Kanaalstraat op de schop Cebeco Zuidwest kan met winst positie versterken DE RAMP MET DE ZEPPELIN IN 1936 Geen sprake van sabotage Kappers kunnen zeven miljoen op energie besparen "In één gebouw is het makkelijker om basisschool te zijn" Kmbo biedt leerlingen dezelfde kansen als het leerlingwezen Nieuwe adreslijst Zeeland en de Derde Wereld Buitenhoveschooi nu echt geïntegreerd Stichting Energie Anders toont hoe te besparen op electriciteit Huid, rug en bevalling in vier avonden onder de loep Antiekbeurs in Zierikzee van Zeeuwse handelaren Belangstelling HERBESTRATING STOEPEN EN TALRIJKE EXTRAA TJES Lezers schrijven Taaiverruwing ZVU-CURSUS GEZONDHEIDSZORG Zeeland Derde Wereld Adreslijst I988 DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 10 februari 1988 De Middelburgse basisschool Buitenhove bestaat niet meer uit twee aparte gebouwen. Door een gang zijn de oude lagere schoolafdeling en de vroegere kleuterschool nu één geworden. Eindelijk een echte basisschool waar alles en iedereen onder één dak zit. "De gebouwen stonden vroeger gelukkig niet erg ver uit elkaar. Maar toch moest je dan telkens naar buiten. Toen was het moeilijk om één school te zijn, terwijl we in twee gebou wen zaten", doet direkteur Wim Kuiper uit de doeken. Afgelopen vrijdag vierde het schoolbestuur samen met het team van de school, wethouder Vinke, de ar chitect en andere genodigden, het gereedkomen van deze inte gratieverbouwing. Niet alleen de verbinding tussen de beide blokken hoorde tot de verbouwing. Ook de muurschil dering heeft een opknapbeurt ge kregen. "Vroeger was dat een buitenmuur. In de loop der jaren waren daar wat schilderingetjes en teksten bijgekomen die we lie- •ver niet zagen. Ook werd er toen, nogal eens iets vernield. Deze muur is nu binnenmuur ge worden. Vandaar dat deze nu wel een opknapbeurt kon gebrui ken", vertelt de voorzitter van het schoolbestuur, Johannes Lu- teijn. De school is nu in één keer van het vandalisme af. Dit jaar heeft het architectenbu reau Linzell nog meerdere inte gratieverbouwingen in Middel burg verzorgd. Ook de Prinsen- hoveschool en de Stromenwijk- school hebben nu het aanzicht van een basisschool. Daar zijn zowel de vroegere lagere school en de kleuterschool onder een dak gebracht. Volgens wethouder Vinke staat het onderwijs nogal eens in de belangstelling. "Maar niet altijd op een positieve manier", vertelt hij tijdens zijn toespraak. "Geluk kig is de belangstelling hier wel positief, ook al is een gang er maar de aanleiding voor. De inte gratie zal nu heel wat beter verlo pen dan dat op een regenachtige dag het geval was". De leerlingen van de Buitenhove schooi waren er afgelopen vrij dag niet bij. Zij vieren het gereed komen van hun school aanstaan de donderdag. "Zowel de grote als de kleinere kinderen vieren dan de hele middag feest. Spel, tractatie en een herinneringsca deau horen daar dan natuurlijk ook bij", zegt de direkteur van de basisschool. Door deze nieuwe gang worden beide gebouwen van de Buitenhoveschooi met elkaar verbon den. Nu is de integratie een feit geworden. Cebeco-Zuidwest te Zierikzee behaalde in 1986/1987 een om zetstijging tot 322 miljoen en een netto resultaat van ruim 2,8 miljoen. De coöperatie, die werkzaam is in geheel Zuidwest-Nederland, stelt dit met voldoening vast in haar jaarverslag dat dezer dagen is verschenen. Van de winst komt f 725.000,— rechtstreeks ten bate van de 1800 aangeslo ten leden/landbouwers. Het daarna overblijvende deel van het resultaat wordt aangewend voor versterking van het eigen vermogen van de onderneming. Voortgaande vorming van eigen vermogen acht Cebeco- Zuidwest nodig omdat het bedrijf in de komende tijd een hoog in- vesteringspeil zal handhaven. Daarbij komt dat de veranderin gen in de landbouw, waarbij de onderneming ten nauwste be trokken is, zich in een steeds sneller tempo voltrekken. De si tuatie kenmerkt zich voorts door lage tot zeer lage prijzen en een krimpende markt. Het accent in deze sector verschuift in enkele jaren van produktgericht naar marktgericht. Dit verande ringsproces gaat gepaard met in grijpende aanpassingen in orga nisatie en werkwijzen, en stelt de onderneming voor zware finan ciële eisen vanwege noodzakelij ke vernieuwingen in gebouwen, technologische produktiemetho- den, de ontwikkeling van nieuwe markten en scholing van mede- werk(st)ers. Gerichte milieu-investeringen worden gedaan om overlast van wege stofontwikkeling te voor komen. Dit geldt evenzeer voor geluidhinder. Goed overleg met omwonenden, gemeentelijke en provinciale overheden, maakt het in de meeste gevallen mogelijk om het bedrijf, na aanpassingen, op economisch verantwoorde wijze te blijven uitoefenen. In en kele gevallen worden echter zo danige eisen gesteld, dat een verantwoorde bedrijfsvoering on mogelijk wordt. Bij toepassing van de hinderwet wordt vaak on voldoende rekening met het sei zoengebonden karakter van dit soort, op de landbouw georiën teerde bedrijven gehouden. In het jaarverslag wordt ook gesteld dat de landbouwpolitiek, zoals deze in de EG tot stand komt, ten doel heeft om o.a. de omvang van de produktie van granen en melk te verminderen en de produktie van erwten en veldbonen te vergroten. De EG- landbouwpolitiek realiseert de wijzigingen in het bouwplan in de akkerbouw tot nu toe via het prijsmechanisme. De inkomens van de leden/leveranciers van Cebeco-Zuidwest komen onder zeer zware druk te staan. Voor Cebeco-Zuidwest is de produktie van zaaipeulvruchten, die be werkt worden in het centraal schoningsbedrijf te Middelburg en voor een belangrijk deel wor den geëxporteerd, een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Natuurlijke omstandigheden - en het feit dat Cebeco-Handelsraad kweker is van uitmuntende erwten- en veldbonenrassen - gaven een extra groei in deze sector. In de komende jaren blijft een sterke afhankelijkheid bestaan van de ontwikkeling van de rente en de lonen. De rentabiliteit van de onderneming en van de bedrij ven van de aangesloten leden, vergt een stabilisatie van de ren te en een structurele daling van de loonkosten per eenheid produkt. De meer dan manshoge propel- lor in het verenigingsgebouw De Couburg in Koudekerke moet publiek trekken naar de reizende tentoonstelling 'op ei gen kracht' die er nog tot en met 19 februari is te zien. Behal ve kijken naar de expositie van de Stichting Energie Anders worden er ook nog informatie bijeenkomsten gehouden. Zo kunnen donderdag 11 februari agrariërs terecht vanaf 20 uur en een week later (18 februari) is er een bijeenkomst voor win keliers en gebouwenbe heerders. Op de tentoonstelling krijgen vooral de nieuwe energiebron nen volop aandacht. Met foto's, korte teksten en maquettes wordt duidelijk gemaakt hoe bij voorbeeld zonlicht, wind, stro mend water en mest energie kunnen opwekken. Zelfs spier kracht wordt toegelicht en daar mee kan een proef op de som worden genomen. Door hard te trappen op de terugleverfiets wordt electriciteit opgewekt en teruggeleverd aan het ener- gienet. De Stichting Energie Anders vindt dat energieverbruik moet verminderen. Daarvoor moeten maatregelen worden genomen. Voor elk gebouw zijn andere maatregelen nodig. In folders staat vermeld hoe, wat en waar. Uiteraard zijn de folders verkrijg baar op de tentoonstelling. Da gelijks is de expositie over energie geopend tussen 10 en 20 uur. Voornaamste gegevens van de Hindenburg Lengte over alles 248 m. (Lengte Willem Ruys 176,5 m.) Doorsnede 41 m. Gas inhoud (waterstof) 190.000 m3 Gas cellen 1 6. Diesel motoren Daimler Benz. 4x1100 pk. Snelheid 135km/h. Aantal passagiers 75. Vloeropp. passagiersruimte 400 m2 Eerste proeftocht 4-3-1936 Laatste reis 3-6-mei 1936 In 1936 werden er totaal 6 rondreizen gemaakt vanuit Frankfort naar Rio de Janeiro en 10 rondreizen vanaf Frankfort naar New York. Verkorte vertaling: Op 3 mei 1 936 om 20.1 6 u. stegen wij op in Frankfort met 36 passagiers en 61 man bemanning. Tot onze verrassing kwam ook Kapt. Lehmann als adviseur lucht- schipcapt. aan boord. Het commando had echter Kapt. Pruss. De reden van zijn aanwezigheid was, dat er een dreigbrief was geko men en de DZR (Deutsche Zeppelin Rederei) wilde als extra garantie en in op dracht van Dr. Eckner er een adviseur bij hebben. Ik (Boe- tius) had op deze reis reeds mijn plaats als navigator in genomen in de cockpit ach ter de kaartentafel om via Bergen op Zoom en Vlissin- gen naar de Noordzee te vliegen. Wij vlogen aanvan kelijk op een hoogte van on geveer 200 m met een snel heid van 58 tot 60 zeemijlen per uur. Op de Oceaan gin gen wij in verband met een lage drukgebied tijdelijk op 700 tot 1000 m. vliegen en bereikten op 5 mei 1 936 om 20.05 na de oversteek, de zuidpunt van New Found- land. Vandaar volgden wij de N.A. kust en Boston pas seerden wij op 6 mei om 11.28 u. plaatselijke tijd. De bevolking van de stad was op de been en zwaaide en jubelde ons toe, zoals wij op 350 m. hoogte goed kon den waarnemen. Onze tocht ging verder over land, dwars over het Rhodes Is land, tot dat wij Long Island bereikt hadden, dat wij volgden tot New York. Het was 3 uur lokale tijd toen wij de stad onder ons hadden. Mijn navigatie wacht, die om 12 uur was begonnen eindigde om 4 uur, maar te gen die tijd zouden wij Lake- hurst reeds bereikt moeten hebben. Om 4 uur waren wij boven Freehold, mijn aflos ser dhr. Nielsen, nam de wacht over aan de kaarten tafel en ik maakte mij klaar om in de romp te gaan. Aan het hoogte roer stond om 4 uur een andere collega. Hij had veel ervaring opgedaan met zijroeren, maar wat minder het hoogte roeren. Het hoogte roer bedienen bij het landen stond als moeilijk bekend. Veel gevoel voor de bewegingen van het schip waren een voorwaarde. Blijkbaar geloofde Kapt. Pruss, dat ik meer ervaring had. Bovendien kwamen donkere wolken in het wes ten opzetten met kans op turbulenties. Daar ik toch geen wacht had, werd mij verzocht met hoogte roer over te nemen om de lan ding uit te voeren. Mijn col lega werd bevorderd de trim in de tunnel met de man schappen te leiden. Het weer werd steeds slechter. De commandant van de luchthaven Lakehurst stuur de een telegram, dat de lan ding op dit ogenblik niet mo gelijk was daar er zwaar weer boven de lan dingsplaats los barste. Kapt. Pruss besloot naar de kust te wijken en zuidelijk aan te houden tot aan de Delaware Baai. Vandaar hadden wij een radio ge sprek met Lakehurst, waar uit bleek, dat het weer was verbeterd. Wij vlogen door het on weersfront heen op een hoogte van 480 m. Het was hard gaan regenen en met weinig wind naderden wij Lakehurst vanuit het zuiden. De cockpit was volledig be zet, de ramen aan BB. en SB. naar beneden gelaten, het zicht was goed. Alles was zoals bij landingen na verre reizen gebruikelijk was. Het schip voer op 200 m. hoogte. De landingsplaats lag onder ons en wij trach ten het schip op een lange naar het zuiden gerichte baan onder voortdurend hoogte verminderen doch gelijktijdig gas laten ont snappen en ballast over boord gooien, in de juiste landingspositie te brengen. Om 7.15 u. vielen de tou wen van 80 m. hoogte en om 7.21 u de staaldraad die de konus met de ankermaat moest verbinden.- Het schip daalde verder; op 60 m. hoogte ging een ruk door het schip. Het kwam ons voor, zoals je bij het vast maken van een schip wel eens hebt, alsof een tros brak. Maar enkele fracties van seconden later werd de hemel rood. Gelijktijdig be gon het schip met het ach terschip als eerste snel te dalen De neus ging omhoog, de sigaar nam een hoek van 45° aan. Geen woord viel er in de cabine. Allen waren sprakeloos en niemand kon begrijpen wat er verkeerd was gegaan. Dat het schip in brand stond begreep ieder. Het schip zonk snel. Door de gang (waar een groot deel van de beman ning in stond) joeg een steekvlam door de boeg er uit. De controlegang werkte als een geweldige schoor steen. De wind kwam van BB. Ik stond aan de loefzijde vlak bij het geopend venster. Men riep mij er uit te springen. Ik keek naar buiten, maar zag, dat het nog te hoog was. Allerlei gedachten gingen door mijn hoofd. Ik dacht aan mijn jon ge bruid en aan mijn moe der. Er was geen paniek in de gondel. 32 seconden na de explosie kwam de gondel op de grond. Ik was de eer ste, die er uit sprong, drie anderen volgden. De rest ging aan SB. naar buiten. Het schip had een diameter van ruim 40 m, zodat wij 20 m onder het brandende luchtschip en tussen de neerstortende delen moesten wegrennen. Dege nen die aan de loefzijde we grenden kwamen er zonder al te veel problemen uit, zij die aan de lijzijde uit de gon del sprongen liepen ernstige wonden op en sommigen overleefden het niet. De personeelsleden van het vliegveld wilden ons weg brengen, maar daar wij on gedeerd waren, was dat niet nodig. Ik draaide mij om, en zag nog mensen in de ruimte aan BB, die zich niet konden redden. Met z'n drieën renden wij terug en met vereende krachten luk te het nog enkele passagiers te redden. Uit het uitgebreide onder zoek, dat daarna volgde, is van sabotage niets geble ken. Men neemt aan dat de Zeppelin statisch geladen was en dat er een vonk is overgeslagen, toen de staal kabel de grond raakte. Ook is het moglijk, dat een staal draad van de Hindenburg is gebroken, waarbij een vonk is ontstaan. En hier eindigt dan het verslag van de navi gator Ed. Boetius, die zulke mooie luchtfoto's van Vlis- singen heeft gemaakt, maar waarvan er helaas nog maar één ter beschikking is. Ik wil best aannemen dat het theater waarover werd ge schreven in De Faam/Vlissin- ger op de voorpagina) op een goed niveau staat. Maar ik wil ook graag stellen dat het taalgebruik in de kop ('t moet natuurlijk goed opvallen!) op een bijzonder laag niveau hangt. Wat me opvalt? Nou gewoon dit. Het hele artikel ademt een redelijk tot grove woord keus. Maar ja. Je wilt opval len; dus in de kop er maar flink tegenaan schoppen. Ik vraag aan dat het nieuw te benoemen redactielid van uw blad dergelijke stukjes na te laten. Waarom eigenlijk die taaiverruwing (verloedering eigenlijk). Denkt u ook eens even na tegen wie u bezig bent. Dank u. C. Flipse Michaelsdreef 23 Middelburg Voor de adjunct-directeur van de Streekschool Anton van de Velde bestaat er geen twijfel over. Leerlingen van zowel het leerlingwezen als van het kort middelbaar beroepsonderwijs (kmbo) hebben dezelfde kansen op de arbeidsmarkt. "De opleidingen op zich zijn verschillend, maar met beide kan het zelfde bereikt worden", legt hij uit. Niet alleen de adjunct directeur van de Middelburgse Streekschool denkt er zo over. Het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen uit Nij megen heeft de beroepsloopbanen van kmbo- en leerlingwezen-leerlingen in opdracht van het Instituut voor On derzoek van het Onderwijs uit Den Haag onderzocht. Zij kwa men onlangs tot dezelfde conclusies. B en w van Vlissingen vragen de raad f 51.400,— uit te trekken voor verbetering van de Ka naalstraat. De ondernemers in die winkelstraat hebben de afge lopen jaren regelmatig bij het da gelijkse bestuur van de stad aan geklopt om hun straat opnieuw in te richten. Het plan dat een in 1987 ingestelde begeleidings groep heeft opgesteld is al goed gekeurd door zowel bewoners als winkeliers in de Oost- Souburgse straat. De nering doenden dragen zelf ook f 39.000,— bij aan de verbe tering. Het plan dat de raad nu moet goedkeuren heeft hoofdzakelijk betrekking op de stoepen. Het is zo opgesteld dat ze meer ruimte bieden aan het winkelende pu bliek. Om de gezelligheid echter nog meer te verhogen, worden plantenbakken, banken, leunsteunen en sierbestrating aangebracht. Verder worden ook snelheidsremmende voorzienin gen getroffen op de rijbaan. Van de door b. en w. gevraagde 51.400 gulden kan echter alleen de stoep worden vernieuwd. De extraatjes kosten f 39.000, De winkeliers hebben toegezegd dat bedrag voor hun rekening te nemen. De Zeeuwse Volksuniversiteit (ZVU) begint in Vlissingen een cursus gezondheidszorg. Op vier achtereenvolgende dinsdagen komen verschillende aspecten van de gezondheidszorg aan de orde. De eerste bijeenkomst is vastgesteld op 23 februari en be gint om 20 uur. Huidarts dr. I. Vermeiden opent deze cursus over gezondheids zorg. Aan de orde komen de emotionele provlemen van men sen met een huidziekte. Dia's il lustreren de woorden van me vrouw Vermeiden. Dr. H. Kre diet, orthopedisch chirurg bespreekt tijdens de tweede avond (1 maart) de rug- en been klachten die in de 'beschaafde wereld' veelvuldig voorkomen. Op de vraag of onvruchtbaarheid is te genezen geeft de vrouwen arts dr. H. Snick antwoord op dinsdag 8 maart. Onvruchtbaar heid wordt namelijk ook nu nog als groot psychisch, sociaal en emotioneel probleem ervaren. De mogelijkheden en de onmogelijk heden worden tijdens die derde bijeenkomst besproken. De laat ste en vierde bijeenkomst (15 maart) spreekt dr. M. Dijxhoorn over moderne verloskunde. Tij dens deze cursusavond worden de specifieke zwanger schapsproblemen uitvoerig onder de loep genomen. Zowel leden als niet-leden van de ZVU kunnen inschrijven voor de ze cursus. Telefoon 01180-34800. Het opdoen van beroepservaring in de praktijk. Daar gaat het om in het leerlingwezen. De oplei ding bestaat eigenlijk alleen uit het begeleiden van een leerling bij het leren van zijn beroep. "El ke leerling werkt zo'n dag of drie vier per week in het beroep van zijn of haar keuze. Daarnaast volgt hij of zij een of twee dagen aanvullend onderwijs aan onze school", vertelt de adjunct di rekteur. Het verschil tussen het leerling wezen en het kmbo zit in de praktijkervaring. "Kmbo- leeringen volgen een volle week lessen aan de Streekschool. Van uit de opleiding zijn er stage perioden geregeld. Het komt er dus op neer dat zij meer op school zitten dan in de praktijk. Zij leren hun toekomstige beroep voor het overgrote deel op school, in plaats van in de praktijk". Leerlingen van beide opleidingen maken een verschillende start. Volgens Anton van de Velde zul len zij uiteindelijk wel bij hetzelf de uitkomen. "Een leerling in het leerlingwezen solliciteert eerst naar een baan. Daarna komt hij of zij pas naar de Streekschool. Iemand die het kmbo wil volgen gaat in omgekeerde volgorde te werk. Die komt eerst naar ons en solliciteert pas als hij het diploma op zak heeft. Maar voor allebei de opleidingen geldt dat zij zich richten op de arbeidsmarkt", Het kmbo is in 1979 door de overheid in het leven geroepen om schoolverlaters van zowel lager- als middelbaar onderwijs op te leiden tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar of aankomend vakman. Deze extra onderwijsvorm is naast het al be staande leerlingwezen gekomen omdat deze onvoldoende leerlin gen op kon vangen. Nadat de nieuwe opleiding een paar jaar daarvoor van start was gegaan, is het Instituut voor On derzoek van het Onderwijs met een onderzoek naar de effectivi teit van het kmbo begonnen. Zo wel de school-als de be roepsloopbanen van het kmbo en het leerlingwezen werden met el kaar vergeleken. In het leerling wezen hebben de deelnemers meestal tijdens de opleiding al een baan. Hun startpositie is daarmee gunstiger. "Maar dat houdt niet in dat het kmbo niet tot dezelfde eindstreep zal ko men. Zij zijn heus niet op de voorhand al werkloos", vertelt Van de Velde overtuigd. Een leerling kan binnen allebei de opleidingen de technische-, dienstverlenende- of verzorgen de richting opgaan. De conclusie van het onderzoek was dat juist deze richtingen voor verschillen in loopbaan zorgen en niet het verschil in opleiding. Het Centrum voor Ontwikke lingssamenwerking Zeeland (COS-Zeeland) heeft een boekje uitgegeven onder de titel "Zee land en de Derde Wereld; Adreslijst 1988". De brochure - 55 pagina's dik - geeft een over zicht van adressen, doelstellin gen en activiteiten van een kleine 100 groepen en organisaties die zich in Zeeland met de Derde Wereld en ontwikkelingssamen werking bezighouden. Het is voor de tweede maal dat het COS-Zeeland een dergelijke lijst uitgeeft. Het boekje uit 1985 was inmiddels sterk verouderd. De adreslijst geeft er duidelijk blijk van hoe sterk ontwikkelings samenwerking onder de Zeeuw se bevolking leeft, hoe veel groe pen en organisaties op dit terrein actief zijn en ook hoe verschil lend de diverse activiteiten zijn. Het COS-Zeeland hoopt met de ze uitgave te bewerkstelligen dat de contacten en de samenwer king tussen de groepen en orga nisaties, uiteraard met behoud van eigen identiteit, bevorderd worden. Ook komt het boekje te gemoet aan de behoefte van veel mensen die 'iets' willen doen op het gebied van ontwikkelingssa menwerking maar niet precies weten waar ze terecht kunnen èn aan de wens van bijvoorbeeld landelijke organisaties in contact te komen met geïnteresseerden 'in de regio'. De verschillende groepen en or ganisaties zijn in diverse hoofd stukken ondergebracht. Ze zijn onderverdeeld per regio (Beve- landen, Schouwen-Duiveland, Tholen, Walcheren, Zeeuwsch Vlaanderen), terwijl provinciale organisaties in een apart hoofd stuk zijn vermeld. Daarnaast geeft het boekje een beknopt overzicht van verschillende mo gelijkheden voor Derde- Wereldgroepen en organisaties om voor subsidies in aanmerking te komen. De Adreslijst Zeeland en de Derde Wereld kan worden besteld bij het COS-Zeeland, Dam 47. 4331 GG Middelburg, tel. 01180-25347 (ma. en do.). De kostprijs is zeven gulden (exclusief verzendkosten). en de Een uitgave van het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking Zeeland De Nederlandse kappers geven meer geld uit aan energie dan no dig is. Van de 45 miljoen gulden die zij per jaar aan energie beste den, kan ruim zeven miljoen wor den bespaard. Gemiddeld bete kent dat per kapsalon een bespa ring op de energiekosten van zestien procent. Bij meer dan de helft kan echter nog zo'n 20 tot 35 procent op het verbruik wor den bespaard. Dit blijkt uit een onderzoek onder veertien repre sentatieve kapsalons dat werd uitgevoerd door de Stichting Voorlichting Energiebesparing Nederland (Sven) in opdracht van de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (Anko). De grootste besparingen kunnen worden bereikt op het gebied van verlichting. In meer dan de helft van de onderzochte kapsa lons is de lichtsterkte hoger dan noodzakelijk is. Ook op het ge bied van de warmwatervoorzie ning wordt nog teveel energie verspild. Verder is het elektrici teitsverbruik van apparaten zoals wasmachines, droogtrommels, koelkasten en koffiezetappara- tuur vaak veel te hoog. Door meer te letten op het verbruik bij aankoop van nieuwe apparatuur, kan dat alleen al bij een wasma chine enkele honderden guldens per jaar aan stroomkosten schelen. In nog maar weinig van de on derzochte kapsalons waren ener giebesparende maatregelen ge nomen. Uit het onderzoek bleek echter dat de behoefte aan infor matie hierover groot is. De meeste aan het onderzoek deel nemende kapsalons is van plan de aanbevelingen en adviezen uit te voeren. Ook bij andere kap pers in het land neemt de belang stelling voor energiebesparing toe. Dat blijkt onder meer uit een onlangs gehouden schriftelijke enquête onder Anko-kappers in Utrecht. De belangrijkste conclu sie van deze enquête was dat 65 procent van de geënquêteerden zegt niet te weten welke energie besparende mogelijkheden er zijn, terwijl 75 procent meer in formatie wil over energiebespa ring. Aan dit laatste zijn Anko en Sven reeds tegemoet gekomen. Zo werd het Anko-vakblad 'Kap- persNieuws' van deze maand uitgegeven als een special over energiebesparing. Behalve de on derzoeksresultaten waren hierin tal van tips en aanbevelingen op het gebied van energiebesparing opgenomen. Liefhebbers van antiek die van kleine beurzen met veel kwaliteit houden, kunnen op 12, 13 en 14 februari in de Concertzaal in Zie rikzee hun hart ophalen. Behalve dat er voor 'elk wat wils' is, heeft Vromans Antiek uit Vlissin gen, de organisator van dit eve nement, voor het eerst een schil derijenexpositie aan deze beurs verbonden. De klant die zich voor olieverf schilderijen interesseert kan op- deze dagen tal van schilderijen van schilders als Bervort, Brou wer en Van Dijk zowel bewonde ren als aanschaffen. Verder zijn er antiekstandjes uit het hele land aanwezig. De 'hoofdmoot' van het aanbod wordt echter be paald door vertegenwoordigers van de Zeeuwse antiekhandel, zoals Teuthof Antiek uit Brou wershaven, Bijdevaate uit Zierik zee en Vlasblom uit Goes. De an tiekbeurs is op vrijdag 12 februari van 16.00 tot 21.00 uur, zater dag 13 februari van 11.00 tot 18.00 uur, en zondag 14 februari van 11.00 tot 1 7.00 uur.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 9