Mollig kookboek voor wie slank wil blijven GROOTSE KEUKENSHOW Rl PZC WEEKBLADEN GRATIS: deze maand Gas-electro combinatie Donderdag Vrijdag Zaterdag HOEFLAAK Ill WmmlW® Wfatog®!? vragen met spoed: 3M/W GELEZEN HANDWERKEN VOOR ETHIOPIË DE WERELD VAN WEIGHT WATCHERS CURSUS CAFÉBEDRIJF f 295.- DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 3 februari 1988 In de groots opgezette keuken- showrooms van Hoeflaak. Groots in keuze en groots in kwaliteit. Leve'ing Vta aannamefj an inttalliteu'S Industrieterrein De Poel 1 Verrijn Stuartweg 14a, Tel. 01100 16230 BARNEVELD GOES RUSSEN Gezinsdiensten - 'Als er ge deeld wordt is er genoeg' luidt het thema van de gezinsdienst die zondag 7 februari wordt gehou den in de hervormde kerk in Nieuw en St. Joosland. Voorgan ger is Simon Sies en medewer king wordt verleend door de ba sisschool De Wegwijzer en het kinderkoor de Gideonsbende. Deze dienst staat in het teken van het Werelddiakonaat en begint om 9.30 uur. Voor de aller kleinsten is er een crèche. Crohn Vereniging - 'Leven met de ziekte van Crohn en colitus ul cerosa' is de titel van de video band die wordt gedraaid tijdens een bijeenkomst van Crohn Vere niging Nederland op maandag 8 februari in Goes. Op die band worden gesprekken getoond met Crohn- en colitus ulcerosa pa tiënten en een aantal deskundi gen. Na afloop kan men vragen stellen over beide ziektes onder leiding van maatschappelijk werkster Joke Smits. De bijeen komst wordt gehouden in het so ciaal centrum aan de Frans den Hollanderstraat 25 in Goes, aan- vang 19.45 uur. Onderwijs - De cursus Onder wijs voor Middelburgse vijftig plussers gaat donderdag 4 fe bruari van start met negen deel nemers. Onderwerpen die voor ouderen van belang kunnen zijn komen in die cursus aan bod. Ook kunnen de deelnemers - in dien daarom wordt gevraagd - vaardigheden leren. De cursus wordt gegeven in het gebouw van de Stichting Welzijn Ouderen aan de Molstraat en begint om 13.30 uur. Wie nog wil meedoen moet zich snel opgeven bij de Stichting Basiseducatie aan de Latijnse Schoolstraat, 01180-16278. Rationeel denken - Vrouwen kunnen in het Vlissingse buurt huis Het Woltershuis rationeel le ren denken in een cursus die tien weken duurt. Maandag 8 februa ri om 19.30 uur is de eerste bij eenkomst waar ene meneer Her mans een inleiding zal verzorgen. Joke Stokx (01184-13512) kan meer vertellen over de achter- gronden van deze cursus. Homosexueel - Het COC regio Walcheren begint donderdag 4 februari een gespreksgroep voor jongens en mannen. De beleving van hun homosexuele gevoelens welke manier moet men naar buiten treden zijn vragen waarop een antwoord wordt gezocht. De gesprekken in 'huiselijke sfeer', worden gehouden in het gebouw Eigenhaardstraat 2 in Middelburg en beginnen om 20 uur. Homo swingavond - De jonge rengroep van Nederlandse vere niging tot integratie van homo- sexualiteit, het COC regio Wal cheren, tekent voor de organisa tie van een swingavond op vrij dag 5 februari. Jongeren tot 25 jaar met elkaar in contact bren gen is de opzet van de avond die om negen uur begint in het ge bouw aan de Eigenhaardstraat in Middelburg. Interkerkelijk - De women's Aglow Fellowship afdeling Goes komt woensdag 10 februari bij een voor gebed en zang in hotel Terminus in Goes. Voorts spreekt Mariëtte Jansen van de Stichting Getuigenis van Gods liefde over 'God, onze rots'. De bijeenkomst begint om kwart voor tien. Beatrixbomen - In Vlissingen worden donderdag 4 februari vier zogenaamde 'Beatrixbomen' geplant. Dat gebeurt op de hoek Beatrixlaan/Baskensburgplein (10 uur), op het Oranjeplein in Oost-Souburg (om 1 3.30 uur) en op de hoek Zand weg/Dorpsstraat in Ritthem (om 14.45 uur). Burgemeester Jaap van der Doef neemt die dag de spade ter hand om de bomen in de klei te zetten. Ook is er plaat selijke schooljeugd bij aanwezig. Dit boomplanten is een initiatief van de Confederatie van Oranje verenigingen in Nederland en wordt gedaan in verband met de vijftigste verjaardag van de ko- ningin. Reumavereniging - De Reuma patiëntenvereniging Midden Zee land houdt vrijdag 5 februari haar jaarvergadering in De Stenge in Heinkenszand. De gebruikelijke huishoudelijke zaken komen voor de pauze aan de orde en erna wordt een aantal spelle tjes bingo gespeeld. Deze jaar- vergadering begint 20 uur. Turnhoutstraat - Het huurder- scomitee WSWA/an Turn houtstraat snapt er niks meer van. Hebben ze met grote meer derheid een - door de gemeente toegezegd -plan ingediend voor woonbuurtvereniging, horen ze kortgeleden van de VROM- medewerker dat er geen sprake zal zijn van woonbuurtverbete ring, maar dat gewoon de straten een fikse beurt krijgen. Aan het Vlissingse college van b en w is nu om opheldering gevraagd. Homeopathie/accupunctuur - Dr. J. Brons en J. van de Broek komen op maandag 8 februari naar het wijkcentrum Open Hof in Vlissingen om meer te vertel len over homeopathie en accu- punctuur. Het begint om 20 uur. Gastouderproject - Het GOP Walcheren brengt ouders die kin deropvang vragen, in kontakt met ouders die dit aanbieden. Kinderen van 0-12 jaar op heel Walcheren worden via het GOP tegen vergoeding enkele uren per week opgevangen. Men betaalt naar inkomen. Voor meer infor matie: Kinderdijk 76, Middel- burg. Tel. 01180-26350. Wij zoeken iemand die overweg kan mei de redaciieformule van de PZC-weekbladen; heldere en leesbare verhalen, die informatie geven over de streek waar de kranten ver schijnen. De taak van de nieuwe redacteur bestaat voornamelijk uit bureauwerk (beoor delen en bewerken van de post), eenvoudige reportages en interviews. Na een inwerkperiode wordt verwacht dat de kandidaat redelijk zelfstandig kan werken in een team van drie journalisten. Het spreekt voor zich dat de gezochte man/vrouw uitstekend overweg kan met de Neder landse taal. Minimaal middelbare schoolopleiding, een brede belangstelling voor alles wat zich in de samenleving afspeelt en affiniteit met de journalistiek zijn onontbeerlijk voor het goed uitoefenen van deze nieuwe baan. De standplaats is Middelburg. Met belangstelling zien we de (schriftelijke) reacties op deze advertentie met alle relevan te gegevens tegemoet. Ons adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. (Zet in de linker bovenhoek sollicitatie). Telefonische informatie kunt u krijgen bij Ad Hanneman, 01180 - 81170. De PZC Weekbladen (totale oplage 91.505) maken deel uil van de Zeeland Combinatie huis- aan-huis door geheel Zeelandtotale oplage 160.480. Appeldienst - Dominee J. de Boer gaat zondag 7 februari voor tijdens de appeldienst in de St. Jacobskerk in Vlissingen. 'Men sen hebben mensen nodig' is het thema van deze dienst die om 10 uur begint. Medewerking verle nen verder het koor Goudete uit Goes en organist Bram Beekman. Vanaf een kwartier voor aanvang van de dienst is er samenzang. ANBO - De ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) houdt dinsdag 16 februari een contactmiddag in De Schakel aan de Bachtensteene in Middel burg. Tot aan de pauze verzorgt de Stichting Steun aan Israel het programma met een film en dia's. Na de pauze wordt een spelletje bingo gespeeld. Het be gint om 14 uur. RHWZ - De RHWZ (reddings honden werkgroep Zeeland) ver gadert donderdag 4 februari met haar leden in de Middelburgse Schouwburg. Er wordt onder meer teruggeblikt op de talrijke activiteiten van afgelopen jaar. Leden van de groep haalden zelfs de televisie (Van gewest tot ge west). De vergadering begint om 20 uur. Eten om af te vallen. Laten ze het in Ethiopië maar niet horen. Maar wij hebben andere kopzorgen en daaraan wordt in ruime mate tegemoet gekomen. Nu weer met het Weight Watchers jMpNIT KAAKRf\FK Menu Kookboek voor 365 dagen, een mollige pocket van iVUUiVDULll Amerikaanse herkomst vol smakelijke recepten die de weeg- \/AAD 'KfcLEL DAAFN schaal in balans houden. VUUtt mUL/ll "Op dit boek staat een etiket met daarop 'topkwaliteit', schrijft Jean Nidetch, oprichter van Weight Watchers International, in haar voorwoord. Een "nostal gisch reisje" brengt ons vervol- In een kliniek in Addis Abeba werkt de Holland se verpleegster Trix van Kuyk. Dagelijks komen er zo'n 25 a.s. moeders naar de kliniek om daar hun ba by ter wereld te brengen, maar wanneer de kleine geboren is, dan hebben deze moeders vaak niets om hun kindje te bedek ken of mee te kleden. Om de kliniek de helpende hand te bieden om hen in de gelegenheid te stellen de vertrekkende moeders een babypakketje mee te geven, zijn er een aantal dames (maar ook heren!) bezig om dekentjes, baby kleertjes en babyspeel goed te haken en te brei en. Als u ook graag voor dit doel mee zoudt willen gaan handwerken of u heeft wol, katoen voor dit doel beschikbaar, wilt u dan alstublieft kontakt opnemen met Mevr. A. Grashoff, Elderom 316-26, 5831 TW Box meer, tel: 08855-76902? gens naar Little Neck, New York, waar in 1962 de eerste cursus 'verantwoord afslanken' werd ge houden. Gouden sleutel: het Weight Watchers' menuplan, een stap-voor-stapbenadering, die tot een wereldwijd succes zou leiden. Inmiddels is afslanken-in- groepsverband uitgegroeid tot een nieuwe religie. Meer dan twaalf miljoen cursisten "uit alle leeftijdsgroepen en alle lagen van de bevolking, alle rassen en godsdiensten" en een complete bibliotheek aan kookboeken en tijdschriften. Maar geen samen zwering (en wat is de strijd tegen het vet anders?) zonder geheim. Jean Nidetch onderkende met een wat er aan de concurrentie ontbrak: "het gevoel van 'ik weet precies wat je bedoelt', dat alleen andere dikke mensen je kunnen geven". Vooral dankzij die lots verbondenheid ("al die elkaar hel pende handen") ontstond er in VAN" DISKOKCK Weight Watchers Menu Kookboek voor 365 dagen. Uitgave: Van Dis- hoeck. Prijs: f 17.50. goed 25 jaar een welvarende multi-national, die erin slaagde om vrouwen - want zij vormen nog steeds het merendeel van de cursisten - op een blijmoedige manier bezig te laten zijn met hun lijn. Het Menu Kookboek, dat nu eindelijk in een Nederlandse poc keteditie is verschenen, bevat 365 complete maaltijden met een laag caloriegehalte. Ook wie chocoladesaus, honing en pinda kaas eet blijft vrij van schuldge voel. Dat moet minstens zo op windend zijn als het verlies van een handvol kilogrammen. Binnenkort start in Middelburg, Goes, Terncu/.en en Zicrikzce de cursus Cafébe drijf. Deze bestaat uit 10 wekelijkse avondlessen en kost 295.-. Men kan zich nog aanmelden. Voor hen die komende maanden zinvol willen besteden èn een Erkend diploma wil len behalen, bestaat de mogelijkheid om in te schrijven voor deze beslist niet saaie cursus. Een vooropleiding is niet nodig en het examen is op I juni van dit jaar! Vaak wordt deze cursus zowel door mannen als vrouwen uit pure hobby gevolgd. Sommigen hebben dan in het achterhoofd om ooit nog eens een eigen Horecabe- drijf(je) te beginnen. De aantrekkende economie en toenemende vrije tijd vraagt immers om mensen met deze Diploma's. De lesstof gaat over bier, wijnen, gedisti- leerd. Hygiëne etc. Deze lessen worden zeer levendig gegeven met o.a. dia's, vrijblij vend wijnproeven enz. Ook gaat men gezamenlijk naar een brouwerij om de praktijk van bierbrouwerijen te zien. Met dit Vakbekwaamheidsdiploma kan men zelfstandig een café. bar, disco, coffee-shop, restaurant etc. starten of overnemen. Voor gratis folder of aanmelden kan men hellen Stichting Horeca Onderwijs 076-144351. VAN BEKEND MERK Bij aankoop van keuken meubelen t.w.v. f 6000,- *Of de helft in contanten. A/\rr Keukengroolhandci OUCO Levering via aannemers en installateurs Industrieterrein De Poel 1 Verrijn Stuartweg 14a, Tel. 01100 - 16230 BARNEVELD GOES RUSSEN Weduwen/weduwnaars - We duwen en weduwnaars die kin deren hebben tot achttien jaar kunnen woensdag 2 maart te recht in het gebouw van Fiom in Middelburg om daar te praten over hun problemen. Niek van Raay, zelf weduwnaar, spreekt die avond over zijn ervaringen. Het begint om acht uur. Wintertrainingstocht - De wandelsportvereniging Willen is Kunnen houdt zaterdag 7 februa ri een wintertrainingstocht over 35 kilometer. Gestart wordt bij het clubgebouw aan de Oran jestraat in Vlissingen om 10 uur. Het startbureau is één uur voor de start open om de wandel- boekjes in ontvangst te nemen. MBD-kinderen - De contact groep voor ouders van MBD- kinderen houdt donderdag 11 fe bruari een bijeenkomst met het thema 'Onderwijs en het jongere MBD kind'. Sprekers zijn: B. Veldhuizen van het medisch kleuterdagverblijf en C. Beun, hoofd van onder meer de LOM school. De bijeenkomst vindt plaats in het PMD-gebouw aan de Zonnebloemstraat 53 in Goes en begint om 20 uur. Tafeltennis - Vrijdag 5 februari wordt uitgemaakt wie de beste ta feltennisser van de Vlissingse wijk Paauwenburg is. Voor de winnaars van dat tennistoernooi zijn bekers beschikbaar. Een aantal jongeren uit de wijk tekent voor de organisatie van de wedstrijden, die worden gespeeld vanaf 15 uur. Aanmelden kan op nummer 01184-65453. Kinderclubs - In het buurthuis De Zwaan beginnen deze maand twee nieuwe kinderactiviteiten. Op de dinsdagen is er een crea tieve handvaardigheidsclub voor de leeftijdsgroep acht tot twaalf jaar en op de donderdag is er een kookclub. Beide activiteiten be- ginnen om 1 5.30 uur. Meditatie - Wim Kooy, leraar transcedente meditatie, spreekt donderdag 4 februari vanaf 20 uur in De Schakel in Middelburg over de techniek van tm. Ook vertelt hij wat tm precies inhoudt en er wordt een korte cursus over deze ontspanningstechniek toegelicht. Galgecross - De Vlissingse sportvereniging Marathon heeft voor zaterdag 6 februari weer haar zestiende Galgecross op het programma staan. Deze keer wacht de deelnemers een geheel nieuw parkoers in het Veersebos in Veere. Start en finish zijn te vinden op het parkeerterrein bij het Veersebos, nabij de Kraai- nestweg. In restaurant De water- herberg aan de Polredijk is het secretariaat ondergebracht. Deze wedstrijd is de zevende voor de Zeeuwse crosscompetitie om de Rabobankprijs. Gestart wordt om 12 uur. Na afloop, omstreeks 1 5.45 uur, start er een prestatie loop waarbij de deelnemers zelf de afstand kunnen bepalen. Afiesoos - De afiesoos Walche ren brengt op donderdag 18 fe bruari een bezoek aan de Zeeuw se Bibliotheek in Middelburg. Me vrouw Van Vrijberghe is die dag gastvrouw. In de voormiddag brengen leden van de soos een bezoek aan het Zeeuws Docu mentatiecentra^ MDGO - Zaterdag 6 februari houdt de gemeentelijke scholen gemeenschap voor MDGO en MHNO een open dag. Wie geïn teresseerd is kan een kijkje ko men nemen van 11 tot 16 uur. Gevonden voorwerpen - Bij de Gemeentepolitie te Vlissingen zijn in de periode van 20 tot 27 januari '88 de volgende voorwer pen aangegeven een herenbril, tijgerpoes, toerenteller, 2 bouw dozen, een wandelstok, een hor loge, een blauw kinderjurkje, een knijpportemonnee, een porte monnee met o.a. foto's, een naamplaatje, 2 handtassen en een wieldop. Bij het dierenasiel te Vlissingen is in die periode een zwarte bastaard hond en een zwart/witte kater aangegeven. Basco/Acacialaan e/o - Het huurderscomité Basco Acacia laan en omgeving vergadert van daag (woensdag 3 februari) on der meer over het rapport grond- wateronderzoek waaruit moet blijken hoe en wanneer Basco nieuwe houten vloeren gaat leg gen. Ook de wateroverlast in de brandgangen waarover veel huurders over klagen is een punt op de agenda. De vergadering wordt gehouden in Bachten Komme in Vlissingen en begint om 20 uur. Canarische Eilanden - Zeilen tussen de Canarische Eilanden in de winter is het onderwerp van een lezing die Albert Veldkamp vrijdag 5 februari houdt in Open Hof in Vlissingen. Deze vroegere loods uit Vlissingen was kortge leden weer schipper op de schoener Eendracht, die in de wintermaanden in de zuidelijke wateren vaart. Hij vertelt ook over het plan voor de nieuwe Eendracht. Het comité Zeeland van de vereniging Het Zeilend Zeeschip tekent voor de organi satie van deze avond die om acht uur begint. ZOW-bulletin - Renovatie van huurwoningen is het thema van het ZOW-bulletin dat eind vorige week verscheen. Er wordt duide lijk gemaakt dat wie in een huis woont dat ouder is dan vijftien jaar, kans maakt op een royale opknapsubsidie. Huurders bij voorbeeld kunnen de eigenaar bewegen het huis te laten op knappen, adviseert ZOW. Ook wat de huurder kan doen als er sprake is van achterstallig onder houd passeert de revu in het bulletin. ICTO -Defensie en ontwikke lingssamenwerking staan cen traal tijdens een openbare bijeen komst van het ICTO (Interkerke lijk Comité Tweezijdige Ontwa pening op woensdag 17 maart. De CDA-Europarlementariër W. Vergeer behandelt dit onderwerp voor de afdelingen Mariekerke, Middelburg en Vlissingen in de aula van de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg. De bijeenkomst begint om 20 uur. Feminisme en theologie - De werkgroep Feministische Theolo gie Walcheren houdt op vier avonden in maart een basiscur sus rond feminisme en feministi sche theologie. Jed Meurders, theologe en part-time functiona ris van 'Vrouw en Geloof' in Bre da begeleidt de cursus, die wordt gehouden in het Emancipatiege bouw in Middelburg op 9, 16, 23 en 30 maart. Voor informatie: 01188 - 3108. Welkomstdienst - Ds. C.L. de Rooij uit Terneuzen is voorganger tijdens de 'Welkomstdienst voor iedereen' die zondag 7 februari wordt gehouden in De Hoeksteen in Middelburg. Hij bespreekt het thema 'Niet alleen met hout en steen'. De dienst begint om 18.45 uur. Verder ver lenen medewerking het jeugd koor Jubilate uit Oost-Souburg, het Welkombo en de organist Andries Hoogerheijde. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180 - 81000. Do. 4 febr. t/m wo. 10 febr. AAGTEKERKE: Gereformeerde Gemeente. Prelaatweg 17. Zo. 9.30 en 19 uur: ds. J. Baaijens, 14 uur: lees- dienst. BIGGEKERKE: Hervormde Gemeente. Kerkplein 1. Zo. 10 uur: gez. Gereformeerd Hervormde dienst, ds. Vel- lekoop. GAPINGE: Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. C.H.B. Weijs, 14 uur: Gez. dienst H/G in de Her- vormde Kerk, Dorpsstraat 25. GRIJPSKERKE: Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: dr. A. Jobsen, 14.30 uur: ds. C. Simons te Middelburg, gez. dienst. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: kand. G.D. van Noorddenne uit Rotterdam, 14.30 uur: ds. C. Si- mons te Middelburg, gez. dienst Geref. Kerk. KLEVERSKERKE: Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: mevr. Köther uit Vlissingen. KOUDEKERKE: Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. Gez. dienst, 9 en 10.30 uur: ds. M.J. de Jong, 17 uur: ds. J. Bouwer. Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. M.J. de Jong, Samendienst geref. kerk. MELISKERKE: Gereformeerde Gemeente. Valken burgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: gez. dienst, dhr. J van Leerdam te Serooskerke, k.n.d. 8-11 jaar, 14.30 uur: ds. P.G. Vellekoop te Zoutelande Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10 uur: gez. Gereformeerd-Hervormde dienst, dhr, van Leerdam. MIDDELBURG: Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie-avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. K.J. Velema. Evangelische Baptisten Gemeente. Damplein 12. Zo. 10 uur: br. Lok. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigenfiskerk, Adr. Lauwe- rijszstraat 6, 9.30 uur: ds. D.W. Dondorp, 17 uur: br. P.A. Trimpe, Thomaskapel, Vrijlandstraat, 17 uur: ds. P. Pau- lus, Sow-dienst. Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: ds. M. de Boer, Sow- Gezinsdienst, 14.30 uur: ds. D.W. Dondorp. Oostkerk. Oostkerkplein 10 uur: ds. J.L. 't Hart, Sow- dienst. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, 10 uur: ds. J. Dubbink, Sow- dienst. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. J. Lu- casse, Sow-dienst, 19 uur: ds. C.L. de Rooy te Terneu zen, Welkomdienst. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktKlein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. M. de Mey. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groenmarkt. 10 uur: ds. J. Dubbink m.m.v. Casembrootschool, 17 uur: ds. J.W. Kirpestein uit Waardenburg. Koorkerk, Koorkerkhof, 10 uur: ds. K. Hendrikse m.m.v. cantorij. Oostkerk, Oostkerkhof, 10 uur: ds. J.L. 't Hart, Sow- dienst. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: ds. O. Elseman, gezins- en doopdienst. Thomaskapel, Vrijlandstraat, 17 uur: ds. P. Paulus, Sow- dienst. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. J. Lu- kasse, 18.45 uur: welkomdienst. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde kerk, Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: eredienst, ds. C.E. v.d. Ploeg. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: ds. Van Tuyll van Serooskerke. Remonstrantse Kring Midden-Zeeland. Koorkerk, Koor kerkhof. Zo. 10 uur: ds. K. Hendrikse uit Zierikzee. Waalse Gemeente (Eg/ise Wallone). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: Past. A. Laureys. Evangeliegemeente "De Wijngaard". LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: br. C. v.d. Zanden. NIEUW- EN ST. JOOSLAND: Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: dhr. Sies uit 's-Gravenpolder, gezinsdienst. OOSTKAPELLE: Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duin weg 36A. Werelddiakonaatszondag, 10 uur: kand. F.C. van Dijke te Amsterdam, kindernevendienst jongste en oudste groep, 17 uur: kand. F.C. van Dijke. Hervormde Gemeente, Waterstraat 4. Zo. 10 uur: ds. A.C. den Hollander. RITTHEM: Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: dhr. Sies uit 's-Gravenpolder, gezinsdienst. SEROOSKERKE: Gereformeerde Kerk. Ds. van Wou westraat 41. Zo. 10 uur en 17 uur: ds. L. Th. Witkamp, viering Heilig Avondmaal. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Di. 19.30 uur: Interkerkelijke Bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse. ST. LAURENS: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cittersstraat 69. Zo. 10 uur: dhr. Schoenmaker te Zoutelande Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 17 uur: ds. J.H. Meyer te Middelburg. SOUBURG: Gemeente Sion. Ritthemsestraat 43A. Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Gemeente. Zo. Kanaalstraat, 9.30 uur: ds. P. Melse, k.n.d. groep 1-5. Oranjeplein, 9.30 uur: ds. R.E.R. van Buiren, 19 uur: drs. A.W. Mol te Domburg. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, zo. 19 uur: dhr. R. Heemskerk. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, zo. 10 uur: ds. J.H. Kuiper. De Ark 9.30 uur: kinderkerk Herv. Gem. VEERE: Gereformeerde Kerk. Kaai 53. Zo. 10 uur: ds. Otte, gez. dienst H/G, 14 uur: gez. dienst H/G in de Herv. Kerk te Gapinge Hervormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. 10 uur: gez. dienst in de geref. kerk, ds. Otte uit Gapinge- VLISSINGEN: Anglicaanse Kerk, The Missions to Sea men. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. A. Brons. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: br. Zondervan. Evangelisch-Lutherse Gemeente. Walstraat 23. Zo. 10 uur: appèldienst in St. Jacobskerk (Oude Markt), ds. De Boer. Gereformeerde Gemeente. Marnixkerk, Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Gereformeerde Kerk IVrijgemaaktDe Lannoystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. G. Zomer. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Zo. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: ds. de Boer, 17 uur: ds. Cazander. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Kalksma, 17 uur: ds. de Boer. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Glas houwer. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. de Nooy. De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. Makkinga. Ophir, Badhuisstraat 186, 10 uur: ds. v. Bork. Jehovah's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, do. van 19 tot 20.45 uur. Jehovah's Getuigen Gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 13.30 tot 15.30 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. "Het Anker", Bonedijkestraat 165. Za. 9.30 uur: ds. C.E. v.d. Ploeg. Federatieve gereformeerde/hervormde wijkgemeente Lammerenburg. De Schaapskooi, Papegaaienburg 1. Zo. 9.30 uur: ds. H. Makkinga, werelddiakonaat. Leger des Hei/s. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, ds. W.J. Lentink. Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, ds. W.J. Lentink. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Wal cheren. Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. J.H. Kuiper. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Fiiadeifia'. Vrouwestraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. WESTKAPELLE: Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans m.m.v. Ontmoetingskerkkoor "Maria". 19 uur: ds. Van Mourik uit Aagtekerke. ZOUTELANDE: Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk. Willibrordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. J.F. Wagener uit Zundert. Do. 4 febr. t/m wo. 10 febr. HUISARTSEN MIDDELBURG: vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: J.L.F. Wortelboer, Kromme Weele 7, tel. 33946. Zondag tot 24 uur: A.P. Bruijnzeel, Herengracht 68, tel. 15814. Visi tes aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur (zonder afspraak). VLISSINGEN: zaterdag tot 24 uur: A.J. Mijnlieff, N. Beetslaan 15, tel. 12525. Zondag tot 24 uur: D.C. Bom, Badhuisstraat 81, tel. 12233. Visites aanvragen voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. SOUBURG. NIEUWLAND, ARNEMUIDEN, MIDDELBURG-ZUID: zaterdag: M.M.L. Pennings, Amstelstraat 55, Oost-Souburg, tel. 01184-61630. Zon dag: N. Kapteyn, Lekstraat 6, Oost-Souburg, tel. 01184-61630. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. GRIJPSKERKE, GAPINGE, OOSTKAPELLE, SEROOS KERKE, VROUWENPOLDER, VEERE EN ZANDDIJK: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: E. Gunst, To renstraat 46, Serooskerke, tel. 01189-1212. WESTKAPELLE. DOMBURG, AAGTEKERKE, ZOUTE LANDE, MELISKERKE, BIGGEKERKE EN KOUDEKER KE: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: B. Vaandra ger, Weststraat 7, Domburg, tel. 01188-1271. OOST- EN MIDDEN-WALCHEREN: zaterdag en zondag: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: W.J. de Haes, J.W. Schuurmanstraat 5, Domburg, tel. 01188-2304. APOTHEKEN MIDDELBURG: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Ringeling, Lange Delft 133, tel. 12538. VLISSINGEN: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: J.M.H. v.d. Sande, Badhuisstraat 30-34, tel. 12066. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN EN OOST-SOUBURG: Mw. H. Klompe, Doornenburg 91, tel. 71140. MIDDELBURG: J. Drijdijk, Grootmede 62, tel. 26045. Ingaande vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur. DIERENARTSEN KLEINE HUISDIEREN: (Gezelschapsdieren) het hele weekend: Dhr. A. Ruys te Middelburg, tel. 01180-13118. DIERENARTSENPRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huis dieren: tel: 01180 - 33803. Visites aanvragen van 8.00 - 9.00 uur. PRAKTIJK OOSTKAPELLE: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel: 01188 - 1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. WIJKVERPLEEGKUNDIGEN WALCHEREN-OOST, MIDDELBURG en ARNEMUI DEN: tel: 01180 - 14366, avonddienst van 17.30 - 22.30 uur. KOUDEKERKE, MELISKERKE, BIGGEKERKE. ZOUTE LANDE, WESTKAPELLE. DOMBURG, AAGTEKERKE, OOSTKAPELLE, GRIJPSKERKE, VEERE, GAPINGE, VROUWENPOLDER, ZANDDIJK, SEROOSKERKE, SINT LAURENS: 01187 - 2333. ALGEMEEN KRISIS OPVANGCENTRUM GROOT- WELGELEGEN, "Court Oxhooft", Singelstraat 14, 4331 SV MIDDELBURG. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zowel schriftelijk als telefonisch. Tel: 01180 - 1302. NOODOPVANG WALCHEREN LEGER DES HEILS bij crisissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel. nr. 01180 - 12000. DISTRICTSGEZONDHEIDSDIENST ZEELAND: Middel burg Dam 39-41; Vlissingen, Rozengracht 6. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: tel: 01180 - 34085. GESLACHTSZIEKTENBESTRIJDING: Dam 39-41, ma., wo. en vr. van 9 tot 10 uur, tel: 01180 - 34085. AIDS-INFOLIJN: 01180 - 38384. ALLE VRAGEN OVER GEZONDHEIDSVOORLICHTING: 01180 - 34085. TUBERCULOSEBESTRIJDING: tel: 01184 - 18395. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK: de dienst doende maatschappelijk werker is bereikbaar via het te lefoonnummer dat door het antwoordapparaat wordt opgegeven van de telefoonnummers 01180-11255 of 26951 en 01184-19820. BUREAU VERTROUWENSARTS KINDERMISHANDE LING: tel. 01180-28800. NVSH - MIDDEN ZEELAND: Weidezicht 59, tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1988 | | pagina 9