen mee. Wethouder C. de Keyzer opent het toernooi om 18 uur in sport hal De Belt te Oost-Souburg. De gemeente Vlissingen heeft een prijzenbeker als hoofdprijs ter be- schikking gesteld. Conferentie - Naar aanleiding van twee artikelen van prof. ter Schegget, het lichaam van de Messias als gemeente en een tent voor trekkers houdt de theo logische gespreksgroep van de hervormde en de gereformeerde gemeente een congres over "De roeping van de gemeente". Ter Schegget, kerkelijk hoogleraar in Leiden, doceert christelijke ethiek en apostolaat. In De Ark aan het Oost Souburgse Oranjeplein geeft hij op 22 april een toelich ting over zijn nieuwste boek "Volmacht en onmacht". De avond, die om 19.30 uur begint is met name bestemd voor pastores-theologen. Zaterdag 23 april staat De Ark tussen 9.30 en 16.30 uur in het teken van "De gemeente en de bergrede". De zondag erop verzorgt Ter Scheg get om 9.30 uur de dienst in de hervormde kerk. Aanmelding voor 17 april bij ds. Rob van Bui- ren, Burg. Stemerdinglaan 66 te Oost Souburg, telefoon 67548 en Riet Hondius, Burchtstraat 16 te Oost Souburg, telefoon 61746. Culturele Raad - De Zeeuwse Culturele Raad vergadert donder dag 14 april om 14 uur op Dam 31 in Middelburg. Behandeld wordt onder meer de nieuwe op zet van de aanmoedingsprijs jong Zeeuws talent en het regionaal architectuurproject. Vogel-excursie - In het weide gebied de Sint-Laurense hoek be kijkt de Walcherse natuurvereni- ging KNNV zaterdag 16 april de weide-vogels. Belangstellenden kunnen zich om 14 uur verzame len bij de hervormde kerk in Sint- Laurens. De excursie staat onder leiding van Richard Struyk. Rommelmarkt - Blue Spirit drum bugle corps uit Middel burg heeft zaterdag 16 april een rommelmarkt op het parkeerter rein naast de molen aan de J. Huyssenstraat te Middelburg. De rommelmarkt begint om 9 uur. Sport gehandicapten - Steeds meer minder-valide mensen we ten de weg naar het aangepast sporten te vinden. Daarmee stijgt ook het aantal aanvragen voor fi nanciële steun van het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten, leder jaar is er meer geld nodig om voorzieningen in stand te houden en uit te breiden. In de week van 18 tot en met 24 april is er daarom weer een collecte. Deze collecte is de enige structu rele bron van inkomsten voor het fonds. Wie de collectebus mist kan een gift over maken op giro 5855 ten name van NFSG in Den Haag. Homeopathie - De jaarlijkse le denvergadering van de afdeling Zeeland van de Koninklijke Vere niging Homeopathie Nederland is op donderdag 14 april in de Tho maskapel aan de Middelburgse Vrijlandstraat. Na de vergadering spreekt de heer J.m. Dekker, ho meopathisch arts in Terneuzen, over "electro-acupunctuur en homeopathie". Zowel leden als belangstellenden zijn welkom op de bijeenkomst die om 19.15 uur begint. Kleding/speelgoed - Zaterdag 16 april is er in peuterspeelzaal Ukkepuk, Kerkstraat 2 te Koude- kerke zomerkleding en speelgoed voor kinderen tot twaalf jaar te koop. De beurs is geopend van 10 tot 12 uur. Spullen kunnen vrijdag 1 5 april tussen 9 en 11 uur en 14 en 15 uur bij de speel zaal worden ingeleverd. De helft van de opbrengst is voor Ukkepuk. AIMBO - Op de contactmiddag van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen op 19 april wordt informatie verstrekt over het werk van de afdeling Welfare van het Rode Kruis. Na de pauze is er bingo. De middag begint om 14 uur in gebouw de Schakel aan de Middelburgse Bach- tensteene. De leden die zin heb ben in een dagje België op 28 april kunnen op 14 april vanaf 13.30 uur kaarten kopen in wijk post Het Bastion aan de Nieuw Oostersestraat. Psychiatrie - De Provinciale Werkgroep Familieleden van (ex-) psychiatrisch zieke mensen heeft op woensdag 20 april een ontmoetingsavond in kerkcen trum De Hoeksteen te Middel burg. Gesproken wordt over on der meer de gevolgen voor het eigen leven, keuzes en beslissin gen en de rol van pastor, huisarts of ouderling. Meer informatie is verkrijgbaar bij C.J. Boon, tele foon 01180-11240 of bij Ds. P. Paulus, 01180-26994. Aanmel den kan telefonisch of schriftelijk bij het Gereformeerd Sociaal Centrum voor Zeeland, Sin gelstraat 1 7 te Middelburg, tele- foon 01180-13728. Voorjaarsverkoop - In de Klarenbeek-LTS aan de Gen. ei- senhowerlaan in Middelburg is op 16 april de voorjaarsverkoping van de vrouwenvereniging "Per- sis". De vereniging verkoopt daar tussen 10 en 12 uur onder meer (kinder-)kleding, borduur- en haakwerk, bloemen en gebak. Voor de kinderen is er speelgoed. Facetogen - Dr. D.G. Stavenga van de R.U. Groningen bespreekt 14 april voor het Natuurkundig Gezelschap de resultaten van de nieuwste onderzoeken over het gezichtsvermogen van insecten. Met name de gevoeligheid voor de verschillende golflengten komt aan de orde. De lezing "Fa cetogen: ordelijk en kleurrijk" wordt gehouden in de Zeeuwse Bibliotheek en begint om 20 uur. Sjoelen - De Oost-Souburgse sjoelvereniging Schijf '83 laat op zaterdag 16 april de schijven schuiven op een open toernooi in sporthal Baskenburg aan de Vlis singse President Rooseveltlaan. Er wordt gespeeld in vijf dames- en herenklassen en een jeugd- klasse tot 17 jaar. Verder staan er vrije bakken zoals de paarden bak, de gatenbak, de 99-bak en de kleurenbak opgesteld. Het toernooi begint om 11 uur. Deel nemers kunnen zich tot 12 uur inschrijven. Kunsthandel - De Amsterdam se kunsthandelaar E.J.m. dou- wes vertelt woensdag 20 april meer over de vormen van de kunsthandel in De Lage Landen, vanaf de zeventiende tot en met de negentiende eeuw. Hij doet dat vanaf 20 uur in het Zeeuws Museum te Middelburg. Economisch - De Commissie voor Economische Zaken verga dert woensdag 20 april in de ma quettekamer van het Middel burgse stadhuis. Hiermee vervalt de vergadering van de negentien de. Aan de orde komt onder meer een aantal aanvragen voor een bijdrage van het gemeente lijk werkgelegenheidsfonds en het onderzoek van het bureau Plant Location International naar de positie van Zeeland als vesti- gingsgebied voor nieuwe, regio naal stuwende bedrijven. De ver- gadering begint om 19.30 uur. Rooie Vrouwen - De studiedag van de Rooie Vrouwen afdeling Middelburg op donderdag 14 april staat in het teken van Socia le Veiligheid. Tamara Wechelaar van de Stichting Vrouwen Bou wen Wonen geeft een lezing. De dag begint om 14 uur in 't Pand aan de Kerksteeg in Middelburg. Wie bij de koffiemaaltijd wil zijn kan zich van tevoren opgeven bij B. Steijn, telefoon 25841. Beurs - In Kerkcentrum De Schaapskooi in het Vlissingse Papegaaienburg is op vrijdag 1 5 april tussen 9.30 en 11 uur een kinderkleding- en speelgoed beurs. De helft van de opbrengst is voor de Stichting Vluchtelin genwerk Walcheren. Niet ver kochte kleding kan 's middags tussen 17 en 18 uur weer wor- den opgehaald. Assertief - Vrouwen die willen leren hoe ze op moeten komen voor hun rechten en wensen kunnen terecht op assertiviteits- cursus van de Stichting Basise ducatie. De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten. De informa tiebijeenkomst is op 21 april om 20 uur. De Stichting is te vinden aan de Julianalaan 13 te Vlissin gen. Het telefoonnummer is 17819. Kinderopvang - De kinderop- vangbeurs van de Stichting Overleg Kindercentra Zeeland heeft als doel een brede voorlich ting te geven over alle aspecten die met de opvang van jonge kin deren te maken hebben. Er zijn allerlei informatiestands, video films, bekende speelgoedfirma's en Zeeuwse kleinschalige po- diumaktiviteiten. De beurs wordt gehouden in De Stenge te Hein- kenszand en is geopend van 10 tot 15.30 uur. Voor kinderop- vang is uiteraard gezorgd. Speel-o-theek - Speel-o-theek Paauwenburg viert 16 april op passende wijze het vijf-jarig bestaan. Kinderen kunnen die dag touwtrekken, beschuit ver sieren en zich laten schminken. Verder zijn er poppenkast voorstellingen. De speelzalen en de onderbouw van de scholen in vlissingen en Souburg hebben kleurplaten gekregen. Wie de kleurplaat zaterdag weer inlevert krijgt een verrassing. Ook ouders kunnen tussen 10 en 13 uur een kijkje nemen in de speel-o-theek die gevestigd is in buurthuis De Paraplu, Alexander Gogelweg 59 te Vlissingen. Meer inlichtingen zijn verkrijgbaar via 01184-62524/15222. Woonenquête - De Commissie Welzijn voor Ouderen heeft in Veere, Arnemuiden en Westka- pelle een schriftelijke enquête ge houden over de woon- en leefsi tuatie van de ouderen. Daar zijn interessante gegevens uitgeko men. De resultaten worden in Arnemuiden op 1 9 april in De Ar- ne besproken. De aanvang is om 14 uur. De bezoekers kunnen hun vragen en opmerkingen kwijt bij een forum. Na de pauze laat de heer Kusse iets zien over "Oud Arnemuiden". De presen tatiemiddag in Westkapelle is op vrijdag 22 april om 14 uur in het Verenigingsgebouw aan de Markt. Ook hier is weer een fo rum aanwezig. Na de pauze is er een diavertoning van de heer Verhulst over de aanleg van de nieuwe dijk in Westkapelle. Beestenbal - "Frank en zijn vro lijke vrienden" vrolijken woens dag 20 april buurthuis De Zwaan in Oost-Souburg op. Onder het motto Beestenbal worden kinde ren tussen de zes en twaalf jaar als dier geschminkt om samen met Frank en vrienden te spelen en te zingen. Frank en aanhang zingen zelf ook en spelen een paar korte toneelstukjes. Een poppenspel praat het geheel aan elkaar. De middag begint om 14 uur. Lobbezoo-loop - Krabbendijke verandert 16 april in een looppar- cours. Deelnemers kunnen kie zen uit afstanden van 3, 6, 9 of 12 kilometer. Voor de kinderen is er een speciaal mini-loopje van 1 700 meter uitgezet. Volwasse nen starten om 14.30 uur en kin deren om 14.15 uur in de Dorpsstraat voor de zaak van Lobbezoo en Wagenaar en AV'56. Heieen Luitwieler van AV'56, telefoon 01100-12855 weet meer van de prestaieloop. Beurs - De beurs van peu terspeelzaal Klein Duimpje in Me- liskerke biedt zomerkleding, speelgoed en boeken voor kinde ren van nul tot twaalf jaar aan en koffie en limonade voor de be zoekers. De beurs wordt gehou den op woensdag 20 april tussen 13.30 en 15.00 uur. Vijftig pro cent van de opbrengst gaat naar Klein Duimpje. Spullen zijn wel kom in de speelzaal op vrijdag 1 5 april van 10.30 tot 11.30 uur en bij A. Midavaine, A. David- sestraat 6 Meliskerke, telefoon 01186-1677. Ikonen - Marianne van Puyvelde en Elly den Engelse schilderen ikonen volgens de authentieke Russische methode. In het klooster van Hoeven krijgen ze elk jaar les van een Finse ikonen- schilder. 26 April tonen de da mes hun werk en geven ze een lezing in het Stedelijk Museum aan het Vlissingse Bellamypark. De aanvang is om 20 uur. Om 19 uur is er een algemene ledenver gadering van de Vrienden van het Stedelijk Museum. Vrouwelijke Handwerken - De jaarlijkse bazaar met loterij van "Vrouwelijke Handwerken" wordt op woensdag 20 april ge houden in de Statenzaal, Abdij plein 11 te Middelburg. De ba zaar is geopend van 10.30 tot 14.30 uur. De opbrengst gaat naar de Zeeuwse sociale instel lingen. Omdat "Vrouwelijke Handwerken" honderdvijftig jaar bestaat zijn er die dag allerlei handwerkdemonstraties. De op het jubileum aansluitende ten toonstelling "150 jaar handwer ken in Zeeland" is nog tot en met 23 april te bezichtigen in de Zeeuwse Bibliotheek in Mid delhui^ Kooravond - De kerkeraad van de Nederlands Hervormde Ge meente in Westkapelle steunt Vietnamese bootvluchtelingen in Hong Kong met een kooravond op zaterdag 16 april. Medewer king wordt verleend door de ge mengde zangvereniging "Looft den Heere", het Westkapels Da meskoor, Exaudi, kinderkoor "De Zangvogeltjes" en het ontmoe tingskerkkoor "Moria". De muzi kale begeleiding is van A. Hoogstrate op clavecimbel en A. Spaans-Moolenaar met blokfluit. De avond begint om 19.30 uur in de Ned. Hervormde Kerk in Westkapelle. De toegang is gra tis. Wel wordt er een collecte ge houden. De opbrengst gaat naar ZOA-Vluchtelingenzorg in Apel doorn die een onderwijsprojekt in het vluchtelingenkamp heeft opgezet. Middelburg - De gemeenteraad van Middelburg vergadert 18 april in het stadhuis. Behandelt wordt onder meer een bijdrage van vijfduizend gulden aan de ge meente Vlissingen voor de drug hulpverlening 1 986, de aanvraag voor gemeentegarantie van de woningbouwvereniging Middel burg, de deelnota Beleid Kunst zinnige Vorming en de uitvoering van de aktiviteiten kunstzinnige vorming. De vergadering begint om 14 uur. Ypsilon - Ypsilon, de vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schizofrene mensen, heeft 13 april een le denvergadering en een gespreks bijeenkomst op de Vlasmarkt 6 te Goes. Wie meer wil weten over de vereniging kan bellen naar 01100-12221. Kanaalstraat - Deze week be gint de gemeente Vlissingen met de herinrichting van de Ka naalstraat in Oost-Souburg. Dat gebeurt volgens het plan van de winkeliersvereniging "Nemis- do". De stoepen worden op nieuw bestraat en bij de meeste zijstraten doorgetrokken. De her inrichting neemt ongeveer ander halve maand in beslag. Als het weer niet meewerkt langer. Bij de films die op de grote festi vals het meest aanspraken be hoort zonder meer Barfly met Mickey Rourke en Faye Duna- way in de hoofdrollen. Dit oncon ventionele liefdesverhaal draait vanaf donderdag in het Grand Theater in Goes. Een liefdesver haal tussen twee aan de zelf kant van de maatschappij levende kroeglopers. Cinanski, (Rourke) is geen door snee zatlap. Hij is weliswaar re gelmatig te vinden in zijn stam café, maar er zijn weinig drinkers die ook nog gedichten schrijven, filosofische bespiegelingen spui en en Tolstoi citeren. Hij heeft bewust gekozen voor dit leven en gevlucht uit de tredmolen van de gewone maatschappij. Chinanski ontmoet Wanda (Du- naway), die zijn levensvisie deelt. Hun liefde is er een van vallen en opstaan, stormachtig maar ook vol tederheid. De thuishaven is een morsige kroeg in Los Ange les met een bonte mengeling aparte figuren. Een sterk belegen publieke vrouw, een aardige bar man, een primitieve macho en een vechtpartij. Mickey Rourke. Als Tully Sorensen het pad van Chinanski doorkruist wordt zijn manier van leven bedreigd. Ze is uitgeefster van moderne litera tuur en wil Chinanski's werk pu bliceren. Zij vraagt hem bij haar in te trekken in haar villa. Dat zou echter betekenen dat hij zijn le ven als barfly moet opgeven. Hij overweegt dat zijn bron van in spiratie dan snel zal opdrogen. Het script voor deze film is van niemand minder dan Charles Bu- kowski. En niemand beter dan hij kent dit leven. Bukowski kende pas na zijn vijftigste succes. Middelburg kampioen - Als het 'reguliëre' elftal van Middelburg niet oppast wordt het nog inge haald door zijn broertjes van de zaterdagafdeling. Aanstaande zaterdag namelijk kan het eerste zaterdagelftal van Middelburg kampioen worden en daarmee promoveren naar de KNVB vier de klas. De ploeg speelt nu afde ling eerste klas. Zaterdag volgt de ontknoping vanaf 14.30 uur op sportpark de Nadorst. Prijs - Alliance des Pays-Bas af deling Walcheren heeft op vrij dag 1 5 april de prijsuitreiking van het Concours "100 questions en 4 épeuvres in de Ontmoetings- kerk aan de Middelburgse Oosterscheldestraat. Barbara Witlox verzorgt de muziek. De avond begint om 20 uur. Twee spelers uit de kinderfilm 'My life as a dog' die zaterdag wordt vertoond in het Schuttershoftheater in Middelburg, aan vang 14 uur. AAGTEKERKE: Gereformeerde Gemeente. Prelaatweg 17. Zo. 9.30 en 19 uur: ds. J. Baaijens, 14 uur: lees- dienst. BIGGEKERKE: Hervormde Gemeente. Kerkplein 1. Zo. 9 uur: mevr, ds. Köther. DOMBURG: Rooms-Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19.15 uur. GAPINGE: Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. C.H.B. Weijs, 14.30 uur: ds. C.H.B. Weijs, gez. dienst. GRIJPSKERKE: Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. M.J.T. Burema te Heinkenszand, Kin- dernevendienst, 19 uur: ds. P. Melse te Souburg. Gez. dienst in de Hervormde Kerk. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. Van Mou- rik, 19 uur: ds. Melse, gez. dienst. KLEVERSKERKE: Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: ds. de Boer-Hessel uit St. Laurens. KOUDEKERKE: Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 en 19 uur: drs. P.J. Merkelijn te Ommen. Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. M.J. de Jong. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180 - 81000. MELISKERKE: Gereformeerde Gemeente. Valken burgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: dr. A. Jobsen te Grijpskerke, k.n.d. 4-7 jaar, 19 uur: dr. A. Jobsen. Hervormde Gemeente. Torenstraat. 8R. Zo. 10.15 uur: mevr, ds. Köther. MIDDELBURG: Baha'l Gemeenschap Walcheren. Informatie-avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. D. Coppoolse. Evangelische Baptisten Gemeente. Damplein 12. Zo. 10 uur: br. Lok. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwe- rijszstraat 6, 9.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, H.A., 17 uur: ds. J.H. Meijer. Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: ds. D.W. Dondorp, H.A., 14.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, H.A.. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: br. P.A. Trimpe, 17 uur: ds. D.W. Dondorp. Gereformeerde Kerk /Vrijgemaakt). Klein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. R.H. Bremmer te En schede. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, 10 uur: ds. J. Dubbink. Koorkerk, Koorkerkhof, 10 uur: ds. R. Oort uit Rot terdam. Oostkerk, Oostkerkhof, 10 uur: ds. M. de Boer. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: ds. H. Hoekstra uit Hoogerheide. Thomaskapel, Vrijlandstraat, 9.30 uur: ds. J.G. Panhui- se uit Rijswijk, 11 uur: ds. D. Heuvelman uit Klaaswaal, 17 uur: drs. M. v. Campen uit Woerden. Engelse Kerk, Simpelhuisstraat 19, 19 uur: ds. Dubbink. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde kerk, Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst, ds. C.E. v.d. Ploeg. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: o.l.v. luitenante H. Puttenstein. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: drs. Van Klaveren. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse kerk, Simpel huisstraat 19. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. H.J. Bruins uit Vlaardingen. Remonstrantse Kring Midden-Zeeland. Koorkerk, Koor kerkhof. Zo. 10 uur: mw. ds. S.M.A. Wevers-Osse v.d. Feltz uit Stolwijk. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lom bardstraat 2, zo. 10 uur. De Hoeksteen, Rozenburglaan 22. zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallone). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: past. A. Laureys. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: C. v.d. Zanden. NIEUW- EN ST. JOOSLAND: Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: ds. D. van Boven. OOSTKAPELLE: Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duin weg 36A. Zo. 10 uur: ds. K. Zijlstra te Brasschaat (Big.) - viering H.A. kindernevendienst jongste en midden groep, 19 uur: ds. K. Zijlstra - voortz. H.A. en dankz. Ned. Hervormde Kerk, Waterstraat 4. Hervormde Gemeente, zo. 10 uur: ds. A.C. den Hol lander RITTHEM: Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: ds. D. van Boven. SEROOSKERKE: Gereformeerde Kerk. Ds. van Wou westraat 41. Zo. 10 uur: ds. G. de Lang, 19 uur: ds. A. Spaans, gez. dienst in N.H. Kerk. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Di. 19.30 uur: Interkerkelijke Bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse. ST. LAURENS: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cittersstraat 69. Zo. 10 uur: dhr. A.P. Corner te Goes. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: dhr. A. van Westen te Borssele, 19 uur: ds. M.J.T. Burema te Heinkenszand. SOUBURG: Gemeente Sion. Ritthemsestraat 43A. Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Gemeente. Zo. Kanaalstraat, 9.30 uur: ds. P. Melse, kinderneven dienst groep 1-5. Oranjeplein, 9.30 uur: dhr. M. Allewijn, 19 uur: ds. R.E.R. van Buiren, dienst mede voorbereid door jongeren. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, zo. 19 uur: ds. A. Brons. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, zo. 10 uur: ds. P. Joosse. De Ark, kinderkerk, 4-12 jaar. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, za. 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur: Parochiekoor. VEERE: Gereformeerde Kerk. Kaai 53. Zo. 10 uur: ds. J.H. Meijer uit Middelburg, 14.30 uur: ds. C.H.B. Weijs. Gez. dienst te Gapinge. Hervormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. 11 uur: ds. de Boer-Hessel uit St. Laurens. VLISSINGEN: Anglicaanse Kerk, The Missions to Sea men. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. A. Brons. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: zr. Stolk. Evangelisch-Lutherse Gemeente. Walstraat 23. Zo. geen dienst. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. G. Zomer. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Zo. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: ds. Van Buiren. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Makkinga, 19 uur: ds. Van Bork. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Glas houwer. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. Kalksma. De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 en 19 uur: ds. Wessel. Ophir, Badhuisstraat 186, 10 uur: ds. Van Bork. Jehovah's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, do. van 19 tot 20.45 uur. Jehovah's Getuigen Gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 13.30 tot 15.30 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Zo. Gez. dienst in de Marnixkerk te West-Souburg, aanvang 10 uur: ds. C.E. v.d. Ploeg. Federatieve gereformeerde/hervormde wijkgemeente Lammerenburg. De Schaapskooi, Papegaaienburg 1. Zo. 9.30 uur: dhr. J. vd. Putte, 19 uur: ds. J. Wessel uit As sen, Open-Deur-dienst. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, ds. W.J. Lentink. Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, ds. W.J. Lentink. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Wal cheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogel weg 57, zo. 11 uur: eigen zanggroep. Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur: Lambertuskoor, zo. 9.30 uur: Jeugdkoor. Bethesda-St. Joseph Ziekenhuis, Koudekerkseweg 88, zo. 11.15 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa, gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwestraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. WESTKAPELLE: Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, 19 uur: ds. de Lang uit Se- rooskerke. ZOUTELANDE: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk. Willibrordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. PG. Velle- koop, H.A. Rooms-Katholieke Kerk, Catharinakerk, zo. 10 uur. Do. 14 april t/m wo. 20 april HUISARTSEN MIDDELBURG: vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: F.J.J. Buytendijk, Noordweg 353, tel. 12460. Zondag tot 24 uur: A.P. Bruijnzeel, Herengracht 68, tel. 15814. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende ge vallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur (zon der afspraak). VLISSINGEN: zaterdag tot 24 uur: A.J. Mijnlieff, N. Beetslaan 15, tel. 12525. Zondag tot 24 uur: D.C. Bom, Badhuisstraat 81, tel. 12233. Visites aanvragen voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. SOUBURG, NIEUWLAND, ARNEMUIDEN, MIDDELBURG-ZUID: zaterdag: J.F.M. Bergen, Ka naalstraat 89, Oost-Souburg, tel. 01184-61500. Zon dag: R.G.G. Groot, Dr. v.d. Moerstraat 15, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreek uur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. GRIJPSKERKE, GAPINGE, OOSTKAPELLE, SEROOS KERKE, VROUWENPOLDER, VEERE EN ZANDDIJK: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: G.C.M. Rul- lens/M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. 01188-1276. WESTKAPELLE, DOMBURG. AAGTEKERKE, ZOUTE LANDE, MELISKERKE, BIGGEKERKE EN KOUDEKER KE: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: P.K. Noor- lander, Middelburgsestraat 94, Koudekerke, tel. 01185-1231. OOST- EN MIDDEN-WALCHEREN: zaterdag en zondag: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: L. Slin- genberg, Roozenburglaan 14, Middelburg. Tel. 01180-28420. APOTHEKEN MIDDELBURG: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: L. v.d. Boogert, Vrijlandstraat 79, tel. 27471 VLISSINGEN: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Papegaaienburg, Papegaaienburg 24-26, tel. 66345. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN EN OOST-SOUBURG: Mevr. H. Klompe, Doornenburg 91, tel. 71140. MIDDELBURG: Mevr. J. Drijdijk, Grootmede 62, tel. 26045. Ingaande vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur. DIERENARTSEN KLEINE HUISDIEREN: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: Mevr. Th. J. Driehuis-van Haselen te Vlissin gen, tel. 01184-66548. DIERENARTSENPRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huis dieren: tel: 01180 - 33803. Visites aanvragen van 8.00 - 9.00 uur. PRAKTIJK OOSTKAPELLE: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel: 01188 - 1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. WIJKVERPLEEGKUNDIGEN KRUISVERENIGING WALCHEREN-OOST, (MIDDEL BURG, ARNEMUIDEN. NIEUW- EN ST. JOOSLAND): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444; KRUISVERENIGING VLISSINGEN/SOUBURG (VLIS SINGEN, WEST- EN OOST-SOUBURG EN RITTHEM): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444; KRUISVERENIGING PLATTELAND WALCHEREN: be reikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentra le, tel. 01184-14444. ALGEMEEN KRISIS OPVANGCENTRUM "COURT OX- HOOFT, Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zowel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01180-38000. NOODOPVANG WALCHEREN LEGER DES HEILS bij crisissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. nr. 01180 - 12000. DISTRICTSGEZONDHEIDSDIENST ZEELAND: Middel burg Dam 39-41; Vlissingen, Rozengracht 6. INFECTIEZIEKTEN BESTRIJDING: tel: 01180 - 34085. GESLACHTSZIEKTENBESTRIJDING: Dam 39-41, ma., wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel: 01180 - 34085. AIDS-INFOLIJN: 01180 - 38384. ALLE VRAGEN OVER GEZONDHEIDSVOORLICHTING: 01180 - 34085. TUBERCULOSEBESTRIJDING: tel: 01184 - 18395. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK: de dienst doende maatschappelijk werker is bereikbaar via het te lefoonnummer dat door het antwoordapparaat wordt opgegeven van de telefoonnummers 01180-11255 of 26951 en 01184-19820. BUREAU VERTROUWENSARTS KINDERMISHANDE LING: tel. 01180-28800. NVSH - MIDDEN ZEELAND: Weidezicht 59, tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1988 | | pagina 21