GRATIS: deze maand GRATIS: deze maand MAGNETRON-OVEN 4INBOUW-APPARATEN Olympische Spelen in proefuitzending HOEFIAAK SUNNY COLLECTIE NISSAN AUTO WALCHEREN DIJ KWEL Vrije-tijd-show voor ouderen Ondernemers maken te weinig gebruik van eenmalige uitkering De Nissan Sunny serie bestaat uit ruim 30 modellen. 3, 4 of 5 deurs sedans of stationwagen. Ook voor U is er een SUNNY op maat v.a. f 19.640,- Kom maar eens passen! Reuze-order van Schipper voor Lijnbach KINDER BOEKEN BARNEVELD GOES RUSSEN 1 BARNEVELD GOES RUSSEN DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 10 februari 1988 Slechthorenden - De afdeling Zeeland van Nederlandse Vereni- ging voor Slechthorenden verga- Z jdert vrijdag 12 februari met haar leden in de Zeeuwse Bibliotheek "in Middelburg. Na de gebruikelij ke huishoudelijke zaken kunnen de bezoekers creatief aan de slag met schepper. Mevrouw E. Texer uit Meliskerke zal daarbij leiding geven. De vergadering begint om 14.30 uur. Natuurkundig gezelschap - Pr. R. de Vries van het Acade- r imisch Ziekenhuis in Leiden spreekt woensdag 17 februari voor het Natuurkundig Gezel schap over 'Afweer en erfelijk- ieid'. De ingewikkelde proces- ;en bij de verdediging van het le i/end organisme bij de verdedi- - bing tegen ongewenste indrin- gers komen in zijn voordracht aan de orde. De lezing vindt plaats in de Zeeuwse Bibliotheek en begint om 20 uur. Zaalvoetbal - De sportvereni ging Autobedrijf Goedbloed heeft drie zaalvoetbaltoernooien geor- ganiseerd in sporthal De Voor- borch in Middelburg. Behalve de beide teams van het autobedrijf doet naast de Zeeuwse club ook ëen Middelburgse zaalvoetbal- bloeg mee van garage Wolters in Kerkrade. Dat is op zondag 6 biaart. De Limburgers meten zich - ban met Rosario^ Gilde Boys en Goedbloed I en II. Het eerste toernooi wordt gehouden op |ondag 14 februari. Deelnemers zijn naast de Middelburgse gara- geploeg: Dauwendaele, De Kra ker en FC Dorst. Zondag 21 fe bruari zijn Café Meneer Jansen, Welsinge en Bijou te gast bij de beide teams van Goedbloed. ICTO - 'Defensie en ontwikke lingssamenwerking' is het onder werp dat W. Vergeer, lid van het Europese parlement voor het CDA, aansnijdt tijdens een bij eenkomst van de ICTO- afdelingen Mariekerke, Middel- burg/Vlissingen. Deze bijeen komst wordt gehouden in de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk op woensdag 1 7 februari, aanvang 20 uur. Installatie '88 - Van 23 tot en met 27 februari vindt er in de Jaarbeurs in Utrecht de beurs In stallatie '88 plaats. Deze vak beurs geeft een compleet over zicht van de installatie-branche: verwarming, sanitair, klimaatbe- heersing, airconditioning en in stallatiematerialen. De beurs is vooral voor de vakman. Heiligen in de modder - Drs. A.M. Koldewijn verzorgt woens dag 10 februari (vandaag) een le zing onder de titel 'Heiligen in de modder'. Koldewijn is tevens auteur van de gelijknamige cata- logus. Onder die titel is trouwens ook een tentoonstelling in het Zeeuws Museum aan de Abdij in Middelburg, waar ook de lezing wordt gehouden. Einde buurtkrant - De redactie van de wijkkrant De Buurtschil- der stopt er mee. Het wordt steeds moeilijker om de krant fi nancieel exploitabel te maken, argumenteren de redactrieleden, die bovendien door privé- omstandigheden steeds minder tijd over hebben. Ook de pogin gen om samen te gaan werken met andere wijkbladen in Vlissin- .gen zijn stukgelopen. Hoewel de redactie het niet uitsluit dat De Buurtschilder in 1989 weer zal verschijnen, betreurt ze het toch dat het blad dat vier keer per jaar in een oplage van duizend stuks uitkwam gaat verdwijnen. Bingo - In dienstencentrum Bachten Reede in Vlissingen wordt dinsdag 16 februari bingo gespeeld. Het begint om 19.30 uur en voor de organisatie tekent 'de Stichting Welzijn voor Ouderen. ^.even lang wonen - De Stich- -ling Welzijn Ouderen Walcheren begint in Vrouwenpolder met ëen cursus 'Een leven lang wo men' over de wijze waarop oude ren hun woongenot en woonpro blemen ervaren. Ook woonwen sen komen aan de orde. De cur sus vindt plaats in Vrouwenpol der en de eerste bijeenkomst is woensdag 24 februari om 14.30 in het verenigingsgebouw aan de Dorpsdijk. Ouderen - De bewoners van de wijk Middelburg-Zuid kunnen ge bruikmaken van gratis hulp. Als ouderen in deze wijk boodschap- pen moeten doen, vervoer per auto nodig hebben, begeleiding wensen naar bijvoorbeeld arts of tandarts, klusjes in huis hebben te doen of de was willen laten doen kunnen ze contact opne men met de heer C.J. Roze- mond, telefoon 01180-27550. Veerseweg 104 - Middelburg - Tel. 01180-38880 Carnavalactiviteiten Souburg - In Souburg wordt volop carna val gevierd. De optocht is zater dag 1 3 februari, vooral voor kin deren. Voor deze optocht wordt tevens nog deelname gevraagd: verkleed, met wagentjes, zeep kisten, als het maar gek is. Kin deren kunnen vervolgens door feesten bij het kindercarnaval om 1 5.00 uur. Volwassenen gieten iets later de keel vol: om 20.30 uur wordt in De Schuur een grootscheepse carnavalavond gehouden. Jong en oud kunnen samen carnavallen op zondag middag, 14 februari om 14.00 uur: er is dan een instuif in De Schuur. Binnenvaartschepen in mu seum - Wie alles weet of wil weten van tjalken, klippers, aken en nog meer visserslatijn, of lie ver, binnenvaartlatijn, kan vanaf 5 maart terecht in het Maritiem Museum in Rotterdam. Daar komt de tentoonstelling 'Klaar om te wenden'. Hierbij wordt aan de hand van scheepsmodel len getoond hoe de binnenvaart eruit zag. Naast modellen valt ook een echte Hasselteraak te bezichtigen. Ook is te zien hoe het leven in de binnenvaart vroe ger verliep, er zijn werktekenin gen, en zelfs een computerspel over binnenvaart. Verkoping - De vrouwenvereni ging Hadassa, uitgaande van de gereformeerde gemeente in Middelburg-zuid, houdt zaterdag 13 februari een openbare verko ping in de Zuiderkerk aan de Schoutstraat. Tussen 10 en 12.15 uur zijn allerlei artikelen te koop, van zelfgemaakte spullen tot bloemen, planten en boeren kaas. De opbrengst is bestemd voor vakantieweken van gehan dicapten en voor het werk ten behoeve van blinden en gehandi capten Vogelexcursie - De natuurver- eniging Walcheren van KNNV (koninklijk Nederlandse natuur historische vereniging) gaat een bezoek brengen aan het Veerse Meer waar momenteel een aan tal vogels als wintergasten ver blijven. Koos Minnaar begeleidt deze vogelexcursie waarvoor de deelnemers zich zaterdag 13 fe bruari verzamelen bij het NS sta- tion in Middelburg om 1 3.30 uur. HCC - Het HCC Fidonet staat maandag 1 5 februari centraal tij dens de bijeenkomst van hobby computerclub HCC in het wijk centrum Open Hof in Vlissingen. Dit Fidonet is een bulletinboard waarmee de leden onderling kun nen comminiceren. Ook kunnen ze elkaar programma's per tele foon toesturen. Ervaringen wor den die avond (aanvang acht uur) uitgewisseld tijdens het so- cieteitsgedeelte. Trimloop en cross wedstrijden - Snelle jongens zijn in de achtste wedstrijd voor de laatste maal te zien in de Zeeuwse crosscompe titie op zaterdag 13 februari in de Hollandse Hoeve in Goes. Na het echte wedstrijdprogramma, dat om 12 uur begint, wordt een trimloop gehouden waar ieder een met de lente in de benen aan mee kan doen. Rhythm Booze festival - De stichting Rhythm Booze vreest een subsidievermindering. Het grote openlucht popspektakel, het enige grote in Zeeland, wordt jaarlijks bezocht door zo'n 10.000 mensen. Voor ongeveer eenderde van de onkosten te kent de overheid. Minder in komsten betekent automatisch minder kwaliteit, en minder be zoekers, vrezen de organisato ren. Terwijl nu juist besprekingen gaande zijn met andere popfesti vals over een gezamenlijk pro gramma. Rhythm Booze, vol gend jaar Wave '88, hoopt noch tans dat de overheid zowel de subsidie als de culturele aanmoe- digingsprijs blijft verstrekken. Filmmiddag - Ter gelegenheid van de krokusvakantie wordt in De Scheldebebuurt maandag 1 5 februari vanaf 14 uur een film middag georganiseerd voor de jeugd. Bingo - De Scheldebuurt organi seert elke maand een bingo avond. In februari is dat op de twaalfde, aanvang 20 uur. Experimentele dienst - Er zijn kerkdiensten en kerkdiensten. In de Hofpleinkerk in Middelburg kunnen belangstellenden zondag 14 februari een experimentele dienst bijwonen over de vervui ling van de Westerschelde met in de hoofdrol pastoor Omer Guil- liet. Aanvang 16.30 uur. Kindercarnaval - Voor het kin- dercarnavalfeest dat woensdag 1 7 februari van 14 tot 1 5.30 uur wordt gehouden in De Schelde buurt kunnen de deelnemers van 4 tot 12 jaar zelf maskers maken op dinsdag 16 februari, ook van 14 tot 15.30 uur, in hetzelfde buurthuis. Tijdens het feest is er trouwens een wedstrijd wie het leukst verkleed is. Rommelmarkt - Het showkorps Vlissingen houdt zaterdag 13 fe bruari een rommelmarkt in één van de garageboxen in de Nico- laas Honighstraat. Aanvankelijk werd deze rommelmarkt vast gesteld op 6 februari. De aan vang is acht uur 's morgens en tot drie uur 's middags kan men er terecht. De opbrengst is bestemd voor het instrumen- tenfonds. E. Flipseconcours in Middel burg? - Een halve finale van het Eduard Flipse Concours wordt misschien in Middelburg gehou den. Eduard Flipse, een Zeeuw, was bij leven dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Or kest. Het concours is vooral be doeld om jonge pianisten podium- en orkestervaring te ge ven. De raad beslist in de verga dering van 22 februari of dit wel of niet medegesubsidieerd wordt door de gemeente. Nieuwe Commissie Vanda lisme - De Middelburgse Com missie Vandalisme, in '79 al een keer opgericht, is in gewijzigde samenstelling weer present. De nieuwe commissie bestaat uit personen van verschillende disci plines van de overheid, om het verschijnsel in zo veel mogelijk facetten te begrijpen en te bestrijden. Een onderdeel van het werkplan is bijvoorbeeld het ver strekken van documentatie aan de schooljeugd. Behalve maatre gelen gericht op de vandalisten zelf, zoals onderwijs en toezicht, vindt de commissie een betere registratie en effectievere vervol ging belangrijk. Enkele voorbeel den van voorgestelde maatrege len: meer speelplaatsen, leegstandbestrijding, publiciteits campagne, straatmeubilair ver vangen door sterkere equivalen ten, instellen van buurtpreventie en meer concierges. Dit werk plan is een agendapunt van de Middelburgse raadsvergadering 22 februari. Donoravond Rode Kruis - Zee land is soms erg afgelegen. Een afnameteam van de bloedtrans fusiedienst in Amsterdam kon door weersomstandigheden niet komen op geplande donoravond van het Rode Kruis in Westkapel- le. Vandaar dat de avond verzet is naar 4 maart, zelfde tijd en plaats. Rooie Vrouwen - Gemeente raadslid Anneke Jacobs is te gast op de maandelijkse bijeen komst van de Rooie Vrouwen Middelburg, Kerksteeg 5. Don derdag 11 februari, 20.00 uur, vertelt zij over haar raadswerk. Gevonden voorwerpen - Bij de gemeentepolitie Middelburg is weer een hele lijst voorwerpen gevonden: een brandblusser, 4 sleutels aan een musceton haak, motoruitlaat, rijbewijs, trouwring wit/geelgoud, beige halstasje met inhoud, blauwe regenbroek maat L, zwarte billfold portemon- naie met inhoud, oranje regen jack (Campari), kinderhorloge met groen/oranje bandje, groene boodschappentas met inhoud, autosleutels Citroën. Beveiliging stadhuis - Ge meente Middelburg overweegt een beveiligingssysteem aan te schaffen nadat enkele inbraken en pogingen tot inbraak waren voorgekomen in het afgelopen jaar. Beslissing hierover in de eerstvolgende raadsvergadering op 22 februari. Aandelen prijs bij wedstrijd - Glaasje op, laat je varen, zullen ze bij Allied Spirits gedacht heb ben. Met een prijsvraag zijn aan delen de replica van het VOC- schip Amsterdam, dat momen teel in opbouw is, te winnen. De Amsterdam verging bij zijn eerste reis in 1749 en zal na restauratie het vlaggeschip zijn van Sail '88. Allied Spirits schreef de prijs vraag uit in relatie met de herin troductie van diens VOC Ko- renwijn. Niet alleen de PTT heeft moeite met de invoering van het derde net. Toen de proefuitzendingen van de zender Goes 29 januari begonnen, kwam een stroom van vragen uit tv-kijkend Zee land. Onder meer over de Olym pische Spelen die op dit net zien behoren te zijn. Omdat er té wei nig zendtijd was op net 1 en 2, werd besloten de OS op de 3e net uit te zenden. Dit bracht ech- De werkgroep "Open Huis - Molstraat 13" houdt op zaterdag 27 februari een 'vrij-tijd-show' voor ouderen. Mensen vanaf vijf tig jaar kunnen die dag hun spe cifieke liefhebberijen en hun hob by's aan leeftijdgenoten laten zien en horen. Want wat doen ouderen in hun vrije tijd zoal? Knutselen, hand werken, muziek maken, zingen, eigen gedichten voordragen, culi naire kunst beoefenen, bloem schikken, verzamelingen, om er maar een paar te noemen. Zeer de moeite waard om het allemaal eens te zien en er bovendien over te praten. De werkgroep die spreekt van 'de show van het jaar' hoopt dat vooral die oude ren gestimuleerd worden die nog een zinvolle vrije tijdsbesteding hebben gevonden. Geïnteres seerden kunnen op 27 februari van 10.00 tot 1 6.00 uur het ont moetingscentrum bezoeken. Ouderen die een en ander willen demonstreren of laten horen kunnen zich aanmelden bij de werkgroep, telefoon 01180-27537. Lijnbach Automatisering bv heeft een reuze-order gekre gen van Schipper Accoun tants te Goes. Het Vlissingse bedrijf plaatste in de Gan- zenstad 45 personal compu ters van het type Tulip Com pact 2. Schipper is met 75 mede werkers één van de grootste accountantskantoren in Zee land. De automatiserings graad is er bijzonder groot. Met de geleverde computers moet onder meer de kennis van de computer bij het per soneel op een hoger peil wor den gebracht. ter met zich mee dat de uitzen ding in Zeeland niet kon worden gegaraneerd. De zender Goes zit namelijk in een proefperiode. Bij problemen kan het dus gebeuren dat de zender voor werkzaamhe den uit de lucht moet. Dit zei G. de Voogd, adjunct directeur in- en externe betrek kingenvan de PTT maandag toen uit de doeken werd gedaan wat de Zeeuwen (voor verrassingen) staat te wachten bij de invoering van Nederland 3. "Door alleen 's avonds uit te zenden, is er weinig kans op storing of stopzetten van het programma. De meeste werkzaamheden kunnen gewoon overdag worden uitgevoerd", stelde De Voogd de Zeeuwen echter gerust. De Voogd ging ook nog in op de storing van een Duitse tv op de kabel. De ZDF en Nederland 3 zitten samen op 35. Bij grote ka belnetten kan de gestoorde ont vangst vande ZDF worden on dervangen door een straalverbin ding. Daardoor is ontvangst van beide zenders mogelijk. Mensen met een eigen antenne kunnen alleen proberen een andere fre quentie voor één zender te zoeken. De PTT kreeg ook veel telefoon tjes van mensen die problemen hadden met de afstemming op Nederland 3. Volgens De Voogd kan de PTT hiervoor geen alge mene richtlijnen geven. Dat is bij elk toestel anders. Ook de video moet bij kabelbe'zitters anders worden afgestemd, omdat die ook veelal op kanaal 35 staat af gesteld. De PTT verwacht overigens dat Nederland 3 in heel Nederland op tijd klaar is op 4 april. Alleen de zenders Goes en Arnhem zijn nu nog in een proefperiode. Enkele kleine zenders moeten nog wor den aangepast. Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf maken geen optimaal gebruik van de Eenmalige Uitke ring Zelfstandigen (EUZ). Tot nu toe hebben 12.000 mensen een dergelijke uitkering aangevraagd. De verwachting is dat er 30.000 een beroep kunnen doen op deze regeling. De ondernemer heeft nog tot 1 april de tijd een aan vraag in te dienen. De EUZ'86 is een uitkering voor zelfstandigen met een minimum inkomen. Alleen zij die ook over 1984 of 1985 een eenmalige uit kering ontvingen, komen nu in aanmerking. De gemiddelde uit kering bedraagt dit jaar ongeveer 500 gulden. In het totaal heeft het Ministerie van Economische Zaken er ruim 17 miljoen voor uit getrokken. Zelfstandigen die werken in de landbouw of de visserij kunnen hun aanvraag sturen naar de STULM, postbus 20401, 2500 EK te 's-Gravenhage, telefoon 070-793911. Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf kunnen een beroep doen op deze regeling bij het CIMK, postbus 41, 1110 AA in Diemen, telefoon 020-997595. Waarschijnlijk zal ook over het jaar 1987 een regeling voor een Eenmalige Uitkering komen. Aan vragen daarvoor kan men in het najaar 1988 insturen. Dat zal dan de laatste keer zijn. door Jan Smeekens Over ANNETJE LIE IN HET HOLST VAN DE NACHT deze krantvolschrijven, is heel gemak kelijk. "Stof" genoeg: het door dachte omslagontwerp van Klaus Baumgartner; de verstilde omslagillustratie van Margriet Heymans die ook nog ruim hon derd, paginabrede zwartwit teke ningen maakte; en natuurlijk de prachtige, vaak ontregelende taal van Imme Oros in een broos ver haal waarvan ik zoveel geheim zinnigs wel aangevoeld maar nog steeds niet begrepen heb. Maar dit stukje mag niet langer zijn dan het is. Annetje Lie woont al 'vier zonda gen en alle dagen ertussen' bij haar oma. Haar vader'heeft haar zomaar opeens gebracht met zijn groene auto propvol speelgoed en kleren, niet alleen zomerkleren maar ook truien voor de winter en het is helemaal geen winter'. Waarom ze naar haar oma moest, wordt Annetje Lie niet verteld en ook voor de Izer blijft het bij gissen. Zijn haar ouders gescheiden, wilde haar moeder een tijdje alleen zijn, of is die overspannen en heeft ze zelfs geprobeerd een einde aan haar leven te maken? Dat Annetje Lie geen antwoord op haar vragen krijgt, of ant woorden waar ze niets aan heeft, grijpt haar zo aan dat ze in dromen beleeft wat ze niet ver werken kan. Die dromen spelen zich af in het holst van de nacht, dat zich aanvankelijk onder de donsdeken van haar bed bevindt, maar later ook op klaarlichte dag bestaat. In die benauwde, waan zinnige wereld ontmoet ze de vreemde wezens die ze van zo nabij kent. Maar is oma helemaal Muizenkoningin M.G. Muizenko ning? Wie is de Vos en wie de Maan, de Jurkenvrouw, Hein- tjevaar? Hoe accuraat Imme Dros aanwij zingen in het ogenschijnlijk ver warde verhaal vlecht, blijkt als je het boek voor de tweede keer leest. Het is overigens niet on verstandig herlezen lang uit te stellen, want betovering moet je niet willen begrijpen maar lang ondergaan. 'Annetje Lie' lijkt in dat opzicht op een kamer die zo'n overweldigende indruk op je maakt dat je eenmaal weer bui ten, niet zeker weet dat je gezien hebt wat je gezien hebt. Wie meteen teruggaat, riskeert te verliezen wat in het echt bijna niet mooier kan zijn dan wat in je hoofd zit. Annetje Lie in het holst van de nacht door Imme Dros met tekeningen van Margriet Heymans. Uitgeverij Van Holkema en Warendorf, Houten. Prijs f 19,90. VAN BEKENDE MERKEN Bij aankoop van keuken meubelen t.w.v. f 9000,- *Of de helft in contanten. AArA Keu"engiootr>a"dei UvCo Lr.„1 jjnnem«r> «n .n*t jnatrui» Industrieterrein De Poel 1 Verrijn Stuartweg 14a. Tel. 01100 16230 jM Winterwandeling - Op uitnodi ging van de Zeeuwse Wan delsportbond kunnen wandelaars zaterdag 13 februari deelnemen aan de laatste wintertochten over vijf, tien en vijftien kilome ter. Gestart wordt om 12 uur vanuit PZZ in Kloetinge. Vrouwencafé - Tijdens de vrouwencafé-avond in 't Pand in Middelburg wordt vrijdag 12 fe bruari weer een warme maaltijd geserveerd. Vanaf 19 uur is het gebouw open. Wie wil smullen moet even bellen: 01180-14608. Kindercarnaval Trefpunt - Kin deren van 4 tot 12 jaar kunnen dinsdag 16 februari in Het Tref punt in Middelburg terecht voor een carnaval, uiteraard verkleed. Het feest duurt van 14.00 tot 1 5.30 uur. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180 - 81000. AAGTEKERKE: Gereformeerde Gemeente. Prelaatweg 17. Zo. 9.30 en 19 uur: ds. J. Baaijens, 14 uur: lees- dienst. BIGGEKERKE: Hervormde Gemeente. Kerkplein 1. Zo. 10.15 uur: ds. Glashouwer m.m.v. het kerkkoor. DOMBURG: Rooms-Katholieke Kerk H. Willibrordus. Za. 19.15 uur, elke 1e en 3e za. GAPINGE: Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. Otte, 14.30 uur: ds. C.H.B. Weijs, gez. dienst te Veere. GRIJPSKERKE: Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. J. de Vries te Haamstede, 19 uur: mevr. Spaans te Westkapelle, jeugddienst. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: kand. mevr. C. de Boon uit Utrecht, 19 uur: mevr. Spaans, jeugd- dienst gez. dienst in de Geref. Kerk. KLEVERSKERKE: Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: ds. Ruijgrok uit Arnemuiden. KOUDEKERKE: Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. M.J. de Jong. MELISKERKE: Gereformeerde Gemeente. Valken burgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. viering maaltijd van de Heer, 10 uur: dr. A. Jobsen te Grijpskerke, k.n.d. 4-7 jaar, 14.30 uur: dr. A. Jobsen. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 9 uur: ds. Glashouwer. MIDDELBURG: Baha'l Gemeenschap Walcheren. Infor matieavonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Bijzonder Kerkdienst. Zo. 10 uur: interkerkelijke dienst, afgestemd op verstandelijk minder begaafden. Getuige- niskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, voorganger is ds. L.J.G. IJkel. Muzikale medewerking wordt verleend door het Klimopkoor o.l.v. Marleen de Wild en organist W. Wille- boordse. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. M. den Bleeker. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 11 uur: ds. Postuma. Evangelische Baptisten Gemeente. Damplein 12. Zo. 10 uur: br. Lok, 15.30 uur: doopdienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwe rijszstraat 6, 10 uur: ds. L.J.G. IJkel, dienst met en voor geestelijk gehandicapten, 17 uur: ds. D.W. Dondorp. Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: ds. D.W. Dondorp, 14.30 uur: ds. J. Ytsema, 16.30 uur: pastoor O. Guillet te Breskens, dienst voorbereid door werkgroep Experi mentele diensten. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. J. Yt sema, 17 uur: ds. L.J.G. IJkel. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktKlein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. P. Schelling. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, 10 uur: dhr. W.N.G. Pikaar uit Wolphaartsdijk, 17 uur: ds. G.K. Korporaal uit Woudrichem, Geref. Bondsdienst (H.A.). Koorkerk, Koorkerkhof, 10.15 uur: ds. B.A. Koek uit Leiden. Oostkerk, Oostkerkhof, 10 uur: dhr. J. Sinke uit Souburg. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: dhr. M. Allewijn. Thomaskapel, Vrijlandstraat, 10 uur: ds. J.G. Panhuise uit Rijswijk. Engelse Kerk, Simpelhuisstraat 19, 19 uur: ds. J.M. Meijer. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde kerk, Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst, drs. K.G. Watson. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. geen dienst. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse kerk, Simpel huisstraat 19. Zo. 9.30 uur: ds. R. Brands, 17 uur: dhr. Riemens. Remonstrantse Kring Midden-Zeeland. Koorkerk, Koor kerkhof. Zo. 10.15 uur: ds. B.A. Koek uit Leiden. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lom bardstraat 2, zo. 10 uur. De Hoeksteen, Rozenburglaan 22. zo. 11.30 uur. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: br. H. Cornelisse. NIEUW- EN ST. JOOSLAND: Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. E. de Boer-Hessel. OOSTKAPELLE: Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duin weg 36A. Zo. 10 uur: ds. A. Spaans te Westkapelle- viering H. Avondmaal, kindernevendienst jongste en midden groep, 17 uur: ds. A. Spaans-voortz. H.A. en dankz. RITTHEM: Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. E. de Boer-Hessel. SEROOSKERKE: Gereformeerde Kerk. Ds. van Wou westraat 41. Zo. 10 uur: ds. L. Th. Witkamp, 19 uur: Jeugddienst in de Ned. Hervormde Kerk (Noordweg 3), voorganger dhr. M.J. Rouw uit Ouwerkerk. Volle Evangelie, Dorpshuis de Zandput. Di. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse. ST. LAURENS: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cittersstraat 69. Zo. 10 uur: ds. Schokking te Veere Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 dhr. H.J. v.d. Haan te Kruiningen, 17 uur: ds. A.W. Mol te Domburg. SOUBURG: Gemeente Sion. Ritthemsestraat 43A. Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Gemeente. Zo. Kanaalstraat, 9.30 uur: ds. P. Melse, k.n.d. groep 1-5. Oranjeplein, 9.30 uur: ds. P.C. Klijnsma te Middelburg, 19 uur: ds. P.G. Vellekoop te Zoutelande. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, zo. 19 uur: dhr. K. Walhout. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, zo. 10 uur: ds. P. Joosse De Ark, 9.30 uur: kinderkerk Her vormde Gemeente. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, za. 9 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur: Parochiekoor. VEERE: Gereformeerde Kerk. Kaai 53. Zo. 10 uur: ds. C.H.B. Weijs, gez. dienst H/G, 14.30 uur: ds. C.H.B. Weijs, gez. dienst in de Hervormde Kerk. Hervormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. 10 uur: ds. Weijs, gez. dienst. VLISSINGEN: Anglicaanse Kerk, The Missions to Sea men. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Morning Prayer, 19.30 uur: Holy Communion. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. Brons. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: ds. Postema. Evangelisch-Lutherse Gemeente. Walstraat 23. Zo. 10 uur: ds. Van Tuyll van Serooskerke (samen met N.H.). Gereformeerde Gemeente. Marnixkerk, Marnixplein 41. Zo. 9.30: leesdienst, 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Gereformeerde Kerk fVrijgemaaktDe Lannoystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. G. Zomer. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Zo. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Makkinga, 17 uur: ds. Kalksma. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Hiensch. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. Kalksma. De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. de Nooy, Evangelisch-Lutherse Kerk, Walstraat 23, 20 uur: ds. Tuyll. Jehovah's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, do. van 19 tot 20.45 uur. Jehovah's Getuigen Gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 13.30 tot 15.30 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. "Het Anker", Bonedijkestraat 165. Za. 9.30 uur: dhr. K.G. Watson. Federatieve gereformeerde/hervormde wijkgemeente Lammerenburg. De Schaapskooi, Papegaaienburg 1. Zo. 9.30 uur: ds. A.V. de Nooy. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, ds. W.J. Lentink. Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, ds. W.J. Lentink. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Wal cheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogel weg 57, zo. 11 uur: eigen zanggroep. Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur. Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur: Lambertuskoor, zo. 9.30 uur: dameskoor. Bethesda-St. Joseph Ziekenhuis, Koudekerkseweg 88, zo. 11.15 uur. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwestraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. WESTKAPELLE: Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: Mevr. A. Spaans-Moolenaar. 19 uur: ds. Westerveen uit Domburg. ZOUTELANDE: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk. Willibrordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P.G. Vel lekoop. Do. 4 febr. t/m 10 febr. HUISARTSEN MIDDELBURG: vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: J.L.F. Wortelboer, Kromme Weele 7, tel. 33946. Zondag tot 24 uur: A.P. Bruijnzeel, Herengracht 68, tel. 15814. Visi tes aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur (zonder afspraak). VLISSINGEN: zaterdag tot 24 uur: A.J. Mijnlieff, N. Beetslaan 15, tel. 12525. Zondag tot 24 uur: D.C. Bom, Badhuisstraat 81, tel. 12233. Visites aanvragen voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. SOUBURG, NIEUWLAND, ARNEMUIDEN, MIDDELBURG-ZUID: zaterdag: M.M.L. Pennings, Amstelstraat 55, Oost-Souburg, tel. 01184-61630. Zon dag: N. Kapteyn, Lekstraat 6, Oost-Souburg, tel. 01184-61630. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. GRIJPSKERKE, GAPINGE, OOSTKAPELLE, SEROOS KERKE, VROUWENPOLDER, VEERE EN ZANDDIJK: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: E. Gunst, To renstraat 46, Serooskerke, tel. 01189-1212. WESTKAPELLE, DOMBURG, AAGTEKERKE, ZOUTE LANDE, MELISKERKE, BIGGEKERKE EN KOUDEKER KE: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: B. Vaandra ger, Weststraat 7, Domburg, tel. 01188-1271. OOST- EN MIDDEN-WALCHEREN: zaterdag en zondag: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: W.J. de Haes, J.W. Schuurmanstraat 5, Domburg, tel. 01188-2304. APOTHEKEN MIDDELBURG: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Ringeling, Lange Delft 133, tel. 12538. VLISSINGEN: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: J.M.H. v.d. Sande, Badhuisstraat 30-34, tel. 12066. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN EN OOST-SOUBURG: Mw. H. Klompe, Doornenburg 91, tel. 71140. MIDDELBURG: Mw. J. Drijdijk, Grootmede 62, tel. 26045. Ingaande vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur. DIERENARTSEN KLEINE HUISDIEREN: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: Dhr. A. Ruys te Middelburg, tel. 01180-13118. DIERENARTSENPRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huis dieren: tel: 01180 - 33803. Visites aanvragen van 8.00 - 9.00 uur. PRAKTIJK OOSTKAPELLE: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel: 01188 - 1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. WIJKVERPLEEGKUNDIGEN WALCHEREN-OOST, MIDDELBURG en ARNEMUI DEN: tel: 01180 - 14366, avonddienst van 17.30 - 22.30 uur. KOUDEKERKE, MELISKERKE, BIGGEKERKE, ZOUTE LANDE, WESTKAPELLE, DOMBURG. AAGTEKERKE, OOSTKAPELLE, GRIJPSKERKE. VEERE, GAPINGE, VROUWENPOLDER, ZANDDIJK, SEROOSKERKE, SINT LAURENS: 01187 - 2333. ALGEMEEN KRISIS OPVANGCENTRUM GROOT- WELGELEGEN, "Court Oxhooft", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zowel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01180-38000. NOODOPVANG WALCHEREN LEGER DES HEILS bij crisissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. nr. 01180 - 12000. DISTRICTSGEZONDHEIDSDIENST ZEELAND: Middel burg Dam 39-41; Vlissingen, Rozengracht 6. INFECTIEZIEKTEN BESTRIJDING: tel: 01180 - 34085. GESLACHTSZIEKTENBESTRIJDING: Dam 39-41, ma., wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel: 01180 - 34085. AIDS-INFOLIJN: 01180 - 38384. ALLE VRAGEN OVER GEZONDHEIDSVOORLICHTING: 01180 - 34085. TUBERCULOSEBESTRIJDING: tel: 01184 - 18395. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK: de dienst doende maatschappelijk werker is bereikbaar via het te lefoonnummer dat door het antwoordapparaat wordt opgegeven van de telefoonnummers 01180-11255 of 26951 en 01184-19820. BUREAU VERTROUWENSARTS KINDERMISHANDE LING: tel. 01180-28800. NVSH - MIDDEN ZEELAND: Weidezicht 59, tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. VAN BEKEND MERK Bij aankoop van keuken- meubelen t.w.v. f 5000,- *Of de helft in contanten. Kcuvengrooihanqei \J \J to Lcv-'ing via aanncmpi* instaii'.teu'S Industrieterrein De Poel 1 Verrijn Stuartweg 14a. Tel. 01100 16230

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 17