TT 'Voor de Duitsers een gelegenheid om de hele kust in beeld te brengen 'ledereen heeft recht op een leuke finish' JAMIiN Et BIJOU BIJOU LEDERWAREN mmm ^DdJtL F. HER/NERINGEN AAN DE ZEPPELIN BOVEN VLISSINGEN Uw reis waar ook naartoe... begint NATUURLIJK met een koffer van Bijou MSTERDAMNED LHAMBRA "Het lekkerste nieuws komt van dë banketbakkers van Jam in/' DRINKSERVIEZEN De jongere generatie weet vermoedelijk niet, dat lang voor het trans-atlantisch vliegverkeer van de grond kwam, reeds regelmatige commerciële vluchten gemaakt werden tussen Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Dit vervoer vond niet plaats met vliegtreinen, maar met luchtschepen. PZC WEEKBLADEN IFssse Schreeuwen helpt niet Boze gezichten Bekende plekjes Onze bakkers introduceren in alle Jaminwinkels een nieuwe serie bakwerk. Roomboter hernhutters, spritsjes, hazel- nootsprits en schuitjes Kanaalstraat Buitenhove Amsterdamned COMPUTERS Lijnbach die stijl verraadt J.P.A. Rossël Komt u eens kijken in onze speciale kofferetage met de grootste koffercollectie van Zeeland. U kunt kiezen uit honderden koffers van de merken Samsonite, Delsey, KLM, Rodelle, Jet Bag en jnog vele andere topmerken. DESKUNDIGE VOORLICHTING GEBASEERD OP 50 JARIGE ERVARING De zaak op de hoek Lange Delft 44 Segeersstraat Middelburg "sfeervol tafelen" t^/ODEt^- SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 DE BOEKEN MET DE RODE PIJL uwrfiscAooó/ieefr-?' 89e JAARGANG NUMMER 6 10 FEBRUARI 1988 De pionier op dit gebied was Graaf Ferdinand von Zeppelin (1838-1917). Het eerste naar hem genoemde luchtschip vloog in 1900, maar blijkbaar had er toen niemand belangstelling voor. Na zijn overlijden werd zijn werk voortgezet door Dr. Hugo Eckner, die na de tweede we reldoorlog naar de USA is ver trokken om in dienst te treden bij de Goodyear Tire and Rubber Company. De modernste Zeppelin, en voor zover mij bekend tevens de laat ste die in Europa is gebouwd - was ongetwijfeld de Hindenburg. Deze kwam tot stand in het Hit- Ier tijdperk en het schijnt de be doeling van de nazi's geweest te zijn, dit formidabele luchtschip Adolf Hitler te noemen. Aange zien Dr. Eckner alles behalve een nazi was, noemde hij het lucht schip naar een neutralere figuur, nl. Maarschalk Von Hindenburg. De Hindenburg was oorspronke lijk ontworpen om met helium gevuld te worden, en niet het veel lichtere, maar uiterst brand bare waterstofgas. Het enige land, dat toen Helium op grote schaal kon leveren was de USA. De overheid had echter zo zijn bedenkingen over het Hitier- regime en was bang dat het heli um voor oorlogsdoeleinden ge bruikt zou kunnen worden. Van daar de weigering dit gas te leveren. De bouwers móesten toen nood gedwongen op waterstofgas overgaan, met alle risico's daar aan verbonden. De gevaren wa ren nog groter, omdat met de Oplage: 23.155 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie/advertenties Markt 51, Postbus 5017 4330 KA Middelburg 01180-81162. Privé: C.C. v.d. Oosterkamp, 01184-79548 Redaktie: Ad Hanneman 01180-81170. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 klinkconstructies het praktisch onmogelijk was alle tanks te ma ken of moeilijker nog, gasdicht te houden. Daar is men ook niet volledig in geslaagd, en er waren vooral in het achterschip nogal wat lekke tanks. Ondanks dat werden er regelma tig transatlantische vluchten ge maakt en de toenmalige My. Ne derland, die tezamen met de Rot- terdamsche Lloyd en passagiers- dienst op Indonesië onderhield heeft het enige tijd overwogen een luchtschip aan te schaffen. De catastrophe in 1936 op Lake- hurst heeft een streep door de plannen gehaald. Daarvóór kreeg Vlissingen, zoals de ouderen zich nog wel zullen herinneren, regelmatig of onre gelmatig bezoek van de Zeppe lins, die op hun tocht van Frank fort naar New York bij Bergen op Zoom de Westerschelde volgden (en bij Vlissingen over de Vis sershaven vlogen alvorens aan de grote oversteek te beginnen. Het was een fascinerend gezicht het bijna 250 m. lange luchtschip op een hoogte van 200 tot 300 m en met eén snelheid van iets meer dan 100 km per uur met zijn 4 dreunende dieselmotoren over te zien vliegen. Ik herinner mij, dat tijdens één van de eerste vluchten, toen mijn Vader en ik op de Vismarkt ston den te kijken, hij tegen mij zei: "Een pracht gelegenheid voor de Duitsers om met hun geavan- Vlissingen 01184-12260 *Ook vanuit de Zeppelin bood Vlissingen een prachtig uitzicht, zoals hier op de Oranjemolen. Foto van de Zeppelin boven de V/issingse boulevards. Oud V/issingers weten het nog: in de jaren dertig kreeg de Westerscheldestad regelmatig bezoek van Zeppelins. De oud Vlissinger Lu do F. Dert haalt in onderstaand artikel herinneringen op aan die tijd. Ook vertelt hij uitvoering over de Zeppelin met aansluitend een heel merkwaardige ervaring jaren later- a/s Surveyor to American of Shipping aan boord van de ms Bertha Entz. ceerde foto-apparatuur de hele kust in beeld te kunnen bren gen". Aan deze opmerking van mijn Vader, moest ik meer dan 30 jaar daarna terugdenken, toen ik in 1969 het m.s. Bertha Entz DE MACHT VAN HET FLUITJE VAN COR DE VOOGD De luidspreker schalt onophou delijk over het parcours in het Veersebos. Bij de finish krioelt al les zenuwachtig door elkaar. Ju ry, toeschouwers en familiele den: allen in afwachting van de binnenkomst van de winnaar. Plotseling een snerpent fluitsig naal. Als door de bliksem getrof fen schiet de meute uiteen. In één tel is de chaos compleet ver anderd in een strakke organisatie waarin iedereen zijn juiste plaats inneemt. De magie van Cor de Voogd's fluitje' mist ook nu zijn uitwerking niet. Koploper Leon van de Velde snelt de bocht om en kan ongehinderd datgene af maken waarvoor hij gekomen is: het winnen van de Galgecross, die voor de eerste keer in haar zestienjarig bestaan niet in Vlis singen wordt gehouden. Terwijl de meeste atleten al on der de douche staan of zich te goed doen aan hete thee, staat hij nog steeds op zijn post in de laatste bocht voor de finish. Als uit de eenzaamheid hekkensluiter Bertus Walker eindelijk opdoemt, voltrekt hij die dag voor de laat ste maal het ritueel, zodat ook deze veteraan op een vlekkeloze binnenkomst kan rekenen. Een langgerekt prrrRRRTTT gaat rich ting de eindmeet. Dan is het voorbij. Zijn fluitje. Hij is er letterlijk gek van. Jaren geleden, toen hij nog bestuurslid was van de Vlissing- se atletiekvereniging Marathon, ondekte hij het enorme belang van dit eenvoudige instrument voor de hardloopsport op de weg en in het bos. "Ik irriteerde mij vooral aan de puinhoop bij kin derwedstrijden", vertelt Cor. "De ouders van de besten gaan gewoonlijk volledig door het lint. Schreeuwen of gillen, niets helpt bij die lieden. Zelfs met een me gafoon ben je dan machteloos. Dat gaat ten koste van de minde re lopers. Alsof die geen recht hebben op een leuke finish!". De Ronde van Frankrijk bracht hem op het lumineuze idee om het schelle geluid van het tradi tionele fluitje orde op zaken te la ten stellen. "Kijk maar eens hoe het er bij iedere etappefinish in de Tour aan toe gaat", zegt hij enthousiast. "Het is dan een chaos van jewelste. Maar komt er weer iemand binnen dan drij ven de fluitjes iedereen geheid opzij, zodat de renners op fat soenlijke wijze de eindstreep kunnen passeren". De introductie van het fluitje om allerlei ongewenste perikelen tij dens atletiekwedstrijden uit de weg te ruimen is volgens Cor door geen enkele organisatie overgenomen. "Laatst zag ik nog een crosswedstrijd waarbij een jurylid zich verschrikkelijk boos maakte omdat de atleten het vertikten om achter de streep te gaan staan" zegt hij enigszins voor Special Survey bij de Rot terdamse Droogdok My. moest begeleiden. Tijdens het gesprek met de ge zagvoerder in de kapiteinshut, werd mijn oog onwillekeurig ge troffen door een grote luchtfoto, die boven zijn bureau ging. Ik meende op een afstand bekende plekjes te zien nl. een wit hotel (Noord-Zee-Boulevard) en een molen (Oranje Molen), terwijl de vissershaven over de hele lengte de middenpartij vormde. De kapi tein vedelde mij dat deze lucht foto vari Vlissingen vanuit de Hindenburg gemaakt was, door de vorige gezagvoerder nl. Kapt.Ed. Boetius, die kort daar voor tot inspecteur was bevor derd en de volgende dag zou komen. De heer Boetius vertelde mij de dag daarop dat hij die foto inder- met medelijden. "Ze deden ge woon alsof ze hem niet hoorden. Wat had ik graag mijn fluitje uit mijn zak gehaald! Gewoon blij ven fluiten, net zolang tot ze zo geïrriteerd zijn dat ze wel luiste ren. Het werkt altijd!" De unieke invloed van het sner pende fluitsignaal wordt volgens hem te weinig gebruikt, óók bui ten de sport. Zo werkte Cor jaren geleden op een sleepboot die een Grieks schip moest helpen. Het geluid van de motoren en de slechte beheersing van de Engel se taal blokkeerden elke vorm van communicatie. "Natuurlijk had ik mijn fluitje bij mij zodat ik voortdurénd in staat was om contact met ze te houden. Er moesten kabels en touwen wor den vastgemaakt, maar ze be grepen het niet. Even een fluitje ter attentie en een duidelijk ge baar, en alles verliep perfect!". Helaas gaat dat niet altijd op. De reakties van sporters en toe daad vanuit de Hindenburg had gemaakt en als herinnering bo ven zijn schrijfbureau had opge hangen. Ik zei hem, dat hij blijkbaar geluk heeft gehad, dat hij bij de ca- tostrophe op Lakehurst niet aan boord was. Hij vertelde mij ech ter, dat Hij wel aan boord was, maar op het nippertje kon ont snappen en vertelde mij het vol gende verhaal: In de crisisjaren was hij een werkloos stuurman, maar kon als navigator op de Zeppelins komen werken. Op de laatste reis bij aankomst in New York, was juist zijn wacht om, en zou hij als navigator, die tevens het hoogte roer moest bedienen, vervangen worden door een col lega. Hij had met het afmeren van luchtschepen wat meer er varing opgedaan dan zijn collega en daarom vroeg de comman dant Kapt. Pruss of hij tijdens het "afmeren" nog in de bestuurder scabine wilde blijven. Het afme- schouwers zijn ook wel eens minder prettig. Maar Cor kan er niet om malen: "Wat ze soms niet naar je roepen!" zegt hij met een grote lach op zijn gezicht. Hij zet zijn handen aan zijn mond. "Hé klootzak, rot op met die ko- lerefluit!". Hij laat ze gewoon uit razen. Tot ergernis van zijn vrouw, want die verwacht dat hij binnen afzienbare tijd een knal voor zijn kop kan verwachten van deze of gene. "Wat wil je", zegt ze driftig "hij bezorgd menig toeschouwer koppijn". Maar trots is zij wel op haar man die met zo'n simpel dingetje zo grensverleggend bezig is...Cor wil daar echter niet over op scheppen. Wat hem betreft blijft hij de stille genieter op de achter grond die telkens weer met ge noegen kan constateren dat de jury dankzij zijn fluit in staat is om elke binnenkomende deelne mer op een waardige manier te ontvangen. ROOMBOTER KOEKJESH \ËW1 LEKKER DE LEKKERSTE ren van een luchtschip is nl. een tamelijk delicate handeling. Als het schip moet zakken, moet men gas laten ontsnappen, daal de het schip daarna te snel, dan moest men ballast over boord gooien. De trim van het schip had men niet gemakkelijk in de hand. De bouwers hadden daar om een gang ontworpen, die van voor tot achter door de H. heen liep. Bij het afmeren moest de hele bemanning, die niet voor dringende taken ergens anders nodig waren, (ook de koks en de bediendes) zich in die gang op stellen. Met behulp van luidsprekers werden opdrachten gegeven naar voren of naar achteren te lo pen. De heer Boetius had eigen lijk in die gang moeten staan, maar verbleef in de bestuurders- kabine. Daaraan heeft hij zijn le ven te danken. De heer Boetius, nu 78 jaar oud, heeft voor zijn kinderen en klein kinderen het verslag geschreven over de laatste reis van de H. Dit verslag, het meest authentieke, dat vermoedelijk ooit is geschre ven, staat elders in deze krant in onverkorte vorm. De foto van de vissershaven, noch het negatief had hij meer in zijn bezit, maar wel een kleine luchtfoto van de Oranje molen te Vlissingen, door hem genomen op een van de laatste reizen van de H. Verder een foto gemaakt door mijn Vader vanuit de vuur- torep op de Boulevard. Het is niet onmogelijk, dat de foto van de H. gemaakt vanaf de vuurtoren, op- dezelfde dag is gemaakt, als de foto van de Oranje molen vanuit de H. De schaduwen wijzen in dezelfde richting (±12 uur) en op beide foto's is het laag water. Zie verder: 'De ramp met de Zeppelin' B. W. van Vlissingen vragen de raad ruim 50.000 gulden uit te trekken voor de verbe tering van de Ka naalstraat. De ondernemers in de straat hebben de afge lopen jaren regelmatig bij het college aange klopt om de straat op nieuw in te richten. De Middelburgse ba sisschool 'Buitenhove' bestaat niet meer uit twee aparte gebou wen. De vroegere la gere schoolafdeling en kleuterschool zijn sa mengevoegd. Donder dag vieren de leerlingen feest. Deze week gaat in de Zeeuwse bioscopen de als 'topper' betitelde film 'Amsterdamned' in premiere, met in de hoofdrollen Huub Sta pel en Monique van der Ven. Regisseur is Dick Maas, bekend van succesfilms als 'De Lift' en 'Flodder'. IBM m Tulip ftnoniJ Coiapulm. Doordachte v/l»art loepawinfctn voor t'w bedrijf o( utclellin*. Senkf dicht bij butv Tel 01184 - 15610 ma i/m vrijdag van 0900 tot 1700 uur AUTOMATISERING MEESTERLIJK ONDERBOUWD. tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen Nieuw! EDME JUBILEE Goudlijn. Middelburg, Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 (exclusief disk, rolfilm en rapid). FOTO-VIDEO COMPUTERS imblFÖÏO Sl Jacobsstraat 27 Vlissingen 01184-12300 w Korte Geere 17 Middelburg 01180-37772 Lange Kerkstraat 31 Goes 01100-27324 s Maandagsmiddags ook open L

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 1